ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема 1.2. Суб'єкти та об'єкти комерційної діяльності

План

1. Види та класифікація суб'єктів комерційної діяльності, фізичні та юридичні особи.

2. Організаційно-правові форми юридичних осіб.

3. Товар як об 'єкт комерційної діяльності.

4. Послуги та вимоги до них.

5. Характеристика особливих видів об 'єктів комерційної діяльності.

6. Основні вимоги до об'єктів комерційної діяльності.

Ключові поняття: агент, акціонерне товариство, асортимент товарів, асоціація, дилер, дистриб'ютор, комісіонер, комітент, консигнатор, консалтин­гові послуги, концерн, магазин, мале підприємство, організація, підприємство, послуга, товар, товариство, синдикат, холдинг-компанія, юридична особа.

Питання 1. Види та класифікація суб'єктів комерційної діяльності, фізичні та юридичні особи

Суб'єктами комерційної діяльності відповідно до чинного законодавства України можуть бути фізичні та юридичні особи.


 


 

Як підприємець зі створенням юридичної особи може бути зареєстрована фізична особа.

Юридична особа повинна мати самостійний баланс, поточні рахунки, від свого імені виступати в суді, набувати майнові та немайнові права.

Види суб'єктів комерційної діяльності


 

 

 
 


За призначенням оптові бази поділяються на:

• оптово-збутові;

• оптово-торговельні;

• оптово-закупівельні;

• перевалочні;

• вихідні та ін.

Найбільш характерна організаційно-правова форма оптової бази - акціо­нерне товариство.

У системі кооперації - спільне підприємство.

 
 

 

 


Мережа таких складів відіграє провідну роль в оптово-складському і тран­зитному обороті.

Організаційно-правовий статус - переважають товариства з обмеженою відповідальністю.

 

 
 

 

 


Оптові продовольчі ринки поділяють:

· за товарним профілем на ринки:

· м'яса, м'ясопродуктів і худоби;

· масла, жирів та молокопродуктів;

· овочів, плодів та продуктів їх переробки;

· цукру і кондитерських виробів;

· технічних культур;

· за територіальною ознакою на ринки:

· сільські;

· міські;

· районні;

· міжрегіональні.

За організаційно-правовою формою - акціонерне товариство або госпо­дарське товариство.


 

Оптово-роздрібні підприємства здійснюють оптову та роздрібну торгівлю товарами легкої промисловості, меблями, будівельними матеріалами, лісомате­ріалами, культтоварами. В організаційно-правовій формі - це господарське товариство або кооперативні підприємства.

 

 

 

 


Класифікація суб'єктів комерційної діяльності

 

 


Наведена класифікація охоплює основні ознаки, за якими суб'єкти комер­ційної діяльності поділяються на види і типи, характерні для усіх трьох сфер торгівлі:

• роздрібної;

• оптової;

• комерційного посередництва.


 

       
 
 
   

 

 


Контрольні запитання

1. Хто може бути суб'єктом комерційної діяльності?

2. Чи може магазин за своїм статусом бути юридичною або неюридичною особою?

3. Який правовий статус можуть мати аптеки?

4. Як поділяють ринки за статусом?

5. У чому полягає головне завдання біржі?

6. Чи мають право біржові брокери виконувати юридичні дії?

7. Чиї інтереси в Україні представляють дистриб'ютори?

8. З ким співпрацюють комерційні агенти і на якій основі?

9. Які існують нові форми і види суб'єктів комерційної діяльності?

Література

Апопій В. В., Бабенко С. Г., Гончарук Я. А. та ін. Комерційна діяльність. - К: Знання", 2008. - С. 47-54.

 

Питання 2. Організаційно-правові форми юридичних осіб

 


 

 

Акціонерне товариство

це товариство, яке має статутний фонд, поділений на визначену кількість акцій рівної номінальної вартості, а засновниками й акціонерами можуть бути фізичні та юридичні особи, які несуть майно­ву відповідальність у межах внесеного вкладу

Акціонерні товариства бувають двох видів: відкриті (ВАТ) і закриті


 

 


(ЗАТ).


 

 


Кооперативи

це автономна асоціація осіб, які добровільно об'єдналися з метою задоволення своїх економіч­них, соціальних і культурних потреб з допомогою підприємства, що перебуває у спільному володінні та управляється демократично

Членами кооперативу виступають фізичні особи, які вносять обов'язкові внески, а за бажанням - і додаткові.
  Спілки бувають районні, міжрайонні, обласні, всеукраїнські.

 

Підприємства, товариства, кооперативи мають право об'єднати свою ко­мерційну діяльність у межах більш складних формувань, зберігаючи свою юри­дичну самостійність.

Більшість об'єднань діє на основі статуту і визнана юридичними особами.

Юридичні особи виступають у цивільному і комерційному оборотах як самостійні суб'єкти права.

Корпоративні структури мають можливість формувати фінансові ресурси за рахунок емісії акцій, облігацій.

Контрольні запитання

1. У якому випадку торговельне підприємство може бути віднесено до категорії малих?

2. Чим відрізняються відкриті акціонерні товариства від закритих?

З.Чим відрізняються кооперативи від інших організаційно-правових

форм?

4. У чому полягає відмінність корпорації від асоціації?

5. Яким принципом керуються спілки кооперативів?

6. Які юридичні особи несуть майнову відповідальність у повному обсязі?

Література

Апопій В. В., Бабенко С. Г., Гончарук Я. А. та ін. Комерційна діяльність на ринку товарів і послуг. - К.: НМЦ "Укоопосвіта", 2002. - С. 44, 45.

 

 

Питання 3. Товар як об'єкт комерційної діяльності

 


 

У ринковому середовищі по суті всі продукти праці визнаються потен­ційним товаром і на них розповсюджуються товарно-грошові відносини.

Номенклатура товарів на внутрішньому ринку охоплює мільйони видів і різновидів.

Товари як об'єкти комерційної діяльності за призначенням поділяються на два класи:

•товари широкого вжитку; •товари виробничого призначення.

До товарних груп відносять:

• М'ясо і м'ясопродукти;

• Молоко і молокопродукти;

• Рибу і рибопродукти;

• Зерноборошняні товари;

• Смакові товари;

• Тканини;

• Одяг;

• Взуття тощо.

Товарна група - тканини поділяється на підгрупи:

• бавовняні;

• лляні;

• вовняні;

• шовкові.

Різновиди товарів: туфлі чоловічі, туфлі жіночі, туфлі дитячі тощо. 

 

  Усі ці товари відрізняються частотою попиту.

 

 


 


Контрольні запитання

1. За якими ознаками здійснюється торговельна класифікація товарів?

2. Які аспекти товарів характеризують ознаки торговельної класифікації товарів?

3. На базі чого в торговельній практиці формують груповий асортимент?

4. Що служить основою для створення видового асортименту в торгівлі?

5. У чому полягає практична цінність торговельної класифікації?

6. З якою метою широко використовуються в класифікації складність асортименту і частота попиту?

7. Як здійснюється класифікація товарів залежно від задоволення потреб?

8. Для чого потрібна класифікація товарів залежно від задоволення фізич­них, матеріальних, соціальних і духовних потреб?

Література

1. Апопій В. В., Бабенко С. Г., Гончарук Я. А. та ін. Комерційна діяльність на ринку товарів і послуг. - К.: НМЦ "Укоопосвіта", 2002. - С. 50-52.

2. Апопій В. В. Комерційна діяльність: підруч. - К.: Знання, 2008. - С. 54—

57.

Питання 4. Послуги та вимоги до них

 


© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти