ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Принципи функціонування оптового торговельного підприємства


 

Оптові торговельні підприємства класифікують за рядом ознак:

• функціональним рівнем;

• організаційно-правовою формою;

• формою власності та належності;

• місцем та роллю у товаропросуванні; •товарною спеціалізацією.

 

       
 
 
 
 
 

 

 


це невеликі за обсягами оптового обороту склади, покликані обслуговувати потреби відомчої торгове­льної мережі (товарні склади районних споживчих товариств, склади роздрібних торговельних асоціацій, склади великих роздрібних торговельних підпри­ємств)  

 

 

За організаційно-правовою формою оптові підприємства поділяють на: «акціонерні товариства відкритого і закритого типу;

• асоціації роздрібних, роздрібних і оптових, торговельних і виробничих підприємств;

• структурні підрозділи промислово-торговельно-фінансові концерни;

• товариства з обмеженою відповідальністю;

• малі і приватні підприємства.

За формою власності підприємства інституціонального ринку бувають:

• приватні;

• колективні;

• державні.

Форма власності визначає належність оптових підприємств:

• гапузеві;

• відомчі;

• позавідомчі.

Галузеві - орієнтовані на забезпечення постачальницько-збутових потреб окремих галузей промисловості та сільського господарства.

Відомчі - як приклад, система оптових підприємств споживчої кооперації (обласні, міжрайонні і районні торговельні бази, товарні склади споживчих товариств).

Позавідомчі - оптові підприємства інституціонального ринку, що виник­ли за останній час (малі, орендні, приватні, сумісні оптові підприємства).

За місцем і роллю у товаропросуванні оптові підприємства поділяють на три групи:

вихідні - створюються і функціонують при найбільших підприємствах промисловості або у центрах концентрації виробництва товарів подібного складного асортименту;

торговельно-закупівельні - спеціалізуються на закупівлі та концентра­ції широкого асортименту товарів широкого вжитку, виконують технологічні операції щодо перетворення асортименту із наступною реалізацією оптових партій у ті регіони, що слабше або зовсім не забезпечені товарами цього асор­тименту;

торговельні - максимально наближені до споживчого ринку і здійсню­ють постачання розукрупнених партій товарів у роздрібну торговельну мережу зони обслуговування (адміністративного району, окремо взятого населеного пункту тощо).

За товарною спеціалізацією оптові торговельні підприємства поділяють на три групи:

спеціалізовані - підприємства, зміст роботи яких тісно пов'язаний із товарним асортиментом однієї або невеликої кількості споріднених товарних груп (взуття, одяг, м'ясо - молоко, бакалійні товари тощо);

•універсальні - це оптові підприємства, що здійснюють сукупність ко- мерційно-технологічних операцій з універсальним, широким асортиментом продовольчих або непродовольчих товарів;

•змішані - це оптові підприємства, які оперують одночасно продоволь­чими і непродовольчими товарами, маючи для цього належні технічні та техно­логічні можливості.

Розміщення оптових підприємств повинно проводитися відповідно до принципів рівномірності, економічної доцільності та підпоряд­ковуватися завданню побудови у перспективі територіально рів­номірно розгалуженої мережі оптових торговельних підприємств за умови створення повноцінного конкурентного середовища на оптовому ринку.

У процесі своєї діяльності з метою одночасного задоволення потреб сфе­ри виробництва та споживчого ринку оптові підприємства виконують ряд комерційних і виробничих функцій.


 

Контрольні запитання

1. Які фактори обумовлюють об'єктивну необхідність включення до структури комерційних зв'язків оптових посередників?

2. Якими є основні ознаки класифікації оптових підприємств?

3. Яка мета регіональних оптових торговельних підприємств?

4. У чому полягає завдання вихідних баз промисловості?

5. Де концентруються торговельно-закупівельні оптові підприємства?

6. Де функціонують торговельні оптові підприємства і чому?

7. Чим найчастіше визначається товарна спеціалізація оптового підприєм­ства?

8. Які основні вимоги висуваються до змішаних оптово-торговельних пі­дприємств?

9. Якою повинна бути організаційна побудова оптово-торговельного під­приємства в сучасних умовах?

Література

1. Апопій В. В., Бабенко С. Г., Гончарук Я. А. та ін. Комерційна діяль­ність - К.: Знання, 2008. - С. 70-77.

2. Криковцева Н. О., Козакова О. Б., Саркісян 77. Г. та ін. Комерційна діяльність: навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - С. 165-171.

Питання 2. Оптово-посередницькі господарські формування

 

 


Законодавче закріплення рівності усіх форм власності та регулювання ві­дносин власності диференціювало видову різноманітність суб'єктів оптового ринку.

 

 

Оптовий дилер не може проводити оптові операції з іншими, аналогічни­ми, а тим більше, конкуруючими товарами.

 

 

 

Контрольні запитання

1. Які є види оптових посередників інстшуціонального ринку?

2. Які основні структурні елементи діють на оптовому ринку?

3. Які є види традиційних господарських формувань оптового ринку?

4. Які є види нових господарських формувань оптового ринку?

Література

1. Апопій В. В., Бабенко С. Г., Гончарук Я. А. та ін. Комерційна діяль­ність. - К.: Знання, 2008. - С. 77-81.

2. Воробйов Б. 3., Локт'єв Е. М, Плетень Ю. /. Основи комерційної діяльності - К.: ВЕУ, 2004. - С. 260-268.

 

Питання 3. Інфраструктура оптового ринку

       
   
це складова частина інфраструктури товарного ринку і являє собою сукупність установ, підпри­ємств, служб та комерційно-торговельних заходів, що створюють загальні умови для ефективного провадження процесу оптової реалізації товарів і послуг  
 
 


Важливою особливістю інституціональної інфраструктури є її неоснов­ний, вторинний і допоміжний характер.

 

Інституціональна інфраструктура не обмежується лише оптовим ринком, вона носить міжгалузевий характер.

 

       
   
це сформована під впливом конкретно-історичних обставин і суспільного розподілу праці, а також відповідна рівневі розвитку економічних відносин сукупність державних, колективних та приватних суб'єктів, які організаційно, ресурсно і технічно забезпечують оптовий рух товарів зі сфери вироб­ництва до сфери споживання  
 

 

 


За функціональним призначенням елементи інфраструктури оптового ринку поділяють на основні і загальні.

 

 


 

 
 

 

 


.

 

 


 


 

Господарські формування оптової підгалузі, підприємства основного ви­робництва і сільського господарства разом з елементами основної та загальної інфраструктур утворюють цілісну систему взаємопов'язаних і взаємообумовле- них ланок, спрямованих на задоволення економічних виборів та соціальних потреб споживачів.

Контрольні запитання

1. Що відноситься до інфраструктури оптового ринку?

2. У чому полягає функціональне призначення інфраструктури оптового ринку?

3. У чому полягає особливість інфраструктури оптового ринку?

4. Що входить до основної інфраструктури оптового ринку?

5. Що включає загальна інфраструктура оптового ринку?

Література

І.Апопій В. В., Бабенко С. Г., Гончарук Я. А. та іи. Комерційна діяльність па ринку товарів і послуг. - К.: НМЦ "Укоопосвіта", 2002. - С. 75-77.

2. Апопій В. В., Бабенко С. Г„ Гончарук Я. А та ін. Комерційна діяль­ність, - К.: Знання, 2008. - С. 81-84.

Питання 4. Господарські зв'язки суб'єктів оптового ринку

 

 


Важливою умовою динамічного розвитку економіки та збалансованості попиту і пропозиції на ринку товарів та послуг є встановлення раціональних господарських зв'язків між суб'єктами ринку.

 

Встановлення раціональних господарських зв'язків між суб'єктами ринку - невід'ємний складник комерційної діяльності, що включає економічні, організа­ційно-правові та фінансові відносини між постачальниками і покупцями товарів.

 

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти