ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ВІДДІЛЕННЯ ЗАОЧНОГО НАВЧАННЯ

 

Кафедра бухгалтерського обліку

 

Методичні рекомендації

Для виконання контрольних робіт

із дисципліни:"Облік оплати праці "

для студентів заочного відділення

спеціальності 6.030509 – “Облік і аудит”

 

 

Київ 2015 рік

Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт із дисципліни: "Облік оплати праці" для студентів заочного відділення спеціальності 6.030509 – “Облік і аудит” «31» серпня 2015 року – 40 с.

 

 

Розробник: кандидат економічних наук, ст. викладач О. А. Юрченко.

 

Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт із дисципліни: "Облік оплати праці" затверджені на засіданні кафедри бухгалтерського обліку.

 

Затверджено на засіданні кафедри бухгалтерського обліку

Протокол від «31» серпня 2015 року № 1

 

Схвалено Вченою радою факультету «Обліку та аудиту»

Протокол від «15» жовтня 2015 року № 3

 

 

ВСТУП

Контрольна робота – це самостійна робота студента, яка дає змогу оцінити засвоєння законодавчих, нормативних, теоретичних, методичних i практичних питань з дисципліни "Облік оплати праці".

Виконання контрольних робіт є завершальним етапом вивчення курсу. Робота над контрольною сприяє поглибленню i закріпленню теоретичних знань, одержаних студентами під час самостійного вивчення курсу, набуття навичок самостійної роботи.

Контрольна робота призначена для закріплення теоретичного матеріалу та його перевірки з дисципліни “Облік оплати праці” студентами по спеціальності “Облік i аудит”.

До складу контрольної роботи входять такі розділи: методичні вказівки по виконанню контрольної роботи; теоретичні питання контрольної роботи; практичне завдання; рекомендована література.

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи.Для виконання контрольної роботи потрібно знати необхідний теоретичний матеріал i ознайомитися з літературою, рекомендованою до вивчення курсу, зібрати, проаналізувати i узагальнити практичний матеріал.

Контрольну роботу слід оформляти на стандартних аркушах паперу формату А4, зброшурованих у папку або в учнівському зошиті. Bci аркуші мають бути пронумеровані. Обсяг роботи не повинен перевищувати 15-20 сторінок. На титульному аркуші необхідно вказати назву вищого навчального закладу, факультет, спеціальність, дисципліну, курс, групу, а також прізвище, ініціали.

На першій сторінці записують питання вapiaнту контрольної роботи i проставляють номери сторінок, на яких викладено даний матеріал. На останній cтoрінці студент підписує роботу i ставить дату.

У кінці роботи необхідно подати список використаної літератури, вказавши при цьому прізвище та ініціали автора, повну назву книги (статті), місто, видавництво i рік видання.

Варіант вибирається по першій літері прізвища студента, а саме:

 

Літери А Б В Г Д Е Є Ж З Д К Л М Н
Варіант
Літери О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Варіант

Відповіді на теоретичні питання повинні бути короткими, але змістовними i базуватися на вивченні рекомендованої літератури. У практичному завданні необхідно скласти журнал господарських операцій, провести розрахунки по операціям в яких не визначено суми, визначити утримання із заробітної плати, заповнити звітні форми , вказані у вашому варіанті

Варіант 1.

Теоретична частина:

1. Порядок складання штатного розпису на підприємстві.

2. Порядок створення резерву на оплату відпусток та його облікове відображення.

3. Аналітичний та синтетичний облік розрахунків із оплати праці.

4. Особливості прийняття працівників на роботу.

5. Фонд оплати праці та його структура на підприємстві.

 

Практична частина:

Завдання 1.

Працівникові (бухгалтеру) нарахована лютому місяці 2015 року заробітна плата за місяць у розмірі 5000 грн.

Необхідно:

1) провести утримання ЄСВ, ПДФО та ВЗ;

2) визначити скільки грошей отримає працівник на руки;

3) відобразити дану господарську операцію на рахунках бухгалтерського обліку.

 

Завдання 2.

Директор хворів із 7 по 16 листопада 20ХХр. (10 робочих днів). Розрахунковий період: травень-жовтень 2015 року.

Страховий стаж працівника 18 років і 3 місяці. Бухгалтером було встановлено що 3 робочі дні лікарняного має оплати роботодавець, а 7 робочих днів ФСС з ТВП.

Дані щодо нарахованих працівнику виплат наведено у табл. 2.

Таблиця 2

Вихідні дані щодо нарахованих виплат для розрахунки лікарняних

Місяці Відпра-цьовано днів Зарплата за окладом Пре-мія Відпускні Лікарняні Сума заробітної плати з якої сплачено ЄСВ
Травень - -
Червень - -
Липень
Серпень - -
Вересень - -
Жовтень - -
Усього ? ? ? ? ? ?

Необхідно: розрахувати середньоденний заробіток для розрахунку лікарняного та визначити суму лікарняних, яку має отримати директор на руки.

Завдання 3.

Тривалість щорічної відпустки жінки за трудовим договором – 28 к.дн., крім того, вона має право на додаткову відпустку на двох дітей до 15 років – 10 к. дн. Вона хоче піти у відпустку 15 травня 20ХХроку на 24 к. дн., а частину відпустки отримати грошовою компенсацією.

Дані для розрахунку відпускних наведені нижче у табличні формі.

Розрахунковий період Визначити самостійно
Заробіток за розрахунковий період 78 000 грн.
Кількість к. дн., у розрахунковому періоді 355 к. дн.
Середня заробітна плата ?
Відпускні ?
Грошова компенсація ?

Необхідно:

1) розрахувати суму відпускних;

2) розрахувати суму компенсації за не використану відпустку.

 

Завдання 4.

Працівникові підприємства до ювілею було видано подарунок (ноутбук) і нараховано заробітну плату в сумі 3800,00 грн. Ставка нарахування ЄСВ становить 36,8%. Вартість ноутбука 4200,00 у т.ч. ПДВ.

Необхідно:

1) провести утримання із заробітної плати та визначити скільки на руки отримає працівник;

2) провести утримання ЄСВ, ПДФО та ВЗ із додаткового блага, яке отримав працівник;

3) відобразити дані господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку

 

Завдання 5.

У липні 2015 року працівник (основного виробництва) хворів. За цей місяць йому виплачена заробітна плата за відпрацьований час у сумі 5600,00 грн. і лікарняні в сумі 4300,00 грн., з яких оплата перших 5 днів непрацездатності за рахунок коштів роботодавця становить 1300,00 грн., а допомога за рахунок коштів ФСС з ТВП – 3000,00 грн.

Необхідно: провести утримання із заробітної плати та лікарняних та відобразити дані господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку.

 

Варіант 2.

Теоретична частина:

1. Розробка посадових інструкцій на підприємстві.

2. Форми та системи оплати праці на підприємстві.

3. Облік використання робочого часу.

4. Облік єдиного соціального внеску (ЄСВ). Платники, ставки та об’єкт оподаткування ЄСВ. Відповідальність при обчисленні та сплаті ЄСВ.

5. Оподаткування ПДФО вихідної допомоги.

Практична частина:

Завдання 1.

За січень 2015 року Харченко Ю. С. нарахована заробітна плата у розмірі 4000,00 грн, суму лікарняних 2000,00 грн, суму орендної плати за її автомобіль 1000,00 грн.

Необхідно:

1) провести утримання із заробітної плати та лікарняних ЄСВ, ПДФО та ВЗ;

2) здійснити утримання із орендної плати ПДФО;

3) визначити суми, які підлягають перерахуванню до бюджету.

Завдання 2.

Нараховано працівникові Карпенко В.І. винагороду за цивільно-правовим договором (за надані послуги) фізичній особі — не СПД у сумі 17000,00 грн.

Необхідно: провести утримання із суми винагороди за ЦПД – ЄСВ, ПДФО та ВЗ, визначити яка сума підлягає перерахуванню до бюджету.

Завдання 3.

Працівник основного виробництва із 9 серпня 2015 року йде у щорічну відпустку на 24 к. дн. Дані для розрахунку відпускних наведені нижче у табличні формі.

 

Розрахунковий період Серпень 20ХХ р. – Липень 20ХХ р.
Заробіток за розрахунковий період 49522,00 грн.
Кількість к. дн., у розрахунковому періоді ?
Середня заробітна плата ?
Відпускні ?

Необхідно:

1) розрахувати кількість днів у розрахунковому періоді;

2) визначити розмір середньої заробітної плати та суми відпускних;

3) провести утримання ЄСВ, ПДФО та ВЗ із суми відпускних згідно чинного законодавства.

4) провести нарахування ЄСВ, яке сплачує роботодавець за ставкою 38%.

5) відобразити дану господарську операцію на рахунках бухгалтерського обліку

Завдання 4.

Працівникові підприємства у грудні 20ХХ року нараховано заробітну плату в сумі 6000,00 грн. Крім того, на підставі наказу керівника як подарунок до Нового року за особливі досягнення в праці йому подаровано мобільний телефон вартістю 3000,00 грн.

Необхідно: провести утримання ЄСВ та ПДФО із розміру заробітної плати та вартості подарунку та визначити, яка суму коштів має отримати працівник на руки.

Завдання 5.

Працівник хворів із 2 по 25 липня 2015 року (17 робочих днів). Його страховий стаж становить 4 роки.

Дані щодо заробітної плати працівника в розрахунковому періоді наведені у табл.3.

Таблиця 3

Дані щодо заробітної плати за розрахунковий період для розрахунку допомоги з тимчасової непрацездатності

  Розрахунковий період Відпрацьовано робочих днів/ норма Виплати за розрахункових період Включено до розрахунку допомоги
  Зарплата   Відпускні   Лікарняні   Разові виплати Разом
Січень 20/20 7600,00 - - 4000,00 (13-а зарплата ) ? ?
Лютий 21/21 8500,00 - - - ? ?
Березень 16/21 4300,00 - 3800,00 600,00 (разова премія) ? ?
Квітень 14/20 5600,00 4200,00 - 2500,00 (допомога до відпустки, яка включається до ФОП) ? ?
Травень 20/20 8400,00 - - 700,00 (мат. допомога разового характеру) ? ?
Червень 16/19 7900,00 - - - ? ?
Разом ? ? ? ? ? ? ?

Необхідно:

1) заповнити всі колонки в табл. 3;

2) розрахувати розмір середньоденної заробітної плати;

3) розрахувати суму лікарняних, які має отримати працівник.

 

Варіант 3.

Теоретична частина:

1. Організація роботи кадрової служби на підприємстві.

2. Порядок прийняття на роботу сумісників, тимчасових та сезонних працівників.

3. Облік витрат на страхування працівників.

4. Правила складання і подання Довідки про суми виплачених доходів і утриманих з них податків фізичних осіб за формою № 1 ДФ.

5. Облік ЄСВ. Особливості нарахування та сплати ЄСВ із винагороди за договорами цивільно-правового характеру.

 

Практична частина:

Завдання 1.

Працівникові у лютому 2015 року нараховано заробітну плату у розмірі 24000,00 грн. і лікарняні за дні хвороби у лютому у розмірі 6000 грн.

Необхідно:

1) провести утримання ЄСВ, ПДФО та ВЗ;

2) визначити скільки грошей отримає працівник на руки.

Завдання 2.

Нараховано заробітну плату менеджеру відділу збуту за лютий 2015 року у розмірі 620 грн.

У січні 2015 року працівником була подана заява на застосування звичайної ПСП.

Необхідно:

1) провести утримання із заробітної плати ЄСВ, ПДФО та ВЗ, визначити суми, які підлягають перерахуванню до бюджету.

2) відобразити дану господарську операцію на рахунках бухгалтерського обліку.

Завдання 3.

Працівниця бажає взяти щорічну відпустку з 10 березня 2015 р. (24 к.дн) одразу після декретної.

У декреті вона була з 16 вересня по 09 березня 2015 року.

Дані для розрахунку відпускних наведені нижче у табличні формі.

Розрахунковий період ?
Заробіток за розрахунковий період Заробітна плата = 96 000 грн. Декретні (за вересень-березень)=48120 (у т.ч. за березень – 826,38 грн.)
Кількість к. дн., у розрахунковому періоді 365 к. дн. – 10 с.н. дн. = 355 к. дн.
Середня заробітна плата ?
Відпускні ?

Необхідно:

1) розрахувати середньоденну заробітну плату працівниці;

2) розрахувати суму відпускних.

 

Завдання 4.

У липні працівникові основного виробництва нараховано заробітну плату за червень 2015 року в сумі 1700,00 грн.

При цьому за першу половину місяця йому було виплачено аванс у розмірі 920,00 грн. Працівник має право на ПСП (є заява). Ставка нарахування ЄСВ становить 36,8%.

Необхідно: провести утримання із заробітної плати та визначити, скільки працівник отримає на руки, якщо:

- варіант І – заробітна плата за першу половину місяця враховується та відображається в обліку як нарахована сума;

- варіант ІІ – коли аванс не нараховується, а тільки виплачується працівникові.

Завдання 5.

Працівниця, яку було прийнято на роботу на посаду помічника директора 15 січня 2015р., хворіла з 10.04.2015р. по 25.04.2015р. (11 робочих днів). Страховий стаж працівників – 8 років і 11 місяців.

Бухгалтером встановлено, що 5 робочих дні оплачує підприємство, а решту днів – ФСС з ТВП.

Таблиця 4

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти