ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


В якому із варіантів термін “логос” має логічний смисл?

--Розум

Термін “логіка” винік від слова.

--“Логос”.

Що є об’єктом вивчення науки логіки?

--Мислення людини в єдності з мовою

Що є предметом вивчення науки логіки?

--Форми мислення

Що є предметом вивчення науки логіки?

--Закони мислення

Який із наведених методів відноситься до логічного методу?.

--Метод формалізації.

Який із наведених методів відноситься до логічного методу?

--Метод дедукції

Який із наведених термінів позначає феномен мислення людини?

--Інтелект

Який із наведених термінів позначає феномен мислення людини?

--Розум

Хто із філософів визначив, що “мислення є діяльність”?

--Аристотель.

Що є засобом раціонального мислення для людини?

--Мова.

Який із наведених термінів правильно визначає сутність мови?.

--Знакова система

Що є предметом вивчення семіотики?.

--Знак

Що таке знак ?

--Об’єкт, який є репрезентантом іншого об’єкту.

В якому із варіантів правильно назван різновід штучної мови?

--Мова програмування.

Яким методом створюється штучна мова науки логіки?

--Методом формалізації.

Яка із складових частин семіотики вивчає смисл і предметне значення

Мовних виразів?

--Семантика

Яка із складових частин семіотики вивчає відношення між мовними

Знаками в межах певної мови як знакової системи?

--Синтаксис

Яка із складових частин семіотики вивчає особливості використання

Мови як знакової системи?

--Прагматика

Який із наведених термінів відноситься до семантичних?

--Висловлювання.

Який із наведених термінів відноситься до семантичних?

--Смисл імені (терміну)

Яким граматичним терміном позначється у семантиці і логіці висловлювання?

--Речення

В якому із варіантів правильно визначено, що таке термін?

--Слово або словосполучення, яке позначає певний предмет

В якому із варіантів правильно визначено, що таке смисл?

--Зміст мовного виразу

Хто із філософів чітко розрізнив смисл і значення терміну?

--Г.Фреге.

Що таке денотат?

--Предмет, який позначається певним іменем (терміном).

Як називається ім’я, яке не має денотату?

--Пусте.

Які відношення зображає “логіко-семантичний трикутник”?

--Відношення між смислом значенням (денотатом) певного імені.

Що таке дескрипція?

--Теоретичний опис предмета.

Хто є автором теорії дескрипції?

--Б.Рассел.

Яка дескрипція називається визначеною?

--Яка вказує точно на предмет позначення.

Яка мова за її логічним аналізом називається точною?

--В якої певному терміну відповідає строго визначене поняття.

Яка із названих мов класифікується як точна мова за її логічним аналізом.

--Математична мова.

Яка із названих мов класифікується як точна мова за її логічним

Аналізом?

--Мова символічної логіки

Що таке об’єктна мова ?

--Мова виразу думок, спілкування, передачі інформації

Що таке метамова?

--Особливо створена мова для аналізу об’єктної мови.

Який із названих термінів позначає особливості логічного аналізу мови?

--Об’єктна мова.

Який із названих термінів позначає особливості логічного аналізу мови?

--Метамова.

Що таке “антиномія відношення найменування”?

--Суперечність між предметом та його позначенням певним іменем.

Який із названих термінів відноситься до логічних?

--Істина

Який із названих термінів відноситься до логічних?

--Парадокс

Поняття

В якому із варіантів правильно визначено, що таке поняття?

--Поняття – форма мислення, за допомогою якого предмети, явища,

процеси об’єктивного світу відображаються в їх суттєвих і

специфічних ознаках.

В якому із варіантів правильно вказана логічна категорія, під яку можна підвести поняття?

--Форма мислення

Що є мовною формою виразу поняття?

--Термін.

Що є мовною формою виразу поняття?

--Термін

Чим у мові виражаються поняття?

--Словом або слосполученням, яке позначає певний предмет думки.

Якщо певні терміни виражають одне і теж поняття, то їх називають ?

--Тотожні за змістом терміни.

В якому із варіантів правильно вказана структура поняття?

--Зміст і обсяг.

В якому із варіантів правильно вказана структура поняття?

--Зміст і обсяг

В якому із варіантів правильно визначено, що таке зміст поняття?

--Зміст – це сукупність суттєвих і специфічних ознак, що притаманні певному --об’єкту пізнання, яке відображається у понятті.

В якому із варіантів правильно визначено, що таке обсяг поняття?

--Обсяг – це сукупність предметів, до яких застосовується певне поняття.

Якою геометрічною фігурою зображається у логіці обсяг поняття?

--Коло

Якими символами позначаються у логіці поняття?

--Символами А,В,С

Які із вказаних ознак є суттєвими для певного об’єкта пізнання, що

Відображається у понятті?

--Ознаки, без яких даний об’єкт не може існувати.

В якому із варіантів дається правильне визначення, що таке логчний

Клас?

--Сукупність однорідних предметів будь-якого походження, які мають властивості, що притаманні даному класу в цілому.

Який із названих термінів означає теж саме, що і термін “клас” ?

--Множина

В якому із варіантів дається правильне визначення, що таке елемент

Класу?

--Окремий предмет, який належить до певного класу.

Який із названих видів понять відносяться до логічної характеристики

Змісту поняття?

--Абстрактне поняття

Який із названих видів понять відносяться до логічної характеристики

Змісту поняття?

--Збірне поняття

Який із наведених видів понять відноситься до логічної характеристики обсягу поняття?

--Нульове поняття

В якому із варіантів правильно визначено, що таке дефініція ?

--Дефініція – це логічна операція, за допомогою якої розкривається

зміст поняття.

В якому із варіантів правильно визначена категорія, під яку можна

Підвести дефініцію, тобто визначення поняття.

--Логічна операція

В якому із варіантів правильно визначено, що таке номінальне

Визначення?

--Визначення, за допомогою якого дається походження певного терміну, яке виражає поняття.

В якому із варіантів правильно вказана структура визначення поняття ?

--Дефінієндум і дефінієнс

В якому із варіантів правильно вказано правило визначення поняття?

--Правило співмірності дефінієндума і дефінієнса.

Яка із названих логічних помилок відноситься до помилок у визначенні

Понять або дефініції?

--Тавтологія.

Яка із названих логічних помилок відноситься до помилок у визначенні

Понять ?

--Визначення невідомого через невідоме.

Яка логічна помилка виникає при порушенні правила співмірності у

Визначенні понять?

--Занадто широке визначення.

Яка логічна помилка виникає при порушенні правила – “не можна

Визначати поняття через такі поняття, які самі потребують визначення”.

--Визначення невідомого через невідоме.

Який із наведених логічних прийомів відноситься до прийому, що заміняє

Визначення поняття?

--Опис

Який із наведених логічних прийомів відноситься до прийому, що заміняє

Визначення поняття?

--Порівняння

Яке із названих визначень понять відноситься до явних визначень?

--Вказується найближчий рід і видова відмінність.

Які поняття знаходяться у відношенні рівнооб’ємності?

--Поняття, які мають різний зміст, але однаковий обсяг.

Які поняття знаходяться у відношенні підпорядкування?

--Родове і видове поняття

Які поняття знаходться у відношенні перехрещення?

--Поняття, обсяги яких частково співпадають.

Які поняття знаходяться у відношенні співпідпорядкування?

--Видові поняття, які належать до одного роду.

Які поняття знаходяться у відношенні протилежності?

--Поняття, які відносяться до одного роду, але належать до його крайних флангів.

Які поняття знаходяться у відношенні протиріччя.?

--Позитивні і негативні за змістом поняття.

В якому із варіантів правильно вказано відношення між обсягами понять, які сумісні між собою?

--Відношення перехрещення

В якому із варіантів правильно вказано відношення між обсягами

Понять, які несумісні між собою?

--Відношення протилежності.

В якому із варіантів правильно вказана категорія, під яку можна підвести поділ поняття?

--Логічна операція над обсягом поняття.

В якому із варіантів правильно вказана структура поділу поняття ?

--Ділене поняття. Основа поділу. Члени поділу.

Яке із названих правил відноситься до правил поділу поняття?

--Поділ повинен здійснюватися за однією точно визначеною основою.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти