ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Основні методи та засоби створення політичного іміджу.

Імідж ( “образ” ) – образ особистості, суспільно-політичного інституту, який існує у масовій свідомості. Етапи створення іміджів:
1. З’ясування образу, який існує у масовій свідомості;
2. З’ясування ідеального образу;
3. Доведення існуючого образу до ідеалу.
Методи з’ясування образу масової свідомості:
1. Зосередження на окремих аспектах поведінки лідера;
2. Використання фокус-груп з метою вивчення громадської думки;
3. Використання методу “мозкового штурму”.
Етапи побудови іміджу ( Г. Г. Почепцов ):
1. Індивідуалізація ( виокремлення серед інших );
2. Акцентуація ( підкреслення виокремлених характеристик );
3. Просунення ( використання бажаних характеристик у найоптимальніших контекстах );
Складові технології побудови іміджу:
1. Виділення рис, що виділяють політика серед інших;
2. Підкреслення особистих рис політика, які вводять його до складу категорії “свій”;
3. Вписування образу політика в уявлення про ідеального політичного діяча;
4. Вписування образу політика в образ реальних історичних діячів;
5. Включення в поведінку політика акторських елементів;
6. Створення вербального компоненту іміджу;
7. Символізація зовнішнього вигляду політика;
8. Впровадження образу у масову свідомість через ЗМІ;
9. Боротьба з “автономними джерелами” впливу на імідж;

 

Види та засоби політичної реклами.

Реклама – позитивне повідомлення про конкретний обєкт для конкретної аудиторії ( Г. Г. Почепцов ). Метою реклами є забезпечення продажу.
Політична реклама – інструмент ринкової політичної конкуренції.
Основна функція політичної реклами: реклама формує політичні пріоритети у ситуації вибору.
Завдання політичної реклами:
1. Подати у доступній формі суть політичної платформи певних сил і настроїти аудиторію на їх підтримку.
2. Сформувати та закріпити в масовій свідомості уяву про характеристики політичних сил.
3. Створити бажану психологічну установку, яка визначає напрямок відчуттів, симпатій, дій людини.
Різновиди політичної реклами:
1. Авторитетні свідчення;
2. Інституціональна реклама;
Типологія політичної реклами за завданнями:
1. Інформаційна ( покликана дати уявлення про певне явище );
2. Заохочувальна ( спрямувати увагу, підштовхнути до певних дій );

 

Основні різновиди політичних іміджів.

Імідж ( “образ” ) – образ особистості, суспільно-політичного інституту, який існує у масовій свідомості. Імідж – результат ірраціональності масової суспільно-політичної свідомості. Основні підходи до формування іміджів:
І. Функціональний
( на основі різних типів функціонування об’єктів і суб’єктів політики ):
Типи іміджів в межах даного підходу:
1) дзеркальний – відповідає власному уявленню політика або організації про себе;
2) поточний – складається на основі сприйняття суб’єкта політики зовнішнім середовищем (виборцями, колегами, пресою );
3) бажаний – ідеал, до якого прагне наблизитись суб’єкт політики;
4) негативний – варіант свідомо створюваного опонентами “антиіміджу;
5) множинний – створюється під час об’єднання іміджів вже відомих політиків або політичних партій у політичний блок;
ІІ. Контекстний ( на пристосування до різних контекстів реалізації ).
ІІІ. Порівняльний ( на основі зіставлення близьких іміджів ).
Типологія іміджів:
1. “Свій хлопець”.
2 “Аристократ”.
1. “Знавець”.
2. “Добрий сім’янин” ( “Порядна людина” ).
3. “Справжній політик”.
4. “Ділова людина”.
5. “Інтелектуал”.
6. “Жінка-політик”.
7. “Місцевий” імідж.

 

Довіра до джерела інформації як проблема політичної комунікації.

Термін “довіра” характеризує враження, котре виникає у людей по відношенню до джерела повідомлення (людина, канал, інституція). Базові фактори довіри (за К. Д. Мортенсеном):
І. Авторитетність.
ІІ. Надійність.
ІІІ. Динамізм.
Прийоми завоювання довіри:
1. Передача правдивої інформації, яку можна легко перевірити;
2. Розгляд проблем та питань, які хвилюють аудиторію;
3. Прийом “експертних оцінок”;
4. Прийом “свого хлопця”;
5. Прийом “загальний вагон”;
6. Перенесення авторитету осіб та організацій, що вже закріплений у масовій свідомості, на потрібні оцінки;
7. Використання іронії та сарказму.

 

Обмеження та протидія політичним маніпуляціям.

Політичне маніпулювання – приховане управління політичною свідомістю та поведінкою людей з метою примусити їх діяти (або лишатися бездіяльними) всупереч особистим інтересам. Межі політичного маніпулювання:
1. Стереотипи та погляди в межах масової свідомості;
2. Менталітет;
3. Повсякденний досвід людей, приватні комунікації;
4. Альтернативні джерела інформації;
Протидія політичному маніпулюванню:
1. Формування і розвиток політичної культури у суспільстві;
2. Виховання у громадян схильності до критичного мислення;
3. Підвищення рівня освіченості з ключових політичних питань, політичної активності членів суспільства;
4. Соціально-економічна стабілізація у суспільстві ( соціально-економічна нестабільність несе психологічну нестійкість членам суспільства, а це створює сприятливий ґрунт для маніпуляцій )
5. Розвиток у суспільстві конкуруючих мереж розповсюдження інформації;

 

Популізм як політична технологія.

Популізм – підвищена чуттєвість великих мас людей до простих пояснень складних проблем, до примітивних галасливих закликів; це демагогічні політичні дії політиків, які прагнуть використати цю чуттєвість (Д. Видрін). Засади популізму:
1. “Підігравання” мінливим настроям та вимогам мас.
2. Використання емоційних станів мас людей (страх, ненависть, ворожість).
3. Загравання з масами.
4. Використання лексики натовпу.
5. Завищені обіцянки.
6. Апеляція до найменш-освіченої частини мас.
7. Створення ідеологічних кліше.
8. Презумпція малих але конкретних справ.
9. “Істинність простих рішень”.
Необхідно враховувати той аспект, що в той чи іншій мірі популістом є кожен політичний діяч, що зумовлено ірраціональністю великих мас людей.

 

Проблема ефективності політичної символіки.

Співвідношення теоретичної та прикладної політології.

Практична політологія – галузь знань науки про політику, яка безпосередньо стосується процесів практичного здійснення політики. Прикладна політологія – складова частина та, одночасно, специфічний рівень політичної науки, безпосередньо сфокусований на вирішенні практичних завдань.
Співставлення прикладної та теоретичної політології ( за К. Симоновим ).
Теоретична політологія:
1. Ціль: розкриття механізмів функціонування світу політичного;
2. Об’єкт: політичні процеси, не лімітовані з точки зору просторово-часових характеристик;
3. Участь у політичному процесі: споглядальна;
4. Суб’єкт: вчені, об’єднані у наукові корпорації;
5. Замовник: соціум;
Прикладна політологія:
1. Ціль: розв’язання гостроактуальних проблем, що стоять перед політичними акторами;
2. Об’єкт: проблемні ситуації з теперішньої політичної практики з жорстко заданими просторово-часовими параметрами;
3. Участь у політичному процесі: перетворююча;
4. Суб’єкт: аналітики, що працюють в спеціалізованих центрах та держструктурах;
5. Замовник: політичні актори;

Як навчальна дисципліна політологія вивчає частину загальнотеоретичного й прикладного матеріалу і дає знання про:

· об'єкт, предмет та функції політології;

· розвиток світової та вітчизняної політичної думки;

· динаміку розвитку політичного життя;

· політичні процеси, події та проблеми;

· взаємодію політичних інтересів, відносин і діяльності;

· розвиток політичних інститутів, норм, свідомості та політичної культури;

· об'єкти та суб'єкти політичних процесів;

· роль людини в політичному житті сучасного світу;

· теорію влади та владних відносин;

· політичну систему суспільства; електоральну поведінку;

· роль і місце демократії в політичному житті суспільства як способу й умови діалогу, гласного обговорення проблем, взаємного врахування суперечливих інтересів, претензій і переконань суб'єктів політичного процесу;

· світовий політичний процес.

Поділ політології на теоретичну і практичну (прикладну), який набув широкого вжитку в науці, є доволі штучним, оскільки власне політична наука має яскравий практичний характер, що і визначає її провідні позиції серед суспільних наук.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти