ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Зміст дисципліни за модулями

Модуль 1. Предмет та історія логіки.

Специфіка предмету формальної логіки. Місце логіки в системі наук.

Соціальне призначення логіки. Основні види логічних помилок: паралогізми, софізми і парадокси. Шляхи їх подолання.Передумови формування логічних знань. Виникнення логіки в Індії і Греції в V ст. до н. є. Основні представники античної логіки.Проблема універсалій і варіанти її вирішення в основних напрямках середньовічної схоластичної логіки: реалізмі, номіналізмі, концептуалізмі.

Розвиток логіки у Новий час. Етапи розвитку математичної логіки у XIX і XX століттях.

Логічні ідеї в працях С.Яворського, Ф.Прокоповича та інших викладачів Києво-Могилянської академії. Розвиток логіки в Україні у XIX столітті. Прогрес логічних знань в Україні у другій половині XX століття.

МОДУЛЬ 2. ЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ФОРМ МИСЛЕННЯ.

Поняття як висхідна форма мислення. Відмінність між поняттям і словом та їх зв'язок.

Види понять: за змістом і обсягом. Узагальнення, визначення, поділ понять.

Загальна характеристика судження і висловлювання. Питання та судження. Зміст та форма суджень. Структура судження. Представлення структури суджень за допомогою формул.

Загальне поняття про умовивід як форму мислення. Структура умовиводу (засновки, висновки, логічна зв'язка). Методи та принципи побудови, умовиводів. Логічні помилки, що зустрічаються при побудові умовиводів.

Основні види умовиводів: безпосередні і опосередковані; дедуктивні, індуктивні, традуктивні (аналогії).

МОДУЛЬ 3. ЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ЗАКОНІВ ЛОГІКИ.

Закони логіки як внутрішній, необхідний, суттєвий зв'язок між думками людини. Специфіка логічних законів по відношенню до законів природи і суспільства. Універсальний характер логічних законів.

Закон тотожності, його визначення та зміст.

Закон заборони суперечності (закон несуперечності). його правила та сфера застосування.

Закон виключеного третього, його визначення і логічна формула.

Смисл поняття: "достатня підстава". Закон достатньої підстави, його визначення і зміст. Логічні

Інші логічні закони: Дунса Скотта, де Моргана. транзитивності, комунікативпості і т ін. Логічний закон як тавтологічне судження (судження, істинність якого зумовлене виключно його логічною формою) Поняття про логічні суперечності і виконувані судження.

 

МОДУЛЬ 4. ЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОВЕДЕННЯ І РОСТУВАННЯ.

Поняття доведення і його логічна структура: теза, аргументи, демонстрація, логічний зв'язок тези з аргументами. Доведення як різновид умовиводу. Основні види аргументів: факти дійсності, закони, аксіоми, визначення, раніше доведені положення. Демонстрація як сукупність прийомів обгрунтування тези.

Розподіл доведення на види.

Поняття про спростування та його логічна структура. Характеристика способів спростування.

Правила доведення і спростування.

Значення доведення і спростування в пізнання, науці і практичній діяльності людей у різних сферах суспільного життя.


Плани лекцій

Модуль 1. Предмет та історія логіки

Тема 1: Предмет логіки як науки

1.Предметне визначення логіки, як науки.

2.Чуттєві (емпіричні) форми відображення дійсності.

3.Мислення і мова.

Література: I-2,4,5; II - 7.

Тема 2: Значення логіки

1.Соціальне призначення і функції логіки.

2.Роль логіки у формуванні інтелектуальної культури людини.

3.Основні види логічних помилок:

а) паралогізми;

б) софізми;

в) парадокси.

4. Значення логіки для юристів і економістів.

Література: I-2,4,5; II - 7.

Тема 3. Історія логіки як науки

І.Розвиток логічних знань в Античну добу.

2.Середньовічна (схоластична) логіка.

3.Логіка у Новий час.

4.Прогрес логіки у ХІХ-ХХ століттях.

5.Розвиток логіки в Україні.

Література: І - 3, 5; II – 1,4.

Модуль 2. Логічна характеристика основних форм мислення

Тема 4. Поняття як форма мислення

1. Поняття, як форма мислення:

а) генезис (походження понять);

б) функції понять;

в) структура понять.

2.Поняття і слово, теорія іменування в логіці.

3.Вили понять:

а) за кількістю елементів обсягу;

б) за характером елементів обсягу;

в) за типом елементів обсягу;

г) за характером ознак, що складає зміст поняття.
4 Відносини між поняттями.

5. Логічні операції над поняттями:

а) визначення понять;

б) обмеження і узагальнення понять;
в) поділ понять.

Література: I-2,4,5; II- 1,6,7,8.

Тема 5. Судження як форма мислення

1. Логічна характеристика судження як форми мислення.

2. Структура і основні види простих (елементарних) суджень.
3. Основні види модальних суджень:

а) алетичні;

б) епістемічні;

в) деонтичні;

г) аксіологічні;

д) темпорапьні.

4. Характеристика складних суджень, створених за допомогою логічних сполучників:

а) заперечення;

б) кон'юнкція;

в) диз'юнкція;

г) імплікація;

д) еквіваленція.

5. Функціонально-істиннісні відносини між судженнями:

а) відносини між простими атрибутивними судженнями (за логічним квадратом);

б) відносини між простими реляційними судженнями;

в) відносини між складними судженнями.

6. Логічні операції над судженнями:

а) трансформація простих атрибутивних суджень;

б) трансформація простих реляційних суджень;

в) трансформація складних суджень.

Література: I-2,4,5; ІІ- 1,4,5,6,7,8.

Тема 6. Умовивід як форма мислення

1.Логічна характеристика умовиводу як форми мислення.

2.Безпосередні дедуктивні умовиводи:

а) із простих атрибутивних суджень;

б) за логічним квадратом;

в) із реляційних суджень;

г) із складних суджень.

3. Опосередковані дедуктивні умовиводи:

а) логічна характеристика простого категоричного силогізму (ПКС);

б) складні, скорочені і складноскорочені силогізми побудовані із простихкатегоричних суджень: полісилогізми, ентимеми. епіхейреми, соріти.

4. Основні види розділових і умовних умовиводів:

а) суторозділові умовиводи;

б) розділово-категоричні умовиводи;

в) розділово-умовні умовиводи;

г) умовно-категоричні умовиводи.

5. Недедуктивні умовиводи:

а) повна і неповна індукція;

б) аналогія властивостей і відносин;

в) гіпотеза з логічної точки зору.

Література: І - 2, 4,5; II – 1,4,6,7,8.

Модуль 3. Логічна характеристика основних законів логіки

Тема 7. Закони логіки

1.Загальна характеристика законів мислення.

2.Основні закони логіки:

а) закон тотожності;

б) закон заборони суперечності;

в) закон виключеного третього;

г) закон достатньої підстави.
Література. І – 4,5; IІ – 4,7.

 

Модуль 4. Логічна характеристика доведення і спростування

Тема 8: Доведення і спростування у логіці

1. Логічна характеристика доведення. Структура доведення.

2. Види доведень.

3. Правила доведення.

4. Помилки в доведенні.

Література: І - 2, 4, 5; ІІ – 1,6,7,8.

 


Плани семінарських (практичних, лабораторних) занять

Модуль 1. Предмет та історія логіки

Семінар 1. Предмет логіки як науки. Значення логіки

1.Предметне визначення логіки, як науки.

2.Чуттєві (емпіричні) форми відображення дійсності.

3.Мислення і мова.

4.Соціальне призначення і функції логіки.

5.Значення логіки для юристів.

6.Роль логіки у формуванні інтелектуальної культури людини.

7.Основні види логічних помилок:

а) паралогізми;

б) софізми;

в) парадокси.

Література: І - 2 (10-18), 4 (137-142); II - 8 (5-28).

Семінар 2. Історія логіки як науки

І. Ровиток логічних знань в Античну добу.

2.Середньовічна (схоластична) логіка.

3.Логіка у Новий час.

4.Прогрес логіки у ХІХ-ХХ століттях.

5.Розпиток логіки в Україні.

Література: І - 3 (24-126; 147-155); II - 1 (17-20).

Модуль 2. Логічна характеристика основних форм мислення

Семінар 3. Поняття

1. Характеристика поняття, як форма мислення:

а) генезис (походження понять);

б) функції понять;

в) структура понять.

2.Поняття і слово, теорія іменування в логіці.

3.Види понять:

а) за кількістю елементів обсягу;

б) за характером елементів обсягу;

в) за типом елементів обсягу;

г) за характером ознак, що складає зміст поняття.

4.Відносини між поняттями.

5.Логічні операції над поняттями:

а) визначення понять;

б) обмеження і узагальнення понять;

в) поділ понять.

Література: І - 2 (34-47), 4 (143-158); II - 1 (37-61; 207-246), 8 (30-44).

Семінар 4. Судження

1.Логічна характеристика судження як форми мислення.

2.Структура і основні види простих (елементарних) суджень.

3.Основні види модальних суджень:

а) алетичні;

б) епістемічні;

в) деонтичні;

г) аксіологічні;

д) темпоральні.

4. Характеристика складних суджень, створених за допомогою логічних сполучників:

а)заперечення;

б) кон'юнкція;

в) диз'юнкція;

г) імплікація;

д) еквіваленція.

5. Функціонально-істиннісні відносини між судженнями:

а) відносини між простими атрибутивними судженнями (за логічним квадратом);

б) відносини між простими реляційними судженнями;

в) відносини між складними судженнями.

Література: І - 2 (48-55), 4 (159-171); II - 1 (62-104), 8 (63-107).

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти