ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Модульний контроль № 1. Теми 1-13

До модульного контролю № 1 необхідно:

- відвідати лекції;

- на практичних заняттях виконати всі завдання до тем 1-13, передбачені робочою програмою дисципліни ;

- виконати самостійні роботи №№ 1-10;

Складниками оцінки за модуль (30 балів) є:

 

Поточний контроль – 26 балів Відвідування лекцій -2 бали. Робота на практичних заняттях, виконання письмових завдань до практичних занять – 13 балів (по 1 балу за кожен змістовий модуль) Виконання самостійних робіт – 5 балів Підготовка навчального проекту -3 бали Участь у науковій роботі – 3 бали
Модульний контроль – 4 бали Письмовий контроль рівня засвоєння теоретичного,практичного матеріалу: 4 завдання по 1 балу (4 бали)
Усього – 30 балів Усього – 30 балів

 

Підсумковий контроль – іспит.

Питання для перевірки знань студентів.

(Розділи “Фонетика - Лексикографія”)

ВСТУП

1. Сучасна українська мова як предмет наукового вивчення і як навчальна дисципліна на факультеті “Педагогіка і методика початкового навчання”.

2. Розділи курсу “Сучасна українська мова”, її основний зміст і обсяг. Завдання курсу.

3. Українська мова – національна мова українського народу. Утворення східнослов’янських мов (української, російської, білоруської) з давньоруської мови.

4. Українська літературна мова і діалекти української мови.

5. Значення творчості І.П.Котляревського в розвитку української літературної мови на народній основі. Т.Г.Шевченко – основоположник української літературної і нової української літературної мови.

6. Основні стильові різновиди писемної і усної форм української літературної мови.

7. Українська літературна мова як унормована і оброблена форма загальнонародної мови.

ФОНЕТИКА. ФОНОЛОГІЯ

1. Предмет і завдання фонетики. Зв’язок фонетики з іншими розділами мовознавства.

2. Мовний апарат. Робота мовних органів при утворенні голосних і приголосних звуків.

3. Голосні звуки, їх класифікація.

4. Приголосні звуки, їх класифікація.

5. Асиміляція приголосних. Повна і часткова асиміляція; регресивна і прогресивна асиміляція за голосом, за м’якістю, за місцем і способом творення.

6. Подовження приголосних, що виникло внаслідок прогресивної асиміляції.

7. Дисиміляція приголосних.

8. Спрощення груп приголосних.

9. Склад. Склади відкриті й закриті, наголошені і ненаголошені. Закономірності складоподілу в українській мові.

10. Наголос. Силовий і музикальний, вільний і постійний. Характер українського наголошення. Наголос як засіб вираження лексичного і граматичного значення слів.

11. Основний і побічний наголоси у багатоскладових складних словах. Логічний, емфатичний і разовий наголоси. Аналіз “Словника наголосів української мови“.

12. Закономірності фонетичної та фонемної транскрипції.

13. Поняття про фонему. Основний вияв фонеми і її позиційні та комбінаторні варіанти.

14. Склад голосних і приголосних фонем в українській мові.

15. Чергування в системі голосних фонем. Найдавніші чергування О-А (гонити-ганяти), Е-І (пекти - випікати).

16. Чергування О, Е з нульовою фонемою.

17. Чергування О, Е з І , пояснення випадків відхилення від цих чергувань.

18. Чергування Е і О після шиплячих на [j]; пояснення відхилень від цих чергувань.

19. Чергування приголосних фонем. Чергування г-ж-з, к-ч-ц, х-ш-с.

20. Чергування приголосних, що виникли як наслідок давніх сполучень губних (б-бл’, п-пл’, в-вл’, м-мл’) (див.: М.Жовтобрюх, С.145).

21. Комбінування явищ чергування приголосних, асиміляції і спрощення при утворенні прикметникових та іменникових форм (празький, Туреччина, убозство).

ОРФОЕПІЯ

1. Основні правила української мови: вимови голосних і приголосних звуків у різних позиціях, а також окремих звукосполучень.

2. Вимова слів, засвоєних з інших мов.

 

ГРАФІКА І ОРФОГРАФІЯ

1. Короткий огляд історичного розвитку письма. Письмо піктографічне, ідеографічне, буквено-звукове.

2. Слов’янські азбуки – глаголиця і кирилиця. Основні форми кириличного письма: устав (уставне письмо), скоропис.

3. Український алфавіт. Його писана і друкована основа. Співвідношення між буквами і звуками української мови.

4. Позначення на письмі м’якості приголосних. Правила вживання м’якого знака.

5. Позначення на письмі вимови я, ю, є, ї як двох звуків у позиції після твердих приголосних. Вживання апострофа.

6. Українська орфографія та її принципи: фонетичний, морфологічний (традиційний); диференціюючі написання.

7. Написання слів разом, окремо, через дефіс.

8. Вживання великої букви.

9. Правопис прізвищ і географічних назв.

10. Правопис найуживаніших префіксів і суфіксів. Аналіз орфографічного словника.

11. Правопис слів іншомовного походження.

12. Правила переносу слів з рядка в рядок. Фонетичні і морфологічні основи правил переносу слів. Орфографічні і технічні правила переносу; графічні скорочення слів.

ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ЛЕКСИКОГРАФІЯ

1. Предмет і завдання лексикології української мови. Словникове багатство української мови.

2. Слово як основна одиниця мови. Лексичне і граматичне значення слова.

3. Однозначні і багатозначні слова. Стилістичне використання багатозначних слів. Аналіз Короткого тлумачного словника української мови.

4. Пряме і переносне значення слова. Основні типи лексичних значень слів.

5. Омоніми. Пароніми. Їх стилістичне використання. Аналіз словників.

6. Синоніми і антоніми. Стилістичні функції синонімів та антонімів. Аналіз словників.

7. Склад лексики за походженням.

8. Власне українські слова. Найважливіші фонетичні і словотворчі ознаки слів української мови.

9. Старослов’янізми в лексиці української мови.

10. Інтернаціоналізми. Слова іншомовного походження.

11. Класифікація української лексики з стилістичного погляду. Стилістичне використання різних груп лексики в мові художньої літератури.

12. Лексика української мови стосовно до сфери її вживання. Діалектика лексика, професіоналізми, жаргонізми, арготизми.

13. Активна і пасивна лексика. Історизми. Архаїзми. Неологізми лексичні, семантичні та індивідуально-авторські: їх стилістичне використання.

ЛЕКСИКОГРАФІЯ

1. Енциклопедичні і філологічні словники. Тлумачні і перекладні словники.

2. Діалектні, історичні, етимологічні, термінологічні і орфографічні словники. Словники іншомовних слів, наголосів, синонімів.

3. Короткі відомості з історії української лексикографії. Характеристика найважливіших зібрань лексичного матеріалу української мови.

ФРАЗЕОЛОГІЯ

1. Загальне питання про фразеологічні одиниці. Основні типи фразеологічних одиниць.

2. Джерела української фразеології.Посібники із фразеології.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ОСНОВНА

1. Авксентьєв Л.Г. Сучасна українська мова. Фразеологія. – Х., 1983.

2. Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо. – К.:Освіта, 1991.

3. Будагов Р.А. Многозначность слова // Фил. науки. – 1958. – №1. – С.5-18.

4. Будагов Р.А. Моносемия и полисемия / в кн. «Сравнительно-семасиологические исследования». – М.:Просвещение, 1963.

5. Вихованець І.Р. Таїна слова. – К.:Освіта, 1990.

6. Волох О.Т. та ін. Сучасна українська літературна мова. Морфологія. Синтаксис. – К.: Вища школа, 1989.

7. Грищенко А.П. та ін. Сучасна українська літературна мова. – К.: Вища школа, 1993.

8. Жовтобрюх М.А., Кулик Б.М. Курс сучасної української літературної мови. – К.:Освіта, 1972.

9. Кацнельсон С.Д. Содержание слова, значение и обозначение. – М., Л., 1965.

10. Коваль А.П. Практична стилістика сучасної української мови. – К.Освіта, 1987.

11. Коваль А.П. Слово про слово. – К.:Освіта, 1986.

12. Лисиченко Л.А. Лексикологія сучасної української літературної мови. – Х.:ХДУ, 1977.

13. Медведєв Ф.П. Українська фразеологія. – Х.:ХДУ, 1987.

14. Новиков Л.А. Семантика русского языка. – М.:Наука, 1982.

15. Откупщиков Ю.В. К истокам слова. – М.:Наука, 1973.

16. Плотников Б.А. Основы семасиологии. – Минск, 1984.

17. Прохорова В.Н. Актуальные проблемы современной русской лексикологии. – М.:Просвещение, 1973.

18. Скиба М.М. Розповіді про слово. – Дрогобич, 1996.

19. Скрипник Л.Г. Фразеологія української мови. – К.:Освіта, 1973.

20. Стилістика сучасної української мови /За ред. О.Д.Пономарєва. – К.:Либідь, 1997.

21. Сучасна українська літературна мова. Лексика і фразеологія / За ред. І.Білодіда. – К.:Освіта, 1973.

22. Сучасна українська літературна мова / За ред. О.Д.Пономарєва. – К.:Либідь, 1997.

23. Ужченко В.Д., Авксентьєв Л.Г. Українська фразеологія. – Х., 1990.

24. Ужченко В.Д. Вивчення фразеології в школі. – К.:Освіта, 1990.

25. Усатенко Т.П. Лексична семантика і розвиток мовлення учнів. – К.:Освіта, 1984.

26. Уфимцева А.А. Лексическое значение // Принцип семасиологического описания лексики. – М.:Наука, 1986.

27. Фомина М.И. Современный русский язык. Лексикология. – М.:Просвещение, 1990.

28. Царук О. Українська мова серед інших слов’янських. – Дн.:ДДУ, 1998.

29. Чабаненко В.А. Основи мовної експресії. – К.:Освіта, 1984.

30. Чабаненко В.А. Стилістика експресивних засобів української мови. – Запор.:ЗДУ, 1993.

31. Чак Є.Д. Барви нашого слова. – К.:Освіта, 1989.

32. Шанский Н.М. Лексикология современного русского языка. – М.:Просвещение, 1964.

33. Шмелев Д.Н. Проблемы семантического анализа лексики. – М.:Наука, 1973.

34. Шмелев Д.Н. Современный русский язык. Лексика. – М.:Просвещение, 1977.

35. Ющук І.П. Українська мова. – К.:Освіта, 1976.

36. Явір В., Колоїз Ж. Українська мова. Завдання для конкурсів, олімпіад, факультативів. – Кр. Ріг:КДПУ, 1995.

ДОВІДКОВА

37. Бутенко Н.П.Словник асоціативних означень іменників в українській мові. – Львів, 1985.

38. Ганич Д.І., Олійник І.С. Словник лінгвістичних термінів. – К., 1985.

39. Головащук С.І. Словник-довідник з правопису та слововживання. – К., 1989.

40. Гринчишин Д.Г., Сербенська О.А. Словник паронімів української мови. – К., 1986.

41. Грінченко Б. Словарь української мови: В 4 т. – К., 1958. – Т.1.; Т.2; Т.3; Т.4.

42. Демська О., Кульчицький І. Словник омонімів української мови. – Львів, 1996.

43. Етимологічний словник української мови: В 7 т. – К., 1982. – Т.1.; 1985. – Т.2.; 1989. – Т.3.

44. Энциклопедический лингвистический словарь. – М.:Просвещение, 1990.

45. Коломієць М.П., Регушевський Є.С. Короткий словник перифраз. – К.:Освіта, 1985.

46. Короткий тлумачний словник української мови / За ред. Л.Гумецької. – К.:Освіта, 1978; За ред. Д.Гринчишина. – К.:Освіта, 1988.

47. Культура української мови. Довідник. – К.:Освіта, 1990.

48. Олійник І.С., Сидоренко М.М. Українсько-російський і російсько-український фразеологічний словник. – К.:Освіта, 1971.

49. Плющ М.Я., Грипас П.Я. Українська мова: Довідник. – К.:Освіта, 1990.

50. Полюга Л.М. Словник антонімів. – К.:Освіта, 1987.

51. Розенталь Л.Э., Теленкова М.А., Словарь-справочник лингвистических терминов. – М.:Наука, 1976.

52. Словник іншомовних слів / За ред. О.С. Мельничука. – К.:Освіта, 1974.

53. Словник труднощів української мови / За ред С.Я.Єрмоленко. – К.:Освіта, 1989.

54. Словник української мови: В 11т. – К.:Освіта, 1970-1980.

55. Удовиченко Г.М. Словник українських ідіом. – К.:Освіта, 1968.

56. Удовиченко Г.М. Фразеологічний словник української мови: В 2т. – К.:Освіта, 1984.

57. Український радянський енциклопедичний словник: В 3 т. – К.:Освіта, 1966.

58. Шевченко Л.Ю. та ін. Сучасна українська мова: Довідник. – К.:Освіта, 1996.

59. Чак Є.Д. Барви нашого слова. – К.:Освіта, 1986.

60. Чак Є.Д. Складні випадки українського слововживання. – К.:Освіта, 1965.

Додаткова

61. Абаев В.И.О подаче омонимов в словаре // ВЯ. – 1957. – №3. – С.31-43.

62. Арсеньева М.Г. и др. О Тождестве слова // Фил. науки. – 1965. – №2. – С.52-68.

63. Будагов Р.А. Закон многозначности слова // Сб.: Русская речь, 1972. – №3. – С.132-140.

64. Караман С.О. та ін. Українська мова. Робочий зошит. – К.:Ленвіт:, 1988.

65. К обсуждению вопроса об омонимах // ВЯ. – 1959. – №2. – С.35-50.

66. Полюга Л.М. Омонімія і багатозначність слова // УМЛШ. – 1985. – №7. – С.40-45.

67. Скляревская Г.Н. Языковая метафора в словаре. Опыт системного описания // ВЯ. – 1987. – №2. – С.58-65

68. Шпачук Л.Р. До проблеми диференціації полісемії та омонімії // Придн. науковий вісник. – 1997. – № 27 /38/. – С.22-32.

69. Шпачук Л., Кравцова І. Українська мова за професійним спрямуванням Навчальний посібник.- Кривий Ріг: Видавничий дім,2010.-327 с.

Додаткова (словники)

1. Івченко А.О. Тлумачний словник української мови /Художник-оформлювач С.А. Пяткова. –Харків: Фоліо, 2002. – 540с.

2. Орфографічний словник української мови /Уклад.: С.І. Головащук, М.М. Пещак, В.М. Русанівський, О.О. Тараненко. – К.: Довіра, 1994. – 864с.

3. Орфоепічний словник української мови. В 2-х томах. – К.: Довіра, 2001. – Т.1. – 955с.

4. Полякова Л.О. Український орфографічний словник з граматичними таблицями. Короткий правописний коментар. – Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2006. – 496с.

5. Правописний словник української мови: близько 40 000 слів /За загал. ред. проф. Д.Х. Баранника. – Харків: Око, 1997. – 416с.

6. Російсько-український словник ділової мови – Уклад.: О. Мокро вольський, О. Шоколо. – 3-тє вид., випр. й доповнене. –К.: Редакція журналу «Український світ», 1992. – 302с.

7. Російсько-український і українсько-російський словник: Відмінна лексика /Уклад.: Л.І. Мацько, О.М. Сидоренко, С.В. Шевчук. – 2-ге вид., допов. –К.: Вища школа, 1995. – 283с.

8. Російсько-український словник: Сфера ділового спілкування /Уклад. В.М. Брицин, О.О. Тараненко. – К.: УНВЦ «Рідна мова», 1996. – 287с.

9. Словник-довідник з культури української мови /Д. Гринчишин, А. Капелюшний, О. Сербенська, З. Терлак. – К.: Знание, 2004. – 367с.

10. Словник іншомовних слів: 23 000 слів та термінологічних словосполучень / Уклад. Л.О. Пустовіт та ін. – К.: Довіра, 2000. –

1018 с.

11. Тлумачний словник-мінімум української мови: Близько 9 тисяч слів.3-є вид., випр. і доповнене /Уклали Л.О. Ващенко, О.М. Єфімов. – К.: Довіра, 2004. – 607с.

12. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів /Уклад.: С.П. Бибик, І.Л. Михно, Л.О. Пустовіт, Г.М. Сюта. – К.: Довіра: УНВЦ «Рідна мова», 1997. – 399с.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти