ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Назвіть складові частини дендрології?

Що вивчає дендрологія?

а) рослини і їхні угруповання;

б) рослинність;

в) види рослин;

+ г) види деревних рослин, їх особливості;

д) дерева.

?

Назвіть складові частини дендрології?

а) фізіологія рослин;

б) анатомія рослин;

+ в) екологія деревних рослин;

+ г) морфологія деревних рослин;

+ д) систематика деревних рослин.

?

Знання яких дисциплін найбільш використовують під час вивчення дендрології?

+ а) ботаніки;

б) математики;

в) фізики;

г) хімії;

д) анатомії;

е) метеорології.

?

Під час вивчення яких лісогосподарських робіт використовують знання дендрології?

а) підготовка ґрунту;

+ б) збір насіння;

+ в) вирощування садивного матеріалу;

+ г) складання проекту лісових культур;

+ д) догляд за насадженнями.

?

Вид рослин – це сукупність:

а) рослин;

б) рослинних угруповань;

+ в) популяцій;

г) фітоценозів.

?

До якої групи критеріїв відноситься здатність рослин зберігати свої розміри?

+ а) генетичні;

б) фізіолого-біохімічні;

в) анатомо-морфологічні;

г) екологічні;

д) географічні.

?

Які ознаки не притаманні видові рослин?

+ а) не мати своєї території розповсюдження;

б) складатися з подібних особин;

+ в) не передавати свої ознаки за спадковістю;

+ г) не створювати рослинні популяції.

?

Ареал виду рослин – це:

а) місця, де росте рослина;

+ б) територія, яку займають особини виду;

в) місце розміщення рослинного угрупування;

г) територія, яку займали особини виду у минулі геологічні епохи.

?

Рослин якої групи називають космополітами?

а) рослини розселені на одному континенті;

б) рослини розселені на частині одного континенту;

в) рослини розселені на двох суміжних континентах;

+ г) рослини розселені на двох і більше відокремлених континентах.

?

Де розповсюджені рослини з широким ареалом?

а) на малій частині одного континенту;

+ б) на великій частині одного континенту;

+ в) на двох суміжних континентах;

г) на різних континентах.

?

Які види називають ендемічними?

а) ті, що рідко зустрічаються;

+ б) ті що мають дуже малий ареал;

в) ті, що виникли недавно;

г) ті, що виникли давно.

?

У яких видів ареал називається реліктовим?

а) у видів, які мають малий ареал;

+ б) у видів, які виникли у попередні геологічні періоди;

в) у видів, які виникли в останню геологічну епоху;

г) у видів, які зникли.

?

Які види рослин називають реліктовими ендемами?

а) ті, що виникли у минулі геологічні епохи;

б) ті, що мають малий ареал;

+ в) ті, що виникли у минулі геологічні епохи, дожили до нашого часу і є ендемами;

г) види, які виникли не давно і мають ендемічний ареал.

?

Чим відрізняється природний ареал виду рослин від штучного?

а) природно-кліматичними умовами;

б) тим, що вид раніше на даній території не був розповсюджений;

в) тим, що вид виник на даній території природно;

+ г) тим, що вид був інтродукований на дану територію.

?

У яких рослин більший ареал?

а) аборигенів;

+ б) інтродуцентів;

в) ендемів;

г) реліктових ендемів.

?

Які види в Україні мають штучний ареал?

а) Quercus robur L;

+ б) Quercus rubra L;

в) Fraxinus excelsior L;

+ г) Fraxinum pensylvanica Marsh;

д) Fagus orientalis Lipsky.

?

Які внутрішньовидові форми відносять до ареальних?

а) сорт;

б) форма;

+ в) екотип;

г) аберація;

д) біотип.

?

Які внутрішньовидові форми відносять до безареальних?

а) популяція;

б) екотип;

в) лузус;

+ г) клон;

+ д) гібрид.

?

Чим обумовлена внутрішньовидова мінливість рослин?

+ а) поліморфністю виду;

б) генотипом особин;

в) фенотипом особин;

г) зовнішнім середовищем.

?

Що призводить до утворення популяцій виду?

+ а) різні екологічні умови ареалу виду;

+ б) обособленість частини ареала;

в) поліморфність виду.

?

Які внутрішньовидові форми призводять до утворення нових видів?

а) клони;

+ б) популяції;

в) сорти;

г) гібриди;

д) лузуси.

?

Які внутрішньовидові форми мають найбільше господарське значення?

а) популяція;

+ б) гібрид;

+ в) сорт;

г) форма;

д) лузус.

?

Чим обумовлене виникнення аберацій?

а) генотипом;

б) фенотипом;

+ в) мутаціями;

г) онтогенезом;

д) філогенезом.

?

Які внутрішньовидові форми мають найбільше значення для агролісомеліорації?

а) лузус;

+ б) гібрид;

+ в) екотип;

г) аберація.

?

Деревні рослини відрізняють від травянистих тим, що вони:

а) мають більшу висоту;

б) довше живуть;

+ в) мають більше лігніну у клітинах;

г) мають справжню квітку.

?

Чим відрізняються дерева від кущів?

а) розмірами;

б) тривалістю життя;

+ в) наявністю вираженого стовбура;

г) кроною спільною для багатьох стовбурів.

?

Чим відрізняються кущі від кущиків?

а) екологічною амплітудою;

+ б) розмірами;

в) місцем зростання;

г) довговічністю.

?

Чим обумовлена поява стелюхів і подушкоподібної життєвої форми?

а) розмірами рослин;

+ б) екологічними умовами;

в) екологічною амплітудою рослин;

г) фенотипом рослин.

?

Деревні рослини якої групи росту домінують у лісах України?

а) дерева третьої величини;

б) дерева другої величини;

+ в) дерева першої величини;

г) високі кущі;

д) середні кущі;

е) низькі кущі.

?

Чим відрізняється будова генеративних органів голонасінних від покритонасінних?

+ а) відсутністю зав’язі;

б) наявністю тичинок;

в) утворенням плодів;

г) наявністю пелюсток у квітці.

?

Які деревні види мають розлогу форму крони?

а) Tilia cordata Mill;

б) Fraxinus excelsior L;

+ в) Quercus robur L;

г) Thuja occidentalis L;

д) Carpinus betulus L.

?

У яких видів форма стовбура наближена до циліндра?

+ а) Picea abies (L.) Karst;

+ б) Abies alba Mill;

в) Betula pendula Roth;

г) Salix alba L;

д) Populus nigra L.

?

У яких видів листки складні парноперисті?

а) Fraxinus excelsior L;

б) Robinia pseudoacacia L;

+ в) Caragana arborescens Lam;

г) Sorbus aucuparia L;

д) Sambucus nigra L.

?

Які види мають глибоку кореневу систему?

а) Thuja occidentalis L;

+ б) Aesculus hippocastanum L;

в) Carpinus betulus L;

+ г) Quercus robur L;

д) Picea abies (L.) Karst;

е) Corylus avellana L.

?

У яких видів гілкування моноподіальне?

а) Quercus rubra L;

б) Corylus colurna L;

+ в) Abies holophylla Maxim;

+ г) Pinus strobus L;

+ д) Juniperus communis L.

?

Край листків двоякозубчатий у:

а) Tilia platyphyllos Scop;

+ б) Ulmus laevis Pall;

+ в) Betula pendula Roth;

г) Morus alba L;

д) Salix fragilis L.

Відповідь: б,в.

?

Листки пальчасті у:

а) Juglans regia L;

б) Alnus gutinosa (L.) Gaertn;

+ в) Acer platanoides L;

+ г) Garagana frutex (L.) Koch;

д) Phelodendron amurense Rupr.

?

Ріст рослин – це:

а) сокорух;

б) фотосинтез;

+ в) збільшення розмірів пагонів;

г) поява квіток;

+ д) потовщення стовбурів.

?

Розвиток рослин – це:

+ а) утворення хлоропластів;

б) збільшення розміру клітин;

+ в) достигання насіння;

г) збільшення розмірів плодів.

?

Чим обумовлена ритмічність ростових процесів?

+ а) термоперіодами середовища;

+ б) фотоперіодами середовища;

+ в) генотипом рослин;

г) фенотипом рослин.

?

Чим обумовлені етапи розвитку рослин?

а) періодизмом клімату;

б) едафічними факторами;

+ в) спадковими властивостями;

г) фенотиповими ознаками.

?

Як називають етапи розвитку деревних рослин, які наступають після проростання насіння і закінчуються початком насіннєношення?

а) ембріонального розвитку;

+ б) вергінільний;

в) зрілості;

+ г) ювенільний;

д) старості і відмирання.

?

Під час виконання яких робіт лісівники враховують етапи онтогенезу рослин?

+ а) заготівлі насіння;

+ б) посадці лісових культур;

+ в) доглядові за насадженнями;

г) доглядових рубках за лісом;

д) вивезенні деревини.

?

Які поняття не є систематичними одиницями деревних рослин?

а) вид;

+ б) порода;

в) сорт;

г) клас;

+ д) дерево.

?

Яка система класифікації рослин найсучасніша?

а) утилітарна;

б) синтетична;

в) морфологічна;

+ г) філогенетична.

?

На основі яких положень побудована філогенетична система класифікації рослин?

а) будові квіток, плодів;

б) подібності морфологічних ознак;

в) господарській цінності видів;

+ г) історії виникнення і розвитку видів;

+ д) родинний зв'язок видів.

?

Яке поняття є основним у класифікації рослин?

а) відділ;

б) клас;

в) порядок;

г) родина;

д) рід;

+ е) вид.

?

Представники, якого класу рослин, найпоширеніші на Землі?

а) гінкгові;

б) саговникові;

+ в) хвойні;

г) таксо дієві;

д) кипарисові.

?

Покритонасінні деревні рослини мають насіння з:

+ а) одною сім’ядолею;

+ б) двома;

в) трьома;

г) більше трьох.

?

У рослин якого класу, ширша екологічна амплітуда?

а) шишконосні;

б) ефедрові;

в) однодольні;

г) кипарисові;

+ д) дводольні.

?

Скільки видів налічує природна дендрофлора України?

а) 161;

б) 205;

в) 210;

г) 244;

д) 275;

+ е) 500.

?

Скільки видів дерев першої величини у складі природної дендрофлори України?

+ а) 34;

б) 42;

в) 150;

г) 41.

?

Скільки у складі природної дендрофлори України видів, які мають життєву форму дерево?

+ а) 120;

б) 157;

в) 41;

г) 177;

д) 6.

?

Скільки ендемів налічують у природній дендрофлорі України?

+ а) 105;

б) 120;

в) 186;

г) 204.

?

Які види є холодостійкими?

+ а) Quercus robur L;

+ б) Populus tremula L;

+ в) Tilia cordata Mill;

г) Fraxinus excelsior L;

д) Quercus petraea (Matt.) Liebl.

?

Які види є мезотрофотами?

а) Alnus glutinosa (L.) Gaertn;

б) Acer pseudoplatanus L;

+ в) Larix decidua Mill;

г) Betula pendula Roth;

+ д) Populus tremula L.

?

Які види є отруйними?

а) сосна гірська;

б) кипарис вічнозелений;

+ в) тис ягідний;

г) ялівець віргінський.

?

 

Деревина тоне у воді:

а) дуб звичайний

б) сосна звичайна

+ в) модрина сибірська

г) тис ягідний

?

Їстівні плоди має:

+ а) барбарис звичайний;

б) гіркокаштан звичайний;

+ в) сосна кедрова європейська;

г) ясен звичайний.

?

Хвоя зібрана в пучки по 5 штук в:

+ а) сосна румелійська;

б) модрина європейська;

в) псевдотсуга Мензіса;

г) сосна Банкса.

?

Складний листок має:

а) клен гостролистий;

б) клен татарський;

в) клен польовий;

+ г) клен ясенелистий.

?

Вугільно-чорні бруньки має:

а) ясен манний;

+ б) ясен звичайний;

в) ясен пенсільванський;

г) ясен зелений.

?

Так звані "котики" – це суцвіття:

а) верба біла;

б) верба пурпурова;

+ в) верба козяча;

г) верба тритичинкова.

?

Наука про сезонні явища природи, строки їх настання та причини, що визначають ці строки:

а) цитологія;

+ б) фенологія;

в) біологія;

г) дендрологія.

?

Що вивчає дендрологія?

а) рослини і їхні угруповання;

б) рослинність;

в) види рослин;

+ г) види деревних рослин, їх особливості;

д) дерева.

?

Назвіть складові частини дендрології?

а) фізіологія рослин;

б) анатомія рослин;

+ в) екологія деревних рослин;

+ г) морфологія деревних рослин;

+ д) систематика деревних рослин.

?

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти