ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Класифікація господарських зв'язків

 

 


 

Метою суто економічних зв'язків є забезпечення пріоритетності еконо­мічних інтересів суб'єктів ринку (отримання максимального прибутку). За сво­їм змістом ці зв'язки поділяються на: , «власне комерційні; «коопераційні; «інтеграційні; •технологічні та інші.

Мета соціально спрямованих зв'язків - це забезпечення пріоритетності інтересів суспільства і лише відтак підприємця.

Система простих господарських зв'язків передбачає просування товарів чи послуг від виробників до роздрібних торговельних підприємств без участі посередників. Така система зв'язків забезпечує тісний контакт зі споживачами і дає вичерпну інформацію щодо їх потреб.

Система складних господарських зв 'язків виникає за умов використання у відносинах між виробниками і роздрібними торговельними підприємствами послуг незалежних посередників.

За кількістю посередників розрізняють одно-, дво- і багатоланцюгові зв'язки.

Прямі зв'язки - це взаємовідносини підприємств-виробників або вироб­ничих об'єднань безпосередньо з роздрібними торговельними підприємствами.

Опосередкованими називаються господарські зв'язки, в яких беруть участь три і більше учасників, у тому числі й оптові підприємства та організації.

Умовно-постійні господарські зв 'язки - якщо строк дії більше року.

Оперативні господарські зв 'язки - разові.

При міжсистемних господарських зв 'язках взаємовідносини щодо поставки товарів і послуг встановлюються між підприємствами та організація­ми, які належать різним міністерствам і відомствам.

Внутріїиньосистемні господарські зв'язки встановлюються між підпри­ємствами одного міністерства чи відомства.

Контрольні запитання

1. Що є об'єктивною основою господарських зв'язків у ринковій еконо­міці?

2. На яких засадах будуються господарські зв'язки між учасниками рин­кового товаропросування?

3. Які основні категорії господарських зв'язків?

4. Яке значення відіграють господарські зв'язки торгівлі з промисловістю в економіці держави?

5. Яка структура господарських зв'язків торгівлі з промисловістю під час постачання різних груп товарів і чим вона визначається?

6. Що виступає об'єктом суто економічних зв'язків?

7. На що орієнтовані соціально спрямовані зв'язки?

8. У яких випадках встановлюються прості господарські зв'язки?

Література

Апопій В. В., Бабенко С. Г., Гончарук Я. А. та ін. Комерційна діяльність. - К.: Знання, 2008.-С. 101-105.

Питання 5. Організаційно-правове регулювання взаємодії суб'єктів на оптовому ринку

Державне регулювання включає великий арсенал соціально-економічних заходів: затвердження правових основ ринкового механізму, що регламентують та ініціюють широке поле підприємницької діяльності; визначення і встанов­лення пріоритетів у розвитку народного господарства з одночасним впрова­дженням елементів пільгового оподаткування та інвестування науки, торгівлі, підприємств малого та середнього бізнесу; формування соціальних цінностей суспільства за рахунок регулювання діяльності фінансових, інвестиційних і трудових інститутів тощо.


 

З метою формування ринкових відносин в Україні прийнято цілий ряд законів та нормативних документів, що регулюють та регламентують товарно- грошові відносини:

• Господарський кодекс України;

• Цивільний кодекс України;

• Закони України:

■ "Про захист прав споживачів";

• "Про споживчу кооперацію";

• "Про товарну біржу";

■ "Про обмеження монополізму";

• "Про зовнішньоекономічну діяльність";

■ "Про рекламу";

• "Про стандартизацію та сертифікацію" та інші.

Аспекти господарських відносин між суб'єктами ринку з питань поставок товарів регламентуються "Положением о поставках товаров народного потреб­ления", в якому викладено основні принципи побудови цих взаємовідносин:

• порядок формування господарських договорів;

• основний зміст та правові основи вирішення основних питань договору;

• форми укладання договорів поставки;

• порядок вирішення господарських спорів, пов'язаних з поставкою това­рів, порядок розірвання договорів поставки товарів.

Конкретні норми визначаються договорами та контрактами

Крім того, діють і інші нормативні документи, зокрема Інструкція про порядок приймання товарів за кількістю та якістю.

Контрольні запитання

1. Які основні завдання стоять перед організаційно-правовим регулюван­ня взаємодії суб'єктів на ринку?

2. У чому полягає суть організаційно-правового регулювання?

3. Які документи регулюють господарські взаємовідносини промислово­сті та торгівлі з питань закупівель, приймання і продажу товарів?

Література

1. Апопій В. В., Бабенко С. Г., Гончарук Я. А. та ін. Комерційна діяль­ність. - К.: Знання, 2008. - С. 105-107.

2. Положение о поставках товаров народного потребления. - Москва,

1988.

3. Інструкції про порядок приймання товарів за кількістю та якістю.

Питання 6. Види господарських договорів  

 


За строками дії

 

Контрольні запитання

1. Яку роль відіграють договори в комерційній діяльності?

2. У чому полягає суттєва відмінність договору купівлі-продажу від дого­вору постачання товарів?

3. Від чого залежить ефективність комерційної діяльності?

Література

Апопій В. В., Бабенко С. Г., Гончарук Я. А. та ін. Комерційна діяльність. - К.: Знання, 2008. - С. 107-110.

Питання 7. Порядок укладання, зміни та розірвання договоруУ випадку виникнення заперечень щодо умов договору в 20-денний строк складається протокол розбіжностей і разом з підписаним договором направля­ється другій стороні, яка за цей строк (20 днів) повинна погодитися з даними запереченнями. Якщо заперечення не прийняті, договір вважається не укладеним.

Зміна умов договору та його розірвання згідно з умовами чинного законо­давства.


 

Контрольні запитання

1. До яких державних органів варто звернутися під час збирання інфор­мації?

2. Що має знайти відображення в договорі обов'язково?

3. У яких випадках необхідні розірвання договору або зміна його умов?

Література

1. Апопій В. В., Бабенко С. Г„ Гончарук Я. А. та ін. Комерційна діяль­ність. -К: Знання, 2008.-С. 115-119.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти