ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема №10. Середньовічна археологія Півдня України.

Епоха великого переселення народів на півдні України. Пам'ятники кочових племен IV-VIII ст. степової зони (гуни, болгари, авари, тюрки, угорці). Історія, матеріальна культура специфіка поховального обряду.

Культура поселення Хазарського каганату. Формування пам'яток салтово-маяцької культури та проблема її етнічного походження. Городища і поселення салтівців. Могильники. Розвиток ремесла та торгівлі.

Кочовики пізнього середньовіччя. Археологічна культура печенігів і тюрків Х-ХІ ст. Половецькі кургани Х-ХІІІ ст. Кам'яні «баби». Господарство і суспільний лад кочовиків Х-ХІІІ ст. Побут, культура та релігія по даним археології.

Крим епохи середньовіччя. Середньовічний Херсонес. «Печерні міста» Південно-Західного Криму. Археологічні пам'ятки Південного та Південно-Східного Криму X-XV ст.

Тема №11. Давньославянський період на території України.

Історія вивчення питання. Характеристика писемних, лінгвістичних та археологічних джерел. Етапи формування слов'янства. Прабатьківщина слов'ян. Виникнення перших прослав'янських культур. Зарубинецька культура.

Проблема виникнення: черняхівської культури та її етнічного походження. Археологічні культури слов'ян другої чверті першого тисячоліття н.є. Київська культура. Пам'ятки культури карпатських курганів та велібарської культури на території України.

Стародавня слов'янська етнічна спільність у другій половини І тис. н.е. Празько-корчацька, пенківська та колочинська культури. Археологічні культури східних слов'ян. Складання великих племінних союзів. Соціально-економічний і політичний розвиток слов'ян у VI--.-ст. Побут і релігійні уявлення.

Східнослов'янські племена періоду утворення Давньоруської держави.

Тема №12. Археологія Київської Русі.

Основні джерела давньоруської історії ' І археології. Передумови виникнення Київської Русі. Найважливіші періоди історичного розвитку давньої Русі. «Норманська теорія» та її оцінка в сучасної історіографії. Археологічні дослідження давньоруських міст. Час і шляхи виникнення давньоруських міст. Розміри, топографія і планування. Дерев'яна та кам'яна архітектура міст Давньої Русі. Обороні споруди давнього Києва.

Археологічні пам'ятки давньоруського села. Городища. Могильники.

Основні риси соціально-економічного і культурного розвитку. Розвиток сільського господарства. Ремесло. Зброя. Торговельні зв'язки і гроші Київської Русі. Духовна культура Русі. Писемність, живопис та приклади мистецтва.

  1. Структура навчальної дисципліни

Спеціальність «історія»

Назви змістових модулів і тем Кількість годин
денна форма Заочна форма
усього у тому числі усього у тому числі
л с лаб інд с.р. л с лаб інд с.р.
Модуль 1. «Предмет та завдання курсу - Кам'яний вік»
Змістовий модуль 1. «Кам'яний вік»
Тема1. Предмет і завдання археології   - - - - - - -
Тема2.Розвиток археології на Україні.   - - - - - - -
Тема 3. Палеоліт.   - - - - -
Тема 4. Мезоліт - - - - -
Тема 5.Неоліт - - - - -
Разом за змістовим модулем 1 - - - - -
Модуль 2. «Доба міді - бронзи»
Змістовий модуль 2. «Доба міді - бронзи»
Тема 6.Енеоліт   - - - - - -
Тема 7.Доба бронзи   - - - - - -
Разом за змістовим модулем 2 - - - - - -
Модуль 3. «Ранній залізний вік на Україні»
Змістовий модуль 3. «Ранній залізний вік на Україні»
Тема 8.Ранній залізний вік - - - -
Тема 9.Античні держави Північного Причорномор'я   - - - - - -
Разом за змістовим модулем 3 - - - -
Модуль 4. «Середньовічна археологія України»
Змістовий модуль 4. «Середньовічна археологія України»
Тема10.Середньовічна археологія Півдня України.   - - - - - -
Тема 11.Давньославянський період на території України.   - - - - - - - -
Тема 12.Археологія Київської Русі.   - - - - - -
Разом з змістовим модулем 4 - - - - - -
ІНДЗ - - - - - - - - - -
Усього годин - - -
                           

 

Теми семінарських занять

спеціальність «історія»

№ з/п Назва теми Кількість годин
1.   Предмет і завдання курсу   -
2. Розвиток археології на Україні.  
3.   Палеоліт.  
4. Мезоліт
5. Неоліт
6. Енеоліт  
7. Доба бронзи
8.   Ранній залізний вік
9. Античні держави Північного Причорномор'я  
10. Середньовічна археологія Півдня України. .
11. Археологія Київської Русі.  
  Всього

Самостійна робота

спеціальність «історія»

№ з/п Назва теми Кількість годин
1. Мезоліт Євразії.
2. Культура мезоліту.
3. Неоліт Євразії.
4. Культура неоліту.
5. Енеолітичні культури Закарпаття
6. Енеолітичні культури Балкан та Близького Сходу
7. Культури бронзи Закарпаття
8. Культура кулястих амфор.
9. Культури доби бронзи лісової зони України
10. Кизіл-кобінська культура
11. Давній Нікиній
12. Давня Тіра
13. Боспорське царство.
14. Духовна культура античних міст-держав Північного Причорномор’я
15. Етногенез слов’ян
16. Зарубинецька культура.
17. Черняхівська культура
18. Археологічні та писемні джерела про давніх слов’ян.
19. Корчаківська культура
20. Пеньківська культура.
21. Лука-Райковецька культура
22. Роменська культура
23. Пшеворська культура.
24. Духовна культура слов’ян
25. Землеробство та скотарство Русі за археологічними даними
26. Основні ремесла Русі та методи їхнього вивчення в археології.
27. Давньоруське мистецтво.
28. Середньовічний Херсонес
  Разом

 

Індивідуальні завдання

Модуль «Індивідуальна робота» студенти виконують у вигляді Індивідуального навчально-дослідного завдання (ІНДЗ). З дисципліни «Археологія» ІНДЗ виконується у формі написання письмової роботи (реферату) по історичних та історіографічних джерелах курсу. Оцінювання, оформлення та захист ІНДЗ здійснюється на основі затвердженої «Системи оцінювання знань студентів МДПУ імені Богдана Хмельницького».

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ ІНДЗ

1. Олдовайська культура.

2. Ашельська культура.

3. Мустерьська культура.

4. Оріньякська культура.

5. Культура Солютре.

6. Культура Мадлен.

7. Буго-Днестровська культура.

8. Сурська культура.

9. Дніпро-Донецька культура.

10. Середньостогівська культура.

11. Нижньоміхайливська культура.

12. Ямна культура.

13. Катакомбна культура.

14. Зрубна культура.

15. Сабатінівська культура.

16. Білозерська культура.

17. Кизил-кобинська культура.

18. Салтівська культура.

19. Кіммерійська культура.

20. Культура пізніх скіфів.

21. Висоцька культура.

22. Зрубна культура.

23. Чорноліська культура.

24. Давня Ольвія.

25. Давній Пантікапей.

26. Давній Херсонес.

27. Мелітопольський курган.

28. Культура пізніх кочовиків ІХ-ХІІІ ст..

29. Каменське городище.

30. Давній Київ.

 

 

Методи навчання

 

Методами навчальної діяльності є лекції, семінарські, індивідуальні заняття, всі види консультацій, виконання самостійної роботи, включаючи науково-дослідну роботу, доповіді на конференціях, участь в олімпіадах, всі форми і види контролю успішності студентів та інші форми і види навчальної та науково-дослідницької діяльності студентів, передбачені навчальним планом.

Передбачено консультації студентів викладачами кафедри у аудиторіях кафедри в поза урочний час.

Наукова робота студентів забезпечується участю у наукових гуртках, виступах на наукових конференціях, написанням і публікацією наукових статей.

 

 

Методи контролю

Опитування на семінарських заняттях, тестування, перевірка ІНДЗ, іспит. Опитування на семінарських заняттях - щотижня, ПМК (у формі тестових завдань) після завершення залікових модулів, захист ІНДЗ у вигляді письмової роботи (реферату).

 

 

10. Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий тест Сума
ІНДЗ (залік, іспит)
Заліковий модуль 1 Заліковий модуль 2 Заліковий модуль 3 Заліковий модуль 4      
Т 1-4 Т 5-6 Т 7-8 Т 9-10
20 (ПК) + 30 (ПМК) =50 20 (ПК) + 30 (ПМК) =50        
    20 (ПК) + 10 (ПМК) =30 20 (ПК) + 10 (ПМК) =30
            100+100/ 2

 

ПК – поточний контроль.

ПМК – письмовий модульний контроль.

 

Критерії оцінювання діяльності студентів на семінарських заняттях згідно «Системи оцінювання знань студентів МДПУ імені Богдана Хмельницького» (Таблиця 1, 2).

 

 

Критерії системи оцінювання знань студентів МДПУ ім. Б.Хмельницького

- Залік, іспит

- Форма контролю – залік ( І семестр)

 

Модуль 1 – 50 балів (перший періодичний контроль)

30 балів – письмовий модульний контроль (ПМК), що містить питання змістовних модулів дисципліни, в тому числі тем самостійної підготовки.

20 балів– поточний контроль.

Студентам, які набрали менше 60% балів з кожного виду контролю (ПМК і поточний контроль), надається два тижні після модуля 1 підвищення рейтингу на одну позицію за національною шкалою.

Модуль 2 –50 балів (другий періодичний контроль)

30 балів – письмовий модульний контроль (ПМК), що містить питання змістовних модулів дисципліни, в тому числі тем самостійної підготовки.

20 балів– поточний контроль.

За сумою набраних балів студент отримує залік на останньому занятті відповідно до затвердженої 100-бальної шкали академічних досягнень.

Якщо студент набрав менше 60% балів за видами робіт першого і другого модулів, то вважається таким, що має академічну заборгованість, і перескладає її в період ліквідації академічної заборгованості.

 

Форма контролю – іспит ( ІІ семестр)

 

 

Модуль 3 – 30 балів

10 балів – письмовий модульний контроль (ПМК), що містить питання змістовних модулів дисципліни, в тому числі тем самостійної підготовки.

20 балів– поточний контроль.

 

Модуль 4 –30 балів

10 балів – письмовий модульний контроль (ПМК), що містить питання змістовних модулів дисципліни, в тому числі тем самостійної підготовки.

20 балів– поточний контроль.

 

Екзаменаційний контроль дорівнює 40 балів. Програмою дисципліни передбачено ІНДЗ, тому розрахунок балів такий: ІНЗД (10 балів) та бали (30 балів) по питанням змістових модулів дисицпліни, в тому числі, самостійного вивчення (три теоретичних питання – оцінюються у 15 балів (кожне по 5 балів), і 15 тестових завдань (по 1 балу кожний).

Підсумкова оцінка виставляється за формулою: сума балів 4 модулів + бали, набрані на екзамені, поділені на два.

 

 

Контроль за видами діяльності студентів здійснюється щляхом поточного оцінювання знань, періодичним контролем по тестах після засвоєння ними 4 модулів. За результатами суми 4 періодичних контролів виставляється підсумкова оцінка (іспит) за національною, 100-бальною шкалами і ЕСТS, за формулой залік (100 балів) + іспит (100 балів) / 2.

 

 

Критерії оцінювання діяльності студентів на семінарських заняттях згідно «Системи оцінювання знань студентів МДПУ імені Богдана Хмельницького» (Таблиця 1, 2).

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти