ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема 1. Предмет і завдання педагогіки

Таблиця відповідності бальної шкали і традиційної системи оцінювання

Бали Оцінка Норми оцінювання в %
50 – 46 «5» 95 – 100
45 – 39 «4» 80 – 94
38 – 30 «3» 60 – 79
29 – 0 «2» менше 60

Загальні основи педагогіки

Тема 1. Предмет і завдання педагогіки

І рівень

1.Знайдіть найбільш точне визначення поняття «педагогіка»:

1.Наука про виховання.

2.Наука про виховання і навчання.

3.Наука про процес освіти і формування особистості.

4.«Дітоводження».

5.«Керівництво читанням».

6.Наука про виховання людини на всіх вікових етапах її розвитку.

2.Галузь спеціальної педагогіки:

1.Практика. 2.Методика.

3.Тифлопедагогіка. 4.Логіка.

5.Народознавство.

3.Спосіб взаємопов’язаної діяльності вчителя та учня, спрямований на досягнення навчально-виховних завдань – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

ІІ рівень

1.Вкажіть основні категорії педагогіки:

1.Виховання. 2.Предмет.

3.Навчання. 4.Форма.

5.Практика. 6.Засіб.

7.Процес. 8.Освіта.

9.Мистецтво. 10.Розвиток.

11.Метод. 12.Методика.

2.Допишіть пропущені в переліку основні поняття (категорії) педагогіки:

1.Формування. 2.Виховання.

3.Розвиток. 4.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

5.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.Самоосвіта.

7.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Тема 2. Розвиток, виховання
і формування особистості

І рівень

1.Процес становлення особистості під впливом зовнішніх і внутрішніх, керованих і некерованих, соціальних і природних факторів – . . . . . . . . . . .

2.Спеціально організований процес, спрямований на формування певних якостей особистості – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

3.Процес і результат розвитку особистості під впливом середовища, спадкових даних, виховання – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

4.Рушійні сили розвитку особистості:

1.Закономірності. 2.Суперечності.

3.Здібності. 4.Спадковість і середовище.

5.Форма прояву активного ставлення людини до оточуючої дійсності:

1.Самовиховання. 2.Діяльність.

3.Навчання. 4.Виховання.

5.Спілкування.

6.Рушійні сили розвитку особистості:

1.Асиміляція і дисиміляція. 2.Збудження і гальмування.

3.Емоційна сфера. 4.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …

5.Рівень розвитку особистості та її ідеал.

6.Потреби особистості і моральний обов’язок.

7.Домагання особистості та її можливості.

7.Яка закономірність розвитку особистості пропущена в цьому переліку:

1.Розвиток особистості має послідовний характер.

2.Особистість розвивається під впливом середовища.

3.Особистість розвивається внаслідок впливу на всі сторони її психіки.

4.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

5.Зміна особистості вимагає зміни ставлення до неї.

8.Систематична і свідома діяльність людини, спрямована на вироблення і вдосконалення своїх позитивних якостей і подолання негативних:

1.Навчання. 2.Виховання.

3.Самовиховання. 4.Перевиховання.

5.Освіта.

9.Уявлення про зразок людської поведінки і стосунки між людьми, що випливають із розуміння мети життя:

1.Ідеал. 2.Об’єкт.

3.Предмет. 4.Завдання.

5.Прототип.

10.Прискорений фізичний і психічний розвиток підростаючого покоління – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

11.Виберіть правильну відповідь. Формування особистості – це:

1. Цілеспрямований процес формування у дітей необхідних поглядів і якостей.

2. Становлення людини, як соціальної істоти, проходить унаслідок розвитку і виховання.

3. Кількісні та якісні зміни організму, що відбуваються протягом усього життя людини як соціальної істоти.

4. Кількісні зміни організму.

5. Цілеспрямований процес формування у дітей необхідних поглядів і якостей.

ІІ рівень

1.Фактори розвитку особистості:

1.Навчання. 2.Виховання.

3.Спадковість. 4.Формування.

5.Розвиток. 6.Середовище.

7.Активність особистості.

.

Тема 3. Мета та ідеал виховання

І рівень

1. Структурний елемент процесу виховання, поняття, що конкретизує його мету – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

ІІ рівень

1.Які визначення найбільш точно характеризують поняття «мета виховання»?

1.Спрогнозований результат.

2.Сукупність конкретних завдань.

3.Категорія педагогіки.

4.Ідеал.

5.Система вимог, що відображають необхідність формування певних якостей особистості.

6.Сукупність особливостей особистості, до виховання яких прагне суспільство.

7.Уявлення про зразок людської поведінки.

8.Очікуваний результат у вихованні.

2.Які загальні фактори впливають на постановку цілей виховання?

1.Вимоги батьків. 2.Потреби суспільства.

3.Потреби виробництва. 4.Ідеал людського виховання.

5.Економічний рівень розвитку суспільства.

6.Спосіб виробництва.

7.Можливості вчителів і вихователів.

8.Фізіологічні та психологічні можливості вихованців.

9.Ідеологія та політика держави.

10.Рівень розвитку педагогічної науки та практики.

11.Можливості навчально-виховних закладів.

3.Визначте, в яких позиціях сформульовані:

а) загальна ціль виховання в сучасній школі.

б) складові частини виховання.

в) конкретні завдання виховання.

1.Гуманізація виховного процесу.

2.Гуманітаризація виховання.

3.Трудове виховання.

4.Естетичне виховання.

5.Усебічний і гармонійний розвиток особистості.

6.Розумове виховання.

7.Громадянське виховання.

8.Формування творчої, працелюбної особистості.

9.Фізичне виховання.

10.Демократизація виховного процесу.

11.Моральне виховання.

12.Виховання громадянина.

13.Формування екологічної культури людини.

14.Розвиток індивідуальних здібностей і талантів.

4.Із вказаних завдань виберіть ті, що є характерними для:

а) морального виховання. б) розумового виховання.

в) трудового виховання. г) естетичного виховання.

д) фізичного виховання.

1.Підготовка до свідомого вибору професії.

2.Вироблення навичок і звичок моральної поведінки.

3.Виховання здорової зміни.

4.Формування наукового світогляду.

5.Формування вмінь і навичок культури розумової праці.

6.Формування в учнів моральних понять, поглядів, переконань.

7.Розвиток в учнів творчих здібностей.

8.Практична та психологічна підготовка учнів до праці.

9.Формування вмінь і навичок вносити в життя красу.

10.Оволодіння основними мислительними операціями.

11.Формування вмінь і навичок культури розумової праці.

12.Підготовка до захисту Батьківщини.

5.Вкажіть напрямки змісту виховання:

1.Статеве. 2.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.Трудове. 4.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.Розумове. 6.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.Естетичне. 8.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.Економічне.

6.Який основний недолік такого формулювання цілі виховання: формування всебічно і гармонійно розвинутої особистості? Саме так формулюється кінцева мета виховання в більшості сучасних підручників з педагогіки.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Тема 4. Загальна характеристика логіки і
методів науково-педагогічного дослідження

І рівень

7.Шляхи, способи пізнання об’єктивної реальності – . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.Діалектичний підхід до передбачення шляхів розвитку педагогічних явищ і процесів на основі їх закономірностей:

1.Моделювання. 2.Прогнозування.

3.Абстрагування. 4.Пізнання.

9.Метод педагогічного дослідження, що використовується з метою одержати інформацію про типовість тих чи інших явищ навчально-виховного процесу:

1.Узагальнення. 2.Анкетування.

3.Спостереження. 4.Бесіда.

5.Інтерв’ю.

10.Метод педагогічного дослідження, який характеризується безпосереднім сприйманням явищ і процесів у їх динаміці:

1.Бесіда. 2.Експеримент.

3.Спостереження. 4.Анкетування.

5.Інтерв’ю.

11.Конкретна форма наукового передбачення:

1.Гіпотеза. 2.Ідея.

3.Результат. 4.Прогнозування.

12.Яке із запропонованих понять належить до методів педагогічного дослідження?

1.Покарання. 2.Екскурсія.

3.Педагогічна вимога. 4.Доручення.

5.Переконання. 6.Експеримент.

13.Вкажіть, до якої групи належать основні методи науково-педагогічних досліджень?

1.Бесіди, лабораторні роботи, вправи, досліди.

2.Опитування, вивчення педагогічної документації, експеримент, спостереження, метод графів.

3.Спостереження, анкетування, рейтинг, бесіда, експеримент, теоретичні методи дослідження, узагальнення незалежних характеристик.

4.Аналіз, синтез, індукція, дедукція, аналогія, спостереження, опитування, бесіда, метод графів.

14.Метод педагогічного дослідження, який передбачає колективне обговорення результатів вивчення будь-якого явища чи процесу:

1.Бесіда. 2.Колоквіум.

3.Диспут. 4.Консиліум.

5.Анкетування.

15.Методи педагогічного дослідження – це:

1.Система цілеспрямованої педагогічної взаємодії вчителя та учня, спрямована на формування суспільних і особистісних рис дитини.

2.Діяльність учителя, вихователя з вивчення педагогічного процесу.

3.Конкретизована мета дослідження.

4.Способи, за допомогою яких вивчаються різні сторони виховання, освіти і навчання.

22.Який метод науково-педагогічного дослідження має такі прийоми і процедури: складання плану, формування основних і додаткових запитань, використання технічних засобів, урахування індивідуальних особливостей, педагогічний такт, фіксування результатів?

1.Анкетування. 2.Бесіда.

3.Рейтинг. 4.Соціометрія.

5.Тест. 6.Інтерв’ю.

II рівень

1. Які із вказаних понять належать до методів педагогічних досліджень?

1.Спостереження. 2.Педагогічна вимога.

3.Переконання. 4.Доручення.

5.Екскурсія. 6.Експеримент.

7.Опитування. 8.Інтерв’ю.

9.Лекція.

10.Метод узагальнення незалежних характеристик.

11.Вивчення шкільної документації та учнівських робіт.

16.Вкажіть етапи педагогічного дослідження, що відсутні в переліку:

1.Визначення проблеми. 2.Постановка завдань.

3.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.Розробка програми.

5.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.Обробка і аналіз результатів.

7.Практична апробація. 8.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.Впровадження результатів у практику.

17.Вкажіть правильну послідовність етапів педагогічного дослідження:

1.Впровадження результатів.

2.Практична апробація результатів.

3.Визначення проблеми дослідження.

4.Розробка програми і методики.

5.Складання й оформлення наукового звіту.

6.Постановка завдань дослідження.

7.Обробка і аналіз результатів.

8.Проведення експериментального дослідження.

9.Формулювання гіпотези і теоретичне обґрунтування об’єкта дослідження.

ТЕОРІЯ ВИХОВАННЯ

I рівень

1.Яке визначення найбільш точно розкриває глибинну сутність виховного процесу?

1.Підготовка молодого покоління до життя.

2.Переведення загальнолюдської культури в індивідуальну форму існування.

3.Процес формування особистості, що проходить під впливом довкілля, умов, обставин, суспільного ладу.

4.Педагогічний процес організації і стимулювання активної діяльності особистості в оволодінні суспільним досвідом, способами творчої діяльності.

5.Спеціально організована виховна діяльність.

6.Спеціально організований педагогічний вплив на особистість.

7.Оволодіння всією сукупністю суспільного досвіду.

2.Діяльність педагога, що забезпечує планомірний і цілеспрямований вплив на вихованців:

1.Навчання. 2.Виховання.

3.Перевиховання. 4.Управління.

5.Формування. 6.Переконання.

3.Найвищий етап процесу виховання, його органічна частина:

1.Навчання. 2.Перевиховання.

3.Формування. 4.Самовиховання.

5.Самопереконання. 6.Самозобов’язання.

4.Процес і результат розвитку особистості під впливом середовища, спадкових даних і виховання:

1.Навчання. 2.Освіта.

3.Формування. 4.Виховання.

5.Самовиховання. 6.Розвиток.

5.Виховний процес, спрямований на подолання негативних якостей особистості учня, які сформувалися під впливом несприятливих умов життя:

1.Самовиховання. 2.Навчання.

3.Формування. 4.Перевиховання.

5.Виховання.

6.Моральний принцип, який утверджує людину як вищу цінність на Землі – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.Частина методу виховання:

1.Завдання. 2.Свідомість.

3.Фактор. 4.Звичка.

5.Прийом. 6.Інтерес.

8.Спосіб взаємопов’язаної діяльності вихователя й вихованця, спрямованої на формування в останнього переконань і навичок поведінки:

1.Прийом. 2.Метод.

3.Фактор. 4.Процес.

5.Етап.

9.Етапи процесу виховання:

1.Виділення конкретних рис і властивостей особистості, які передбачається виховати.

2.Вивчення вихованця і проектування його особистості на основі зразка-ідеалу.

3.Засвоєння вихованцем виділених рис і властивостей.

4.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.Спонукання вихованця до самостійної роботи над удосконаленням своєї особистості.

10.Що розуміють під методом виховання?

1.Діяльність учителя, внаслідок якої учень вивчає правила поведінки в громадських місцях.

2.Динамічний процес взаємодії вчителя й учнів, спрямований на вирішення навчальних задач.

3.Спосіб взаємопов’язаної діяльності вихователя і вихованців, спрямованої на вирішення виховних задач.

4.Засіб впливу на свідомість учня.

5.Спосіб активізації школяра.

6.Закономірності, що визначають організацію виховного процесу.

7.Рушійна сила виховного процесу.

II рівень

1.Класифікуйте названі суперечності як рушійні сили виховного процесу на6 а) зовнішні та б)внутрішні:

1.Між досягнутим рівнем розвитку дитини і новим змістом діяльності, яким вона оволодіває.

2.Між суспільством і природою.

3.Між виховним процесом і процесом формування особистості.

4.Між організмом і середовищем.

5.Між впливом сім’ї, школи і громадськості.

6.Між необмеженими можливостями розвитку людської природи і обмеженими умовами соціального життя.

7.Між потребами, мотивами і установками особистості.

8.Між колективом та особистістю.

9.Між застарілими педагогічними концепціями і новими вимогами життя.

2.Управління процесом виховання передбачає:

1.Визначення змісту виховання.

2.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

3.Організацію діяльності і досвіду поведінки.

4.Регулювання взаємовідносин у колективі, координацію впливу на особистість.

5.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

6.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

3.Які з перерахованих понять відображають особливості процесу виховання:

1.Цілеспрямованість. 2.Віддаленість результатів.

3.Складність. 4.Співдружність з сім’єю.

5.Неперервність. 6.Виховання почуттів.

7.Масовість. 8.Повага до особистості.

9.Зв’язок з життям. 10.Економічність.

11.Опора на позитивне. 12.Варіативність.

13.Багатофакторність. 14.Тривалість.

15.Двосторонній характер.

4.Основні показники рівня вихованості школяра:

1.Зовнішній вигляд, культура поведінки у школі та за її межами.

2.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

3.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

4.Сформованість наукового світогляду, національної самосвідомості.

5.Ставлення до навчання, інтерес до знань і визначення їх ролі в своєму розвитку.

6.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

7.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

8.Працелюбність, орієнтованість на майбутню професію.

5.Прийоми самовиховання:

1.Самопереконання. 2.Самопідбадьорювання.

3.Самоосуд і самопокарання. 4.Самопримус.

5.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

7.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

6.Який зміст вкладають у поняття «діяльнісно-особистісний» підхід у вихованні?

1.Включення в різноманітні види діяльності.

2.Оволодіння різними сторонами суспільного досвіду.

3.Стимулювання активності особистості в діяльності.

4.Синтез виховання, навчання і розвитку особистості.

5.Формування особистості на основі властивих цьому процесу закономірностей.

6.Формування позитивного ставлення до діяльності.

7.Розвиток «мотиваційної сфери особистості».

7.Побудуйте логічну схему виховного процесу, використовуючи його структурні компоненти: форми, методи, прийоми, мета, зміст, завдання, коригування результатів виховання.

ТЕМА 6. Закономірності і принципи
виховного процесу

I рівень

1.Суттєвий, стійкий зв’язок у виховному процесі, реалізація якого дозволяє досягти ефективних результатів у розвитку і формуванні особистості – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

2.Взаємообумовленість існування педагогічних явищ:

1.Закономірність. 2.Принцип.

3.Правило. 4.Зв’язок.

3.Основоположна ідея, яка визначає вимоги до змісту, організації і методів виховного процесу:

1.Закономірність. 2.Принцип.

3.Правило. 4.Зв’язок.

4.Що слід розуміти під закономірностями виховного процесу?

1.Педагогічні правила.

2.Сукупність дій багатьох законів.

3.Внутрішній зв’язок між причиною і наслідком, який обумовлює розвиток явища.

4.Закони виховання.

5.Суттєві зв’язки у виховному процесі, реалізація яких дозволяє досягнути ефективних результатів у розвитку і формуванні особистості.

6.Зв’язок між явищами і процесами, який характеризує їх розвиток.

7.Провідні наукові ідеї.

8.Сукупність послідовних дій, спрямованих на досягнення певного результату.

5.Яке з тверджень не є принципом виховання?

1.Зв’язок виховання з життям.

2.Комплексний підхід до виховання.

3.Повага до учня.

4.Цілеспрямованість виховання.

5.Використання різноманітних форм і методів.

6.Виховання особистості в колективі.

6.Яке твердження є одним із принципів виховання?

1.Моральне виховання і формування особистості.

2.Виховання і розвиток.

3.Самовиховання і розвиток.

4.Об’єктивність і незалежність виховання.

5.Свідомість, самодіяльність і активність вихованців.

6.Повага до учня і розумна вимогливість до нього.

7.Серед запропонованих альтернатив знайдіть правильну відповідь, що відображає сутність принципу єдності виховних впливів.

1.Принцип вимагає формувати у вихованців свідоме ставлення до праці.

2.Принцип вимагає враховувати індивідуальність вихованця.

3.Принцип зобов’язує засоби масової інформації координувати свою діяльність зі школою.

4.Принцип вимагає організації виховного впливу, виходячи з єдиних вимог та узгоджених дій усіх, хто бере участь у виховному процесі (школа, сім’я, соціальні інститути).

II рівень

1.Що слід розуміти під «принципами виховання»?

1.Закони, що виконують регулятивну функцію.

2.Систему основних вимог до виховання, виконання яких забезпечує необхідну ефективність виховного процесу.

3.Основоположні ідеї, які відображають залежності між метою виховання і вимогами суспільства.

4.Нормативні основи виховання.

5.Керівні ідеї, що визначають загальний напрям діяльності педагога.

6.Положення, які відображають закономірності процесу виховання і визначають вимоги до змісту, організації і методів виховного процесу.

7.Норми поведінки, що є обов’язковими.

8.Тези, виділені з якої-небудь доктрини.

9.Педагогічні правила.

10.Логічні категорії, які поширюються на всі явища виховного процесу.

2.Аналізуючи альтернативні твердження, знайдіть вимоги принципу цілеспрямованості виховання.

1.Наявність перспективи у вихованні.

2.Підпорядкованість виховної роботи загальній меті.

3.Нетерпимість до стихійності у вихованні.

4.Повага до особистості вихованця.

5.Єдність свідомості і поведінки.

6.Проектування рівня вихованості особистості відповідно до поставленої мети.

7.Єдність виховання і самовиховання.

8.Забезпечення паралельної педагогічної дії.

3.Аналізуючи альтернативні твердження, знайдіть вимоги принципу особистісного підходу у вихованні.

1.Враховувати основні особистісні якості – спрямованість особистості, її життєві плани та ціннісні орієнтації.

2.Забезпечувати участь вихованців у спільному обговоренні програми виховання.

3.Забезпечувати єдність свідомості і поведінки.

4.Робити опору на вікові та індивідуальні особливості вихованців.

5.«Бачити» всіх учнів і кожного зокрема.

6.Вивчати внутрішній світ вихованця, аналізувати його досвід.

7.Забезпечувати паралельну педагогічну дію.

8.Забезпечувати органічне поєднання всіх видів діяльності учнів в цілісний процес їх розвитку.

I рівень

4.Моральний принцип, який утверджує людину, як вищу цінність на Землі –. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.Наука, що виступає методологічною основою морального виховання – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.Один із напрямків змісту виховання, який передбачає виховання розумних матеріальних і духовних потреб:

1.Розумове. 2.Трудове.

3.Правове. 4.Моральне.

5.Фізичне. 6.Естетичне.

7.Екологічне. 8.Економічне.

9.Статеве.

7.Один із напрямків змісту виховання, який передбачає підготовку до свідомого вибору професії:

1.Розумове. 2.Трудове.

3.Правове. 4.Моральне.

5.Фізичне. 6.Естетичне.

7.Екологічне. 8.Економічне.

9.Статеве.

8.Один із напрямків змісту виховання, який передбачає виховання поваги до законів держави:

1.Розумове. 2.Трудове.

3.Моральне. 4.Правове.

5.Фізичне. 6.Естетичне.

7.Економічне. 8.Екологічне.

9.Статеве.

9.У якій групі найбільш повно відображені основні напрямки змісту виховання?

1.Правове, статеве, розумове, економічне.

2.Розумове, естетичне, моральне, екологічне, фізичне, трудове.

3.Усебічний розвиток особистості, досвід громадської поведінки.

4.Свідомість, почуття, емоції, переживання, ідеали, погляди.

10.Які завдання вирішує розумове виховання? Виберіть правильну відповідь.

1.Психологічна і практична підготовка до праці, розвиток пізнавальних сил, формування навичок естетичної поведінки.

2.Розвиток творчих здібностей, формування системи знань.

3.Формування системи знань, світогляду, умінь і навичок культури розумової праці.

4.Формування світогляду, системи знань, естетики поведінки.

11.У чому полягає головне завдання морального виховання? Виберіть правильну відповідь.

1.Вивчити правила і норми поведінки людей.

2.Узагальнити передовий педагогічний досвід, пов’язаний із моральним вихованням.

3.Навчити дитину дотримуватися загальнолюдських норм поведінки.

4.Опанувати правила поведінки учнів у школі.

5.Систематизувати поведінкові форми у суспільстві.

12.Які завдання вирішує фізичне виховання? Виберіть правильну відповідь.

1.Виховання здорової зміни, підготовка до захисту Батьківщини, підготовка до фізичної праці.

2.Тренування і загартування організму, розвиток пізнавальних сил, формування волі.

3.Формування волі, психологічна підготовка до праці, тренування, загартування організму.

4.Виховання здорової зміни, практична підготовка до праці, виховання волі.

5.Підготовка до захисту Батьківщини, виховання волі, розвиток пізнавальних здібностей.

13.Які завдання є основними для морального виховання? Виберіть правильну відповідь.

1.Формування естетичних смаків, тренування і загартування організму.

2.Розвиток моральних почуттів, формування естетичних смаків.

3.Формування в учнів моральної свідомості, виховання моральних почуттів, вироблення навичок моральної поведінки.

4.Вироблення навичок моральної поведінки, формування моральної свідомості, психологічної готовності до праці.

14.Які завдання є основними для естетичного виховання? Виберіть правильну відповідь.

1.Формування навичок естетичної поведінки, формування наукового світогляду, формування уміння творити прекрасне.

2.Виховання естетичних смаків, формування естетичних поглядів, переконань, навичок і вмінь творити прекрасне, розвиток творчих здібностей.

3.Розвиток творчих здібностей, розвиток пізнавальних здібностей, виховання емоцій.

15.Які завдання є основними для трудового виховання? Виберіть правильну відповідь.

1.Формування навичок моральної культури.

2.Психологічна підготовка до праці, підготовка до свідомого вибору професії, практична підготовка до праці.

3.Оволодіння основними принципами сучасного виробництва, вивчення всіх видів сучасного виробництва, формування наукового світогляду.

4.Психологічна підготовка до праці, підготовка до свідомого вибору професії, виховання моральних почуттів.

5.Виховання естетичних смаків.

16.Один із напрямків змісту виховання, який передбачає розвиток інтелектуальних умінь учнів:

1.Розумове. 2.Моральне.

3.Естетичне. 4.Трудове.

5.Фізичне. 6.Правове.

7.Екологічне. 8.Економічне.

9.Статеве.

II рівень

1.Які напрямки змісту виховання мають своїм завданням:

1.Розвиток мислення.

2.Розвиток творчих здібностей.

3.Формування наукового світогляду.

4.Виховання бережливого ставлення до природи.

5.Виховання гуманізму.

6.Виховання поваги до держави.

7.Підготовка до свідомого вибору професії.

8.Виховання обов’язку і відповідальності.

9.Виховання працездатності.

10.Виховання здорової зміни.

2.Який із напрямків виховної роботи ставить своїм завданням:

1.Підготувати дітей до участі у малому бізнесі.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.Сформувати у школярів прагнення і вміння будувати своє життя за законами краси.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.Сформувати науковий світогляд школярів

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I рівень

3.Частина методу виховання, необхідна для більш ефективного його застосування в умовах конкретної ситуації – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.Які методи належать до групи методів формування свідомості? Виберіть правильну відповідь.

1.Змагання, доручення, створення виховних ситуацій, лекція, спостереження, приклад.

2.Бесіда, лекція, диспут, розповідь, пояснення, приклад.

3.Змагання, привчання, спостереження, приклад, лекція.

4.Вправи, привчання, створення виховних ситуацій, бесіда, приклад, лекція, диспут.

5.Розповідь, заохочення, змагання, привчання, покарання.

5.Який із перелічених нижче методів стимулювання діяльності і поведінки є «зайвим»?

1.Заохочення. 2.Привчання.

3.Покарання. 4.Змагання.

6.Що розуміється під «методом виховання»? Вкажіть правильну відповідь.

1.Засіб впливу на свідомість учня.

2.Процес взаємодії учителя й учнів, спрямований на вирішення навчально-виховних завдань.

3.Засіб активізації діяльності школяра.

4.Діяльність учителя, внаслідок якої учень вивчає правила поведінки в громадських місцях.

5.Спосіб взаємопов’язаної діяльності учителя і учнів, спрямованої на вирішення виховних завдань.

7.Знайдіть правильну відповідь. Для того, щоб вибрати оптимальні методи виховання, необхідно:

1.Визначити, яким методом можна якнайшвидше досягнути поставленої цілі.

2.Перевірити кожний метод на придатність у конкретних умовах виховання за прийнятим критерієм оптимальності.

3.Встановити критерій оптимальності і за ним визначати придатність кожного методу.

4.Визначити сутність кожного методу і вибрати методи, які відповідні цим вимогам. Проаналізувати ситуацію і підібрати відповідний метод.

8.Які методи належать до групи методів організації діяльності і формування досвіду суспільної поведінки? Виберіть правильну відповідь.

1.Створення виховних ситуацій, вимога, привчання, роз’яснення, доручення, бесіда.

2.Громадська думка, вправа, привчання, доручення, приклад.

3.Вимога, громадська думка, вправа, привчання, створення виховних ситуацій, доручення ,система перспективних ліній.

4.Змагання, заохочення, вправа, привчання, покарання.

9.Які методи належать до групи методів стимулювання поведінки і діяльності вихованців? Виберіть правильну відповідь.

1.Приклад, заохочення, покарання.

2.Змагання, заохочення, покарання.

3.Змагання, заохочення, привчання, особистий приклад.

4.Привчання, заохочення, покарання, створення виховних ситуацій.

10.Які методи належать до групи методів контролю за ефективністю виховання? Виберіть правильну відповідь.

1.Педагогічне спостереження, створення ситуацій для вивчення поведінки вихованців, бесіда, диспут, опитування.

2.Опитування, аналіз результатів громадсько-корисної роботи, виконання доручень, педагогічне спостереження, бесіда, покарання.

3.Педагогічне спостереження, бесіда, опитування, аналіз результатів громадсько-корисної роботи, виконання доручень, створення ситуацій для вивчення поведінки вихованців.

4.Бесіда, спостереження, диспут, вивчення поведінки вихованців.

11.Виберіть правильну відповідь. Заохочення – це:

1.Прийом виховання, який передбачає оголошення подяки вихованцю.

2.Засіб формування позитивного ставлення до своїх обов’язків.

3.Спосіб педагогічного впливу на вихованця, який передбачає позитивну оцінку його поведінки з позицій інтересів однокласників і з метою закріплення позитивних якостей.

4. Нагорода за хороші вчинки.

5.Стимулювання діяльності вихованців.

12.Виберіть правильну відповідь. Покарання – це:

1.Спосіб впливу на вихованця з позицій інтересів колективу для гальмування його негативних дій.

2.Вирішальний фактор гальмування негативних дій вихованців для формування в них побоювання покарання за здійснені вчинки.

3.Прийом виховання, який здійснюється у формі вимоги.

13.Виберіть правильну відповідь. Змагання – це:

1.Шлях до закріплення досягнутих результатів.

2.Метод встановлення переваги одних вихованців над іншими.

3.Гра, в якій визначається переможець.

4.Метод формування і закріплення необхідних якостей особистості в процесі порівняння особистих результатів з досягненнями інших учасників.

5.Прагнення до першості будь-якими шляхами.

14.Виберіть правильн

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти