ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Класифікація комерційних операцій за основними ознаками

Комерційна діяльність

Частина 1

Опорний конспект лекцій для студентів кооперативних технікумів і коледжів

 

Спеціальність:5.03051001 Товарознавство та комерційна діяльність

 

 

Київ - 2012


Комерційна діяльність. Частина 1. Опорний конспект лекцій для сту­дентів кооперативних технікумів і коледжів. Спеціальність: 5.03051001 Товаро­знавство та комерційна діяльність / Уклад.: Василевська В. В.. - К. - НМЦ "Укоопосвіта", 2012. - 92 с.

Укладач і відповідальний за випуск Василевська В. В. - завідувач методи­чного відділу НМЦ "Укоопосвіта".

Опорний конспект лекцій розглянуто та схвалено на засіданні секції тор­говельного підприємництва при НМЦ "Укоопосвіта" у складі:

Василевської В. В. - завідувача методичного відділу НМЦ "Укоопосвіта";

Валяшек Т. Т., Андрейків О. М. - викладачів Тернопільського кооператив­ного торговельно-економічного коледжу;

Васільєвої С. А. - викладача-методиста Хмельницького кооперативного коледжу Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту;

Марчишин Л. П. - викладача Львівського кооперативного коледжу еконо­міки і права;

Середницької Л. П. - викладача-методиста Вінницького кооперативного інституту.

© НМЦ "Укоопосвіта", 2012

 


Пояснювальна записка

Опорний конспект лекцій дисципліни "Комерційна діяльність" складено відповідно до навчальної програми цієї дисципліни, затвердженої НМЦ "Укооп- освіта" 19.03.10.

Опорний конспект лекцій складено з метою виявлення здібностей студен­тів у вивченні матеріалу дисципліни та забезпечення можливості оволодіння ними необхідними знаннями і навичками для подальшого їх використання у практичній діяльності та при вирішенні практичних ситуацій.

Цей опорний конспект містить основні теоретичні питання з комерційної діяльності, винесені на лекційні заняття.

Зміст опорного конспекту лекцій викладено за розділами і темами навча­льної програми у конспективно-схематичному вигляді за таким порядком:

1. Назва розділу і теми.

2. Плай.

3. Короткий конспективно-схематичний виклад змісту питання.

4. Контрольні запитання до кожного з питань.

5. Список рекомендованої літератури.

Опорний конспект лекцій є орієнтовним. Викладач має право змінювати та доповнювати зміст питань, не змінюючи його тематики.

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№ теми Назва розділу і теми Кількість годин
Усього Лекцій
  Розділ 1. Теоретичні основи комерційної діяльності
1.1 Поняття і сутність комерційної діяльності
1.2 Суб'єкти та об'єкти комерційної діяльності
1.3 Торгівля як сфера комерційної діяльності
  Розділ 2. Основи функціонування оптового ринку
2.1 Організація комерційної діяльності в оптовій торгівлі
2.2 Організація оптових закупівель товарів
2.3 Основи формування асортименту товарів у підприєм­ствах оптової торгівлі та управління товарними запасами
2.4 Організація оптового продажу товарів
  Розділ 3. Комерційна діяльність у роздрібній торгівлі
3.1 Особливості комерційної діяльності у роздрібній торгівлі
3.2 Формування асортименту товарів у роздрібній торгове­льній мережі та вивчення попиту населення
3.3 Товаропостачання роздрібної торговельної мережі
3.4 Ризик та ефективність комерційної діяльності
  Курсова робота -
Разом

 


Розділ 1. Теоретичні основи комерційної діяльності Тема 1.1. Поняття і сутність комерційної діяльності

План

1. Комерційна діяльність як категорія.

2. Сутність комерційної діяльності та її структура.

3. Принципи комерційної діяльності.

4. Чинники розвитку комерційної діяльності.

Ключові поняття: бізнес, господарська діяльність, дохід, державне регу­лювання, капітал, комерція, комерційна діяльність, обмін, потреби, прибуток, ринок, ціна, комерційний процес, лібералізація, податкова система.

Питання 1. Комерційна діяльність як категорія

Комерційна діяльність виступає як спосіб реалізації комерційних відно­син, які в умовах ринково-зорієнтованої економіки стають домінуючими.

В основі комерційної діяльності лежать організація комерційних проце­сів, операцій та управління ними.

 Зміст комерційного процесу залежить від того, який етап обміну він забезпечує та за якою схемою здійснюється обмін

Складовим компонентом комерційної діяльності є комерційна операція, яка являє собою сукупність прийомів та способів, спрямованих на забезпечення функціонування різних стадій системи товарно-грошового обміну.

Література

1. Апопій В. В. Комерційна діяльність: підруч. - К.: Знання, 2008. 588 с.

2. Апопій В.В., Бабенко С. Г., Гончарук Я. А. та ін. Комерційна діяльність на ринку товарів і послуг. - К.: НМЦ "Укоопосвіта", 2002. - 457 с.

Питання 2. Сутність комерційної діяльності та її структура

Сутність комерційної діяльності полягає в організації комерцій­них процесів, операцій, спрямованих на забезпечення системи товарно-грошового обміну та управління цими процесами


 

 
 

 

Елементи комерційної діяльності систематизують залежно від сфери їх взаємодії у три блоки.

Структурні елементи в кожному блоці мають свої завдання та функції.

У першому блоці вони забезпечують, головним чином, збут виробленої продукції.

Другий блок містить складні елементи, що сприяють реалізації обміну за участю оптової та роздрібної торгівлі.

2. У третьому блоці зосереджені найбільш тонкі комерційні інструменти, які забезпечують обмін на його завершальній стадії.
 

Структура комерційної діяльності

 

Контрольні запитання

1. Що являє собою структура комерційної діяльності?

2. Який із блоків комерційної діяльності є найбільш складним?

3. Які проблеми комерційної діяльності вирішує перший блок?

4. Які елементи містить другий блок комерційної діяльності?

5. Чому сприяють елементи другого блоку?

6. У чому полягає особливість блоку "Роздрібна торгівля - сфера спожи­вання"?

Література

1. Апопій В. В. Комерційна діяльність: підруч. - К.: Знання, 2008. - 588 с.

2. Апопій В. В., Бабенко С. Г., Гончарук Я. А. та ін. Комерційна діяльність на ринку товарів і послуг. - К.: НМЦ "Укоопосвіта", 2002. - 457 с.

 

Питання 3. Принципи комерційної діяльності

 
 

 

 


Контрольні запитання

1. Що виражають принципи комерційної діяльності?

2. За яких умов можлива реалізація принципу економічної свободи?

3. На якому ринку посилюється конкурентна боротьба?

4. Що є обов'язковою умовою реалізації принципу адаптивності?

5. Чи можливо здійснювати комерційну діяльність без ризику?

6. Чи обмежується принцип ефективності лише отриманням прибутку?

Література

Апопій В. В. Комерційна діяльність: підруч. -К.: Знання, 2008. - 588 с. Питання 4. Чинники розвитку комерційної діяльності Чинники впливу на комерційну діяльність

 

 

 

Контрольні запитання

1. Які чинники розвитку комерційної діяльності належать до зовнішніх?

2. До яких чинників належать суб'єкти і об'єкти комерційної діяльності?

3. Як впливає лібералізація цін на комерційну діяльність?

4. Як впливає на комерційну діяльність обмеження товарно-грошових ві­дносин?

5. Яка залежність між рівнем доходів та комерційною діяльністю?

6. Як змінюється комерційна діяльність з посиленням податкового "пресу"?

7. Яка найважливіша вимога до комерційного апарату?

Література

Апопій В .В., Бабенко С. Г., Гончарук Я. А. та ін. Комерційна діяльність на ринку товарів і послуг. - К.: НМЦ "Укоопосвіта", 2002. - 457 с.

План

1. Види та класифікація суб'єктів комерційної діяльності, фізичні та юридичні особи.

2. Організаційно-правові форми юридичних осіб.

3. Товар як об 'єкт комерційної діяльності.

4. Послуги та вимоги до них.

5. Характеристика особливих видів об 'єктів комерційної діяльності.

6. Основні вимоги до об'єктів комерційної діяльності.

Ключові поняття: агент, акціонерне товариство, асортимент товарів, асоціація, дилер, дистриб'ютор, комісіонер, комітент, консигнатор, консалтин­гові послуги, концерн, магазин, мале підприємство, організація, підприємство, послуга, товар, товариство, синдикат, холдинг-компанія, юридична особа.

Питання 1. Види та класифікація суб'єктів комерційної діяльності, фізичні та юридичні особи

Суб'єктами комерційної діяльності відповідно до чинного законодавства України можуть бути фізичні та юридичні особи.


 


 

Як підприємець зі створенням юридичної особи може бути зареєстрована фізична особа.

Юридична особа повинна мати самостійний баланс, поточні рахунки, від свого імені виступати в суді, набувати майнові та немайнові права.

Література

Апопій В. В., Бабенко С. Г., Гончарук Я. А. та ін. Комерційна діяльність. - К: Знання", 2008. - С. 47-54.

 

Питання 2. Організаційно-правові форми юридичних осіб

 


 

 

Акціонерне товариство

це товариство, яке має статутний фонд, поділений на визначену кількість акцій рівної номінальної вартості, а засновниками й акціонерами можуть бути фізичні та юридичні особи, які несуть майно­ву відповідальність у межах внесеного вкладу

Акціонерні товариства бувають двох видів: відкриті (ВАТ) і закриті


 

 


(ЗАТ).


 

 


Кооперативи

це автономна асоціація осіб, які добровільно об'єдналися з метою задоволення своїх економіч­них, соціальних і культурних потреб з допомогою підприємства, що перебуває у спільному володінні та управляється демократично

Членами кооперативу виступають фізичні особи, які вносять обов'язкові внески, а за бажанням - і додаткові.
  Спілки бувають районні, міжрайонні, обласні, всеукраїнські.

 

Підприємства, товариства, кооперативи мають право об'єднати свою ко­мерційну діяльність у межах більш складних формувань, зберігаючи свою юри­дичну самостійність.

Більшість об'єднань діє на основі статуту і визнана юридичними особами.

Юридичні особи виступають у цивільному і комерційному оборотах як самостійні суб'єкти права.

Корпоративні структури мають можливість формувати фінансові ресурси за рахунок емісії акцій, облігацій.

Контрольні запитання

1. У якому випадку торговельне підприємство може бути віднесено до категорії малих?

2. Чим відрізняються відкриті акціонерні товариства від закритих?

З.Чим відрізняються кооперативи від інших організаційно-правових

форм?

4. У чому полягає відмінність корпорації від асоціації?

5. Яким принципом керуються спілки кооперативів?

6. Які юридичні особи несуть майнову відповідальність у повному обсязі?

Література

Апопій В. В., Бабенко С. Г., Гончарук Я. А. та ін. Комерційна діяльність на ринку товарів і послуг. - К.: НМЦ "Укоопосвіта", 2002. - С. 44, 45.

 

 

Питання 3. Товар як об'єкт комерційної діяльності

 


 

У ринковому середовищі по суті всі продукти праці визнаються потен­ційним товаром і на них розповсюджуються товарно-грошові відносини.

Номенклатура товарів на внутрішньому ринку охоплює мільйони видів і різновидів.

Товари як об'єкти комерційної діяльності за призначенням поділяються на два класи:

•товари широкого вжитку; •товари виробничого призначення.

До товарних груп відносять:

• М'ясо і м'ясопродукти;

• Молоко і молокопродукти;

• Рибу і рибопродукти;

• Зерноборошняні товари;

• Смакові товари;

• Тканини;

• Одяг;

• Взуття тощо.

Товарна група - тканини поділяється на підгрупи:

• бавовняні;

• лляні;

• вовняні;

• шовкові.

Різновиди товарів: туфлі чоловічі, туфлі жіночі, туфлі дитячі тощо. 

 

  Усі ці товари відрізняються частотою попиту.

 

 


 


Контрольні запитання

1. За якими ознаками здійснюється торговельна класифікація товарів?

2. Які аспекти товарів характеризують ознаки торговельної класифікації товарів?

3. На базі чого в торговельній практиці формують груповий асортимент?

4. Що служить основою для створення видового асортименту в торгівлі?

5. У чому полягає практична цінність торговельної класифікації?

6. З якою метою широко використовуються в класифікації складність асортименту і частота попиту?

7. Як здійснюється класифікація товарів залежно від задоволення потреб?

8. Для чого потрібна класифікація товарів залежно від задоволення фізич­них, матеріальних, соціальних і духовних потреб?

Література

1. Апопій В. В., Бабенко С. Г., Гончарук Я. А. та ін. Комерційна діяльність на ринку товарів і послуг. - К.: НМЦ "Укоопосвіта", 2002. - С. 50-52.

2. Апопій В. В. Комерційна діяльність: підруч. - К.: Знання, 2008. - С. 54—

57.

Питання 4. Послуги та вимоги до них

 


Література

1. Апопій В. В., Вабенко С. Г., Гончарук Я. А. та ін. Комерційна діяль­ність. - К.: Знання, 2008. - С. 57-60.

2. Апопій В. В., Міщук І. П., Рудницький С. І. та ін. Теорія та практика торговельного обслуговування. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. - С. 242-263.

Питання 5. Характеристика особливих видів об'єктів комерційної діяльності

До особливих об'єктів комерційної діяльності належать ті, які мають особливу специфіку:

• нерухомість;

• оренда;

• результати інтелектуальної праці; •товарний знак.

 

 

Оренда може бути з викупом або без викупу майна. Залежно від строку оренди розрізняють такі її види:

• рентинг (оренда до одного року);

• хайринг (оренда від одного до трьох років); •лізинг (оренда від трьох до п'ятнадцяти років). 

  

 

Патент обмежений законодавством у часі. Строк його дії визначає кожна країна від 15 до 20 років.


 

Ліцензії бувають:

• прості;

• виняткові;

• повні.


 

Об'єкт "ноу-хау" може бути представлений у вигляді документа (інструк­ції, схеми) або реального досвіду ("живого спеціаліста").

це зареєстровані у встановленому порядку позначення, символіка, які дозволяють відрізняти дану фірму від інших

Товарний знак є промисловою власністю й охороняється законом. Товарні знаки бувають: •текстовими;

• у вигляді зображень;

• комбінованими.

Контрольні запитання

1. У якому документі містяться описання земель, інформація про їх місце- розташування, якість і вартісну оцінку?

2. Які об'єкти становлять окрему групу нерухомості?

3. Що характерно для об'єктів окремої групи нерухомості?

4. Де використовується класифікація об'єктів на групи?

5. Чи може бути проданий патент?

6. Яка процедура продажу патенту?

7. Що характерно для "ноу-хау"?

8. Який документ забезпечує право на використанім товарного знака?

Література

Апопій В. В., Бабенко С. Г., Гончарук Я. А. та ін. Комерційна діяльність. - К.: НМЦ "Укоопосвіта", 2002. - С. 60-62.

Товарний знак

Питання 6. Основні вимоги до об'єктів комерційної діяльності
 

 


 

Гарантії якості товару підтверджуються спеціальними сертифікатами. Крім того, при маркуванні наносяться спеціальні символи, знаки, свідчення то­го, що товар сертифікований.

 

З кількістю товару тісно пов'язаний його вимір.

Багато товарів надходять у торгівлю у двох вимірах (т і м; кг і л; пог. м і ).

кв. м).

Одиниця виміру товару визначається стандартами або контрактами. Співставлений розмірів різних систем

Назва товару Країни СНД США Англія Європа Японія, Китай
Костюми S
чоловічі та жіночі S
М
М
М
  L
  54/56 L/LX


Назва товару Країни СЦД США Англія Європа Японія, Китай
Трикотаж S
S
М
М
M
L
54/56 - - - L/LX
Взуття жіноче/чоловіче 34 40 4 8-8,5 3 7-7,5 35 41 22,5 25,5
35 41 4,5 9 3,5 8 36 42 23 26
36 42 5-5,5 9,5-40 4-4,5 8,5-9 37 43 23,5 26,5
37 43 6 10,5 5 9 38 44 24 27
38 44 6,5-7 11-11,5 5,5-6 10-10,5 39 45 24,5 27,5
39 45 7,5 12 6,5 11 40 46 25 28
- 46 - 12,5-13 - 11,5-12 - 47 - 28,5

 

Код як система умовних, скорочених позначень про характеристику това­рів повинен забезпечити:

• використання цифр, букв, символів, зручних для ручної і машинної обробки;

• відображення цільової інформації про товар та однозначне її тлумачення;

• наявність резерву для нових аналогічних товарів.

В основі кодування лежить класифікація товарів

 

00-99 СШ А та Канада Швеція
20-29 Резерв EAN 740-745 Гватемала
30-37 Франція   Сальвадор
Болгарія   Коста-Ріка
Словенія   Гондурас
Хорватія   Нікарагуа
400-440 Німеччина   Панама
460-469 Росія Мексика

 

Контрольні запитання

1. Якими документами описуються та регламентуються вимоги до об'єк­тів комерційної діяльності?

2. Які основні вимоги до об'єктів комерційної діяльності?

3. Що являє собою штрих-код?

4. Ким присвоюється цифрове значення коду?

Література

Апопій В. В., Бабеико С. Г., Гончарук Я. А та ін. Комерційна діяльність К.: Знання, 2008. - С. 62-69.

Тайвань Венесуела
Естонія Швейцарія
Латвія Колумбія
Литва Уругвай
Філіппіни Перу
Україна Болівія
Гонконг Аргентина
45-49 Японія Чилі
Великобританія Парагвай
Греція Еквадор
Кіпр Бразилія
Македонія 80-83 Італія
Мальта Іспанія
Ірландія Куба
Бельгія та Люксембург Словаччина
Португалія Чехія
Ісландія Югославія
Данія Туреччина
Польща Голландія
Румунія Південна Корея
Угорщина Таїланд
600-601 Південна Африка Сінгапур
Марокко Індонезія
Туніс 90-91 Австрія
Фінляндія Австралія
690-691 Китай Нова Зеландія
Норвегія Малайзія
Ізраїль    

Тема 1.3. Торгівля як сфера комерційної діяльності План

1. Функції торгівлі та параметри її ресурсного потенціалу.

2. Роль і завдання комерційної роботи на сучасному етапі.

Ключові поняття: інфраструктура ринку, матеріально-технічна база ко­мерційної діяльності, матеріально-технічна база торговельного підприємства, підприємництво, торговельна діяльність, канали розподілу.

Питання 1. Функції торгівлі та параметри її ресурсного потенціалу

Розвиток і функціонування торгівлі в усіх типах економіки обумовлені існуванням товарного виробництва.

Саме товарне виробництво диктує необхідність товарно-грошового обмі­ну та доведення товару зі сфери виробництва у сферу споживання.

За своєю суттю торгівля є формою товарно-грошового обміну та сферою обігу товарів і послуг _______________________________________________ _____

Фукції торгівлі


 

Виконуючи функцію обміну, торгівля зв'язує виробництво та споживан­ня, завершуючи в широких масштабах відтворювальний процес.


 

Суть цієї функції полягає у прискоренні доведення товарів до сфери спо­живання з максимальним збереженням їх споживних властивостей.

Ресурсний потенціал торгівлі

Складні економічні функції, що виконуються у сфері товарного обігу, і зростаючі масштаби обміну обумовлюють необхідність концентрації в цій сфе­рі значного матеріально-технічного, товарно-грошового і трудового потенціалу.

Основні фонди в торгівлі поступаються тільки галузям матеріального ви­робництва, але й вони повною мірою не забезпечують ефективне функціону­вання цієї сфери, збереження та реалізацію багатомільярдної маси товарів.

Складські і торгові площі не відповідають нормативу. Зношеність фондів становить близько 60 %.

Оборотних коштів у торгівлі не вистачає. Частина запозичених коштів у банках досягає до 80 %.

Близько 13 % усіх запасів товарно-матеріальних цінностей країни пере­буває у сфері торгівлі.

Трудовий потенціал торгівлі досить значний та офіційно перевищує 1,5 млн осіб, постійно зайнятих у сфері торгівлі, а взагалі сфера торгівлі забез­печує роботою 3,5-4 млн осіб.

Ресурсний потенціал сфери торгівлі величезний, але ні за кількістю, ні за якістю він не рівнозначний складним завданням та зростаючій ролі торгівлі в ринковому середовищі.

Контрольні запитання

1.У чому полягають суть та зміст торгівлі?

2.Які провідні функції торгівлі?

3.Яким чином торгівля впливає на споживання товарів?

4.Яка залежність економічних зв'язків і сфери обігу?

Література

Апопій В. В., Бабенко С. Г., Гончарук Я. А та ін. Комерційна діяльність. - К.: Знання, 2008. - С. 32-35.

Питання 2. Роль і завдання комерційної роботи на сучасному етапі

 

 

 

План

1. Оптове підприємство як основний суб 'єкт оптового ринку.

2. Оптово-посередницькі господарські формування.

3. Інфраструктура оптового ринку.

4. Господарські зв 'язки суб 'єктів оптового ринку.

5. Організаційно-правове регулювання взаємодії суб'єктів на оптовому

ринку.

6. Види господарських договорів.

7. Порядок укладання, зміни та розірвання договорів.

Ключові поняття: акцепт, акредитив, договір, Інкотермс, інфраструкту­ра ринку, комерційне посередництво, комерційний розрахунок, планування ко­мерційної діяльності, постачальники, оптові посередники, претензія, штраф, штрафні санкції.

Питання 1. Оптове підприємство як основний суб'єкт оптового ринку

У системі комерційних зв'язків між сферами виробництва та споживання оптова торгівля відіграє роль торговельного посередника між виробниками готової продукції та її роздрібними продавцями.

 

       
   
Це підприємство оптового ринку, яке самостійно набуває права власності на товар і спеціалізується на оптовій торговельній діяльності, виконуючи повний комплекс закупівельно-збутових та склад­ських технологічних операцій  
 
 

 

 


Основною засадою функціонування на ринку оптового торговельного пі­дприємства є оргаиізаційно-господарська незалежність, що передбачає повну самостійність і цілковиту свободу вибору організаційно-правової форми, харак­теру відносин з іншими суб'єктами ринку, спеціалізації та асортиментного профілю

 

Література

1. Апопій В. В., Бабенко С. Г., Гончарук Я. А. та ін. Комерційна діяль­ність - К.: Знання, 2008. - С. 70-77.

2. Криковцева Н. О., Козакова О. Б., Саркісян 77. Г. та ін. Комерційна діяльність: навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - С. 165-171.

Питання 2. Оптово-посередницькі господарські формування

 

 


Законодавче закріплення рівності усіх форм власності та регулювання ві­дносин власності диференціювало видову різноманітність суб'єктів оптового ринку.

 

 

Оптовий дилер не може проводити оптові операції з іншими, аналогічни­ми, а тим більше, конкуруючими товарами.

 

 

 

Контрольні запитання

1. Які є види оптових посередників інстшуціонального ринку?

2. Які основні структурні елементи діють на оптовому ринку?

3. Які є види традиційних господарських формувань оптового ринку?

4. Які є види нових господарських формувань оптового ринку?

Література

1. Апопій В. В., Бабенко С. Г., Гончарук Я. А. та ін. Комерційна діяль­ність. - К.: Знання, 2008. - С. 77-81.

2. Воробйов Б. 3., Локт'єв Е. М, Плетень Ю. /. Основи комерційної діяльності - К.: ВЕУ, 2004. - С. 260-268.

 

Питання 3. Інфраструктура оптового ринку

       
   
це складова частина інфраструктури товарного ринку і являє собою сукупність установ, підпри­ємств, служб та комерційно-торговельних заходів, що створюють загальні умови для ефективного провадження процесу оптової реалізації товарів і послуг  
 
 


Важливою особливістю інституціональної інфраструктури є її неоснов­ний, вторинний і допоміжний характер.

 

Інституціональна інфраструктура не обмежується лише оптовим ринком, вона носить міжгалузевий характер.

 

       
   
це сформована під впливом конкретно-історичних обставин і суспільного розподілу праці, а також відповідна рівневі розвитку економічних відносин сукупність державних, колективних та приватних суб'єктів, які організаційно, ресурсно і технічно забезпечують оптовий рух товарів зі сфери вироб­ництва до сфери споживання  
 

 

 


За функціональним призначенням елементи інфраструктури оптового ринку поділяють на основні і загальні.

 

 


 

 
 

 

 


.

 

 


 


 

Господарські формування оптової підгалузі, підприємства основного ви­робництва і сільського господарства разом з елементами основної та загальної інфраструктур утворюють цілісну систему взаємопов'язаних і взаємообумовле- них ланок, спрямованих на задоволення економічних виборів та соціальних потреб споживачів.

Контрольні запитання

1. Що відноситься до інфраструктури оптового ринку?

2. У чому полягає функціональне призначення інфраструктури оптового ринку?

3. У чому полягає особливість інфраструктури оптового ринку?

4. Що входить до основної інфраструктури оптового ринку?

5. Що включає загальна інфраструктура оптового ринку?

Література

І.Апопій В. В., Бабенко С. Г., Гончарук Я. А. та іи. Комерційна діяльність па ринку товарів і послуг. - К.: НМЦ "Укоопосвіта", 2002. - С. 75-77.

2. Апопій В. В., Бабенко С. Г„ Гончарук Я. А та ін. Комерційна діяль­ність, - К.: Знання, 2008. - С. 81-84.

Питання 4. Господарські зв'язки суб'єктів оптового ринку

 

 


Важливою умовою динамічного розвитку економіки та збалансованості попиту і пропозиції на ринку товарів та послуг є встановлення раціональних господарських зв'язків між суб'єктами ринку.

 

Встановлення раціональних господарських зв'язків між суб'єктами ринку - невід'ємний складник комерційної діяльності, що включає економічні, організа­ційно-правові та фінансові відносини між постачальниками і покупцями товарів.

 

 

Література

Апопій В. В., Бабенко С. Г., Гончарук Я. А. та ін. Комерційна діяльність. - К.: Знання, 2008.-С. 101-105.

Питання 5. Організаційно-правове регулювання взаємодії суб'єктів на оптовому ринку

Державне регулювання включає великий арсенал соціально-економічних заходів: затвердження правових основ ринкового механізму, що регламентують та ініціюють широке поле підприємницької діяльності; визначення і встанов­лення пріоритетів у розвитку народного господарства з одночасним впрова­дженням елементів пільгового оподаткування та інвестування науки, торгівлі, підприємств малого та середнього бізнесу; формування соціальних цінностей суспільства за рахунок регулювання діяльності фінансових, інвестиційних і трудових інститутів тощо.


 

З метою формування ринкових відносин в Україні прийнято цілий ряд законів та нормативних документів, що регулюють та регламентують товарно- грошові відносини:

• Господарський кодекс України;

• Цивільний кодекс України;

• Закони України:

■ "Про захист прав споживачів";

• "Про споживчу кооперацію";

• "Про товарну біржу";

■ "Про обмеження монополізму";

• "Про зовнішньоекономічну діяльність";

■ "Про рекламу";

• "Про стандартизацію та сертифікацію" та інші.

Аспекти господарських відносин між суб'єктами ринку з питань поставок товарів регламентуються "Положением о поставках товаров народного потреб­ления", в якому викладено основні принципи побудови цих взаємовідносин:

• порядок формування господарських договорів;

• основний зміст та правові основи вирішення основних питань договору;

• форми укладання договорів поставки;

• порядок вирішення господарських спорів, пов'язаних з поставкою това­рів, порядок розірвання договорів поставки товарів.

Конкретні норми визначаються договорами та контрактами

Крім того, діють і інші нормативні документи, зокрема Інструкція про порядок приймання товарів за кількістю та якістю.

Контрольні запитання

1. Які основні завдання стоять перед організаційно-правовим регулюван­ня взаємодії суб'єктів на ринку?

2. У чому полягає суть організаційно-правового регулювання?

3. Які документи регулюють господарські взаємовідносини промислово­сті та торгівлі з питань закупівель, приймання і продажу товарів?

Література

1. Апопій В. В., Бабенко С. Г., Гончарук Я. А. та ін. Комерційна діяль­ність. - К.: Знання, 2008. - С. 105-107.

2.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти