ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Загальна характеристика судження

ПРЕДМЕТ І ЗНАЧЕННЯ ЛОГІКИ

Термін "логіка" походить від грецького слова "логос", яке перекладається на українську мову як "слово", "мисль", "поняття", "розум", "закономірність". Уперше термін "логіка" ввів у науку давньогрецький філософ Демокріт (бл. 460— 370 рр. до н. е.)" назвавши свою працю "Про логічне, або про правила".

Зазначений термін має кілька значень. Його можна застосувати як до матеріальної дійсності, так і до мислення. Під цим терміном розуміють:

1. Об'єктивну закономірну послідовність речей і явищ, наприклад, коли говорять "невмолима логіка речей", "логіка фактів", "логіка суспільного розвитку" тощо.

2. Послідовність мислення. Коли, наприклад, кажуть, що "мислення логічне", "в його міркуваннях залізна логіка" та ін., то це означав, що мислення вирізняється зв'язністю, визначеністю, послідовністю. Навпаки, якщо говорять, що "його міркуванням бракує логіки", "йому бракує логіки", "де ж логіка?" і т. д., то це означає, що мислення є безладне, непослідовне, суперечливе, тобто нелогічне.

3. Науку, яка вивчає мислення. Із цього можна дійти висновку, що предметом логіки як науки є мислення людини. Логіка — це наука про мислення. Але таке визначення логіки було б досить широким. Мислення — явище складне, різнобічне, є предметом вивчення багатьох наук. Тому недостатньо сказати, що логіка вивчає мислення, необхідно ще з'ясувати, який бік мислення досліджує логіка, що в мисленні складає предмет саме логіки. Перш за все з'ясуємо, що таке мислення взагалі.

2 Поняття як форма мислення
Відображення зовнішнього світу людиною починається з чуттєвого пізнання, коли предмети і явища постають перед ним як об'єкти безпосереднього, живого споглядання. На цьому ступені важлива роль належить органам чуття, за допомогою яких інформація ззовні поступає в мозок. В результаті аналізу та переробки отриманої інформації виникають: по-перше, відчуття, що відображають окремі властивості конкретних речей (колір, запах, твердість і т.п.), по-друге, сприйняття, в чуттєвій формі виражають ці речі цілком, е. як сукупність взаємопов'язаних властивостей; по-третє, подання, коли річ усвідомлюється без безпосереднього її сприйняття. Тому подання займають проміжне положення між чуттєвим і раціональним пізнанням, так як вони спираються передусім на пам'ять про тих враження, які збереглися від безпосереднього споглядання речі. Але вже тут відбувається деяке віддалення і відволікання від другорядних, несуттєвих рис і деталей речі.
Перехід від чуттєвого до раціонального пізнання спирається передусім на процеси абстрагування та узагальнення. За допомогою абстрагування ми відволікаємося від несуттєвих, неосновних, другорядних властивостей і відносин. Виділені таким чином властивості і відносини є загальними для досліджуваних класів речей.
Поняття як раз і є тією основною формою мислення, за допомогою якої ми виділяємо певні класи речей і відрізняємо їх один від одного. Отже, поняття виступає, по-перше, як результат абстракції, тобто уявного виділення істотних властивостей речей від несуттєвих, головних - від другорядних, а, по-друге, як узагальнення цих суттєвих властивостей в єдиному понятті.
Узагальнення полягає у відверненні від всіх індивідуальних відмінностей всередині класу досліджуваних об'єктів, наприклад, у понятті "студент", ми не звертаємо уваги на його спеціальність, успішність, національність і інші конкретні особливості.
Таким чином, поняття можна визначити як результат абстрагування, виділення певних класів предметів за допомогою узагальнення зазначених предметів за допомогою їх відмітного або істотного ознаки. Термін "ознака" позначає виражені в понятті властивості і відносини реальних речей.
Найбільш знайомими і звичними для нас є властивості, тому класична логіка орієнтувалася на властивості речей. Але між речами існують також різноманітні відносини, що виражаються за допомогою понять. У сучасній логіці їх називають предикатами, причому властивості позначаються одномісними предикатами, а відносини - багатомісними предикатами.

3. Зміст і обсяг поняття
Перш ніж приступити до докладного аналізу поняття, звернемо увагу на відмінність між реальним предметом (річчю, явищем, процесом) і предметом думки. Очевидно, що в понятті як формі думки ми маємо справу з відображенням реальних, об'єктивних властивостей. Отже, реальний предмет і предмет думки належать до різних областей дійсності: перший - до світу об'єктивного, що існує незалежно від людини, другий - до суб'єктивного світу пізнає особи. Але ця відмінність не виключає зв'язку між ними. Якщо в наших поняттях ми будемо адекватно відображати властивості і відносини речей, то вони будуть давати нам вірне знання про дійсність.
Оскільки ми відрізняємо одні класи речей від інших, то для характеристики поняття основне значення набуває його зміст.
Під змістом поняття має на увазі сукупність відмінних ознак предмета думки. Так, в математиці ми відрізняємо квадрати від ромбів і прямокутників на тій підставі, що у ромбів сторони рівні, але кути не рівні, а у прямокутників кути рівні, але сторони не рівні.
Зазвичай поняття визначають як форму думки, і якій відображаються істотні ознаки предметів, що вивчаються. Однак заздалегідь нам не відомо, якою мірою ті чи інші ознаки є суттєвими. На ділі це виявляється лише в процесі дослідження, особливо в науковому пізнанні. Тому доцільно, на наш погляд, говорити про відмітні ознаки, за допомогою яких ми можемо розрізняти різні класи предметів. Крім того, для вирішення одних завдань і проблем доцільно вважати суттєвими одні ознаки, для вирішення інших - інші. Наприклад, хоча рівносторонні і рівнокутні трикутники складають один і той же клас, але зміст і сенс цих понять різні, бо в першому випадку мова йде про сторони трикутника, а в другому - про його кутах.
Обсяг поняття можна визначити як клас або безліч тих предметів, які володіють відмінними чи суттєвими ознаками, спільними для них усіх. Термін "клас" найчастіше вживається в логіці, в математиці вважають за краще говорити про множини. Але в даному випадку ми не будемо проводити між ними різниці.
Безліч (або клас) складається з елементів, які об'єднуються в ціле за деякими відмітним ознаками. Так, обсяг поняття "перші три парних числа" буде складатися з чисел 2, 4 і 6, а обсяг всіх парних чисел містить нескінченну кількість елементів. Загальною ознакою для будь-якого парного числа є подільність на 2. Оскільки всі парні числа складають нескінченна безліч, то в цьому безлічі можна виділити найрізноманітніші підмножини, наприклад підмножина парних чисел, що діляться на 3, 5, 7, і т.д.
Як ми переконаємося в подальшому, операції над поняттями пов'язані з діями над їх обсягами. Це ж відноситься і до поділу понять на загальні, одиничні й нульові. Якщо безліч, що представляє обсяг поняття, складається з багатьох або нескінченного числа елементів, то воно називається загальним. Прикладом може служити поняття "планети Сонячної системи", що містить кінцеве число елементів. Обсяг поняття "парне число", як ми бачили, складається з нескінченного числа елементів. Іноді поняття з нескінченним об'ємом називають універсальним, щоб відрізнити його від понять, що містять хоч і велике, але кінцеве число елементів. До поодиноких відносяться поняття, обсяг яких складається з одного-єдиного елементу. Часто такі поняття називають просто описами, наприклад вираження "найвища гора в Європі", "найдовша річка у світі" і т.п. є такими поняттями-описами. Нарешті, до нульових понять відносять ті, обсяги яких не містять жодного елементу, наприклад поняття "вічний двигун".
Розглянемо тепер, як пов'язані між собою зміст і обсяг поняття.

4.Відносини між поняттями
Визначивши обсяг поняття, можна розглянути, які відносини можуть існувати між різними їх типами.
Відношення еквівалентності існує тоді і тільки тоді, коли обсяги порівнюваних понять повністю збігаються. Це означає, що відмінні або суттєві ознаки, притаманні порівнюваним поняттями, належать всім елементам множин, що становлять їх обсяги. Так, поняття еквівалентності характеризує відношення між класами рівносторонніх і рівнокутні трикутників, рівнокутні ромбів і квадратів, рівносторонніх прямокутників і квадратів. Легко переконатися, що, незважаючи на відмінні ознаки цих понять, всі вони належать до одного класу елементів, тобто мають той же самий обсяг. Зверніть увагу на те, що всі перераховані поняття виявляються еквівалентними тільки за обсягом, вміст же їх по-різному. Так, ознаки "мати рівні сторони" або "мати рівні кутами" відрізняються один від одного за змістом.
Відношення перехрещення (перетинання)
обсягів понять існує тоді і тільки тоді, коли частина обсягу одного поняття входить в обсяг іншого, і в свою чергу частина обсягу другого понятті входить в обсяг першого. Такі відносини між обсягами понять "студенти" і "спортсмени", "студенти" і "філателісти", бо ясно, що не всі студенти є спортсменами або філателістами. Зазвичай для наочного зображення відносин між обсягами понять вживаються діаграми Л. Ейлера, у яких обсяг поняття представляється колом. Оскільки у еквівалентних понять обсяги співпадають, то відношення між ними зображується одним колом. У разі часткового збігу обсягів ставлення зображується перетином двох кіл. Якщо позначити обсяг одного поняття через А, іншого - через В, то графічно відношення еквівалентності (рис. 1) і перехрещування (рис. 2) можна представити відповідними діаграмами.
SHAPE \ * MERGEFORMAT

. А, В


Рис.1
SHAPE \ * MERGEFORMAT

В.

 

А.


Рис. 2
Відношення субординації (підпорядкування обсягів) понять існує тоді і тільки тоді, коли обсяг одного поняття повністю входить до обсягу другого. Поняття меншого обсягу становить частину, або, точніше, вид поняття з більшим обсягом, який по відношенню до нього називають родом. На діаграмі Ейлера (рис. 3) це відношення зображується включенням меншого кола в більший.
Всі перераховані вище відносини мають місце між спільними поняттями, обсяги яких або збігаються, або перехрещуються, або становлять частину іншого.
SHAPE \ * MERGEFORMAT

У

 

А


Ріс.3В
Незрівнянні (внеположенность) поняття - це поняття, обсяги яких або повністю виключають один одного, або перебувають у відношенні суперечності один одному. Так, обсяги понять "трикутник" і "рослина" не містять жодного загального елемента, їх перетин - порожньо. Те ж саме можна сказати про поняття, які вживаються в добре відомому твердженні, що характеризує непорівнянність: "У городі бузина, а в Києві дядько".
Особливий інтерес представляють поняття, обсяги яких перебувають у відношенні контрарності (противності) один одному, як, наприклад, "білий" і "чорний", "холодний", і "гарячий", "довгий" і "короткий" і т.д. , які представляють собою властивості, розташовані на кордоні відповідних множин властивостей. Між "білим" і "чорним", "холодним" і "гарячим" і т.д. розташовуються проміжні властивості. У силу цього обсяги контрарних понять займають крайні положення на кругових діаграмах (рис. 4).
SHAPE \ * MERGEFORMAT

А В


Рис.4
SHAPE \ * MERGEFORMAT

А не-А


Рис.5
Ставлення контрадікторності (суперечливості) між обсягами понять існує тоді, коли вони, з одного боку, заперечують одне одного, а з іншого вичерпують обсяг цілого поняття (рис. 5).
У мові протиріччя виражається заперечною часткою перед словом, що виражає властивість. Прикладами можуть служити властивості, які виражають такі поняття, як білий і білий, холодний і не холодний, чорний і не чорний і т.п. На діаграмі (див. рис. 5) обсяги таких понять складають дві половини кола, хоча набагато краще уявити обсяг позитивного поняття колом, а негативного - прямокутником, в який входить це коло, оскільки протилежне (негативне) поняття містить зазвичай більше число елементів (рис .6).

А

не-А

Рис.6
Оскільки обсяги понять утворюють класи (або безліч) предметів, елементи яких мають ознаки, сформульованими у їх змісті, то над цими класами (або множинами) можна робити певні логічні операції. Вони тотожні операціями, які вивчаються в теорії множин.
Об'єднанням класів (або множин) називають клас, який містить у своєму складі всі елементи, що входять в кожен окремий клас. Якщо позначити окремі класи через А 1, А 2, А 3, ..., А n, то об'єднане безліч можна представити як диз'юнкцію (або логічне додавання) всіх перерахованих класів (або множин):
i = А 1 U А 2 U А 3 ... UА n.
Наприклад, об'єднання плоских фігур буде складатися з класу трикутників, класу чотирикутників, кіл та інших фігур, клас дерев - з класів хвойних, листяних та інших дерев.
Перетином (або множенням) класів називається новий клас, який містить у своєму складі ті і тільки ті елементи, які входять в кожний з окремих класів. Інакше кажучи, він містить елементи, загальні всіх окремих класах. Тому сама операція перетину класів іноді називається взяттям їх загальної частини. Позначивши окремі класи через А 1, А 2, А 3, ..., А n, їх перетин можна представити у вигляді:
^ А i = А 1, ^ А 2 ^ А 3, ..., ^ А n, де знак ^ позначає операцію перетину, множення або кон'юнкції класів.

5.Узагальнення і обмеження понять
Під узагальненням понять мається на увазі операція переходу від понять меншого обсягу до понять більшого обсягу, а під обмеженням - зворотний процеспереходу від понять більшого обсягу до понять меншого обсягу. Однак на відміну від попереднього випадку відносин понять з фіксованими обсягами, при узагальненні та обмеженні понять відбувається також зміна змісту понять, оскільки при узагальненні деякі ознаки виключаються, а при обмеженні, навпаки, додаються. Це безпосередньо випливає з закону зворотнього відношення між обсягом та змістом поняття.
Узагальнення понять нерозривно пов'язане з процесом абстрагування, в результаті чого відволікаються від тих ознак, які в ході пізнання виявляються несуттєвими, і тому опускаються. Процес обмеження пов'язаний з протилежним рухом думки, який називається конкретизацією, або точніше специфікацією. Тільки завдяки конкретизації загальні поняття можна застосовувати для дослідження окремих випадків.
Найбільш ясно узагальнення і обмеження понять простежується в математиці, причому в чистій, (теоретичної) математики переважає процес узагальнення понять, а в додатках математики їх конкретизація.
Хоча з логічної точки зору такі узагальнення понять є цілком зрозумілими і навіть очевидними, але історично нові поняття і засновані на них теорії знаходили визнання не відразу, але без боротьби думок і конфліктів. Досить лише відзначити, наприклад, з якими труднощами вчені зіткнулися при узагальненні поняття числа і введення понять ірраціональних і уявних чисел, а в недалекому минулому - понять про неевклідових просторах і нескінченних множинах. У меншою мірою конфлікти супроводжували узагальнення та введення нових понять в астрономії світу, наприклад, геліоцентричної системи світу (замість геоцентричної птолемеевой системи світу), у фізиці, біології та інших науках.

Правила визначення поняття

Визначення повинно бути не тільки істинним за змістом, але й правильним за своєю структурою. Правильність визначення залежить від дотримання певних логічних вимог до нього або правил визначення поняття.

1, Визначення повинно бути співмірним, тобто обсяг визначуваного поняття повинен дорівнювати обсягу визначаючого (Dfd = Dfn). Інакше кажучи, обсяги Dfd та Dfn повинні знаходитись у відношенні рівнозначності. Якщо у визначенні обсяг визначуваного виявиться меншим, ніж обсяг визначаючого (Dfd < Dfn), то виникає помилка надто широкого визначення. Наприклад, "логіка - це філософська наука". У цьому визначенні Dfn ("філософська наука") значно більше за обсягом, ніж Dfd ("логіка"), бо поняття "філософська наука" включає в себе крім логіки й інші філософські науки - гносеологію, онтологію, етику тощо. Якщо ж обсяг визначуваного є більшим, ніж обсяг визначаючого (Dfd > Dm), то така помилка називається помилкою надто вузького визначення. Наприклад, "логіка - філософська наука про форми правильного мислення". У цьому визначенні обсяг Dfd ("логіка") більший, ніж обсяг Dfh, бо крім логічних форм логіка вивчає і закони правильного мислення.

2. Визначення не повинно утворювати кола (латинське circulus vitiosus). Якщо зміст визначуваного поняття (Dfd) розкривається через визначаюче (Dfh), зміст якого, в свою чергу, розкривається через Dfd, то таке визначення утворює коло або circulus vitiosus. Наприклад, обертання визначається як рух навколо осі, а вісь - як пряма, навколо якої відбувається обертання. Розповсюдженим різновидом кола є *тавтологія (від грец. - те ж саме слово) - неправильне визначення, в якому Dfn повторює Dfd. Наприклад, "злочинець — особа, яка вчинила злочин", "лінгвіст - фахівець у лінгвістиці", "диференційне рівняння -рівняння, яке містить у собі диференціал" тощо. Такі визначення називають визначеннями "того ж самого через те саме" (idem per idem).

3. Визначення повинно бути чітким та однозначним. Якщо поняття визначається через інше поняття, ознаки якого невідомі і воно саме потребує визначення, то виникає помилка визначення одного невідомого через інше невідоме ("х df у" або "х per у"). Наприклад, "індетермінізм - це філософська концепція, протилежна детермінізму", або "праве - те, що лежить у протилежному напрямку до лівого, а ліве - протилежне до правого" тощо. Правило однозначності забороняє використовувати замість визначень метафори, порівняння тощо. Наприклад, "такт - це розум серця", "невдячність є різновидом людської слабкості". Такі вислови не є визначеннями.

4. Визначення не повинно бути заперечним. Заперечні твердження про предмет не розкривають суттєвих ознак предмета думки, а лише вказують на те, чим не є даний предмет. Наприклад, "порівняння - не довід", "логіка - не математика", "будь-яке визначення є запереченням" тощо. Проте, на визначення заперечних понять це правило не розповсюджується. Наприклад, "безбожник - це людина, яка не визнає існування Бога", "безгосподарне майно - майно, що не має власника, або власник якого невідомий". Приведені визначення є правильними.

 

7.

Класифікація суджень

Залежно від обраної основи (принципу) поділу судження поділяють на різні види — прості й складні, категоричні й некатегоричні (спеціального терміна для позначення останніх поки що немає). Названі види у свою чергу можна поділити на підвиди тощо (див. схему 13).

Простими називають судження, структура яких виражається формулами «S є (не є) Р» або «аії£>», «і? (а, Ь)і>, а складними — ті, що містять два чи більше простих.

Прості судження

Жодну частину простого судження не можна вважати самостійним судженням. У суб'єкті такого судження мислиться певна множина предметів, а в предикаті — властивість, яка належить чи не належить цим предметам, або відношення між ними. Наприклад: «М. Коцюбинський — видатний український письменник»; «Життя на Марсі не існує»; «Місто Одеса більше за Херсон».

Прості судження за змістом предиката поділяють на атрибутивні та судження про відношення.

Атрибутивне судження — судження, в якому стверджується чи заперечується наявність певних властивостей у предметів.

Одним із різновидів атрибутивних суджень є судження існування, або екзистенційні. До них належать ті судження, в яких констатується наявність чи відсутність у предметів думки їх найзагальнішої властивості (атрибуту) — буття. Прикладом такого судження може бути наведене нами судження про відсутність життя на Марсі.

До складу атрибутивного судження входять суб'єкт (S) і предикат (Р), які є логічними змінними і можуть бути замінені тими чи іншими предметними постійними, а також зв'язка, яка виконує роль логічної постійної і виражається словами «є», «не є», «суть», «не суть», «належить», «не належить» тощо. Формула атрибутивних суджень «S є (не є) Р».

Судження про відношення — судження, в якому відображено зв'язки між предметами та відношення (за розміром, положенням у просторі, послідовністю в часі тощо).

Наприклад: «Тетяна — сестра Юлії»; «ріка Синюха більша за річку Вись»; «Кіровоград знаходиться південніше від Києва».

Категоричні судження та їх види

Категоричне судження — судження, в якому констатується наявність чи відсутність властивості предмета безвідносно до будь-яких умов.

За кількістю, тобто за обсягом суб'єкта, категоричні судження поділяють на загальні («Всі люди мають свідомість»); часткові («Деякі люди — талановиті») та одиничні («Гегель — геніальний мислитель»).

Загальне судження — судження, в якому за кожним мислимим у суб'єкті елементом множини стверджується чи заперечується певна ознака.

Формула загального судження — «Всі S є Р» або «Жодне S не є Р». У сучасній логіці замість кванторних слів «всі», «жоден» (а також «будь-який», «кожен» тощо) вдаються до квантора загальності, який позначається знаком «V». Якщо названі кванторні слова відсутні, а суб'єкт судження не є одиничним поняттям, то таке судження раціональніше розглядати як часткове, приєднавши до нього слова «принаймні деякі». Так, нічого не знаючи про гриби і одержавши інфорМацію про наявність отруйних грибів, коректно буде сформулювати одержані знання у формі судження «Принаймні деякі гриби — отруйні».

Часткове судження — судження, в якому міститься знання про наявність або відсутність певної ознаки у частини предметів, що мисляться в суб'єкті, а про наявність цієї ознаки в решті цих предметів може бути відомо, що вона відсутня, або нічого не відомо.

Перші з названих суджень називають визначеними, другі — невизначеними. Прикладом визначеного може бути судження «Тільки деякі люди не розрізняють кольори», а прикладом невизначеного — «Деякі метали тонуть у воді» («Метали тонуть у воді»).

Невизначене часткове судження (традиційно його називають просто частковим) висловлюється в тих випадках, коли відомо, що деякі предмети певного класу мають чи не мають певну властивість, але ще не встановлено, що цю ознаку мають (не мають) також усі інші предмети цього класу. Слово «деякі» вживають у значенні «принаймні деякі» (тобто «деякі», а, можливо, і всі»). Якщо ця невизначеність усувається, тобто встановлюється, що названа в частковому судженні властивість характерна тільки для деяких предметів або для всіх предметів відповідного класу, то часткове судження стає або визначеним частковим, або, відповідно, загальним судженням. Так, невизначене часткове судження «Деякі гриби — отруйні» при додатковій інформації перетворюється на визначене часткове судження «Тільки деякі гриби — отруйні», а невизначене часткове судження «Деякі метали — електропровідні» («Метали — електропровідні») перетворюються на загальностверджувальне — «Всі метали — електропровідні».

Роль кванторного слова в часткових судженнях відіграють такі слова: «деякі», «більшість», «меншість», «існують і такі..., які» тощо. В сучасній логіці замість цих кванторних слів вдаються до квантора існування, який позначається знаком «З».

Одиничне судження — судження, суб'єктом якого є одиничне поняття.

Наприклад: «Ужгород — обласний центр».

Структуру загального судження можна передати з допомогою формули «Всі S є (не є) Р», часткового — «Деякі S є (не є) Р», а одиничного — «Дане S є (не є) Р».

За якістю, тобто за характером зв'язки, судження поділяють на стверджувальні та заперечні. У стверджувальних судженнях обсяг суб'єкта включається до обсягу предиката, а в заперечних — виключається.

Стверджувальне судження — судження, в якому констатується наявність ознаки у певного предмета (чи множини предметів).

Заперечне судження — судження, в якому констатується відсутність певної ознаки в предметах, які мисляться в суб'єкті судження.

Загалом заперечні судження несуть меншу інформацію, ніж стверджувальні. Саме тому в логіці існує правило визначення понять, згідно з яким визначення повинне бути стверджувальним.

Закон тотожності

Цей закон формується в риториці (і не тільки) так: будь-яка завершена думка зберігає свою форму і значення в межах певного визначеного контексту. (Будь-яка сутність збігається сама з собою або дорівнює собі.) Контекст може бути висловленим (написаним) або таким, що тільки розуміється.

Дія цього закону поширюється лише на одне мовне ціле, тобто одне висловлення, і в межах певного часу. Якщо я сьогодні щось оцінюю дуже високо, то я не можу в цей же час оцінювати це саме низько. Однак в інший час може бути інша оцінка цього самого предмета. Якщо ж я одночасно даю дві різні оцінки того самого предмета чи явища, то я порушую в мовленні такі вимоги закону, як вірність обраній темі, ідентичність предмета самому собі, релевантність, непорушення меж об'єкта і створюю незручності своїм мовним партнерам. Закон тотожності не зобов'язує до всебічного висвітлення предмета, головне — щоб у мовному вираженні він був упізнаваним, ідентифікувався.

Порушенням закону тотожності може бути, наприклад, така мовна ситуація: рецензент каже: книга дуже хороша, проте в ній немає головного, а якщо уважніше придивитися, то взагалі нічого хорошого немає або його дуже мало і т. ін. Отже, якщо в книзі немає головного, то ця книга хорошою бути не може.

Закон суперечності

Цей закон Арістотель у праці "Метафізика" сформулював так: "Неможливо, щоб одне й те саме разом було й не було властиве одному й тому самому і в одному й тому ж смислі". Сучасне його формулювання таке: жодне судження не може бути одночасно істинним і неістинним. Інакше виникне суперечність цих смислів, тобто цей закон оберігає мовців від тупикових, безвихідних ситуацій.

Припускається, що два судження про щось одне (річ, особу) можуть бути одночасно суперечливими: одне істинне, друге неістинне, але логічний закон не порушиться тільки в тому випадку, якщо вони будуть належати різним особам. Це означатиме, що співрозмовники дотримуються різних поглядів, вони мають на це право.

Цей закон також діє в межах одного мовного вираження (вислову, тексту) і в один і той же час. В інший час вислів може означати судження протилежне, тобто те, що було вчора гарним, сьогодні стало поганим, але судження тільки одне, а не два одночасно.

Отже, закон суперечності полягає в тому, що судження і його заперечення не можуть бути одночасно істинними. Цей закон стосується тільки мовного вираження, а не реальних суперечностей у життєвих чи природних ситуаціях. Літом може бути дуже холодно — це суперечність у природі, але наше називання цього не є суперечливим судженням. Воно було б суперечливим, якби ми казали про це одночасно — сьогодні дуже холодно і дуже тепло. Не можна одночасно стверджувати і заперечувати одне й те саме.

Предмет мовлення має бути ідентичним, тотожним самому собі (закон тотожності), мовлення про нього (предмет) також повинне бути ідентичним собі, не суперечливим (закон суперечності).

Ритори-софісти упродовж V ст. до н. е. вчили молодь не стільки мудрості, скільки вправності переконувати людину в істинності навіть неістинних суджень. Вони керувалися філософією, що "людина є мірилом усіх речей" (Протагор). Для цього користувалися "гнучкими" поняттями, на зразок: смерть є зло для тих, хто помирає, а для грабарів — благо. Це все є істинним одночасно, але для різних людей.

 

Закон виключення третього

Арістотель сформулював цей закон так: "Рівним чином не може бути нічого проміжного між двома членами суперечності, а стосовно чогось одного необхідно, щоб було одне — або стверджувати, або заперечувати". Латинське формулювання цього закону має такий вигляд: "Третього не дано". Це означає, що, маючи позитивне і негативне судження, мовець погоджується з першим, а друге відкидає або погоджується з другим, а перше відхиляє, але третього не дано. Довільний вислів: або сам істинний, або істинним є його заперечення.

Цей закон близький до попереднього, він є його продовженням. Закон виключення третього свідчить, що одне із суджень є обов'язково істинним, тоді інше — неістинне, а третього немає.

Закон виключення третього теоретично присутній у кожному комунікативному акті, просто у звичайному мовленні на ньому не наголошується. Очевидно, він є в дискусіях, де чітко проступають і загострюються позиції мовців. В такому разі часто використовують тактику "розвести погляди", яка згладить гострі кути, бо загубить предмет суперечки і навіть зробить всіх однодумцями (один про одне, інший про інше, а всі разом ніби про одне й те саме). Наші уявлення про предмет поповняться, але ж питання, що є істинним, а що неістинним у цих повідомленнях так і залишиться нез'ясованим.

Тому риторика на початку суперечки чи дискусії пропонує використовувати прийом фіксації полюса контрадикції (суперечності), тобто уточнення предмета суперечки, того положення, істинність або неістинність якого треба довести. Це дасть можливість дискутантам дотримуватися "генеральної лінії" і своїх позицій ("свого берега"), а не перескакувати на суміжні, супровідні чи й протилежні. Фіксація полюса котрадикції швидше приведе до вичерпаності суперечки і закриття теми. Інакше суперечка може йти манівцями і бути тривалою.

Риторика пропонує й тактику допуску, припущення, тобто дискутанту пропонується роль його опонента для того, щоб він відчув, де саме і чому починається розходження в поглядах. Цю тактику можна виразити ще так: якщо ти вважаєш, що правда на твоєму боці, то подивися, а що на протилежному боці, там також може бути правда. В такому разі дискусія знаходить точки розходжень, нестикування і швидше йде до зняття їх.

Закон виключення третього помітно діє в антонімічних ситуаціях, коли є пари протиставлень, але в площині однієї тематичної семантики (добре—погано, зло—добро, життя— смерть, зима — літо і т. ін.). У риториці наводиться такий приклад: можна протиставити любов ненависті, але не ліхтар сиру.

Одна з умов закону виключення третього — точність протиставлення. Суперечливі судження мають бути в контрадикторних (протилежних) відношеннях за формальними ознаками, тобто з використанням заперечної частки не (гарний—негарний), або хоча б у контрарних (протиставлювальних) за змістом (чорний — білий, день — ніч).

Це добре відобразив Є. Клюєв на прикладі анекдоту: У відповідь на вимагання бандита "Гаманець або життя", —жертва, подумавши, запитала: "Пробачте, чи не могли б ви мені на вибір ще щось запропонувати?". З погляду закону виключення третього вимагання бандита сформульоване не контрадиктивно і не контрарно, тому що поняття "гаманець" і "життя" не можуть протиставлятись. Тут вони протиставляються тільки ситуативно, а не семантично. Жертва не поставила б зустрічного запитання, якби було формулювання "життя або смерть?" Тут третього справді не дано (Є. Клюєв).

Закон про виключення третього виконує диференційну роль, він виділяє дискусію з-поміж недискусій. Дискусією можна назвати тільки таку суперечку, при якій до предмета мовлення можна застосувати закон виключення третього. Дискусія — це така суперечка (еристика), яка спрямовується на пошук істини, тому проводиться за законом виключення третього.

 

Закон достатньої підстави

Закон достатньої підстави завжди і постійно використовувався в риториці і логіці, але сформулював його значно пізніше (в кінці XVII — на початку XVIII ст.) німецький філософ Лейбніц: жодне явище не може виявитися істинним або дійсним, жодне твердження — справедливим без достатнього обґрунтування, чому справа стоїть саме так, а не інакше. Отже, будь-яке судження, що приймається, має бути належним чином обґрунтоване.

Цей закон "рятує" нас від багатослів'я, бо зобов'язує кожного промовця стверджувати тільки те, що він може обґрунтувати, на що він має підстави. Отже, треба з'ясувати, що ми розуміємо під обґрунтуванням і яке саме обґрунтування можна вважати достатньою підставою. Обґрунтуванням вважають таке судження або кілька суджень, які самі не потребують доказів, бо це вже все доведене або перевірене чи десь зафіксоване як доказ.

Достатньою підставою вважають:

— стійкі універсальні судження типу аксіом, законів, максим, принципів, постулатів: закон Архімеда, яблуко Ньютона та ін.;

— загальновизнані людським досвідом судження на зразок: хто народився, той і помре; після зими настає весна тощо;

— власні судження, вже доведені або виведені з істинності інших суджень (силогізмів).

До сфери дії закону достатнього обґрунтування входять такі позиції: що належить обґрунтувати (які судження придатні для обґрунтування), чим обґрунтовуються судження і сам процес обґрунтування (доказу).

Отже, підвалиною судження служать прямі аргументи, одержані логічним шляхом (побудовою коректних силогізмів), та непрямі, опосередковані аргументи у вигляді посилань на вже відомі досягнення науки, авторитетні імена тощо (див. "Аргумент").

 

18. Умовивід - форма мислення, за допомогою якої з одних думок (засновків) одержують нові думки - висновки

Завдяки умовиводам продукують так зване вивідне знання. Залежно від того, як рухаються знання в умовиводах - від більш загального до менш загального, від одиничного до часткового чи й загального, від знань певного ступеня загальності до знань такого ж ступеня загальності, - їх (умовиводи) поділяють на дедуктивні, індуктивні і традуктивні. Різновидом останніх є аналогія.

За ступенем обґрунтованості висновку умовиводи поділяють на достовірні (необхідні) і ймовірні (правдоподібні). Висновки перших є необхідно істинними (за умови істинності засновків і правильності зв'язку між ними), а висновки других - імовірно істинними, навіть за умови істинності засновків.

Залежно від кількості засновків, що входять до складу умовиводів, останні поділяють на безпосередні (до складу яких входить лише один засновок) та опосередковані (які містять у собі два і більше засновків).

Безпосередні умовиводи

Безпосередній умовивід - умовивід, до складу якого входить лише один засновок (і, звичайно ж, - висновок).

Оскільки його засновок виражається судженням, то цей вид умовиводу здійснюється у формі перебудови судження. За способом перебудови судження-засновку розрізняють такі види безпосередніх умовиводів: перетворення, обернення, протиставлення предикатові, протиставлення суб'єктові.

Перетворення - перебудова судження, внаслідок якої з вихідного утворюють нове рівнозначне судження, але протилежної якості: стверджувальне судження перетворюється на заперечне, а заперечне - на стверджувальне.

Підставою для одержання висновку за схемою перетворення виступає закономірність відношення обсягів двох суперечних понять, які є предикатами стосовно одного й того ж суб'єкта, будь-які два видових суперечних поняття завжди вичерпують обсяг відповідного родового поняття. Якщо обсяг суб'єкта входить до обсягу предиката Р, то звідси випливає, що він не входить до обсягу предиката не-Р, і навпаки. Так, виходячи з того, що ссавці належать до хребетних, з необхідністю доходимо висновку, згідно з яким ссавці не належать до нехребетних (безхребетних).

У кожном

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти