ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Крупина В.О. Білий рух в Україні (1917 – 1920 рр.) – Рукопис.

Дисертація виконана на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України. – Інститут історії України НАН України. – Київ, 2005.

На основі аналізу архівних матеріалів, опублікованих джерел та відповідної літератури у дисертації розглянуто виникнення, становлення та боротьбу Білого руху в контексті розвитку української революції. Проаналізовано зародження Білого руху та його особливості в Україні. Важливу увагу приділено становленню Білого руху та його стосункам з Українською Державою, висвітлено діяльність “білих” сил в Україні та її наслідки. Досліджено місце “українського питання” в стосунках Білого руху з країнами Антанти, похід Збройних сил Півдня Росії на Москву в 1919 р. і українсько-білогвардійську війну. Аналізується

зміна курсу внутрішньої і зовнішньої політики П.Врангеля та його стосунки з С.Петлюрою. Особлива увага приділяється українсько-білогвардійським стосункам та місцю “українського питання” в “білій” ідеології. Визначено причини конфронтації Білого і українського національного рухів. Розкрито вплив Білого руху на Українську революцію 1917 – 1920 рр.

Ключові слова: Білий рух, Українська революція, українська державність, Добровольча армія, Збройні сили Півдня Росії, Руська армія.

 

1 Козерод О.В. Историографические проблемы Белого движения в Украине. – Харьков, 1998. – С.5-6.

2 Мальт М. Деникинщина и крестьянство // Пролетарская революция. – 1924. – №1. – С.104-158; його ж. Деникинщина и крестьянство // Пролетарская революция. – 1924. – №4. – С.144-178; №5. – С.64-86.

3 Кин Д. Деникинщина. – Л., 1925. – С.243.

4 Какурин Н. Как сражалась революция: в 2-х тт. – М.-Л,1925.

5 Анулов Ф. Союзная интервенция на Юге России // Антанта и Врангель. Сб.Ст. – Вып.1. – М.- Пг., 1923. – С.70-202; Гуковский А.И. Французская интервенция на Юге России 1918-1919 г. – М.-Л., 1928; Загородских Ф.С. Борьба с деникинщиной и интервенцией в Крыму. – Симферополь, 1940.

6 Алексашенко А.П. Крах деникинщины. – М., 1966; Иванов Н.Я. Корниловщина и ее разгром. Из истории борьбы с контрреволюцией в 1917 г. – Л., 1965; Капустин М.И. Заговор генералов (Из истории корниловщины и ее разгрома). – М., 1968.

7 Фрайман А.А. Борьба с контрреволюционным мятежом Корнилова на Украине // Исторические записки. – Т.61. – 1957. – С.122; Гамрецький Ю.М. Більшовики та їхні ідейні противники на Україні в 1917

р.: співвідношення сил // УІЖ. – 1987. – №11. – С.64-80; Королівський С.М. Боротьба трудящих України проти заколоту Корнілова. – Харків, 1957 та ін.

8Владимирцев В.С. Партия – организатор разгрома контрреволюции на Юге. – М., 1971; Зенушкина И.С. Советская национальная политика и буржуазные историки. – М., 1971; Лихолат А.В. Розгром націоналістичної контрреволюції на Україні (1917–1922 рр). – К., 1955; Супруненко М.І. Боротьба трудящих України проти денікінщини. – К., 1979.

9 Вовк Т.А. З історії боротьби робітничого класу України проти білогвардійської контрреволюції в тилу Денікіна // Вісник Київського університету. Історичні науки. – Вип.27. – 1980. – С.30-37; Лях Р.Д. Розв’язання аграрного питання на Україні 1917 – 1923 рр. – К.-Донецьк, 1977; Міщенко С.О. Боротьба трудящих України проти білогвардійської армії Денікіна. – Ужгород, 1963.

10 Деникин А.И. Очерки Русской Смуты. Крушение власти и армии, февраль – сентябрь 1917. – М., 1991. – С.5-68.

11 Цветков В.Ж. Белые армии юга России. – М., 2000.

12 Бутаков Я.А. Белое движение на юге России: концепция и практика государственного строительства (конец 1917 – начало 1920 г). – М., 2000.

13 Гражданов Ю.Д., Зимина В.Д. Союз орлов: Белое дело России и германская интервенция в 1917-1920 гг. – Волгоград, 1997; Зимина В.Д. Внутренняя политика белого правления П. Скоропадского // Революция и гражданская война: новое осмысление. Материалы международной научной конференции. – Симферополь, 1995. – С.40-41.

14 Іванець А. Українське підпілля у армії Врангеля // Пам’ять століть. – 2002. – №5. – С. 148-153; Кравцевич В. Що сталося в Києві 31 серпня 1919 року // Військово-історичний альманах. – 2000. – Число 1. – С. 24-45 та ін.

15 Табачник Д. Українська Держава і Біла гвардія: від протистояння до запізнілого компромісу //Політика і час. – 1996. – №7. – С.59-68; №8. – С.67-75.

16 Верстюк В.Ф. Махновщина: селянський повстанський рух на Україні (1918 – 1921). – К.,1992; Волковинський В. Нестор Махно: легенди та реальність. – К., 1994.

17 Реєнт О.П. Українська революція і робітництво: Соціально-економічні та політичні зміни 1917 – 1920 рр. – К., 1996; його ж. У робітнях історичної науки. – К., 1999.

18 Гриценко А.П. Політичні сили в боротьбі за владу в Україні (кінець 1917 – початок 1919 р.) Історичні зошити. – К., 1993; Політична історія України. ХХ століття: У 6 т. – Т.2: Революція в Україні: політико-правові моделі та реалії (1917 – 1920) / В.Ф.Солдатенко (кер.), В.Ф.Верстюк. – К., 2003.

19 Архієрейський Д. Денікінський терор // Політичний терор і тероризм в Україні. ХІХ-ХХ ст. Історичні нариси. – К., 2002. – С.161-177.

20 Козерод О.В. Білий рух в Україні (червень 1919 – листопад 1920 рр): історіографія проблеми. Дис. … канд. іст. наук. – Харків, 1996; його ж. Историографические проблемы Белого движения в Украине. – Харьков, 1998.

21 Буравченков А. Білий рух (в Україні) // Енциклопедія історії України. – К., 2003. – С.279-281; його ж. Білий рух (в Україні) // Довідник з історії України (А-Я). (за заг. ред. І.Підкови, Р.Шуста.) – К., 2001. – С.66-67.

22 Мироненко О. Денікінщина // Українське державотворення: невитребуваний потенціал. Словник-довідник. – К., 1997. – С.121.

23 Козерод О.В. Историографические проблемы Белого движения в Украине. – Харьков, 1998. – С.80; Іваненко В.В., Голуб А.І., Удод О.А. Очищення правдою. (Відома і невідома Україна в об’єктиві ХХ сторіччя) – К., 1997. – С.58.

24 Процик А. Російський націоналізм і Україна в добу революції і громадянської війни // Проблеми вивчення історії української революції. – К., 2002. – С.14-53; Халас И. Диктатуры белогвардейских генералов в период гражданской войны в России. 1917-1921 // Авторитарные режимы в Центральной и Восточной Европе (1917 – 1990-ые годы). – М., 1999. – Вып.1. – С.41-52; Procyk A. Russian Nationalism and Ukraine. The Nationality Policy of the Volunteer Army during Civil War. – Edmonton, Toronto, 1995.

25 Kenez P. Civil War in South Russia, 1918. – Berkeley, 1971; Ibid. Civil War in South Russia, 1919-1920: The Defeat of the Whites – Berkeley, 1977.

26 Кенез П. Идеология Белого движения // Россия в ХХ веке. Историки мира спорят. – М., 1994. – С.273.

27 Росс Н.Г. Врангель в Крыму. – Frankfurt, 1982.

28 Краткая записка истории взаимоотношений Добровольческой армии с Украиной. – Ростов-н/Дону, 1919.

29 Деникин А.И., Лампе А.А., фон. Трагедия Белой армии. – М., 1991.

30 Там само. – С.21.

31 Удовиченко О.І. Україна у війні за державність: Історія організації і бойових дій Українських Збройних Сил 1917-1921рр. – К., 1995; Капустянський М. Похід Українських армій на Київ-Одесу в 1919 р. – Кн.ІІ. – Ч. ІІІ. – Мюнхен, 1946

32 Доценко О. Зимовий похід (6.ХІІ.1919-6.V.1920). – К., 2001; його ж. Літопис української революції. – Т.2. – Кн.4. – К.-Львів, 1923.

33 Мазепа І. Україна в огні і бурі революції.1917-1921: в 3-х тт. – Прага, 1942.

34 Аграрная политика Врангеля // Красный архив. – 1928. – Т.26. – С.51-96; Врангелевщина // Красный архив. – Т.38. – 1930. – С.3-46 та ін.

35 Киевщина в годы гражданской войны и иностранной военной интервенции (1918-1920). Сб. документов и материалов. – К.,1962; Харьковщина в период гражданской войны и иностранной военной интервенции 1918-1920 гг. Сб. документов и материалов. – Харьков, 1971.

36 Гражданская война на Украине: в 3-х тт. 4-х кн. – К., 1967.

37 Из документов белогвардейской контрразведки в 1919 г. // Русское прошлое. – 1991. – №1. – С.150-173; Из документов белогвардейской контрразведки. Секретная сводка о работе Харьковского Освага // Русское прошлое. – 1991. – №2. – С.340-349 та ін.

38 Революция на Украине. По мемуарам белых. Сост. С.А.Алексеев, под ред. Н.Н.Попова. – М.-Л., 1930.

39 1918 год на Украине. – М., 2001.

40 Деникин А.И. Очерки Русской Смуты: В 5 тт. – Париж-Берлин, 1922-1926.

41 Врангель П.Н. Воспоминания. Южный фронт. Ноябрь 1916 – ноябрь 1920 гг. В2-х тт. – М., 1992.

42 Лукомский А. Воспоминания //Архив Русской революции. – М., 1991. – Т.5. – С.101-196; Т.6. – С.81-161; Махров П.С. В белой армии генерала Деникина. Записки начальника штаба Главнокомандующего Вооруженными силами Юга России. – СПб., 1994; Омелянович-Павленко М. На Україні 1919. Переговори й війна з російською Добровольчою армією. – Париж, 1940.

АЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ АРХЕОГРАФІЇ ТА
ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА ІМЕНІ М. С. ГРУШЕВСЬКОГО

 

КОВАЛЬ Валентин Вікторович

 

УДК 94 (100) “1914 / 1919”

 

Брест-Литовська конференція 1918 р.: діяльність делегації УНР

 

По укладенню мирного договору з державами Четверного союзу

 

 

07. 00. 02 - Всесвітня історія

 

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата історичних наук

 

Київ - 2002

 

 

Дисертацією є рукопис.

 

 

Робота виконана у відділі джерел з новітньої історії України в Інституті української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України.

 

 

Науковий керівник:доктор історичних наук, професор

Пиріг Руслан Якович,

Голова державного комітету архівів України

 

Офіційні опонети:доктор історичних наук, професор

Солдатенко Валерій Федорович,

Інститут політичних і етнонаціональних

досліджень НАН України, завідуючий відділом

етноісторичних досліджень

 

кандидат історичних наук

Притуляк Павло Петрович,

Київський національний торговельно -

економічний університет, Міністерство

освіти України, старший викладач

 

Провідна установа:Іститут історії НАН України, відділ всесвітньої

історії і міжнародних відносин

 

 

Захист відбудеться 25 квітня 2002 року о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.228.01 в Інституті української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України за адресою: 01001, м. Київ - 1, вул Трьохсвятительська, 4.

 

 

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України (01001, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4).

 

Автореферат розісланий 20 березня 2002 р.

 

 

Вчений секретар

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти