ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Навчально-методичні матеріали для контролю (тести).

 

Тести до предмету “ Логіка ”. 1-й варіант.

Тести з “Логіки” для студентів І курсу ННІПП НАВС

Варіант І

1. Яке визначення логіки як науки ви вважаєте правильним:

А. Логіка – це наука, яка вивчає мислення людини;

В. Логіка – це наука про закони і форми правильного мислення;

С. Логіка – це наука, яка вивчає міркування людини.

 

2. Які різновиди логічних помилок вам відомі?

А. Софізми та паралогізми.

В. Софізми та парадокси.

С. Паралогізми та парадокси.

 

3. Поняття поділяються на порівняні та непорівняні за:

А. Обсягом.

В. Змістом.

 

4. Між несумісними поняттями існують такі відношення:

А. Співпідпорядкування, протилежності, протиріччя.

В. Протиріччя, підпорядкування, перетину.

С. Протиріччя, протилежності, підпорядкування.

 

5. Головними видами поділу є:

А. Поділ за видозміною ознаки, поділ через найближчий рід та видову ознаку.

В. Поділ за видозміною ознаки, дихотомічний поділ.

С. Поділ через найближчий вид та родову ознаку, дихотомічний поділ.

 

6. Видами явних визначень є:

А. Атрибутивно-реляційні, контекстуальні, операційні.

В. Атрибутивно-реляційні, генетичні, операційні.

С. Генетичні, контекстуальні, операційні.

 

 

7. Яке визначення судження є правильним?

А. Думка, яка розкриває зв’язок між предметами та їхніми ознаками через ствердження або заперечення.

В. Думка, яка відображає предмети в їхніх суттєвих ознаках.

С. Думка, яка встановлює відношення між засновками та висновком міркування.

 

8. Кон’юнкція може бути істинною, коли:

А. Істинні всі члени кон’юнкції.

В. Істинним є один член кон’юнкції.

С. Істинним є більше двох членів кон’юнкції.

 

9. В якому законі логіки відображений принцип визначеності:

А. Тотожності; С. Виключеного третього;

В. Несуперечності; Д. Достатньої підстави.

 

10. Закон протиріччя виражають за допомогою схеми:

А. А /\ В;

 
 


В. А /\ А;

С. А \/ А.

 

11. Прямі дедуктивні міркування – це міркування, в яких:

А. Висновок безпосередньо випливає із засновків;

В. Засновки безпосередньо випливають з висновку;

С. Висновок підтверджують за допомогою додаткових засновків.

 

12. Простий категоричний силогізм має:

А. Засновок і висновок;

В. Два засновки і висновок;

С. Три засновки і висновок.

13. В доведенні аргументи можуть бути:

А. Істинними твердженнями.

В. Вірогідними твердженнями.

С. Правдоподібні твердження.

14. Спростування – це:

А. Встановлення хибності тези.

В. Встановлення хибності аргументів.

С. Встановлення хибності тези, аргументів та неправильності демонстрації.

 

15. Версія – це:

А. Наукова гіпотеза.

В. Загальна теоретична гіпотеза.

С. Робоча гіпотеза.

 

 

Тести з “Логіки” для студентів І курсу ННІПП НАВС

Варіант ІІ

1. Які ви знаєте етапи розвитку логічного знання?

А. Традиційний та сучасний.

В. Традиційний та некласичний.

С. Класичний і сучасний.

 

2. Яке визначення поняття ви вважаєте правильним?

А. Поняття – це форма мислення, яка відображає предмети дійсності в їх суттєвих ознаках.

В. Поняття – це висловлювання, в якому відображаються ознаки явища.

С. Поняття – це схема логічних міркувань, пов’язаних між собою.

 

3. Поняття поділяються на сумісні та несумісні за:

А. Обсягом.

В. Змістом.

 

4. У відношенні співпідпорядкування знаходяться поняття, які є:

А. Видами одного роду.

В. Родовим та видовим поняттям.

 

5. Скільки існує правил поділу?

А. Три. В. Два. С. Чотири.

 

 

6. Скільки існує явних визначень?

А. Три. В. Чотири. С. Два.

 

7. Структура судження складається з:

А. Суб’єкта, сполучника, зв’язки.

В. Суб’єкта, предиката, зв’язки.

С. Об’єкта, предиката, зв’язки.

 

8. Диз’юнкція може бути істинною, коли:

А. Хоча б один член диз’юнкції буде істинним.

В. Істинними є всі члени диз’юнкції.

С. Істинними є два і більше членів диз’юнкції.

 

9. Які принципи правильного мислення відображені в законі тотожності:

А. Визначеності; С. Обґрунтованості;

В. Несуперечності; Д. Послідовності.

 

10. В якому законі логіки відображений принцип послідовності:

А. Тотожності; С. Виключеного третього;

В. Несуперечності; Д. Достатньої підстави.

 

11. Закон виключеного третього виражають за допомогою схеми:

А. А \/ А;

В. А /\ А.

С. А→В.

12. Умовно-категоричні міркування мають:

А. Два правильних модуси;

В. Три правильних модуси;

С. Чотири правильних модуси.

 

13. Метою доведення є:

А. Встановлення істинності якогось положення.

В. Встановлення хибності якогось положення.

С. Встановлення правильності доказу.

 

14. Доведення можуть бути:

А. Прямі і категоричні.

В. Прямі і непрямі.

С. Непрямі і дедуктивні.

 

15. Спростування може бути:

А. Тільки прямим.

В. Тільки непрямим.

С. Прямим та непрямим.

 

Тести з “Логіки” для студентів І курсу ННІПП НАВС

Варіант ІІІ

1. Хто є фундатором традиційної логіки?

А. Сократ.

В. Евклід.

С. Арістотель.

 

2. Структуру поняття складає:

А. Смислу та обсягу.

В. Змісту та обсягу.

С. Смислового та предметного значення.

 

3. Між сумісними поняттями існують такі відношення:

А. Тотожності, співпідпорядкування, перетину.

В. Тотожності, перетину, підпорядкування.

С. Тотожності, протилежності, перетину.

 

4. Поділ – це логічна операція над:

А. Обсягом поняття. В. Змістом поняття.

 

5. Як ви вважаєте?

А. Члени поділу повинні виключати один одного.

В. Члени поділу повинні мати спільні елементи.

 

6. Логічна помилка “надати широке визначення” виникає, коли:

А. Обсяг дефінієндума є ширшим, ніж обсяг дефінієнса.

В. Обсяг дефінієнса є ширшим, ніж обсяг дефінієндума.

С. Дефінієндум і дефінієнс знаходяться у відношенні тотожності.

 

7. Що таке логічне значення висловлювання?

А. Істинність та хибність висловлювання.

В. Осмисленість та нісенітність висловлювання.

 

8. Імплікація може бути хибною, коли:

А. Хибні консеквент та антецендент.

В. Антецедент є істинним, а консеквент є хибним.

С. Антецедент є хибним, а консеквент є істинним.

 

9. Які принципи правильного мислення відображені в законі несуперечності:

А. Визначеності; С. Обґрунтованості;

В. Несуперечності; Д. Послідовності.

 

10. В якому законі логіки відображений принцип несуперечності:

А. Тотожності; С. Виключеного третього;

В. Несуперечності; Д. Достатньої підстави.

 

11. Які відношення між судженнями виражає закон несуперечності:

А. Підпорядкованості;

В. Часткової сумісності;

С. Несумісності.

 

12. Розділово-категоричні міркування мають:

А. Два правильних модуси;

В. Три правильних модуси;

С. Чотири правильних модуси.

 

13. Структуру доведення складає:

А. Теза, аргументи, висновки.

В. Теза, аргументи, демонстрація.

С. Аргументи, теза, підтвердження.

 

14. У випадку прямого доведення:

А. Обґрунтування безпосередньо спрямоване від аргументів до тези.

В. Обґрунтування спрямоване від аргументів до інших аргументів.

С. Обґрунтування побудоване за допомогою встановлення хибності антитези.

 

15. Скільки існує правил щодо тези?

А. Два.

В. Три.

С. Чотири.

 

Тести з “Логіки” для студентів І курсу ННІПП НАВС

Варіант ІV

1. Хто є фундатором сучасної логіки?

А. Лейбніца.

В. Кант.

С. Декарт.

 

2. Залежно від кількісної характеристики обсягу всі поняття поділяються на:

А. Загальні, конкретні, порожні.

В. Одиничні, абстрактні, конкретні.

С. Загальні, одиничні, пусті.

 

3. Абсолютні синоніми можуть знаходитися у відношенні тотожності:

А. Так. В. Ні.

 

4. Яке визначення поділу є правильним?

А. Поділ – це логічна операція, в якій розкривається обсяг поняття.

В. Поділ – це логічна операція, в якій розкривається зміст поняття.

С. Поділ – це логічна операція, в якій здійснюється перехід від обсягу до змісту поняття.

 

5. Класифікація – це:

А. Багаторівневий поділ.

В. Узагальнення та обмеження поняття.

С. Різноманітні визначення поняття.

6. Логічна помилка “тавтологія” є видом логічної помилки:

А. “Надто вузьке визначення”.

В. “Надто широке визначення”.

С. “Коло у визначенні”.

 

7. Прості судження за кількістю поділяються на:

А. Одиничні, загальні, нульові.

В. Одиничні, загальні, часткові.

С. Заперечні, стверджувальні.

 

8. Еквіваленція може бути істинною, коли:

А. Істинні обидві частини тотожності.

В. Обидві частини еквіваленції мають однакову валентність.

С. Хибні обидві частини тотожності.

 

9. Які принципи правильного мислення відображені в законі виключеного третього:

А. Визначеності; С. Послідовності;

В. Обґрунтованості; Д. Несуперечності.

 

10. В якому законі логіки відображений принцип обґрунтованості:

А. Тотожності; С. Виключеного третього;

В. Несуперечності; Д. Достатньої підстави.

 

11. Які відношення між судженнями виражає закон виключеного третього:

А. Протилежності;

В. Протиріччя;

С. Часткової сумісності.

 

12. Простий категоричний силогізм має:

А. Два терміни; В. Три терміни; С. Чотири терміни.

 

13. Аргументами можуть бути:

А. Міркування.

В. Поняття.

С. Висловлювання.

14. Непряме доведення буває:

А. Двох видів.

В. Трьох видів.

С. Чотирьох видів.

 

15. Скільки існує правил щодо аргументів?

А. Два.

В. Три.

С. Чотири.

 

Тести з “Логіки” для студентів І курсу ННІПП НАВС

Варіант V

1. Що таке логічна помилка?

А. Порушення правил та законів логіки.

В. Порушення правил та законів спілкування людей.

С. Порушення правил та законів мислення.

 

2. Залежно від типів елементів обсягу всі поняття поділяються на:

А. Конкретні та абстрактні.

В. Загальні та конкретні.

С. Абстрактні та пусті.

 

3. У відношенні підпорядкування знаходяться поняття, які є:

А. Родовим поняттям та видовим поняттям.

В. Цілим та частиною.

 

4. Яка структура поділу є правильною:

А. Подільне поняття, члени поділу, підстава поділу.

В. Подільне поняття, підстава поділу, видове поняття.

С. Подільне поняття, родове поняття, члени поділу.

 

5. Визначення – це логічна операція над:

А. Обсягом поняття. В. Змістом поняття.

 

 

6. Визначення може бути заперечним:

А. Так. В. Ні.

 

7. Прості судження за якістю поділяються на:

А. Часткові, заперечні, загальні.

В. Заперечні, стверджувальні.

С. Одиничні, часткові, нульові.

 

8. Строга диз’юнкція може бути істинною, коли:

А. Всі члени диз’юнкції істинні.

В. Всі члени диз’юнкції хибні.

С. Члени диз’юнкції мають різну валентність.

 

9. Які принципи правильного мислення відображені в законі достатньої підстави:

А. Визначеності; С. Несуперечності;

В. Послідовності; Д. Обґрунтованості.

 

10. Закон тотожності виражають за допомогою схеми:

А. А→А;

В. А /\ В;

С. А \/ В.

 

11. Дедуктивне міркування – це ...

А. Міркування, в якому між засновками та висновками існує відношення логічного слідування;

В. Міркування, в якому між засновками та висновками існує відношення підпорядкування;

С. Міркування, в якому між засновками та висновком існує відношення часткової сумісності.

 

12. Простий категоричний силогізм має:

А. Дві фігури;

В. Три фігури;

С. Чотири фігури.

 

13. Демонстрації можуть бути:

А. Дедуктивними, за аналогією.

В. Індуктивними, за аналогією.

С. Дедуктивними та індуктивними.

 

14. Видами непрямого доведення є:

А. Апагогічне, розділове, з’єднане.

В. Апагогічне, розділове.

С. Апагогічне, розділове, категоричне.

 

15. Спростування демонстрації:

А. Руйнує все доведення.

В. Руйнує зв’язок між тезою і аргументами.

С. Встановлює хибність тези і аргументів.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти