ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Основні принципи та завдання маркетингу.

Для глибшого розуміння сутності маркетингу слід розгляну­ти принципи та функції здійснення маркетингової діяльності, визначити основні стратегічні та тактичні завдання.

Принципи маркетингу – це сукупність правил яких притримуються при здійсненні маркетингової діяльності. Серед принципів, що формувалися століттями виділимо основні, на наш погляд.

1. Постійний пошук і максимальна повага до споживача, орі­єнтованість на його потреби й вимоги, що передбачає пропо­нування ринку не товарів та послуг, а способів розв'язання проб­лем споживачів.

2. Гнучкість у досягненні поставленої мети шляхом адаптації до вимог ринку з одночасним спрямованим впливом на нього.

3. Комплексний підхід до розробки маркетингових планів, який передбачає використання не окремих маркетингових захо­дів, а комплексу маркетингу, поєднання окремих елементів яко­го дає змогу досягти визначеної мети.

4. Спрямованість на довгострокову перспективу розвитку фірми.

Принципи маркетингу, можна сформулювати у вигляді порад, які виникли на ґрунті узагальнення практичного досвіду багатьох підприємців. Деякі з них мають гумористичне забарвлення, але сутність кожної глибока і серйозна (табл.2.1).

 

 

Таблиця 2.1.

Принципи маркетингу та їх характеристика

 

Принципи маркетингу Характеристика принципів маркетингу Практичні поради
Орієнтація на потреби споживача Постійний пошук і максимальна повага до споживача, орі­єнтованість на його потреби й вимоги, що передбачають пропо­нування ринку не товарів та послуг, а способів розв'язання проб­лем споживачів 1. Споживач — це король, а ми — його вірні слуги, і наше завдання полягає у тому, щоб із повагою і найбільшими для короля зручностями допомогти йому зробити свій вибір. 2. Треба намагатися виробляти те, що можна продати, а не намагатися продати те, що можна виробити. 3. Інженери створюють виріб, а маркетологи — товар. При тому слід завжди пам'ятати, що одна і та сама продукція водночас може бути втіленням інженерної мрії та жахом для відділу збуту.
Гнучкість діяльності Гнучкість у досягненні поставленої мети перед-бачає адаптацію до вимог ринку з одночасним спрямованим впливом на нього 1. Хто забуває про конкурентів, того завтра забуде ринок. 2. Не забувайте та прогнозуйте зміни зовнішнього середовища і його вплив на Ваш ринок та Ваші товари
Комплексність Комплексний підхід передбачає використання не окремих маркетинго-вих захо­дів, а комплексу маркетингу, поєднання окремих елементів яко­го дає змогу досягти визначеної мети 1. Найбільш збиткове — це ефективно робити те, чого робити взагалі не слід. 2. Хороший дизайн — хороший бізнес. 3. Ніхто не хоче платити за низьку якість, але ніхто не хоче платити і за зайву якість. 3. Хто економить на системах збуту, той економить на процвітанні фірми. 4. Зайві витрати — це витрати на недостатню рекламу. 5. Немає сервісу — немає успіху.
Перспективність Передбачає спрямова-ність на довгострокову перспективу розвитку фірми 1. Споживача належить питати не про те, який виріб йому потрібний, а про те, у чому полягають його проблеми сьогодні і як він хоче розв'язувати їх за допомогою Ваших товарів завтра. 2. Маркетинг — загальнофірмова справа. 3. Маркетинг існує для фірми, а не фірма — для маркетингу.

 

Основні стратегічні завдання маркетингу:

1. Визначення стратегії поведінки фірми на ринку.

2. Вибір і освоєння цільових ринків.

3. Створення нових товарів, збутових і комунікаційних маркетингових систем.

Тактичні завдання маркетингу:

1. Виявлення існуючих і потенційних побажань споживачів та попиту на товари і на цій основі обгрунтування доцільності їх виробництва.

2. Узгодження зовнішніх загроз і можливостей із внутрішніми сильними і слабкими сторонами підприємства і формування на ці основі стратегії маркетингу.

3. Планування і координація товарної, цінової, збутової та комунікаційної політики.

4. Формування маркетингової програми.

5. Контроль за досягненням планових маркетингових показників (частка ринку, приріст обсягів реалізації продукції, прибутковість реалізації продукції, прибутковість сегментів ринку, витрати на маркетинг та ін.).

6. Врахування у маркетинговій діяльності законодавства щодо захисту прав споживачів, охорони навколишнього середовища, захисту прав на патенти, винаходи, торгівельні марки, забезпечення екологічності продукції тощо.

Функція маркетингу –це група однорідних дій, які спрямовані на досягнення стратегічних завдань маркетингу. До функцій маркетингу відносимо такі.

1. Комплексене дослідження ринку. Передбачає комплекс заходів із діагностики ринкової коньюнктури. Комплексне дослідження ринку виконується за рахунок:

1.1. Дослідження потреб і поведінки споживачів.

1.2. Встановлення тенденцій основних макроекономічних показників розвитку ринку.

1.3. Дослідження місткості ринку.

1.4. Проведення сегментації та позициювання товарів.

1.5. Дослідження конкурентоспроможності підприємства.

2. Розробка комплексу маркетингу. Передбачає взаємоузгоджене формування товарної, цінової, збутової та комунікаційної політики. Здійснюється через

2.1. Розробку товарної політики.

2.2. Розробку цінової політики.

2.3. Формування оптимальних каналів розподілу товарів підприємства.

2.4. Забезпечення ефективних засобів комунікації – постійне нагадування ринку протовари та послуги.

3. Управління маркетинговою діяльністю.

3.1. Організація маркетингової діяльності.

3.2. Планування маркетингової діяльності.

3.3. Контроль результативності маркетингової діяльності.

4. Забезпечення відповідності господарської діяльності соціальним принципам розвитку суспільства. Передбачає повне врахування у господарській діяльності підприємства суспільних вимог, яке забезпечується через

4.1. Врахування прав споживачів.

4.2. Врахування вимог охорони навколишнього середовища (принцип сталого розвитку суспільства).

4.3. Врахування екологічних вимог до товарів.

Функції маркетингу і тактичні завдання, на які вони направлені показано на рис. 2.1.


 

 
 

 

 


Рис. 2.1. Функції та завдання маркетингу

 


Види маркетингу.

Існує декілька класифікацій маркетингу, які поділяють його на окремі види за певними критеріями. Ми пропонуємо узагальнити і виділити шість основних критеріїв класифікації видів маркетингу: галузь використання, рівень диверсифікації маркетингової діяльності, цілі організації підприємтсва, концепція маркетингу, види попиту, масштаби впливу. Всі інші можна вважати похідними від представлених (рис.2.2.)

Залежно від галузі використання виділяють маркетинг споживчих товарів, продукції виробничо-технічного призначення та маркетинг послуг.

Маркетинг споживчих товарів— це комплекс маркетингових заходів, спрямованих на задоволення потреб людей (так званих кінцевих споживачів).

Маркетинг продукції виробничо-технічного призначення — це маркетинг типу „business-business”, у якому споживачами і постачальниками є промислові підприємства, а продукція постачається для виробництва інших товарів.

Маркетинг послуг — це комплекс дій, які виконує продавець послуг для того, щоб пояснити клієнтам, що він для них робить, як він це робить і довести вигідність придбання тієї або іншої послуги.

Залежно від рівня диференціації маркетингової діяльності виділяють масовий, глобальний та диференційований маркетинг.

Масовий маркетинг передбачає пропонування універсальних товарів для всього ринку і всіх споживачів на ньому.

Глобальний маркетинг враховує інтенсивний процес зближення різних країн, а через те бажання споживачів різних націй і народів все більше зближуються і можуть мати єдиний транснаціональний для усіх споживачів характер.

Диференційований маркетинг передбачає сегментування ринку та обслуговування кожного з них з урахуванням їх особливостей. Рівень сегментування ринку може бути різним, аж до розподілу на окремих суб’єктів. У цьому разі маркетинг стає індивідуальним, що є сучасною тенденцією диференційованого маркетингу.

В залежності від цілей організації підприємстварозрізняють такі види маркетингу:

Комерційний— маркетингова діяльність спрямована для отримання прибутку.

Некомерційний – маркетингова діяльність спрямована на створення іміджу підприємства або пропаганди певних соціальних орієнтирів.

В залежності від масштабів впливу розрізняють мікромаркетинг, макромаркетинг, міжнародний маркетинг.

Мікромаркетинг — діяльність, яка розглядає обмінні процеси і системи лише з погляду окремих підприємств.

Макромаркетинг — діяльність, яка розглядає обмінні процеси і системи з урахуванням суспільних перспектив і наслідків.

Міжнародний — ділова активність підприємства чи фірми на зовнішніх ринках збуту або закупівель.

За змістом та терміном дії, на який розробляється маркетингова політика підприємства, розрізняють стратегічний, тактичний та оперативний маркетинг.

Стратегічний маркетинг є своєрідною генеральною маркетинговою програмою дій підприємства на термін більше п’яти років. Головним у стратегічному маркетингу є виявлення і освоєння перспективних ринків товарів і послуг, груп споживачів, підвищення конкурентоспроможності продукції і підприємства в цілому, а також зосередження зусиль на диверсифікаційних напрямах діяльності, які можуть бути перспективними.

Тактичний маркетинг — це розробка маркетингових середньострокових програм діяльності підприємства в рамках обраних стратегій. Термін дії таких програм лежить в межах від двох до п’яти років.

Оперативний маркетинг — це розробка та реалізація конкретних маркетингових засобів та заходів активного збуту продукції, своєчасне реагування на динаміку попиту на підставі стану ринку та можливостей підприємства на ньому.

З огляду на те, який стан і рі­вень попиту існує на певний товар, можна визначити відповідну ме­ту маркетингу та визначити відповідний вид маркетингу (табл. 2.1.).

 

 

 

 


Масштаби впливу
Рис.

 

Рис. 2.2. Класифікація видів маркетингу

 

 

Таблиця 2.1

Взаємозв’язок попиту та видів маркетингу

№ з.п Вид попиту Вид маркетингу Мета маркетингу Зміст маркетин-гової діяльності
1. Негативний Споживач ставиться до товару негативно (низька якість, недостатній сервіс) Конверсійний Формування попиту шляхом подолання негативного став­лення до товару Створення активного попиту через зниження цін, стимулювання збуту, поліпшення якості товару
2. Нульовий Споживач ставиться до товару байдуже або взагалі не знає про його існування Стимулюючий Стимулювання попиту Модернізація товару, рекламування, зміна ринків збуту
3. Спадаючий Обсяги збуту зменшуються через утрату товаром ринкової новизни Ремаркетинг Відновлення попиту Надання товару ринкової новизни, корегування цін, активізація просування
4. Нерегулярний (сезонний) Обсяги збуту товару зазнають значних коливань протягом року Синхро-маркетинг Збалансування попиту Згладжування сезонних коливань збуту, політика гнучких цін, знижок
5. Латентний (потенційний) Попит лише народжується у вигляді запитів або незначного збуту Розвиваючий Розвиток товару, розвиток попиту Стимулювання збуту, поліпшення якості товару, супутні послуги, реклама
6. Повноцінний Збут знаходить уся продукція Підтримуючий Утримання попиту Регулярна модернізація товару, нагадуваль-на реклама, підвищення якості
7. Ажіотажний (надмірний) Високий, але штучно створений і тому нетривалий попит Демаркетинг Зниження попиту Підвищення цін, скорочення рекламної активності і стимулювання збуту
8. Нераціональний (небажаний) На товари, небажані з етичних чи соціальних стандартів (алкоголь, тютюн) Протидіючий Ліквідація або обмеження попиту Скорочення небажаного попиту за рахунок антиреклами, вікових обмежень, соціальна реклама, високі ціни

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти