ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Виникнення та розвиток маркетингу.

Що стоїть за поняттям „маркетинг”? Більшість помилково думають, що маркетинг – це збут та стимулювання збуту. І не дивно, адже нас постійно оточує реклама, оголошення в газетах, каталоги, які ми знаходимо у поштових скриньках, різні акції з продажу товарів, цінові знижки тощо. Збут – це лише одна із багатьох функцій маркетингу. Якщо маркетолог багато попрацював над вивченням потреб споживача, створив товар з вищою споживчою цінністю, призначив розумну ціну, грамотно розповсюджував товар, ефективно рекламував його, то продати такий товар буде не складно. Один із теоретиків з проблем управління Петер Друккер говорить про це так: „Мета маркетингу – зробити зусилля із збуту непотрібними. Його мета – так добре зрозуміти споживача, що товар або послуга буде точно підходити споживачу і продавати самого себе”. Це зовсім не означає, що зусилля зі збуту втрачають силу, вони є складовою комплексу маркетингу, тобто маркетингових засобів, які необхідно гармонійно пов’язати один з одним, щоб досягти максимальної дії на ринок.

Дослівно термін «маркетинг» перекладається з англійської як ринкотворення, ринкова діяльність, орієнтація на ринок. Причи­ною зародження маркетингу стало насичення ринку, перебіль­шення пропозиції над попитом (рис. 1.1.)

Тому про маркетинг може йтися лише за умови існування самого ринку. Першим типом ринку, що сформувався в розвинених країнах світу, став ринок продавця -тобто такий ринок, на якому більше влади мають виробники, і активнішими діячами на ринку вимушені бути покупці. Озна­кою цього є дефіцит товару.

Зі зростанням пропозиції над попитом сформувався інший тип ринку - ринок покупця, на якому більше влади мають спо­живачі, і активнішими діячами на ринку вимушені бути продав­ці. І саме ринок покупця вимагає активного впровадження в практику провідної ідеї маркетингу.

 
 

 

 


Рис. 1.1. Фактори, що зумовили виникнення і розвиток маркетингу

 

Запорукою досягнення мети фірми є визначення незадоволених потреб споживачів і забезпечення бажаної задоволеності їх ефектив­нішими й продуктивнішими, ніж у конкурентів, методами (рис. 1.2.)

 
 

 

 


Рис. 1.2. Місце маркетингу на ринку

Розвиток маркетингу як виду людської діяльності та науки, що має власну теорію та відповідний методо­логічний апарат, тривав сторіччями й триває дотепер. Можна довго спереча­тися про те, де саме зародилася марке­тингова думка: в Америці чи у Європі, — однак зараз термін "маркетинг " є зрозумілим в усіх мовах без перекладу, а маркетингова діяльність стала невід'ємною складовою успішного ме­неджменту підприємства, що забез­печує йому конкурентні позиції на ринку.

Маркетинг (від англ. market – ринок, торгівля, продаж) виник в кінці ХІХ ст. на початку ХХ ст. у США. Першим, хто вказав його значимість для підприємства, був Мак-Кормік (1809-1884 рр.), який впровадив у практику Міжнародної компанії прибиральних машин маркетингові дослідження, концепцію цільового ринку, цінову політику, сервіс. Маркетинг як ринкова теорія у своїх перших проявах бере початок в 1902 році, коли в провідних університетах США (Гарвардський, Пенсільванський, Пітсбурзький) започатковано курс лекцій з проблем раціональної організації товароруху. У 1926 році була створена наукова організація викладачів маркетингу, а в 1937 році започатковано Американську асоціацію маркетингу.

Перше визначення маркетингу належить Р.Батлеру та А.Шоу, які визначили його як діяльність, що сприяє продажу.

Існує більше ста визначень маркетингу. Наведемо найбільш поширені:

Маркетинг — це система взаємопов’язаних дій щодо планування та втілення в життя задуму, ціноутворення, просування та розподілу ідей, товарів, послуг завдяки обміну, який задовольняє потреби (Американська маркетингова асоціація, 1985р.).

Маркетинг – вид людської діяльності, направлений на задоволення запитів та потреб за допомогою обміну (Ф.Котлер).

Маркетинг - процес створення й реалізації товарів з метою задоволення потреб споживачів.

Маркетинг - соціальний і управлінський процес задоволення потреб споживачів шляхом створення товарів, споживчих цін­ностей (здатність товару задовольняти потребу споживача) та обміну ними.

Маркетинг - діяльність фірми з позиції споживача.

Маркетинг— управлінський процес планування та втілення заду­му, ціноутворення, поширення й просування ідей, товарів, послуг від виробника до споживача з метою задоволення потреб усіх суб'єктів ринку.

Ми пропонуємо своє визначення.

Маркетинг – управлінська діяльність щодо формування товарного асортименту, цінової, збутової та комунікаційної політики, направлених на задоволення потреб споживачів і досягнення фірмою конкурентних переваг на ринку.

Таблиця 1.1

Еволюція маркетингу

 

Роки Акценти в маркетинго­вій діяльності Основна орієнтація Галузь застосування Основні аналітичні методи
1900— 1960 рр. Вчення про товар Орієнтація на розпо­діл, теорія про екс­порт і збут Сільськогосподар­ське виробництво, виробництво масо­вих товарів Спостереження, ана­ліз купівель і прода­жу; розрахунок імо­вірності; споживчі панелі
1960 – 1970 рр. Вчення про збут Організація продажу; розвиток теорії, орієн­тованої на товар та його функції; марке­тинг як функція дис-триб'юторства Споживчий марке­тинг Аналіз мотивів, до­слідження операцій, моделювання
1970 – 1980 рр. Вчення про пріори­тетну значущість маркетингу (марке­тинг як рецепт) Орієнтація на торгів­лю, збут і частково на споживача. Панівна теорія — наукові ос­нови поведінки і при­йняття рішень Промисловий і спо­живчий маркетинг Факторинг, дискри-мінантний аналіз, математичні методи, маркетингові моде­лі, аналіз даних
1980— 1990 рр. Формування вчення про маркетинг як функцію менедж­менту. Стратегічний маркетинг, марке­тингова концепція управління Орієнтації на конку­рентів і екологію. Па­нівна теорія — ситуа­ційний аналіз Промисловий і спо­живчий маркетинг; маркетинг послуг і некомерційних ор­ганізацій Позиціонування, кластерний аналіз, типологія спожива­чів, експертні систе­ми, причинно-наслідковий аналіз
1990— 2000 рр. Формування вчення про маркетинг як функцію й інстру­ментарій підприєм­ництва Панівна теорія — тео­рія ринкових мереж і взаємодії, теорія ко­мунікацій. Орієнтація на соціальний і еко­логічний ефект Промисловий і спо­живчий маркетинг; маркетинг послуг і некомерційних ор­ганізацій; підприєм­ництво державних структур Позиціонування, кластерний аналіз, типологія спожива­чів, моделі поведін­ки споживачів і конкурентів, бенч-маркінг, теорія ігор
             

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти