ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ

2.1. Мета, завдання та зміст практики в головних фінансових управліннях обласних державних адміністрацій, фінансових управліннях районних державних адміністрацій і виконавчих комітетів міських рад:

- ознайомитись із роботою управління та його підрозділів;

- вивчення структури та функцій управління і його структурних під­розділів, посадових обов’язків і повноважень їх працівників;

- ознайомитись із порядком складання, розгляду та затвердження бюджету;

- ознайомитись із порядком складання розрахунків і планування доходів бюджету області (району, міста);

- ознайомитись із порядком організації фінансування видатків бюджет­них організацій області (району, міста);

- ознайомитись із організацією фінансування суб’єктів господарювання комунальної власності (житлово-комунальне господарство, водопостачання та водовідведення, теплопостачання, транспорт тощо);

- ознайомитись із фінансуванням закладів охорони здоров’я;

- ознайомитись із фінансуванням закладів освіти;

- ознайомитись із фінансування закладів культури, мистецтва, туризму, фізичної культури та спорту;

- провести аналіз виконання бюджету за минулий рік і плану виконання бюджету на поточний рік.

Календарний план проходження практики в головних фінансових управліннях обласних державних адміністрацій, фінансових управліннях районних державних адміністрацій і виконавчих комітетів міських рад наведено в додатку А.

 

2.2. Мета, завдання та зміст практики в територіальних органах Державної казначейської служби України:

- ознайомитись зі структурою Державної казначейської служби України, правами й обов’язками її працівників;

- ознайомитись із організацією виконання бюджету та здійснення контролю за ним;

- ознайомитись із фінансуванням видатків бюджету;

- ознайомитись із веденням обліку касового виконання бюджету та складанням звітності про стан виконання бюджету;

- ознайомитись зі здійсненням управління державним внутрішнім і зовнішнім боргом відповідно до чинного законодавства України;

- ознайомитись зі здійсненням контролю за надходженням і викорис­танням коштів державних фондів і позабюджетних цільових коштів, що утримуються за рахунок коштів Державного бюджету України.

Календарний план проходження практики в територіальних органах

Державної казначейської служби Українинаведено в додатку Б.

 

2.3. Мета, завдання та зміст практики в територіальних органах Державної податкової служби України:

- ознайомитись зі структурою Державної податкової служби України, її підрозділами та функціями, які вони виконують, а також із правами, обов’яз­ками та відповідальністю працівників;

- ознайомитись із нормативною базою (законами, інструкціями, поло­женнями), якими керуються у своїй роботі працівники податкової служби;

- ознайомитись із порядком обліку платників податків, нарахуванням і надходженням податків й інших обов’язкових платежів;

- засвоїти порядок застосування фінансових санкцій за порушення податкового законодавства, адміністративних стягнень, що накладаються на посадових осіб і окремих громадян, а також підстави для притягнення останніх до кримінальної відповідальності;

- вивчити механізм стягнення податкового боргу.

Календарний план проходження практики в територіальних органах Державної податкової служби Українинаведено в додатку В.

Мета, завдання та зміст практики в банківських установах.

- ознайомитись з організаційною структурою установи банку;

- ознайомитись з операціями, що здійснюють банківські установи;

- ознайомитись із порядком відкриття та закриття поточних і бюджет­них рахунків;

- розглянути порядок дотримання комерційними банками економічних нормативів і показників ліквідності;

- ознайомитись із роботою банку, що пов’язана з кредитуванням фізичних і юридичних осіб;

- ознайомитись із роботою кредитно-фінансового відділу;

- ознайомитись із роботою підрозділів банку щодо обслуговування клієнтів;

- ознайомитись із роботою, складом, структурою та функціями валют­ного відділу.

Календарний план проходження практики в банківських установах наведено в додатку Г.

Мета, завдання та зміст практики у страхових компаніях.

- ознайомитись зі структурою страхової компанії (філії), її завданнями, правами й обов’язками працівників;

- ознайомитись із порядком одержання ліцензій на здійснення страхо­вої діяльності;

- ознайомитись із процедурою ліцензування страхової діяльності;

- вивчити функції страхування та його атрибути;

- ознайомитись із видами страхування;

- проаналізувати надходження страхових премій, динаміку обов’яз­кового та добровільного страхування в розрізі видів за останніх 2–3 роки;

- ознайомитись із основними методологічними й організаційними проб­лемами формування страхового резерву.

Календарний план проходження практики у страхових компаніях наведено в додатку Д.

Мета, завдання та зміст практики на підприємствах.

- ознайомитися зі статутом, структурою та діяльністю підприємства;

- ознайомитись з функціями структурного підрозділу чи особи, що відповідальна за ведення фінансової роботи на підприємстві;

- ознайомитись із функціональними обов’язками ключових працівників;

- вивчити методи та способи формування фінансових ресурсів підпри­ємства, джерела їх формування;

- ознайомитись зі складом грошових надходжень і платежів підприємства;

- охарактеризувати формування та розподіл прибутку підприємства, його динаміку за останні 2–3 роки;

- вивчити систему оподаткування підприємства;

- ознайомитись зі складом нормування та розміщення обігових коштів підприємства, джерелами їх формування;

- ознайомитись зі системою надання кредитів підприємству та порядком їх погашення;

- вивчити склад і структуру основних фондів, їх знос і амортизацію;

- оцінити фінансовий стан підприємства (на основі балансу) за останній звітний рік.

Календарний план проходження практики на підприємствах наведено в додатку Е.


ВИМОГИ ДО СКЛАДАННЯ Й ОФОРМЛЕННЯ

МАТЕРІАЛІВ ПРАКТИКИ

 

Після завершення навчальної (аналітичної) практики студент подає керів­нику від бази практики для перевірки таку документацію: щоденник навчальної (аналітичної) практики з підписами, характеристикою та відгуком відпові­дальної особи; робочий зошит, що є невід’ємною частиною щоденника (додаток З); звіт про проходження навчальної (аналітичної) практики.

Звіт про проходження навчальної (аналітичної) практики є основним документом, що свідчить про виконання студентом програми практики. Він повинен мати чітку побудову, логічну послідовність, переконливу аргументацію, доказовість висновків і обґрунтованість рекомендацій.

Звіт про проходження практики виконується українською мовою на стандарт­них аркушах формату А4. При наборі використовують шрифт Times New Roman 14 з міжрядковим інтервалом 1,5. Абзацний відступ – 1,25 см. Поля варто залишати з чотирьох сторін аркуша: ліве – 25 мм, праве – 10 мм, верхнє і нижнє – 20 мм.

Нумерація сторінок звіту повинна бути наскрізною, перша сторінка – титульний лист, на ньому номер сторінки не вказується. Якщо у звіті є рисунки та таблиці на окремих сторінках, а також додатки, то їх необхідно включити в наскрізну нумерацію.

Усі ілюстрації звіту, крім таблиць, позначаються словом «Рис.» і нумеруються послідовно арабськими цифрами в межах розділу. Наприклад: «Рис.1.2. Схема організаційної структури підприємства». Підписи виконуються під ілюстрацією.

Таблиці мають бути уніфіковані за формою, а цифрова інформація – віро­гідною. Кожна таблиця має тематичний заголовок, що відбиває її зміст. Таблиці нумеруються аналогічно нумерації рисунків. Заголовок таблиці починається з великої літери та розміщується нижче слова «Таблиця», що пишеться курсивом у правому верхньому куті таблиці. При перенесенні частини таблиці на іншу сторінку над нею пишуть «Продовження табл.» або «Закінчення табл.» (зі зазначенням її номера). Ілюстрації і таблиці розміщують так, щоб їх можна було розглядати без обертання сторінки, або з обертанням за годинниковою стрілкою, і розміщують після першого посилання на них у тексті. При посиланні на таблицю вказують її номер і слово «таблиця» у скороченому вигляді, наприклад «табл.1.2».

Кожну ілюстрацію, що міститься у звіті, необхідно супроводжувати коротким аналізом змісту та висновками. Кількість ілюстрацій визначається змістом звіту та має бути достатньою для того, щоб надати тексту ясності та конкретності.

Формули нумеруються арабськими цифрами. Їх порядковий номер позначається у круглих дужках праворуч від формули.

Звіт із практики складається з двох частин: текстової та документальної.

Текстова частина звіту має бути розділена з виокремленням питань плану та містити такі структурні елементи: титульний лист (додаток К); зміст, де зазначаються назви всіх розділів і підрозділів звіту; основну частину, що містить програмні завдання фахової практичної підготовки; висновки та пропозиції, список викорис­таних джерел. В основній частині студент дає коротку характеристику кожного питання й описує виконану ним роботу (пов’язуючи все з документами, які наводяться в додатках до звіту, та аналізуючи їх у текстовій частині звіту). Основну частину варто розпочати зі загальної характеристики бази практики.

У документальній частині звіту (у додатках) не допускається наявність не­заповнених бланків відповідної документації (організаційна структура управління, структура управління (відділу), первинні документи, фінансова та бухгалтерська звітність). Документи мають бути оформлені з дотриманням усіх вимог. Варто чітко розмежувати документи-копії (з приміткою у верхньому правому куті) і документи, у складанні яких студент-практикант брав безпосередньо участь. У додатках можуть бути таблиці, рисунки, графіки та діаграми. Усі додатки заповнюються чорнилами, нумеруються та підшиваються так, щоб зручно було читати. Кожен додаток починають із нової сторінки, йому дають заголовок, що надрукований угорі малими літерами з першої великої симетрично тексту. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово «Додаток» і велика літера, що позначає додаток. Додатки варто позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б. Єдиний додаток позначають як додаток А.

Текст кожного додатка за потреби може бути поділений на розділи та під­розділи, пронумеровані у межах кожного додатка: перед кожним номером ставлять позначення додатка (літеру) та крапку, наприклад, А.2 – другий розділ додатка А; В.3.1 – підрозділ 3.1 додатка В. Ілюстрації, таблиці та формули, що розміщені в додатках, нумерують у межах кожного додатка, наприклад: рис. Д. 1.2 – другий рисунок першого розділу додатка Д; формула (А. 1) – перша формула додатка А.

Звіт про проходження навчальної (аналітичної) практики підписується керівником бази проходження практики та завіряється печаткою. Обсяг текстової частини звіту повинен становити 20–25 сторінок друкованого тексту.

У разі позитивної оцінки звіту керівником від бази практики та від кафедри, студент захищає звіт про проходження навчальної (аналітичної) практики перед комісією. Під час захисту необхідно виявити глибокі знання теоретичного матеріалу, уміти практично підійти до конкретної проблеми, аналізуючи при цьому всі позитивні та негативні прояви і тенденції в статиці та динаміці, висловити побажання щодо подальшого удосконалення діяльності певного об’єкта.

Після захисту звітів студентами керівник практики від кафедри пише звіт про проходження практики студентами. У звіті зазначаються особливості проходження практики на тій чи інший базі, загальні й індивідуальні побажання студентів, керівників практики від підприємства та власні пропозиції щодо поліпшення організації практики. Цей звіт обговорюється на засіданні кафедри і разом із пропозиціями та побажаннями подається декану економічного факультету.

Захищені звіти студентів і супровідна документація до них здаються в архів.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти