ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Основні принципи маркетингової інформації

Принципи Забезпечення їх виконання
Актуальність Надання реальних відомостей в потрібний момент часу
Достовірність Адекватність відомостей, що забезпечується до­триманням наукових принципів збору та обробки інформації, боротьба з будь-якою тенденційністю
Релевантність Забезпечується отриманням інформації у відповід­ності з визначеними завданнями
Повнота відображення Забезпечується складанням плану дослідження, виявлення сутності явища, його ієрархічної струк­тури зв'язків
Цілеспрямованість Відповідність інформації генеральній цілі дослід­ження
Інформаційна єдність Підпорядкування методології обробки даних ви­могам теорії інформатики та статистичної теорії спостережень

 

Маркетингову інформацію можна класифікувати за різними критеріями (табл. 3.4).

Таблиця 3.4.

Класифікація маркетингової інформації

 

Критерії класифікації Види інформації Характеристика і напрямки використання інформації
За охопленням · Зовнішня Звіти підприємств, ЗМІ, опитування
· Внутрішня Звіти фірм, списки покупців, постачальників, посередників
За формою планування маркетингу · Оперативна Термінова інформація, що використовується в оперативному плануванні для невідкладного планування
· Стратегічна Використовується в стратегічному плануванні та характеризує великий період
За способом отримання · Вторинна Зібрана раніше для розв’язання інших проблем
· Первинна Зібрана спеціально для розв’язання конкретної проблеми
За періодичністю виникнення · Постійна Для розв’язання оперативних завдань
· Змінна Стан суб’єктів ринку та їхня характеристика
· Епізодична Збирається за необхідністю
За призначенням · Довідкова Для ознайомчого, допоміжного використання
· Рекомендаційна Прогноз реалізації товарів, вибір постачальників, посередників
· Нормативна Законодавчі акти, стандарти, сертифікати, норми і нормативи
· Аналітична Для виявлення і моделювання закономірностей, тенденцій, взаємозв’язків
· Сигнальна Потреба виникає у разі відхилення від запланованого стану
· Регулююча Інформація про відхилення від планів
За формою представлення · Текстова Вільний виклад аналізу, проблеми
· Таблична Робота з цифрами, статистичними даними
· Матрична Реалізація алгоритмів, матриць досліджень
· Графічна Графічне зображення явищ, процесів, залежність між факторами
· Числова Динамічні ряди даних, тенденції явищ, процесів

 

Збирання, обробка та зведення інформації представляє собою складову частину за­гального інформаційно-аналітичного процесу маркетингу. На підприємстві збирання, обробка та зведення інформації утворює єдину систему – маркетингову інформаційну систему.

Маркетингова інформаційна система – постійно діюча система збору, обробки, аналізу, оцінювання і розподілу інформації, яка необхідна для прийняття рішень з планування, втілення в життя та контролю за виконанням маркетингових заходів.

Типова структура МІС зображена на рис. 3.1.

Маркетингова інформаційна система складається із чотирьох елементів: системи внутрішньої звітності, системи збору поточної зовнішньої маркетингової інформації, системи маркетингових досліджень, аналітичної системи маркетингу. Ліворуч на схемі розміщені складові маркетингового середовища, за якими менеджер із маркетингу провадить постійне спостереження; праворуч функції управління, що їх виконують на основі МІС. Блоки системи взаємопов’язані завдяки прийнятим рішенням та комунікаціям.

 

 

 


Рис.3.4. Структура маркетингової інформаційної системи

 

Розглянемо детальніше 4 основних елементи МІС:

1. Система внутрішньої звітності підприємства дає змогу провадити моніторинг показників, які відображають фінансовий стан підприємства, рівень витрат, обсяги матеріальних запасів, та інших показників внутрішньої звітності підприємства. Важ­лива роль надається використанню комп'ютерної мережі, сучас­них засобів телекомунікаційного зв'язку.

2. Система збору поточної зовнішньої маркетингової інформації - це комплекс засобів і процедур, які застосовують для отримання вірогідної та щоденної інформації щодо марке­тингового середовища. Маркетингові відомості збираються за допомогою продавців та інших польових працівників, а також акумулюються з преси, літератури конкурентів тощо.

3. Система маркетингових досліджень дає змогу оперувати ін­формацією, отримання якої потребує проведення окремого до­слідження. Маркетингові дослідження - це систематичний про­цес постановки мети дослідження, збирання, аналізу об'єктивної ринкової інформації і розробка рекомендацій для ухвалення конкретних управлінських рішень щодо продуктово-ринкової стратегії фірми.

4. Система аналізу маркетингової інформації (аналітична сис­тема, система підтримання маркетингових рішень) - набір моде­лей, завдяки яким зібрана інформація може бути використана у складані прогнозів та перевірки різних сценаріїв. Ця система охоплює всі прогресивні засоби для аналізу даних і проблемних ситуацій. Аналітична система в свою чергу складається з статис­тичного банку та банку моделей (табл. 3.5)

Таблиця 3.5.

Система аналізу маркетингової інформації

Статистичний банк Банк моделей
Регресійний аналіз Кореляційний аналіз Факторний аналіз Дискримінантний аналіз Гніздовий аналіз Модель системи ціноутворення Модель розрахунку ціни Модель методики вибору розміщення Модель складання комплексу засобів реклами Модель розробки рекламного бюджету

 

Статистичний банк - сукупність сучасних статистичних ме­тодів обробки інформації, які дають змогу визначити найважли­вішу інформацію. Функція статистичного банку - обробка, ана­ліз, узагальнення даних. Статистичні методи аналізу становлять суттєву і дуже важливу частину МІС, що базується на викорис­танні комп'ютерних програм і систем статистичного аналізу. В арсеналі цих систем безліч різних методів, найпоширенішими серед яких є такі: кореляційний аналіз, регресійиий аналіз, дискримінантний аналіз, факторний аналіз, кластерний аналіз (дає змогу розподілити групу об'єктів на декілька груп, що взаємно не перетинаються, основне використання - сегментування ринку), аналіз багатомірних сукупностей (використовується для наоч­ного представлення відносного положення конкуруючих товарів або марок; об'єкти представляються точками в багатовимірному просторі ознак, що їх характеризують, в якому відстань між точками визначається ступенем різниці між об'єктами, що презентуються).

Банк моделей – набір математичних моделей, які допомагають представити розвиток певної ринкової ситуації та спрогнозувати результати дій підприємства. До банку моделей відносять: моделі створення товару; моделі системи ціноутворення; моделі каналу розподілу; моделі розроб­ки рекламного бюджету тощо.

МІС допомагає менеджерам з маркетингу прийняти правильне рішення в конкретній ситуації та змоделювати наслідки цих рішень. Величезний потік інформації, який поступає на підприємство, спеціалістам неможливо оперативно обробити. Тому, створіється комп’ютеризована інформаційна система. Ефективність впровадження такої системи залежить двох факторів. По-перше, від ефекту, отриманого від удосконалення організації маркетингової діяльності, ефекту від збільшення використання потенціалу МІС та ефекту від збільшення продажу продукції на нових і старих ринках в результаті застосування маркетингової концепції. По-друге, від витрат на встановлення МІС. Економічний ефект від використання маркетингової інформації повинен перевищувати витрати на її отримання.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти