ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Структура курсу: 10 лекцій, 7 семінарів,

 

у вересні щотижня читаються лекції, потім лекційні та семінарські тижні чергуються.

 

План семінарських занять і матеріали до підготовки до них – можна придбати на кафедрі (кінець тижня-початок наступного)

 

Впродовж семестру ДО 16 ЛИСТОПАДА студент пише самостійну творчу роботу - МАТЕРІАЛИ ДО ТВОРЧОЇ РОБОТИ ВЖЕ Є НА КАФЕДРІ,

 

Також на кафедрі є папка «1 курс_перекладачі_ЧИТАНКА», де ви зможете знайти всю необхідну для проходження курсу літературу.

 

на передостанньому семінарі студент пише модульну контрольну роботу,

 

курс закінчується диференційованим заліком (на якому студент отримує оцінку). В МЕТОДИ

 

Як підсумок курсу, студент отримує певну кількість балів – суму балів за семінарські заняття, за самостійну роботу та за модульну контрольну роботу.

 

ª Античність як культурно-цивілізаційне поняття

Слово «античність» походить від латинського слова antiquus – древній.

 

Цим словом називають особливий період розвитку Давньої Греції і Давнього Риму, а також земель і народів, що були під впливом цих цивілізацій.

 

Антична література складається з двох національних літератур – літератури Давньої Греції та Давнього Риму.

 

Письмові пам’ятки античної літератури були створені давньогрецькою мовою та латиною.

 

Антична література Давньої Греції та Давнього Риму є підвалиною розвитку усієї європейської літератури. Саме в цю епоху були закладені підвалини матеріальних, духовних і естетичних цінностей.

 

Що це за цінності?

 

1) антична культура заснована на принципі об’єктивізму – окрема особистість на висувається на окремий план.

2) уявлення античної людини про світ є матеріально-чуттєвими – за допомогою чуттів людина може усвідомити навколишнє.

3) космос (світовий лад, порядок, влаштування світу) античності є одушевленим – кожна річ, яка існує та рухається, сприймається одушевленою, живою.

4) З попередньої риси – наступна – МІФОЛОГІЧНА СВІДОМІСТЬ, тобто усвідомлення спорідненості людини з навколишнім світом.

3) антична культура виростає на основі пантеїзму.

Античний космос = абсолютне всеохопне божество

В його межах

існують античні боги – але вони є інтегральною частиною космосу.

4) ключове поняття Античності – гармонія.Її дотримання –лейтмотив античного мистецтва. НБ – Скульптура вважалася найбільш наближеною до гармонії.

 

ª Часопросторові межі античної цивілізації

Антична література – це література давніх греків і римлян. Розвивалася в басейні Середземного моря (півострів Пелопонес, Балканський і Аппенінський півострови, прилеглі острови та узбережжя).

*1. География и хронология.*

Древние греки занимали юг Балканского полуострова, острова Эгейского моря и побережье Малой Азии. Древние римляне населяли сначала небольшую территорию вокруг Рима, в средней Италии (Лациум), потом овладели всей Италией, странами Средиземноморья, в том числе и Грецией, и, наконец, всеми известными тогда странами в Европе и государствами Передней Азии. Первые письменные памятники греческой литературы относятся к VIII в. до н.э., первые же письменные памятники римской литературы - к III в. до н.э. Падение Западной Римской империи и вместе с тем конец римской литературы относятся к V в. н.э., к этому же времени относится конец и античной греческой литературы, переходящей в дальнейшем на путь византийской литературы. Таким образом, от своего зарождения и до средневековой литературы античная литература занимает огромный период времени - около 1200 лет. Латинское слово antiquus значит "древний". Но когда говорят об античной литературе, то обыкновенно имеют в виду не древнюю литературу вообще (индийскую, персидскую, египетскую), а только древнюю литературу Европы, которая включает в себя литературы древнегреческую и древнеримскую.

Період Античності тривав з 1 тисячоліття до РХ до 1 тисячоліття після РХ. В межах цих 2 тисяч років виділяють більш деталізовану періодизацію.

ª Періодизація античної літератури

В її межах виділяємо окремо періодизацію літератури Давньої Греції та Давнього Риму.

 

Давня Греція:

Давньогрецькій культурі передував період Крито-Мікенської культури (до 2 тисячоліття до Р.Х.) Як можна здогадатися з назви, вона розвивалася на острові Крит та інших остовах Середземного моря та в місті Мікени (півострів Пелопонес).

 

Центром культурного життя були палаци – тому цю культуру називають також «палацова культура». Царські резиденції — Троя, палаци Криту (Кнос, Маллія, Фест), акрополь у Микенах.

 

1.Архаїчний період (8-9 ст. до Р.Х.) – період створення системи богів. Долітературний, фольклорний період. Цей період також називають «гомерівським періодом», оскільки події цього періоду описані в «Іліаді» та «Одісеї» Гомера. В цей період відбувається зародження загальногрецької свідомості.

(Первый период, который можно назвать доклассическим или архаическим, охватывает собой длинный ряд веков устного народного творчества и заканчивается в течение первой трети I тысячелетия до н.э., но, несомненно, складывавшиеся в течение многих столетий - это героические поэмы "Илиада" и "Одиссея" Гомера.)

 

2.Післягомерівський період (7-5 ст. до Р.Х.) –поява лірики, з’являються перші філософські тексти.

 

(Второй период античной литературы совпадает со становлением и расцветом греческого классического рабовладения, занимающего собой VII-IV вв. до н.э. Этот период обычно называется классическим. В связи с развитием внутреннего мира личности появляются многочисленные формы лирики и драмы, а также богатая прозаическая литература, состоящая из произведений греческих философов, историков и ораторов).

Класичний період (5-4 ст. до Р.Х.) – Остаточно складається загальногрецька ідентичність – все грекомовне населення називає себе «елліни». Поняття «грек» ще не існує – це назва одного з тогочасних еллінських племен (північ Греції).

Бурхливий розвиток усіх сфер життя, виникнення державних утворень – міст-держав ПОЛІСІВ.

Зародження трагедії, комедії, історії, романістики, ораторського мистецтва, філософської прози.

Центр культурного розвитку – Афіни (традиційно воювали зі Спартою)

 

3.Еліністичний період (від 3 ст. до Р.Х.) – владу в Давній Греції захоплює македонська династія (Філіп ІІ Македонський, Олександр Македонський). Війна з Персією. Література відходить від великих соц.проблем, поява белетристики = розважальна література.

Розвиток мореплавства та створення колоній сприяє експорту елліністичної культури. В цей період грецька мова стає мовою усіх освічених людей (Сірія, Іорданія, Ірак).

-з усіх діалектів складається «койне» - єдина давньогрецька мова.

-створення Мезеуму (Храму Муз), де могла знайти притулок будь-яка людина.

-в Олександрії створюється наука філологія, представники якої займаються створенням тлумачних і двомовних словників.

-робота Арістотеля, Птолемея

-систематизація та редагування усіх текстів класичного періоду

-«Іліаду» та «Одіссею» поділено на 24 пісні кожну.

(Третий период античной литературы, обычно именуемый эллинистическим, возникает на новой ступени античного рабовладения, а именно крупного рабовладения. Вместо небольших городов-государств классического периода, так называемых полисов, возникают огромные военно-монархические организации, а вместе с тем появляется и большая дифференциация субъективной жизни человека, резко отличная от простоты, непосредственности и строгости классического периода. Вследствие этого эллинистический период часто трактовался как деградация классической литературы. Необходимо, однако, помнить, что этот период длился весьма долго, вплоть до конца античного мира, и обладал спецификой, неведомой классике. Следовательно, этот послеклассический период занимает огромный промежуток времени - с III в. до н.э. до V в. н.э., в связи с чем его можно разделить на ступени раннего эллинизма (III в. до н.э. - I в. н.э.) и позднего эллинизма (I в. н.э. - V в. н.э.). К этому третьему периоду античной литературы относится и римская литература, почему его часть и называют эллинистически-римским периодом. )

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти