ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ СТАТИСТИКИ, ОБЛІКУ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ СТАТИСТИКИ, ОБЛІКУ

ТА АУДИТУ

ВІДДІЛЕННЯ ЗАОЧНОГО НАВЧАННЯ

 

Кафедра бухгалтерського обліку

 

Методичні рекомендації

Для виконання контрольних робіт

із дисципліни:"Облік оплати праці "

для студентів заочного відділення

спеціальності 6.030509 – “Облік і аудит”

 

 

Київ 2015 рік

Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт із дисципліни: "Облік оплати праці" для студентів заочного відділення спеціальності 6.030509 – “Облік і аудит” «31» серпня 2015 року – 40 с.

 

 

Розробник: кандидат економічних наук, ст. викладач О. А. Юрченко.

 

Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт із дисципліни: "Облік оплати праці" затверджені на засіданні кафедри бухгалтерського обліку.

 

Затверджено на засіданні кафедри бухгалтерського обліку

Протокол від «31» серпня 2015 року № 1

 

Схвалено Вченою радою факультету «Обліку та аудиту»

Протокол від «15» жовтня 2015 року № 3

 

 

ВСТУП

Контрольна робота – це самостійна робота студента, яка дає змогу оцінити засвоєння законодавчих, нормативних, теоретичних, методичних i практичних питань з дисципліни "Облік оплати праці".

Виконання контрольних робіт є завершальним етапом вивчення курсу. Робота над контрольною сприяє поглибленню i закріпленню теоретичних знань, одержаних студентами під час самостійного вивчення курсу, набуття навичок самостійної роботи.

Контрольна робота призначена для закріплення теоретичного матеріалу та його перевірки з дисципліни “Облік оплати праці” студентами по спеціальності “Облік i аудит”.

До складу контрольної роботи входять такі розділи: методичні вказівки по виконанню контрольної роботи; теоретичні питання контрольної роботи; практичне завдання; рекомендована література.

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи.Для виконання контрольної роботи потрібно знати необхідний теоретичний матеріал i ознайомитися з літературою, рекомендованою до вивчення курсу, зібрати, проаналізувати i узагальнити практичний матеріал.

Контрольну роботу слід оформляти на стандартних аркушах паперу формату А4, зброшурованих у папку або в учнівському зошиті. Bci аркуші мають бути пронумеровані. Обсяг роботи не повинен перевищувати 15-20 сторінок. На титульному аркуші необхідно вказати назву вищого навчального закладу, факультет, спеціальність, дисципліну, курс, групу, а також прізвище, ініціали.

На першій сторінці записують питання вapiaнту контрольної роботи i проставляють номери сторінок, на яких викладено даний матеріал. На останній cтoрінці студент підписує роботу i ставить дату.

У кінці роботи необхідно подати список використаної літератури, вказавши при цьому прізвище та ініціали автора, повну назву книги (статті), місто, видавництво i рік видання.

Варіант вибирається по першій літері прізвища студента, а саме:

 

Літери А Б В Г Д Е Є Ж З Д К Л М Н
Варіант
Літери О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Варіант

Відповіді на теоретичні питання повинні бути короткими, але змістовними i базуватися на вивченні рекомендованої літератури. У практичному завданні необхідно скласти журнал господарських операцій, провести розрахунки по операціям в яких не визначено суми, визначити утримання із заробітної плати, заповнити звітні форми , вказані у вашому варіанті

Варіант 1.

Теоретична частина:

1. Порядок складання штатного розпису на підприємстві.

2. Порядок створення резерву на оплату відпусток та його облікове відображення.

3. Аналітичний та синтетичний облік розрахунків із оплати праці.

4. Особливості прийняття працівників на роботу.

5. Фонд оплати праці та його структура на підприємстві.

 

Практична частина:

Завдання 1.

Працівникові (бухгалтеру) нарахована лютому місяці 2015 року заробітна плата за місяць у розмірі 5000 грн.

Необхідно:

1) провести утримання ЄСВ, ПДФО та ВЗ;

2) визначити скільки грошей отримає працівник на руки;

3) відобразити дану господарську операцію на рахунках бухгалтерського обліку.

 

Завдання 2.

Директор хворів із 7 по 16 листопада 20ХХр. (10 робочих днів). Розрахунковий період: травень-жовтень 2015 року.

Страховий стаж працівника 18 років і 3 місяці. Бухгалтером було встановлено що 3 робочі дні лікарняного має оплати роботодавець, а 7 робочих днів ФСС з ТВП.

Дані щодо нарахованих працівнику виплат наведено у табл. 2.

Таблиця 2

Вихідні дані щодо нарахованих виплат для розрахунки лікарняних

Місяці Відпра-цьовано днів Зарплата за окладом Пре-мія Відпускні Лікарняні Сума заробітної плати з якої сплачено ЄСВ
Травень - -
Червень - -
Липень
Серпень - -
Вересень - -
Жовтень - -
Усього ? ? ? ? ? ?

Необхідно: розрахувати середньоденний заробіток для розрахунку лікарняного та визначити суму лікарняних, яку має отримати директор на руки.

Завдання 3.

Тривалість щорічної відпустки жінки за трудовим договором – 28 к.дн., крім того, вона має право на додаткову відпустку на двох дітей до 15 років – 10 к. дн. Вона хоче піти у відпустку 15 травня 20ХХроку на 24 к. дн., а частину відпустки отримати грошовою компенсацією.

Дані для розрахунку відпускних наведені нижче у табличні формі.

Розрахунковий період Визначити самостійно
Заробіток за розрахунковий період 78 000 грн.
Кількість к. дн., у розрахунковому періоді 355 к. дн.
Середня заробітна плата ?
Відпускні ?
Грошова компенсація ?

Необхідно:

1) розрахувати суму відпускних;

2) розрахувати суму компенсації за не використану відпустку.

 

Завдання 4.

Працівникові підприємства до ювілею було видано подарунок (ноутбук) і нараховано заробітну плату в сумі 3800,00 грн. Ставка нарахування ЄСВ становить 36,8%. Вартість ноутбука 4200,00 у т.ч. ПДВ.

Необхідно:

1) провести утримання із заробітної плати та визначити скільки на руки отримає працівник;

2) провести утримання ЄСВ, ПДФО та ВЗ із додаткового блага, яке отримав працівник;

3) відобразити дані господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку

 

Завдання 5.

У липні 2015 року працівник (основного виробництва) хворів. За цей місяць йому виплачена заробітна плата за відпрацьований час у сумі 5600,00 грн. і лікарняні в сумі 4300,00 грн., з яких оплата перших 5 днів непрацездатності за рахунок коштів роботодавця становить 1300,00 грн., а допомога за рахунок коштів ФСС з ТВП – 3000,00 грн.

Необхідно: провести утримання із заробітної плати та лікарняних та відобразити дані господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку.

 

Варіант 2.

Теоретична частина:

1. Розробка посадових інструкцій на підприємстві.

2. Форми та системи оплати праці на підприємстві.

3. Облік використання робочого часу.

4. Облік єдиного соціального внеску (ЄСВ). Платники, ставки та об’єкт оподаткування ЄСВ. Відповідальність при обчисленні та сплаті ЄСВ.

5. Оподаткування ПДФО вихідної допомоги.

Практична частина:

Завдання 1.

За січень 2015 року Харченко Ю. С. нарахована заробітна плата у розмірі 4000,00 грн, суму лікарняних 2000,00 грн, суму орендної плати за її автомобіль 1000,00 грн.

Необхідно:

1) провести утримання із заробітної плати та лікарняних ЄСВ, ПДФО та ВЗ;

2) здійснити утримання із орендної плати ПДФО;

3) визначити суми, які підлягають перерахуванню до бюджету.

Завдання 2.

Нараховано працівникові Карпенко В.І. винагороду за цивільно-правовим договором (за надані послуги) фізичній особі — не СПД у сумі 17000,00 грн.

Необхідно: провести утримання із суми винагороди за ЦПД – ЄСВ, ПДФО та ВЗ, визначити яка сума підлягає перерахуванню до бюджету.

Завдання 3.

Працівник основного виробництва із 9 серпня 2015 року йде у щорічну відпустку на 24 к. дн. Дані для розрахунку відпускних наведені нижче у табличні формі.

 

Розрахунковий період Серпень 20ХХ р. – Липень 20ХХ р.
Заробіток за розрахунковий період 49522,00 грн.
Кількість к. дн., у розрахунковому періоді ?
Середня заробітна плата ?
Відпускні ?

Необхідно:

1) розрахувати кількість днів у розрахунковому періоді;

2) визначити розмір середньої заробітної плати та суми відпускних;

3) провести утримання ЄСВ, ПДФО та ВЗ із суми відпускних згідно чинного законодавства.

4) провести нарахування ЄСВ, яке сплачує роботодавець за ставкою 38%.

5) відобразити дану господарську операцію на рахунках бухгалтерського обліку

Завдання 4.

Працівникові підприємства у грудні 20ХХ року нараховано заробітну плату в сумі 6000,00 грн. Крім того, на підставі наказу керівника як подарунок до Нового року за особливі досягнення в праці йому подаровано мобільний телефон вартістю 3000,00 грн.

Необхідно: провести утримання ЄСВ та ПДФО із розміру заробітної плати та вартості подарунку та визначити, яка суму коштів має отримати працівник на руки.

Завдання 5.

Працівник хворів із 2 по 25 липня 2015 року (17 робочих днів). Його страховий стаж становить 4 роки.

Дані щодо заробітної плати працівника в розрахунковому періоді наведені у табл.3.

Таблиця 3

Дані щодо заробітної плати за розрахунковий період для розрахунку допомоги з тимчасової непрацездатності

  Розрахунковий період Відпрацьовано робочих днів/ норма Виплати за розрахункових період Включено до розрахунку допомоги
  Зарплата   Відпускні   Лікарняні   Разові виплати Разом
Січень 20/20 7600,00 - - 4000,00 (13-а зарплата ) ? ?
Лютий 21/21 8500,00 - - - ? ?
Березень 16/21 4300,00 - 3800,00 600,00 (разова премія) ? ?
Квітень 14/20 5600,00 4200,00 - 2500,00 (допомога до відпустки, яка включається до ФОП) ? ?
Травень 20/20 8400,00 - - 700,00 (мат. допомога разового характеру) ? ?
Червень 16/19 7900,00 - - - ? ?
Разом ? ? ? ? ? ? ?

Необхідно:

1) заповнити всі колонки в табл. 3;

2) розрахувати розмір середньоденної заробітної плати;

3) розрахувати суму лікарняних, які має отримати працівник.

 

Варіант 3.

Теоретична частина:

1. Організація роботи кадрової служби на підприємстві.

2. Порядок прийняття на роботу сумісників, тимчасових та сезонних працівників.

3. Облік витрат на страхування працівників.

4. Правила складання і подання Довідки про суми виплачених доходів і утриманих з них податків фізичних осіб за формою № 1 ДФ.

5. Облік ЄСВ. Особливості нарахування та сплати ЄСВ із винагороди за договорами цивільно-правового характеру.

 

Практична частина:

Завдання 1.

Працівникові у лютому 2015 року нараховано заробітну плату у розмірі 24000,00 грн. і лікарняні за дні хвороби у лютому у розмірі 6000 грн.

Необхідно:

1) провести утримання ЄСВ, ПДФО та ВЗ;

2) визначити скільки грошей отримає працівник на руки.

Завдання 2.

Нараховано заробітну плату менеджеру відділу збуту за лютий 2015 року у розмірі 620 грн.

У січні 2015 року працівником була подана заява на застосування звичайної ПСП.

Необхідно:

1) провести утримання із заробітної плати ЄСВ, ПДФО та ВЗ, визначити суми, які підлягають перерахуванню до бюджету.

2) відобразити дану господарську операцію на рахунках бухгалтерського обліку.

Завдання 3.

Працівниця бажає взяти щорічну відпустку з 10 березня 2015 р. (24 к.дн) одразу після декретної.

У декреті вона була з 16 вересня по 09 березня 2015 року.

Дані для розрахунку відпускних наведені нижче у табличні формі.

Розрахунковий період ?
Заробіток за розрахунковий період Заробітна плата = 96 000 грн. Декретні (за вересень-березень)=48120 (у т.ч. за березень – 826,38 грн.)
Кількість к. дн., у розрахунковому періоді 365 к. дн. – 10 с.н. дн. = 355 к. дн.
Середня заробітна плата ?
Відпускні ?

Необхідно:

1) розрахувати середньоденну заробітну плату працівниці;

2) розрахувати суму відпускних.

 

Завдання 4.

У липні працівникові основного виробництва нараховано заробітну плату за червень 2015 року в сумі 1700,00 грн.

При цьому за першу половину місяця йому було виплачено аванс у розмірі 920,00 грн. Працівник має право на ПСП (є заява). Ставка нарахування ЄСВ становить 36,8%.

Необхідно: провести утримання із заробітної плати та визначити, скільки працівник отримає на руки, якщо:

- варіант І – заробітна плата за першу половину місяця враховується та відображається в обліку як нарахована сума;

- варіант ІІ – коли аванс не нараховується, а тільки виплачується працівникові.

Завдання 5.

Працівниця, яку було прийнято на роботу на посаду помічника директора 15 січня 2015р., хворіла з 10.04.2015р. по 25.04.2015р. (11 робочих днів). Страховий стаж працівників – 8 років і 11 місяців.

Бухгалтером встановлено, що 5 робочих дні оплачує підприємство, а решту днів – ФСС з ТВП.

Таблиця 4

Варіант 4.

Теоретична частина:

1. Порядок прийняття на роботу інвалідів, студентів та іноземців.

2. Відповідальність за порушення трудового законодавства.

3. Дайте характеристику нормативно-правовому забезпеченню обліку нарахування та виплаті заробітної плати.

4. Облік нарахування, оподаткування та виплати допомоги з тимчасової втрати непрацездатності (лікарняні).

5. Документальне оформлення відпускних. Порядок складання графіку відпусток.

Практична частина:

Завдання 1.

Працівникові нарахована заробітна плата за березень 2015р. у сумі 5500 грн., а також додаткове благо у не грошовій формі, яке не є об’єктом ЄСВ у розмірі 3500 грн.

Необхідно:

1) провести утримання ЄСВ, ПДФО та ВЗ із суми заробітної плати та додаткового блага;

2) визначити, яку суму коштів отримає працівник на руки.

 

Завдання 2.

Працівниця (продавець магазину), яка має двох дітей віком до 18 років написала у січні 2015 року заяву довільної форми та надала всі підтверджуючі документи. Заробітна плата за травень становить 3200,00 грн.

Необхідно:

1) провести утримання із заробітної плати ЄСВ, ПДФО та ВЗ, визначити суми, які підлягають перерахуванню до бюджету;

2) відобразити дану господарську операцію на рахунках бухгалтерського обліку.

Завдання 3.

Працівник відділу збуту готової продукції бере 14 днів щорічної відпустки з 25 травня 2015 року. У липні, жовтні 2014 року, січні та квітні 2015 року йому виплачувалася премії за результатами роботи за попередні квартали у розмірі:

Премія за ІІ квартал 2014 р.= 9000 грн. (виплачувалися у липні);

Премія за ІІІ квартал 2014 р.= 9000 грн. (виплачувалися у жовтні);

Премія за ІV квартал 2014 р.= 4000 грн. (виплачувалися у січні);

Премія за І квартал 2015 р.= 4000 грн. (виплачувалися у квітні);

Дані для розрахунку відпускних наведені нижче у табличні формі. Заробітна плата за період травень 2014 р. – квітень 2015 р. становила 59520 грн.

Необхідно:

1) розрахувати кількість днів у розрахунковому періоді;

2) визначити розмір середньоденної заробітної плати та суму відпускних;

3) провести утримання ЄСВ, ПДФО та ВЗ із суми відпускних згідно чинного законодавства;

4) провести нарахування ЄСВ, яке сплачує роботодавець на суму відпускних за ставкою 38%.

5) відобразити дану господарську операцію на рахунках бухгалтерського обліку.

Завдання 4.

Працівниця (бухгалтер) підприємства подала лікарняний листок у зв’язку з вагітністю та пологами за період 20 травня по 23 вересня 2015 року. Графік роботи підприємства – 5 днів на тиждень.

Згідно із графіком із 1 по 10 січня 2015 року на підприємстві були новорічні канікули.

Розрахунковий період для визначення середньої заробітної плати із 01.11.2014 р. по 31.04.2015 р.

У цьому періоді працівниця хворіла з 11 по 20 листопада 2014 року та 14 по 25 березня 2015 року. Робочих днів у березні 2015 року було 22.

Дані для розрахунку наведено у табл. 4.

Таблиця 4

Завдання 5.

Працівниці підприємства Присюді А.А. (бухгалтер) у квітні 2015 року було виплачено заробітну плату та нецільову благодійну допомогу в сумі 1600,00 грн. Заробітна плата Присюді А.А. становила 3200,00 грн.

Іншому працівникові Дикун Є.Н. (фінансовий директор) до відпустки було виплачено матеріальну допомогу на оздоровлення в сумі 4500,00 грн. Заробітна плата та розмір відпускних, які були нараховані Дикун Є.Н. становила 6000,00 грн.

Працівник Караман П.В.(заступник директора) звернувся з проханням (заявою) оплатити його лікування в лікарні, що й було зроблено у розмірі 15000,00 грн.

Мінімальна заробітна плата та прожитковий мінімум на працездатну особу на 01.01.2015 р. становили 1218,00 грн. Ставка нарахування ЄСВ для даного підприємства дорівнює 36,8%.

Необхідно: відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку:

- нарахування заробітної плати та нецільової благодійної допомоги Присюді А.А.;

- провести утримання із заробітної плати Присюді А.А. та визначити скільки коштів працівниця отримає на руки;

- нарахування заробітної плати та матеріальної допомоги на оздоровлення Дикун Є.Н.;

- провести утримання із заробітної плати та матеріальної допомоги Дикун Є.Н. та визначити скільки коштів працівниця отримає на руки;

- нарахування, оподаткування та виплату цільової благодійної допомоги на лікування Караман П.В.

Варіант 5.

Теоретична частина:

1. Податкова соціальна пільга та порядок її застосування.

Завдання 1.

Фінансовий директор хворів із 01 по 14 лютого 2015р. (10 робочих днів).

Розрахунковий період: із серпня 2014р. по січень 2015 року.

Страховий стаж працівника 6 років і 3 місяці. Бухгалтером було встановлено що 4 робочі дні лікарняного має оплати роботодавець, а 6 робочих днів ФСС з ТВП.

Дані щодо нарахованих працівнику виплат наведено у табл. 5.

Таблиця 5

Завдання 2.

Нараховано заробітну плату директору за лютий 2015 року у розмірі 28000,00 грн.

Необхідно:

1) провести утримання із заробітної плати ЄСВ, ПДФО та ВЗ, визначити суми, які підлягають перерахуванню до бюджету;

2) відобразити дану господарську операцію на рахунках бухгалтерського обліку.

 

Завдання 3.

Працівниця (маркетолог) іде у щорічну відпустку тривалістю 30 к.дн. з 16 травня 2015 року.

У грудні 2014 року вона була у відпустці без збереження заробітної плати – 14 к. дн. (як мати двох дітей у віці до 15 років – п.1 ч.1 ст. 25 Закону України Про відпустки).

Дані для розрахунку відпускних наведені нижче у табличні формі.

Розрахунковий період травень 2014 року – квітень 2015 року
Заробіток за розрахунковий період Заробітна плата – 32500 грн. Лікарняні – 4100 грн.
Кількість к. дн., у розрахунковому періоді ?
Середня заробітна плата ?
Відпускні ?

Необхідно:

1. Розрахувати кількість днів у розрахунковому періоді;

2. Визначити розмір середньоденної заробітної плати та суми відпускних;

3. Провести утримання ЄСВ, ПДФО та ВЗ із суми відпускних згідно чинного законодавства;

4. Провести нарахування ЄСВ, яке сплачує роботодавець за ставкою 39,5%.

5. Відобразити дану господарську операцію на рахунках бухгалтерського обліку.

Завдання 4.

Згідно з лікарняним листком працівник хворів із 8 по 19 квітня 2015 р. Страховий стаж працівника становить 12 років, оклад – 2800,00 грн.

У розрахунковому періоді (із 01.10.2014 р. по 31.03.2015 р.) працівник:

- хворів весь січень (з 1-го по 31-ше число). Цього місяця йому також було виплачено виробничу квартальну премію в сумі 700,00 грн.;

- хворів із 1 по 8 лютого, потім перебував у щорічній відпустці з 11 по 22 лютого. Заробітна плата за відпрацьовані в лютому дні становить 800,00 грн. У цьому ж місяці йому було виплачено премію до ювілею в сумі 500,00 грн.

Необхідно: нарахувати працівників суму допомоги з тимчасової втрати працездатності

 

Завдання 5.

ТОВ «Гармонія» уклало із Фондом безробіття договір про працевлаштування безробітного з наданням дотації. Місячний оклад працівника відділу збуту встановлений у розмірі 2200,00 грн.

Для відшкодування понесених витрат роботодавець склав і подав до Фонду довідку про розмір заробітної плати, нарахованої та виплаченої працевлаштованому на дотаційне місце працівникові.

Середній рівень заробітної плати, за всіма видами економічної діяльності в галузі за місяць, в якому працівникові нараховано заробітну плату становив 2750,70 грн. Тому в наступному місяці фонд перерахував роботодавцеві дотацію в розмірі встановленого середнього рівня.

Ставка нарахування ЄСВ, яку сплачує роботодавець становить 39%.

Необхідно: відобразити дані господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку.

 

Варіант 6.

Теоретична частина:

1. Порядок переведення, переміщення та вибуття працівників з підприємства.

2. Облік податку з доходів фізичних осіб (ПДФО): ставки, об’єкт оподаткування.

3. Порядок припинення з працівником трудового договору.

4. Облік нарахування заробітної плати мобілізованим працівникам.

5. Облікове відображення порядку нарахування, оподаткування та виплати допомоги з тимчасової втрати працездатності.

 

Практична частина:

Завдання 1.

На підприємстві «Азарт» працює інвалід ІІ групи (бухгалтер) Халамівська О.І. У лютому 2015 р. йому була нарахована заробітна плата у розмірі 1650 грн. У січні 2015 р. працівницею була написана заява на застосування підвищеної ПСП.

Необхідно:

1. Провести утримання із заробітної плати ЄСВ, ПДФО та ВЗ;

2. Визначити суми, які підлягають перерахуванню до бюджету та виплаті на руки інваліду ІІ групи.

3. Відобразити дану господарську операцію на рахунках бухгалтерського обліку.

 

Завдання 2.

Працівник хворів із 8 по 24 липня 2015 року.

Страховий стаж працівника – 9,5 років, оклад – 3000,00 грн.

У розрахунковому періоді (із 01.01.2015 р. по 30.06.2015 р.) він перебував у відпустці з 7 по 18 травня, і цього місяця йому було виплачено: заробітну плату в сумі 1800,00 грн.; відпускні – 2500,00 грн.; і матеріальну допомогу до відпуски – 500,00 грн.

Необхідно: розрахувати працівникові суму допомоги.

Завдання 3.

Плановий річний фонд заробітної плати працівників відділу збуту (без відпускних) становить 2500157,00 грн. Планова річна сума відпускних дорівнює 452732,50 грн. Нарахована заробітна плата працівникам відділу збуту за лютий 2015 р. – 324152,80 грн.

Необхідно:

1) розрахувати: коефіцієнт резервування; коефіцієнт, що збільшує резерв на суму ЄСВ; місячний резерв щодо працівників основного виробництва.

2) відобразити дану господарську операцію на рахунках бухгалтерського обліку.

Завдання 4.

Фінансовий менеджер хворів із 02.02.2015 р. по 18.02.2015 р. (8 робочих днів). За розрахунковий період (серпень 2015 р. по січень 2015 р) йому нараховано виплати, які вказані в табл. 6.

Страховий стаж працівника становить 6 років і 2 місяці. Бухгалтером було встановлено що 5 робочих дні лікарняного має оплати роботодавець, а 3 робочих днів ФСС з ТВП.

Таблиця 6

Завдання 5.

Працівник хворів із 15 по 19 квітня 2015 року. У декількох місяцях розрахункового періоду (із 01.10.2014 р. по 31.03.2015 р.) на підприємстві було встановлено режим неповного робочого дня – 4 години. Вихідні дані для розрахунку наведено в табл. 7.

Страховий стаж працівника – 10 років.

Необхідно: розрахувати працівникові суму допомоги.

Таблиця 7

Варіант 7.

Теоретична частина:

Завдання 1.

Заступнику директора Монь І.І. за лютий 20ХХ року нараховано заробітну плату в сумі 24000,00 грн.

Необхідно:

1) провести утримання із заробітної плати ЄСВ, ПДФО та ВЗ;

2) здійснити нарахування на заробітну плату ЄСВ при умові, що ставка нарахування ЄСВ становить 38% (умовна).

3) відобразити дану господарську операцію на рахунках бухгалтерського обліку.

 

Завдання 2.

Працівник хворів із 16.01.2015 р. по 25.01.2015 р. За розрахунковий період (липень-грудень 2014 р.) йому нараховано 24000 грн. заробітної плати за 121 відпрацьований день.

Страховий стаж працівника становить 6 років 8 місяців. На період хвороби 3 робочі дні припало за рахунок підприємства, і 4 робочі дні за рахунок ФСС ТВП.

Необхідно:

1) розрахувати середньоденну заробітну плату працівника;

2) визначити суму лікарняних, які має сплатити роботодавець та ФСС з ТВП

3) провести утримання із суми лікарняних ЄСВ, ПДФО та ВЗ за ставками, які установлені чинним законодавством.

4) провести нарахування на суму лікарняних ЄСВ за ставкою, яка установлена чинним законодавством.

5) визначити суму, яка підлягатиме виплаті працівнику на руки.

Завдання 3.

Підприємство на початку 2015 року розрахувало необхідний плановий розмір відпусткових на рік, для працівників основного виробництва, у розмірі 895000,00 грн. Розмір планового річного фонду оплати праці становить 6520000,00 грн. У січні 2015 року фонд оплати праці становив 540100,00 грн.

У березні на підприємство було прийнято чотири особи, при чому фонд оплати праці зріс на 125000,00 грн., а плановий розмір витрат на оплату відпусток і ЄСВ за рік у зв’язку з такими витратами зріс на 9400,00 грн. У березні фонд оплати праці становив 562200,00 грн.

У травні декілька працівників пішли у відпустку. Сума фактично відпускних становила 16000,00 грн., а сума обчисленого ЄСВ (ставка ЄСВ становить 38% (умовно)).

Необхідно:

1) розрахувати коефіцієнт резервування та коефіцієнт, що збільшує резерв на суму ЄСВ;

2) визначити місячний резерв за період січень та березень звітного року.

3) відобразити на рахунках бухгалтерського обліку операції, які мали місце у травні 2015 року.

4) відобразити дану господарську операцію на рахунках бухгалтерського обліку.

Завдання 4.

Працівниця, яка має двох дітей віком до 18 років написала у січні 2015 року заяву довільної форми, та надала всі підтверджуючі документи. Заробітна плата за лютий 2015 року становить 3200,00 грн.

Необхідно: провести утримання із заробітної плати ЄСВ, ПДФО та ВЗ, визначити суми, які підлягають перерахуванню до бюджету.

Завдання 5.

Працівниці Наконечній М.В. (маркетолог) у березні 2015 року було нараховано заробітну плату у розмірі 1300,00 грн. та матеріальна допомога, яка виплачена до 8 березня у розмірі 300,00 грн. (має систематичний характер).

Працівниця 01.01.2015 р. написала заяву на застосування ПСП звичайної.

Працівник Сидоренко М.І. помер і потерпілій стороні Сидоренко В.В. було виплачено за рахунок коштів роботодавця допомогу на поховання у розмірі 4000,00 грн.

Ставка нарахування ЄСВ для даного підприємства 40,1%.

Необхідно: відобразити дані господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку:

- нарахування заробітної плати та матеріальної допомоги Наконечній М.В. та проведення утримань із неї.

- нарахування ЄСВ на заробітну плату та матеріальну допомогу;

- визначити скільки на руки отримають коштів Наконечна М.В.

- порядок надання допомоги на поховання потерпілій стороні Сидоренко В.В.

Варіант 8.

Теоретична частина:

1. Економічна сутність заробітної плати: поняття «заробітної плати», «мінімальної заробітної плати», «прожитковий мінімум». Структура заробітної плати на підприємстві.

2. Система організації оплати праці на підприємстві.

3. Облік робочого часу на підприємстві. Поняття робочого часу. Нормований та ненормований робочий час.

4. Облік не обов’язкових утримань із заробітної плати.

5. Облік вихідної матеріальної допомоги.

 

Практична частина:

Завдання 1.

Працівника прийняли на роботу 1 лютого 2015 р., і першого ж дня він захворів. Перебував на лікарняному по 11 лютого 2015 р.

Його посадовий оклад, згідно з трудовим договором – 3200 грн.

Кількість робочих днів, установлених на підприємстві за розрахунковий період (серпень-січень) 126. Страховий стаж 2 роки і 3 місяці.

Необхідно:

1) розрахувати середньоденну заробітну плату працівника;

2) визначити суму допомоги, яку має сплатити роботодавець (припало 3 робочі дні) і ФСС ТВП (припало 5 робочих днів).

3) визначити загальну суму допомоги, яка підлягає оподаткуванню ЄСВ, ПДФО та ВЗ;

4) провести утримання ЄСВ, ПДФО та ВЗ із розміру допомоги;

5) провести нарахування ЄСВ, який сплачує роботодавець згідно ставками встановленими чинним законодавством;

6) визначити, яку суму допомоги має працівник отримати на руки.

 

Завдання 2.

Працівникові у лютому 2015 року нараховано заробітну плату у розмірі 10000,00 грн. і лікарняні за дні хвороби у лютому у розмірі 2000,00 грн.

Необхідно:

1) провести утримання ЄСВ, ПДФО та ВЗ;

2) визначити суму коштів до виплати;

3) провести нарахування ЄСВ, яке сплачує роботодавець за умови, що ставка нарахування ЄСВ становить 39%.

Завдання 3.

Плановий річний фонд заробітної плати працівників основного виробництва (без відпускних) становить 672657,50 грн. Планова річна сума відпускних дорівнює 47342,50 грн. Нарахована заробітна плата працівникам основного виробництва – 60000,00 грн. ставка нарахування ЄСВ на підприємстві – 36,95%.

Необхідно:

1) розрахувати коефіцієнт резервування;

2) коефіцієнт, що збільшує резерв на суму ЄСВ;

3) місячний резерв щодо працівників основного виробництва;

4) відобразити дану господарську операцію на рахунках бухгалтерського обліку.

Завдання 4.

Необхідно: заповнити всі рядки таблиці 8, та таблиці 9, 10.

 

 

Таблиця 8

Завдання 5.

Транспортне підприємство уклало на один рік договір страхування водія автомобіля Остапюк А. Д. Вид страхування - обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті. Річна сума страхового платежу - 220 грн. Страховий внесок сплачено 1 лютого 2015року.

Необхідно: відобразити на рахунках бухгалтерського обліку дану господарську операцію.

Варіант 9.

Теоретична частина:

1. Дайте перелік виплат, які не включаються до фонду оплати праці на підприємстві.

2. Види та форми оплати праці на підприємстві.

3. Облік витрат на оплату праці.

4. Облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

5. Облік допомоги з тимчасової втрати непрацездатності сумісникам

Практична частина:

Завдання 1.

Фізичній особі нараховано у лютому 2015 року винагороду за договором цивільно-правового характеру за виконану роботу у розмірі 13000 грн.

Необхідно:

1) провести утримання ЄСВ, ПДФО та ВЗ;

2) визначити суму коштів до виплати.

Завдання 2.

Необхідно: заповнити всі рядки таблиці 11, та таблиць 12, 13.

Таблиця 11

Завдання 3.

30.01.2015 р працівниця принесла за основним місцем роботи заяву про виплату допомоги і листок непрацездатності, оформлений згідно з вимогами законодавства.

У листку непрацездатності зазначено період – 126 календарний днів на які працівниці слід надати відпустку по вагітності та пологах. Відбулося засідання комісії з соціальних питань, на якому було оформлено протокол із рішенням подати працівниці цю допомогу у розмірі 100% від середньої заробітної плати.

Бухгалтерія, отримавши протокол і листок непрацездатності, обчислила середню заробітну плату працівниці згідно Порядку 1266. Середньоденна заробітна плата становить 85 грн.

Необхідно: розрахувати суму декретних та відобразити порядок нарахування, оподаткування та виплати допомоги по вагітності та пологах на рахунках бухгалтерського обліку.

Завдання 4.

Підприємство у 2015 році уклало договір довгострокового страхування життя начальника відділу збуту Петренко С. М., який є вигодонабувачем за цим договором. Страхові платежі сплачуються щомісячно в сумі 1200,00 грн. Зарплата працівника – 5000,00 грн. Ставка ЄСВ, установлена підприємству згідно із класом професійного ризику виробництва, - 37 %.

Необхідно: відобразити на рахунках бухгалтерського обліку операції зі страхування життя працівникам підприємства (табл. 14).

Таблиця 14

Завдання 5.

Працівник ТОВ «Меркурій» Куніс В.В. 25.02.2015 р. помер у віці 59,5 років. Підприємство надало вдові померлого Куніс З.С. допомогу на поховання у сумі 3200,00 грн. Крім того, надало допомогу на поховання за рахунок ФСС з ТВП у розмірі 2200,00 грн.

Необхідно: відобразити дані господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку.

Варіант 10.

Теоретична частина:

1. Облік нарахування, оподаткування та виплати допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами

2. Тарифна система оплати праці та її складові.

3. Документальне оформлення обліку розрахунків з оплати праці.

4. Порядок складання статистичної, податкової звітності з оплати прац

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти