ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Семінарське заняття № 11 «Розділові та умовні умовиводи» – 2 год.

План

1. Умовні умовиводи:

- суто умовний силогізм, його структура та аксіома;

- умовно-категоричний силогізм, правильні та неправильні модуси.

2. Розділові умовиводи:

- розділово-категоричний силогізм, умови отримання істинного висновку;

- суто розділовий умовивід.

 

Семінарське заняття № 12 «Умовно-розділові умовиводи» – 2 год.

План

1. Умовно-розділові (лематичні) умовиводи:

- дилеми, трилеми, полілеми;

- прості та складні леми;

- конструктивні та деструктивні леми.

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: умовивід, силогізм, дедукція, модус, стверджувальний модус (modus ponens), заперечувальний модус (modus tollens), стверджувально-заперечувальний модус (modus ponendo tollens), заперечувально- стверджувальний модус (modus tollendо ponens), помилка, лема, конструктивна дилема, деструктивна дилема.

 

Рекомендована література до Теми 7:

Обов’язкова [2.1; 2.2; 2.5; 2.7 - 9; 2.11; 2.13; 2.15].

Додаткова література по темі [3.8; 3.9; 4.18; 4.19].

 

 

ТЕМА 8. Імовірнісні умовиводи:

Індуктивні умовиводи та умовиводи за аналогією

 

Семінарське заняття № 13 «Індукція та її види» – 2 год.

План

1. Індуктивний умовивід та його структура.

2. Повна та неповна індукція.

3. Методи наукової індукції.

4. Помилки в індуктивних умовиводах.

 

Семінарське заняття № 14

«Аналогія як форма імовірнісного умовиводу» - 2 год.

План

1. Умовивід за аналогією та його структура.

2. Види умовиводів за аналогією.

3. Умови підвищення ступеня імовірності висновку за аналогією.

4. Аналогія в науці та правовому процесі.

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:умовивід, засновок, висновок, достовірні (демонстративні) та імовірні (недемонстративні) умовиводи, індукція, спостереження, експеримент, популярна індукція, індукція через спеціальний відбір фактів, наукова індукція, індуктивні методи, традукція, моделювання, модель, аналогія права, аналогія закону.

 

Рекомендована література до Теми 8:

Обов’язкова [2.3; 2.5; 2.6; 2.11; 2.13; 2.15].

Додаткова література по темі [4.19; 4.20].

ТЕМА 9. Доведення та спростування як логічні основи теорії аргументації

 

Семінарське заняття № 15 «Логічні основи теорії аргументації» – 2 год.

План

1. Аргументація, її структура та суб‘єкти.

2. Структура і види доведення.

3. Логічні правила доведення.

4. Спростування, його види, способи та правила.

5. Порушення правил доведення та спростування.

 

Семінарське заняття № 16 «Суперечка як форма аргументації» – 2 год.

План

1. Суперечка та її види.

2. Дискусія, полеміка, диспут, дебати.

3. Коректні та некоректні засоби ведення суперечки.

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: аргументація, теза, аргумент, демонстрація, доведення, пряме і непряме доведення, апагогічне та розділове доведення, спростування, дискусія, полеміка, диспут, дебати.

 

Рекомендована література до Теми 9:

Обов’язкова [2.2; 2.7; 2.11; 2.13; 2.15].

Додаткова література по темі [4.8; 4.12; 4.13; 4.16; 4.26].


6. Завдання для самостійної роботи

 

Самостійна робота з навчальної дисципліни «Логіка» передбачає виконування практичних завдань з основних тем курсу, які надаються викладачем навчальної дисципліни безпосередньо в академічній групі за варіантами.

Наведені у цьому розділі завдання до кожної з тем курсу є достатніми для формування стійких знань та вмінь при опануванні навчальної дисципліни самостійно, а за бажанням студента поглибити засвоєний матеріал можуть розглядатись як додаткові та сприяють більш повному засвоєнню матеріалу, формуванню вмінь та навичок, що передбачені навчальною програмою дисципліни.

 

ТЕМА 1. Предмет і значення логіки.

Основні формально-логічні закони

Питання для самостійного вивчення

1. Предметне і смислове значення знака.

2. Діалектична логіка Г.-В.-Ф. Гегеля.

 

Практичне завдання

1. Скласти схему «Пізнання: його ступені та форми».

2. Написати твір-есе «Значення вивчення логіки для студентів-правознавців».

 

Теми рефератів

1. Семіотика як наука про знаки та формальна логіка.

2. Виміри та рівні знакового процесу.

 

Рекомендована література до Теми 1:

Обов’язкова [2.2; 2.4; 2.11; 2.12].

Додаткова література по темі [4.8; 4.19; 4.30].

 

 

ТЕМА 2. Поняття та операції з ними

Питання для самостійного вивчення

1. Прийоми подібні до визначення понять (характеристика, опис).

2. Операції над класами:

- додавання (складання);

- віднімання;

- множення.

 

Практичне завдання

Навести 5 прикладів юридичних понять, що знаходяться у відношенні підпорядкування. Зобразити відношення за допомогою колових схем (кіл Ейлера).

 

Теми рефератів

1. Особливості утворення понять в юридичних науках.

2. Логічна сутність кримінально-правової кваліфікації злочину.

 

Рекомендована література до Теми 2:

Обов’язкова [2.5; 2.7; 2.13].

Додаткова література по темі [3.2; 3.8; 4.5; 4.12].

 

 

ТЕМА 3. Судження як форма мислення

Питання для самостійного вивчення

1. Розподіленість термінів у судженнях-визначеннях та виділяючих судженнях.

2. Модальні судження.

 

Практичне завдання

На підставі різних підручників скласти якомога повнішу класифікацію суджень.

 

Теми рефератів

1. Значення розуміння логічної структури судження для правильного використання норм права.

2. Модальні висловлювання в правових контекстах.

3. Логіка запитань і відповідей.

 

Рекомендована література до Теми 3:

Обов’язкова [2.3; 2.5; 2.8; 2.11].

Додаткова література по темі [3.1; 4.5; 4.8; 4.18].

 

 

ТЕМА 4. Вступ до класичної логіки

Питання для самостійного вивчення

1. Співвідношення формальної та символічної логіки.

2. Закони логіки висловлювань.

 

Практичне завдання

За допомогою таблиць істинності визначити, чи є логічним законом таке висловлювання:

а) (А ® В) ® (~B ® ~A);

б) (~А ® ~В) ® (B ® A);

в) (А ® ~В) ® (B ® ~A).

 

Теми рефератів

1. Виникнення та історичний розвиток символічної (математичної) логіки.

2. Виникнення та розвиток некласичних логік.

 

Рекомендована література до Теми 4:

Обов’язкова [2.1; 2.6; 2.7; 2.13; 3.4; 3.9].

Додаткова література по темі [4.10; 4.25].

 

 

ТЕМА 5. Умовивід. Види умовиводів

Питання для самостійного вивчення

1. Обернення умовних суджень:

- конртапозиція;

- конверсія.

2. Умовиводи за логічним квадратом.

 

Практичне завдання

1. На підставі різних підручників скласти якомога повнішу класифікацію умовиводів.

2. Зробіть перетворення, обернення, протиставлення предикату:

а) Будь-який договір є угода.

б) Деякі студенти – відмінники.

в) Жоден злочинець не є моральною людиною.

г) Деякі вчинки не є свідомими.

 

Теми рефератів

1. Істинність та правильність як характеристики форми мислення.

2. Значення умовиводу як форми мислення для пізнавальній діяльності.

 

Рекомендована література до Теми 5:

Обов’язкова [2.2; 2.5; 2.7; 2.9; 2.11].

Додаткова література по темі [4.5; 4.8; 4.18].

 

 

ТЕМА 6. Дедуктивні умовиводи.

Простий категоричний силогізм

Питання для самостійного вивчення

1. Четверта фігура простого категоричного силогізму, її особливі правила та модуси.

2. Категоричні силогізми з виділяючими засновками та із суджень-визначень..

3. Прості категоричні силогізми, що побудовані з суджень можливості.

 

Практичне завдання

1. Навести власні, оригінальні приклади правильних модусів 1-ї фігури простого категоричного силогізму.

2. Навести власні, оригінальні приклади правильних модусів 2-ї фігури простого категоричного силогізму.

3. Навести власні, оригінальні приклади правильних модусів 3-ї фігури простого категоричного силогізму.

 

Теми рефератів

1. Силогістичні фігури у працях Арістотеля.

2. Логічні помилки у простому категоричному силогізмі (на прикладах відомих софізмів).

 

Рекомендована література до Теми 6:

Обов’язкова [2.1; 2.5– 7; 2.9; 2.11].

Додаткова література по темі [4.8; 4.12; 4.18].

 

 

ТЕМА 7. Дедуктивні умовиводи зі складними судженнями

Питання для самостійного вивчення

1. Непрямі дедуктивні міркування:

- за схемою «зведення до абсурду»;

- за схемою «доведення від протилежного».

Теми рефератів

1. Використання дедуктивних умовиводів у правоохоронній діяльності.

2. Порушення правил та законів логіки: паралогізми і софізми.

 

Рекомендована література до Теми 7:

Обов’язкова [2.1; 2.2; 2.5; 2.7 - 9; 2.11; 2.13; 2.15].

Додаткова література по темі [3.8; 3.9; 4.18; 4.19].

 

 

ТЕМА 8. Імовірнісні умовиводи:

Індуктивні умовиводи та умовиводи за аналогією

Питання для самостійного вивчення

1. Індуктивні умовиводи у правовій діяльності.

2. Аналогія права та аналогія закону з точки зору логіки та юридичної науки.

 

Теми рефератів

1. Індуктивний метод Ф. Бекона.

2. Діалектична єдність дедукції та індукції.

3. Використання міркування за аналогією у правовому процесі.

 

Рекомендована література до Теми 8:

Обов’язкова [2.3; 2.5; 2.6; 2.11; 2.13; 2.15].

Додаткова література по темі [4.19; 4.20].

 

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти