ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема 2.2. Організація оптових закупівель товарів

План

1. Значення, сутність, мета й принципи закупівельної роботи на оптово­му ринку.

2. Джерела закупівель товарів, їх класифікація.

3. Обгрунтування вибору постачальників товарів.

4. Оперативне планування оптових закупівель товарів.

5. Закупівлі товарів на основі прямих зв 'язків.

6. Організація закупівель товарів на ярмарках і виставках.

7. Оптові закупівлі товарів на біржах.

8. Оптові закупівлі товарів у закордонних фірм.

Ключові поняття: аукціон, біржа, брокер, виставка, конкурс, маклер, оп­товий продовольчий ринок, оптові бази, оферта, претензія, пеня, ресурси, тен­дер, товарна біржа, ярмарок.

Питання 1. Значення, сутність, мета й принципи закупівельної робо­ти па оптовому ринку

Оптові закупівлі товарів в умовах глибокого суспільного розподілу праці є необхідною комерційною функцією, яка забезпечує розміщення замовлень торгівлі на виготовлення та постачання товарів, необхідних для задоволення попиту населення у товарах народного споживання.

 

 

 


 

 

Контрольні запитання

1. У чому полягає суспільне значення закупівель?

2. Якою гарантією для виробників і роздрібної торгівлі є оптові закупівлі?

3. Якими основними принципами керуються під час оптових закупівель?

Література

Апопій В. В., Бабенко С. Г., Гончарук Я. А. та ін. Комерційна діяльність на ринку товарів та послуг. - К.: НМЦ "Укоопосвіта", 2002. - С. 95, 96.

Питання 2. Джерела закупівель товарів, їх класифікаціяОзнаки класифікації джерел закупівель товарів


 

Питання 3. Обґрунтування вибору постачальників товарів

В організації господарських зв'язків велике значення має правильний вибір постачальників товарів.

Вибір постачальників здійснюється у випадку відсутності серед них монополії.

Коли постачальників небагато (два-три), відбір здійснюегься в один етап.

При великій кількості постачальників їх відбір здійснюється в два етапи:

 

 

 

 

 

Критерії кінцевого відбору постачальників

 

Критерії відбору Постачальники
з/п
Ціна одиниці товару      
Якість товарів      
Форма розрахунків      
Віддаленість постачальника      
Розмір партії      
  Кількість балів      

 

Критерії попереднього відбору постачальників

 

Критерії відбору Постачальники
з/п 4 і т.д
Фінансові умови        
Періодичність поставки        
Комплектність поставки        
Упакування        
Гарантії        
Комунікаційні умови        
Інші критерії        
  Висновок        

 

 

Критерії відбору можуть бути доповнені іншими специфічними для кон­кретного покупця.

Оцінювати постачальників доцільно, виставляючи бали, а саме:

5 - відмінно;

4 - дуже добре;

З - добре;

2 - задовільно;

1 - мало прийнятний;

0 - не прийнятний.

Переваги надаються постачальникам з найбільшим середнім значенням оцінки.

Більш детальний відбір постачальника може бути зроблений під час його відвідування, де варто звернута особливу увагу на:

• відповідність якості товару попиту споживачів;

• можливі фінансові пільги;

• можливості централізованої доставки товарів тощо.

Контрольні запитання

1. Якими критеріями керуються під час вибору постачальників товарів?

2. Після чого здійснюється вибір конкретних постачальників?

3. Від чого залежить кількість постачальників?

4. Що служить джерелами інформації для складання списку постачальни­ків?

Література

Апопій В. В., Бабенко С. Г., Гончарук Я. А. та ін. Комерційна діяльність на ринку товарів та послуг. - К.: НМЦ "Укоопосвіта", 2002. - С. 101-103.

Питання 4. Оперативне планування оптових закупівель товарів

Оперативне планування закупівель товарів - це основа організації закупі­вельної роботи.


 

Вихідний етап оперативного планування - визначення потреби в оптових закупівлях товарів, тобто складання плану надходження товарів на підприєм­ства. Такий план розробляється для кожної товарної групи на плановий період (рік, квартал).

План надходження товарів на підприємство

№ з/п Найменування товарних груп План товарообороту Запаси на кінець Запаси на початок План надходження
         
         
3 і т.д.          

На другому етапі складається план оптових закупівель товарів.

План оптових закупівель товарів підприємством

 

Наймену­вання товарних груп Наймену­вання джерел закупівель Сума Відповідаль­ний за закупівлю Строки
Подання замовлення Укладання договору Уточнення специфі­кації
             
             
             

 

План надходження товарів на підприємство та план оптових закупівель затверджуються керівником або начальником комерційного відділу.

Найбільш складним завданням під час розроблення плану надходження товарів на підприємство є визначення плану продажу товарів. Основою для його визначення на підприємствах оптової торгівлі є замовлення роздрібних підприємств торгівлі та інших споживачів зони діяльності бази, укладені з ними договори на постачання товарів.

Контрольні запитання

1. Яким чином здійснюється розрахунок плану надходження товарів на підприємства?

2. Що має містити план закупівель на відміну від плану надходження товарів?

3. Від чого залежить ефективність закупівельної роботи і як саме?Література

1. Апопій В. В., Бабенко С. Г., Гончарук Я. А. та ін. Комерційна діяльність на ринку товарів та послуг. - К.: НМЦ "Укоопосвіта", 2002. - С. 97-101.

2. Криковцева Н. О., Козакова О. Б., Саркісян Л. Г. та ін. Комерційна діяльність: навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2007 - С. 121-125.

Питання 5. Закупівлі товарів на основі прямих зв 'язків


 

 
 

 


 Прямі договірні зв'язки підприємств торгівлі з виробничими підприєм­ствами є найбільш раціональними для поставок товарів простого асортименту. '1а певних умов прямі зв'язки ефективні і для поставок деяких непродовольчих товарів.

Ефективність прямих зв'язків виражається в закупівлі товарів у виробни­ків за більш низькими цінами за рахунок скорочення кількості посередників і, відповідно, зменшення величини торговельних надбавок, що встановлюються кожним посередником.

За прямих договірних зв'язків:

• укріплюються ділові контакти працівників торгівлі і промисловості;

• є можливість шляхом безпосередніх переговорів узгоджувати розгор­нутий асортимент;

• є можливість впливати на вдосконалення асортименту товарів та під­вищення їх якості.

Для промислових підприємств такі зв'язки дозволяють:

• оперативно переглядати та впроваджувати нові моделі;

• вносити у процесі виробництва корективи в номенклатуру, матеріали і фурнітуру виробів.

Прямі зв'язки є економічно прийнятними лише тоді, коли оптовими покупцями є великі підприємства, обсяг замовлень яких дозволяє виробникам зосередитися на виробництві.

Встановлюючи прямі договірні зв'язки, підприємства торгівлі повинні також передбачати:

• можливість формування широкого асортименту товарів;

• забезпечення завезення товарів з необхідною частотою.

Контрольні запитання

1. Чим пояснюється перехід торговельних підприємств на оптові закупів­лі товарів за прямими зв'язками?

2. Які переваги мають прямі зв'язки над опосередкованими?

3. За яких умов підприємства торгівлі можуть виходити на прямі зв'язки з постачальниками товарів?

Література

Апопій В. В., Бабенко С. Г„ Гончарук Я. А. та ін. Комерційна діяльність. - К.: Знання, 2008.-С. 121-123.

Питання 6. Організація закупівель товарів на ярмарках і виставках


 

Характерними для ярмарків є:

• періодичність;

• участь спеціалістів;

• обов'язкова наявність товарних зразків.

Основна мета - укладання угод на купівлю-продаж товарів чи послуг.


 


 

За тривалістю і способом проведення виставки поділяють на такі види:

• короткотривалі;

• пересувні;

• постійні.


 

Учасники ярмарку надсилають ярмарковому комітету заявку не пізніше, ніж за 15 днів до його початку.

Учасники ярмарку мають право:

• рекламувати свою продукцію;

• укладати договори купівлі-продажу товарів;

• представляти інтереси та укладати договори від імені інших юридич­них осіб;

• вимагати від організаторів ярмарку дотримання умов його проведення.

Координацію робіт з організації та проведення ярмарків здійснює міжобласний комітет з організації та проведення міжобласних опто- во-промйслових ярмарків при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі. Він є постійно діючим органом і формується із представ­ників відомств, діяльність яких пов'язана з питаннями споживчого ринку та затверджується Кабінетом Міністрів України

 

 

Загальне керівництво роботою ярмарку здійснює дирекція. До складу дирекції ярмарку входять представники учасників. Оплата роботи членів дирекції ярмарку, обслуговуючого персоналу та інші витрати здійснюються за рахунок коштів, виділених на проведення ярмарку.

 

 

 

 

Розміри необхідного для експонатів місця залежать від кількості та роз­мірів представлених товарів, а також від мети участі у виставці чи ярмарку.

Залежно від виду товарів і типу переговорів можуть бути влаштовані куточки для сидіння, закриті кабінки та просторі приміщення. До підсобних приміщень відносять:

• кухню;

• склад;

• місце для проспектів;

• гардероб; •технічні підсобки;

• приміщення для персоналу тощо.

 

З урахуванням інших функцій стенду можуть бути організовані додаткові приміщення:

• гардероб для співробітників;

• камера зберігання, сейфи;

• кімната для переодягання;

• кімната відпочинку;

• сервісне бюро тощо.

На ярмарках і виставках, де перевага надається інформації, навантаження покладається на різні засоби інформації:

• доповіді;

• мультимедіа-презентації;

• відеоперегляди тощо.

Така форма презентації обирається у тому випадку, коли досягнення під­приємства можуть бути повною мірою представлені через експонати.

Контрольні запитання

1. Які основні ознаки виставки та ярмарку?

2. Який порядок підготовки до проведення ярмарку?

3. Як підготуватися до участі в ярмарку?

4. Які основні функції дирекції ярмарку?

5. Які вимоги до оформлення стендів на ярмарках?

6. Який порядок презентації товарів на ярмарку?

Література

Апопій В. В., Бабенко С. Г„ Гончарук Я. А. та ін. Комерційна діяльність. - К.: Знання, 2008.-С. 128-133.

 

Питання 7. Оптові закупівлі товарів ті біржах

 


 

 

З оптовим ринком найтісніше пов'язаний біржовий оборот реального часу.


 

Значення біржової торгівлі проявляється в її політичному впливі на сферу виробництва, сферу обміну та сферу споживання.Роль товарних бірж у розвитку оптової торгівлі проявляється також в основних і допоміжних функціях, які вони виконують.


 

Асортиментна номенклатура товарних бірж

 

• сільськогосподарські про­дукція і сировина;

• продовольчі товари;

• ліс і лісоматеріали;

• кольорові та дорогоцінні метали;

• паливо та енергоносії

Біржові торги товарами проводяться в операційній (біржовій) залі в уста­новлені біржею дні і розпочинаються в точно встановлений час.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти