ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ

Результати практики оцінюються за такою схемою:

Оформлення матеріалів практики Зміст матеріалів практики Захист практики Сума
10 балів 30 балів 60 балів

 

Кожний блок оцінюється окремо та сумується для виведення підсумкової оцінки. Оцінка за практику викладається у відомість обліку успішності й індивідуальний навчальний план студента.

Студент, який не виконав програму практики, неякісно оформив звіт або несвоєчасно його представив, не додержувався вимог практики й отримав негативний відгук про роботу або незадовільну оцінку під час захисту звіту, вважається таким, який не виконав навчального плану.

Систему оцінювання роботи та знань студентів за результатами прохо­дження навчальної (аналітичної) практики представлено в табл. 1.

Таблиця 1

Система оцінювання академічних досягнень студента з практики (максимальна кількість балів)

1. Звіт із практики – 40 балів
1.1. Оформлення матеріалів практики: 10 балів
1.1.1 Відповідність змісту звіту основній частині звіту
1.1.2 Правильність оформлення звіту (порядок розміщення структурних елементів текстової частини, повнота висвітлення матеріалу, відсутність граматичних помилок)
1.1.3 Наявність і якість оформлення додатків до звіту та відповід­ність їх оформлення встановленим критеріям (вимогам)
1.1.4 Дотримання загальних вимог до оформлення звіту (нумерація сторінок, оформлення титульного листа, дотримання вимог до розміру полів, шрифту, міжрядкового інтервалу й інше)
1.2. Вимоги до змісту звіту з практики: 30 балів
1.2.1 Якість і глибина виконання усіх програмних завдань фахової практичної підготовки
1.2.2 Наявність, системність і глибина особистого аналізу діяльності бази практики
1.2.3 Наявність і якість самостійного виконання індивідуального завдання
2. Захист матеріалів практики – 60 балів
2.1. Глибина оволодіння практичними навичками роботи

Продовження табл. 1

2.2. Уміння стисло (у межах регламенту), послідовно та чітко викласти сутність і результати практики
2.3. Повнота і ґрунтовність відповідей на запитання членів комісії, здатність аргументовано захищати свої висновки та пропозиції

 

Таким чином, якість виконання звіту з практики оцінюється в діапазоні від 0 до 40 балів, а результати захисту матеріалів практики – у діапазоні від 0 до 60 балів. Загальна підсумкова оцінка під час захисту матеріалів практики складається з суми балів, отриманих за якість виконання звіту з практики та кількості балів, отриманих під час захисту.

Переведення даних стобальної шкали оцінювання в національну шкалу та шкалу ЕСТS здійснюється в порядку, представленому в табл. 2.

Таблиця 2

Оцінювання навчальних досягнень студентів

Шкала в балах Національна шкала Шкала ЕСТS
90-100 балів 5 «відмінно» А
80-89 балів 4 «дуже добре» В
65-79 балів 4 «добре» С
55-64 бали 3 «задовільно» D
50-54 бали 3 «достатньо» E
35-49 балів 2 «незадовільно» з можливістю повторного складання FX
1-34 бали 2 «неприйнятно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни F

Критерії оцінювання знань студентів:

Оцінка «відмінно». Звіт з практики є бездоганним у всіх відношеннях. Відповідь студента базується на рівні самостійного мислення з елементами творчого підходу. Студент у повному обсязі, якісно та своєчасно виконав індивідуальне завдання й усі програмні завдання фахової практичної підготовки, зібрав і засвоїв необхідний матеріал, грамотно та логічно його викладає, правильно обґрунтовує ухвалені рішення, ознайомлений із рекомендованою літературою, оперує фінансовими термінами, використовує та дає критичну оцінку широкого кола практичних проблем, уміло поєднує теоретичні надбання з практикою, його доповідь стисла, логічна, проголошена вільно, відповіді на запитання правильні.

Оцінка «дуже добре». Звіт з практики є бездоганним у всіх відношеннях.

Відповідь будується на рівні самостійного мислення. Студент у повному обсязі, якісно та своєчасно виконав індивідуальне завдання й усі програмні завдання фахової практичної підготовки, зібрав і засвоїв необхідний матеріал, грамотно та логічно його викладає, правильно обґрунтовує ухвалені рішення, ознайомлений із рекомендованою літературою, оперує фінансовими термінами, використовує та дає критичну оцінку широкого кола практичних проблем, здійснює само­стійний аналіз опрацьованого матеріалу, вміло поєднує теоретичні надбання з практикою. Його доповідь стисла, логічна, проголошена вільно, відповіді на запитання правильні. Можливі несуттєві труднощі у відповідях на деякі неосновні питання.

Оцінка «добре» виставляється за ґрунтовно складений звіт, сумлінну підготовку до його захисту й умілий виклад матеріалу та знань. Під час написання звіту студент використав достатню кількість фактичного матеріалу, його доповідь логічна, проголошена вільно, відповіді на запитання здебільшого правильні та стислі, будуються на рівні самостійного мислення. Однак, на захисті студент є непослідовним у відповідях, недостатньо обґрунтовує свої висновки та допускає певні неточності в трактуванні окремих проблем.

Оцінка «задовільно» виставляється, якщо студент виконує роботи з порушенням терміну, припускає неточності в оформленні матеріалів практики, орієнтується в програмних завданнях фахової практичної підготовки, але не може без сторонньої допомоги зробити на їх основі висновки, пов’язати теоре­тичні узагальнення з практикою, відчуває значні труднощі в стислому та логічному викладі проблем, не всі його відповіді на запитання правильні або повні.

Оцінка «достатньо». Поверхневе знання матеріалу, часткове виконання кожного виду програмних завдань фахової практичної підготовки, недостатньо чітке формулювання під час викладення матеріалів звіту. Студент допускає суттєві помилки та неточності, не володіє практичними навичками у сфері фінансової та кредитної діяльності.

Оцінка «незадовільно» виставляється у випадку, коли студент, навіть маючи непоганий письмовий варіант звіту з практики, не виконав певний вид програмних завдань фахової практичної підготовки, виконав його з нехтуванням встановлених вимог, не може відповісти на запитання щодо сутності досліджених питань, не виконав календарний план проходження навчальної (аналітичної) практики.

Оцінка «неприйнятно» ставиться в інших випадках, коли студент не з’явився на кафедру для отримання щоденника практики, не виконав і не захистив звіту з практики.


ДОДАТКИ

Додаток А

Календарний план проходження практики в головних фінансових управліннях обласних державних адміністрацій,

Фінансових управліннях районних державних адміністрацій і виконавчих комітетів міських рад

 

№ з\п Зміст роботи Дні
1. Ознайомитись із роботою фінансового управління та його структурних підрозділів.  
2. Вивчення структури та функцій фінансового управління, його структурних підрозділів, посадових обов’язків і повноважень їх працівників.  
3. Ознайомитись із порядком складання, розгляду та затвердження бюджету.  
4. Ознайомитись із порядком складання розрахунків і планування доходів бюджету області (району, міста).  
5. Ознайомитись із порядком організації фінансування видатків бюджетних організацій області (району, міста): - організація фінансування суб’єктів господарювання комунальної власності (житлово-комунальне господарство, водопостачання та водовідведення, теплопостачання, транспорт тощо); - фінансування закладів охорони здоров’я; - фінансування закладів освіти; - фінансування закладів культури, мистецтва, туризму, фізичної культури та спорту.  
6. Провести аналіз виконання бюджету за минулий рік і плану виконання бюджету на поточний рік.  
8. Оформлення звіту з практики.  

Додаток Б

Календарний план проходження практики в територіальних органах Державної казначейської служби України

№ з\п Зміст роботи Дні
1. Ознайомитись зі структурою Державної казначейської служби України, правами й обов’язками її працівників.  
2. Ознайомитись із організацією виконання бюджету та здійснення контролю за ним.  
3. Ознайомитись із фінансуванням видатків бюджету.  
4. Ознайомитись із веденням обліку касового виконання бюджету та складанням звітності про стан виконання бюджету.  
5. Ознайомитись зі здійсненням управління державним внутрішнім і зовнішнім боргом відповідно до чинного законодавства України.  
6. Ознайомитись зі здійсненням контролю за надходженням і використанням коштів державних позабюджетних фондів і позабюджетних коштів, що утримуються за рахунок коштів Державного бюджету України.  
7. Оформлення звіту з практики.  

Додаток В

Календарний план проходження практики в територіальних органах Державної податкової служби України

№ з\п Зміст роботи Дні
1. Ознайомитись зі структурою Державної податкової служби України, її підрозділами та функціями, а також з правами, обов’язками та відповідальністю працівників.  
2. Ознайомитись із нормативною базою (законами, інструкціями, положеннями), якими керуються у своїй роботі працівники податкової служби.  
3. Ознайомитись із порядком обліку платників податків, нараху­ванням і надходженням податків й інших обов’язкових платежів.  
4. Засвоїти порядок застосування фінансових санкцій за порушення податкового законодавства, адміністративних стягнень, що накладаються на посадових осіб і окремих громадян, а також підстави для притягнення останніх до кримінальної відповідальності.  
5. Вивчити механізм стягнення податкового боргу.  
6. Оформлення звіту з практики.  

Додаток Г

Календарний план проходження практики в банківських установах

 

№ з\п Зміст роботи Дні
1. Ознайомитись із організаційною структурою установи банку.  
2. Ознайомитись із операціями, що здійснюють банківські установи.  
3. Ознайомитись із порядком відкриття та закриття поточних і бюджетних рахунків.  
4. Розглянути порядок дотримання комерційними банками економічних нормативів і показників ліквідності.  
5. Ознайомитись із роботою банку, що пов’язана з кредитуванням фізичних і юридичних осіб.  
6. Ознайомитись із роботою кредитно-фінансового відділу.  
7. Ознайомитись із роботою підрозділів банку щодо обслуговування клієнтів банку.  
8. Ознайомитись із роботою, складом, структурою та функціями валютного відділу.  
9. Оформлення звіту з практики.  

Додаток Д

Календарний план проходження практики у страхових компаніях

 

№ з\п Зміст роботи Дні
1. Ознайомитись зі структурою страхової компанії (філії), її завданнями, а також правами й обов’язками працівників.  
2. Ознайомитись із порядком одержання ліцензій на здійснення страхової діяльності.  
3. Ознайомитись із процедурою ліцензування страхової діяльності.  
4. Вивчити функції страхування та його атрибути.  
5. Ознайомитись із видами страхування.  
6. Проаналізувати динаміку обов’язкового та добровільного страхування в розрізі видів страхування за останніх 2–3 роки.  
7. Ознайомитись із основними методологічними й організаційними проблемами формування страхового резерву.  
8. Оформлення звіту з практики.  

Додаток Е

Календарний план проходження практики на підприємствах

 

№ з\п Зміст роботи Дні
1. Ознайомитися зі статутом, структурою та діяльністю підприємства.  
2. Ознайомитись з функціями структурного підрозділу чи особи, що відповідальна за ведення фінансової роботи на підприємстві.  
3. Ознайомитись із функціональними обов’язками ключових працівників підприємства.  
4. Вивчити методи та способи формування фінансових ресурсів підприємства, джерела їх формування.  
5. Ознайомитись зі складом грошових надходжень і платежів підприємства.  
6. Охарактеризувати формування та розподіл прибутку підприємства, його динаміку за останні 2–3 роки.  
7. Вивчити систему оподаткування підприємства.  
8. Ознайомитись зі складом нормування та розміщення обігових коштів підприємства, джерелами їх формування.  
9. Ознайомитись із системою надання кредитів підприємству та порядком їх погашення.  
10. Вивчити склад і структуру основних фондів, їх знос і амортизацію.  
11. Оцінити фінансовий стан підприємства (на основі балансу) за останній звітний рік.  
12. Оформлення звіту з практики.  

Додаток Ж

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти