ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема 5. Ключові аспекти правового забезпечення господарських зобов’язань, в т.ч. господарських договорів (лекція 2 год.) та семінарське заняття (1,2 год.)

1. Розмежування понять «цивільне зобов’язання» та «господарське зобов’язання».

2. Особливості організаційно-господарських зобов’язань, їх відмінність від майново-господарських зобов’язань.

3. Особливості зобов’язань, що виникають при встановленні відносин державно-приватного партнерства.

4. Поняття, ознаки, види господарських договорів та форми/шляхи регулювання договірних відносин.

5. Господарський, цивільний і адміністративний договори: проблеми розмежування.

6. Проблеми тлумачення господарських договорів.

7. Співвідношення понять «істотні умови договору» та «обов’язкові умови договору».

8. Форма господарського договору та особливості електронної модифікації письмової форми договору.

9. Співвідношення понять «спосіб укладання договору» та «процедури, що застосовуються при укладенні господарського договору».

10. Проблеми забезпечення виконання господарських договорів, в т.ч. вибору найбільш ефективних способів такого забезпечення, та зменшення договірних ризиків.

Рекомендовані джерела:

Основні джерела: 1–6.

Нормативні акти: 1, 48–50, 68, 69, 112, 117, 124, 130–132, 135, 144, 171, 173, 180, 184, 198, 208, 212–214.

Додаткова література: 5, 10, 14, 17, 20, 31, 35, 38, 40, 43, 44, 49, 50, 57–60, 62, 64, 66, 69, 74–77, 82–88, 90–92, 95, 97, 102, 103, 110, 114, 115, 131, 135, 136, 145, 147, 148, 150, 152–156, 158, 166, 179, 182, 183, 185, 186, 188, 189, 214, 215, 218, 222, 227, 233, 272, 279, 288, 292, 309, 313, 316, 318, 320–323, 328, 330, 332, 334, 335, 343, 352, 358, 360, 365, 368, 369, 383, 385, 398, 399, 400–402, 409, 411, 416, 417, 420, 421, 439, 444, 445, 450, 455, 463, 470–474, 477, 478, 486, 489, 491, 492, 501, 517.

 

Модульне тестування 1

При модульному тестуванні застосовуються розроблені викладачами, які ведуть семінарські заняття, тести на зразок нижченаведених.

Приклади тестів

1. Прихильником точки зору, що господарське право є самостійною галуззю права є:

а) О. А. Пушкін;

б) В. К. Мамутов;

в) С. М. Братусь;

г) Ю. К. Толстой;

ґ) С. С. Алексєєв.

2. Видами господарських відносин за ГК України є:

а) господарсько-виробничі;

б) господарсько-майнові;

в) організаційно-господарські;

г) міжгосподарські;

ґ) господарсько-торговельні.

3. Засновниками приватних підприємств можуть бути тільки:

а) один громадянин, іноземець, осіб без громадянства;

б) один або кілька громадян, іноземців, осіб без громадянства;

в) один або кілька громадян, іноземців, осіб без громадянства та/або один суб’єкт господарювання-юридична особа;

г) один або кілька громадян, іноземців, осіб без громадянства та/або один або кілька суб’єктів господарювання-юридичних осіб;

ґ) один або кілька суб’єктів господарювання-юридичних осіб.

4. Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається:

а) загальними зборами за поданням наглядової ради;

б) загальними зборами;

в) загальними зборами за поданням правління;

г) наглядовою радою;

ґ) правлінням.

5. Речовими правами на чуже майно відповідно до ЦК України є:

а) право власності;

б) право користування (сервітут);

в) право господарського відання;

г) право володіння;

ґ) право оперативного управління.

6. До безтілесного майна належать:

а) рухомі речі;

б) цінні папери;

в) нерухомість;

г) корпоративні права;

ґ) нематеріальні активи.

7. Організаційно-господарські зобов’язання відповідно до положень Господарського кодексу України можуть виникати між:

а) суб’єктом господарювання та власником, який є засновником даного суб’єкта;

б) суб’єктом господарювання та органом державної влади, органом місцевого самоврядування, наділеним господарською компетенцією щодо цього суб’єкта;

в) між учасниками господарських товариств та органами управління цими господарськими товариствами;

г) між органами управління суб’єктами господарювання між собою;

ґ) між суб’єктами господарювання, у разі якщо один з них є щодо іншого дочірнім підприємством.

Змістовний модуль 2. Проблеми відповідальності у сфері господарювання, правового регулювання банкрутства та економічної конкуренції

Тематика лекцій та наукових доповідей

 

Тема 6. Проблеми (теоретичні та нормативного регулювання) господарської відповідальності (лекція 2 год.) та семінарське заняття (2 год.)

1. Особливості господарсько-правової відповідальності як виду юридичної відповідальності.

2. Господарське правопорушення як підстава для застосування господарсько-правової відповідальності.

3. Співвідношення понять «господарське правопорушення» та «конфлікт інтересів».

4. Відмежування господарсько-правової відповідальності від інших видів юридичної відповідальності.

5. Поняття вини в господарському праві та пов'язаний з цим принцип застосування господарсько-правової відповідальності, закріплений в ГК України.

6. Співвідношення понять «господарсько-правова відповідальність» та «господарсько-правові санкції».

7. Класифікація господарсько-правових санкцій на теоретичному та законодавчому (ГК) рівнях.

8. Спільні та відмінні риси неустойки (ЦК) та штрафних санкцій (ГК).

9. Особливості відповідальності за прострочення виконання грошових зобов’язань.

10. Адміністративно-господарські санкції та їх відмінність від адміністративної відповідальності.

11. Штраф як неустойка (штрафні санкції) та господарсько-адміністративний штраф: спільні та відмінні риси.

12. Проблеми застосування господарсько-правової відповідальності.

Рекомендовані джерела:

Основні джерела: 1–6.

Нормативні акти: 1, 9, 24, 25, 35, 68, 69.

Додаткова література: 5, 10–12, 17, 30, 34, 50, 77, 91, 108, 112–114, 117, 118, 151–154, 168, 202, 203, 240, 257, 267, 270, 287, 290, 296, 323, 324, 329, 331, 333, 338, 339, 348, 360, 362, 383, 386, 409, 413, 445, 470–474, 477, 478, 482, 487, 504, 505, 506, 509, 510.

 

Тема 7. Проблеми вдосконалення інституту банкрутства в Україні (лекція 2 год.) та семінарське заняття (2 год.)

1. Інститут банкрутства в ринковій системі господарювання: поняття, призначення, становлення в Україні.

2. Правові механізми запобігання банкрутству (вітчизняний та світовий досвід).

3. Проблеми, пов’язані з суб’єктами та іншими учасниками провадження у справі про банкрутство.

4. Арбітражний керуючий: роль у справі про банкрутство, особливості правового статусу.

5. Судові процедури, що застосовуються у справі про банкрутство: види, призначення, підстави та порядок застосування, зміст.

6. Мораторій на задоволення вимог кредиторів: проблеми застосування.

7. Проблеми забезпечення балансу інтересів боржника і його кредиторів у справі про банкрутство.

8. Спільні та відмінні риси ліквідаційних процедур, що застосовуються (1) в процесі припинення/ліквідації господарської організації – юридичної особи та (2) у справі про банкрутство.

9. Співвідношення загального та спеціального порядків визнання боржника банкрутом.

10. Проблеми правового регулювання транскордонних банкрутств та шляхи їх розв’язання.

 

Рекомендовані джерела:

Основні джерела: 1–6.

Нормативні акти: 1, 14, 69, 146, 147, 182, 183, 206.

Додаткова література: 10, 17, 21, 22, 26, 32, 37, 39, 47, 50, 67, 68, 77, 79, 91, 94, 101, 109, 152–154, 170–173, 297, 298, 310, 325, 345, 360, 372–374, 376, 383, 392–396, 405, 409, 412, 419, 434, 435, 445, 448, 449, 470–474, 484, 497, 511.

Тема 8. Антимонопольно-конкурентне регулювання: теоретичні та законодавчі аспекти вдосконалення правового регулювання (лекція 2 год.) та семінарське заняття (2 год.)

1. Інститут антимопольно-конкурентного регулювання як складова законодавства, що регулює ринкові відносини.

2. Економічна конкуренція та монополізм: проблеми співвідношення.

3. Державне регулювання відносин у сфері економічної конкуренції: причини, мета, принципи, форми та органи.

4. Проблема визначення та класифікації порушень у сфері економічної конкуренції.

5. Економічна концентрація: поняття, види, випадки обов’язкового отримання попереднього дозволу.

6. Монополістичні зловживання: суб’єкт/суб’єкти, заборонені дії, відповідальність та порядок її застосування.

7. Недобросовісна конкуренція та монополістичні зловживання: спільні та відмінні риси.

8. Особливості застосування відповідальності за порушення вимог антимонопольно-конкурентного законодавства.

Рекомендовані джерела:

Основні джерела: 1–6.

Нормативні акти: 1, 32, 53, 56, 69, 125, 139, 164–170, 172, 181, 185, 187–189, 191, 193, 201, 202.

Додаткова література: 5, 10, 17, 36, 45, 46, 50, 77, 81, 91, 98, 100, 152–154, 190, 224, 235, 236, 250, 251, 274, 275, 277, 281, 312, 314, 354, 360, 383, 409, 414, 445, 454, 456, 467, 470–474, 488, 502, 506.

Колоквіум

Колоквіум відбувається у формі усного експрес-опитування студентів викладачем, що веде семінарське заняття по питаннях, що виносилися на розгляд протягом змістовного модуля 2, зокрема з тем: проблеми (теоретичні та нормативного регулювання) господарської відповідальності; проблеми вдосконалення інституту банкрутства в Україні; антимонопольно-конкурентне регулювання: теоретичні та законодавчі аспекти вдосконалення правового регулювання.

Зразок наукової доповіді

Оксана Вінник,

доктор юридичних наук,

професор кафедри господарського права юридичного факультету

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

АКЦІОНЕРНІ УГОДИ

(цей зразок оформлення доповіді на семінарське заняття з проблем господарського права підготовлений на базі статті Вінник О.М. Акціонерні угоди // Юридична Україна, 2010, № 5, с. 20-27).

План

 

Вступ.

1. Перспективи використання використання акціонерних угод в Україні.

2. Поняття та ознаки акціонерної угоди відповідно до зарубіжного законодавства: США, РФ, Швейцарії.

3. Шляхи вдосконалення законодавства України з метою забезпечення використання акціонерних угод.

Висновки.

Список використаних джерел.

 

Вступ.

Складність відносин в акціонерному товаристві, пов’язана з управлінням товариством (з огляду на можливу численність його акціонерів та різноспрямованість їх інтересів, непросту систему органів управління та контролю), використанням майна товариства, залученням інвесторів тощо, зумовили появу такого своєрідного явища як угоди акціонерів (Shareholders agreement). Вітчизняний законодавець лише нещодавно звернув на це увагу, передбачивши можливість укладення подібних угод у Законі «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. [1, ст. 29], яка б дозволила вирішити, зокрема, проблему забезпечення кворуму загальних зборів акціонерів за наявності в товаристві акціонерів з конкуруючими інтересами шляхом укладення між ними договору про взяття додаткових обов’язків, у тому числі обов'язку участі у загальних зборах.

Подібна увага законодавця до цього виду господарських товариств зумовлена їх вагою в економіці України (в Україні налічується понад 30 тис. акціонерних товариств [2, с. 31], на них припадає 75% ВВП України [3]) та вже згаданою складністю відносин, що виникають у процесі їх створення, функціонування та припинення.

На теоретичному рівні проблеми використання таких угод в Україні порушуються переважно в деяких статтях статтях [3; 4; 5; 6 та ін.], певною мірою в коментарях до Закону «Про акціонерні товариства» [7, с. 96-97] і залишаються поза межами спеціальних комплексних досліджень у формі монографій чи дисертації, спеціально присвячених таким угодам.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти