ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Які умовиводи називаються modus ponens?

Простий modus ponens (конструктивний) є умовно-розділову умовивід, посилки і висновок якого є позитивними судженнями:

Складний (конструктивний) modus ponens є умовно-розділову умовивід, посилки якого є позитивними умовними і розділовими судженнями, висновок - розділовим судженням, а в меншій посилці стверджується консеквент.

Розглянемо "modus ponens" .

У перекладі з латинської мови "modus ponens означає "від ствердження підстави до ствердження наслідку".

Наприклад,

Якщо гіпотеза підтверджується на практиці, то вона стає теорією. Дана гіпотеза підтверджується практикою. Отже, вона перетворюється в теорію.

Мовою логіки висловлювань структуру цього міркування можна записати у вигляді правила висновку:

Дане правило широко використовується у сучасній логіці. Справа в тому, що умовивід "від ствердження підстави до ствердження наслідку" є зручним засобом пошуку доведення для довільної думки. Виявляється, що для того, щоб довести висловлювання q необхідно знайти висловлювання р, яке б не тільки було істинним, а й складена із р та

 


Які умовиводи називаються modus tollens?

Простий modus tollens (деструктивний) являє собою умовно-розділову умовивід, менші посилки і висновок якого є негативними судженнями.

Складний (деструктивний) modus tollens є умовно-розділову умовивід, велика посилка якого (розділову судження) є негативним судженням, менші посилки є позитивними судженнями, а менша посилка і висновок заперечують антецедент.

 

У перекладі з латинської мови означає "від заперечення наслідку до заперечення підстави".

Наприклад,

Якщо у діях підозрюваного є ознаки складу злочину, то порушується кримінальна справа.

Кримінальна справа стосовно громадянина N не порушена. Отже, в діях громадянина N немає ознак складу злочину.

Структуру цього умовиводу можна записати у вигляді правила висновку

Щоб відрізнити правильні умовно-категоричні умовиводи від неправильних потрібно співставити структуру конкретного умовиводу із структурами стверджувального і заперечувального модусів умовно-категоричних умовиводів:

Даний вираз не співпадає ні з формулою і , ні з формулою 2. Отже, цей умовивід є неправильним.

39) Недедуктивні умовиводи (http://pidruchniki.ws/16200211/logika/nededuktivni_umovivodi)

До недедуктивнихумовиводіввідносяться:

- індуктивніумовиводи та

- умовиводи за аналогією.

Як уже зазначалося, для недедуктивнихумовиводівхарактерним є те, що в них міжзасновками та висновкоміснуєвідношенняпідтвердження, а висновок носить характер гіпотези.

A) І н д у к т и в н и мумовиводомназиваєтьсяумовивід, в якомуізодиничнихабочастковихсудженьвиводитьсязагальнесудження.

Індуктивніумовиводиподіляються на :

- повнуіндукцію, і

- неповнуіндукцію.

У своючергунеповнаіндукціямає два види:

- популярна індукція, і

- науковаіндукція.

 

П о в н о юіндукцієюназиваєтьсятакийумовивід, у якому на підставіпритаманностіознаки кожному предметовідеякоїмножиниробитьсявисновок про належністьцієїознакивсім предметам цієїмножини.

Н е п о в н о юіндукцієюназиваєтьсяумовивід, у якомувисновок про весь класпредметівбазується на вивченнітількидеякихпредметів, що належать до даногокласу.

 

Неповнаіндукціябуваєдвохвидів:

- популярна абоіндукція через простийперелік і

- наукова.

 

П о п у л я р н о юіндукцієюназиваєтьсятакий вид неповноїіндукції, у якомувідсутнійконкретний метод відборузасновків. Популярна індукціявідрізняєтьсявідповноїтим, що вона використовується при аналізікінцевихнеосяжних і нескінченнихмножинпредметів. їїщеназивають "індукція через простийперелікпривідсутності контр прикладу".

 

Наступним видом неповноїіндукції є науковаіндукціяабо методзнаходженняпричиннихзв'язків. Всього таких методівп'ять:

1) Метод єдиноїподібності;

2) Метод єдтноївідмінності;

3) З'єднаний метод подібності і відмінності;

4) Метод супутнихзмін;

5) Метод залишків.

 

Б) Аналогія

 

Як уже зазначалося в дедуктивнихумовиводах ми переходимо відбільшзагальногознання до меншзагального, в індуктивнихумовиводахздійснюєтьсяперехідвідчастковогознаннядозагального. Однак у практиціміркувань часто виникаєнеобхідність переходу відодиничного до одиничного, відчасткового до часткового, відзагального до загального. Такі переходи можливізавдякиумовиводам за аналогією1 .

А н а л о г і я - цетакий не дедуктивнийумовивід, у якомусудження про притаманністьпевноїознакидеякомуоб'єктовівиводитьсянаосновіподібностіцьогооб'єкту з іншимоб'єктом.

Можна навести щетакудефініцію: "Аналогієюназиваєтьсятакийумовивід, де відподібностідвохпредметів у деякихознакахробитьсявисновок про схожістьцихпредметів у іншихознаках".

Оскількианалогія не дедуктивнийумовивід, то висновок у ній буде ймовірним, навіть при істинностізасновків. Розглядаючивидиіндуктивнихумовиводів ми переконалися,

 

40) Проста конструктивна дилема. (http://pulib.if.ua/referat/view/38340)

 

Цейвисновокскладається з двохпосилок. У першійпосилцістверджується, що з двохрізнихпідставвипливаєодне й те самеслідство. У другійпосилці, яка є діз'юнктівнимсудженням, стверджується, щооднеабоінше з цихпідстав не правдиве. У висновкузатверджуєтьсяслідство.

 

У традиційноїформальноїлогікипростуконструктивнудилемузазвичайпредставляють у виглядітакоїсхеми:

Якщо А є В, то С є D, якщо Е є F, то С є D.

А є В або Е є F.

З є D.

Наведемо приклад простоїконструктивноїдилеми:

Якщо число ділиться на 6, то воноділиться і на 3; якщо число ділитьсяна

9, то воноділиться і на 3.

Дане число ділиться на 6 або на 9.

Дане число ділиться на 3.

 

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти