ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Семінар 5. Дедуктивні та індуктивні умовиводи

1.Логічна характеристика умовиводу як форми мислення.

2.Безпосередні дедуктивні умовиводи:

а) із простих атрибутивних суджень;

б) за логічним квадратом;

в) із реляційних суджень:

г) із складних суджень.

3. Опосередковані дедуктивні умовиводи:

а) логічна характеристика простого категоричного силогізму(ПКС);

б) складні, скорочені і складноскорочені силогізми побудовані із простих категоричних
суджень.

4. Основні види розділових і умовних умовиводів:

а) суторозділові умовиводи:

б) розділово-категорпчні умовиводи;

в) розділово-умовні умовиводи;

г) умовно-категоричні умовиводи.

5. Недедуктивні умовиводи:

а) індукція (повна і неповна);

б) аналогія (властивостей і відношень).

6. Гіпотеза з логічної точки зору. Види гіпотез.

Література: І - 2 (77-124), 4 (194-226, 244-254); II - 1 (137-189), 2(12-77) ,8(119-194; 231-248).

 

Модуль 3. Логічна характеристика основних законів логіки

Семінар 6. Закони логіки

1.Загальна характеристика законів мислення.

2.Основні закони логіки:

а) закон тотожності;

б) закон заборони суперечності;

в) закон виключеного третього;

г) закон достатньої підстави.

Література: І - 4(172-193).

Модуль 4. Логічна характеристика доведення і спростування

Семінар 7. Доведення і спростування з логічного погляду

1.Логічна характеристика доведення.

2.Структура доведення.

3.Види доведень.

4.Правила доведення.

5.Помилки в доведенні.

Література: І - 2 (218-151), 4(227-243); II-8 (195-230).


Завдання для самостійної роботи студентів

Модуль 1. Предмет та історія логіки

Тема І. Предмет логіки як науки

Питання для самостійного вивчення:

1. Які Ви знаєте основні значення слова "логіка"?

2. Що г предметом дослідження формальної логіки?

3. Що таке логічна форма?

4. Чим відрізняються істинність і формальна правильність мислення?

5. Чим відрізняється абстрактне мислення від чуттєвих форм відображення дійсності?

6. Як співвідносяться між собою мислення і мова?

7. Які Ви знаєте основні форми абстрактного мислення?

8. У чому полягає специфіка логічного синтаксису, логічної семантики і логічної прагматики?

9. Навіщо використовують штучні мови?

10.Який метод вважають основним методом логіки?

 

Теми рефератів:

1. Предмет і метод логіки як науки.

2. Основна проблематика логічної семантики.

3. Основна проблематика логічної прагматики.

4 . Емпіричне відображення дійсності.

5.Основні логіко-філософські підходи до розуміння істини.

Форма опрацювання: скласти конспект відповідей на питання, підготувати реферат.

Література: І - 2 (10-18), 4(7-24), 5 (7-23); II- 7 (5-20).

Тема 2. Значення логіки

Питання для самостійного вивчення:

1. Яка роль логіки у формуванні логічної культури особистості?

2. Які Ви знаєте основні функції логіки?

3. У чому полягає культура мислення людини?

4. Що Ви знаєте про паралогізми?

5. Що Ви знаєте про софізми?

6. У чому полягає сутність такої логічної помилки як парадокс?
Теми рефератів:

1. Соціальне призначення і функції логіки.

2. Роль логіки у формуванні інтелектуальної культури людини.

3. Основні види логічних помилок і шляхи їх подолання.

4. Роль логіки в діяльності юристів.

5. Теоретичне і практичне значення логіки.

Форма опрацювання: скласти конспект відповідей на питання, підготувати реферат.

Література: І-2(10-18),4(7-24), 5(7-23); ІІ- 7 (5-20).

Тема 3. Історія логіки, як науки

Питання для самостійного вивчення:

1. Які Ви знаєте основні етапи розвитку науки логіки?

2. Що Ви знаєте про внесок у розвиток логіки представників елейської інколи?

3. Якими ідеями збагатили логіку софісти?

4. Чому Аристотеля називають "батьком" формальної логіки?

5. У чому полягала сутність суперечки між реалістами, номіналістами і концептуалістами?

6. Що Ви знаєте про розвиток логіки в епоху Нового часу?

7. Які основні представники математично логіки?

8. Що Ви знаєте про розвиток логіки в Україні?
Теми рефератів:

1. Розвиток логіки в Античну епоху.

2. Основні ідеї середньовічної (схоластичної) логіки.

3. Розвиток логіки у Новий час.

4. Видатні логіки 19-20-тих століть.

5. Розвиток логіки в Україні.

Форма опрацювання: скласти конспект відповідей на питання, підготувати реферат.

Література: І-3(24-126; 147-155), 5(338-364);II- 1(17-20), 9(15-123)

Модуль 2. Логічна характеристика основних форм мислення

Тема 4. Поняття як форма мислення

Питання для самостійного вивчення:

1 Яким чином утворюються поняття?

2. Що Ви знаєте про поняття як форму мислення?

3. Як співвідносяться поняття і уявлення?

4. Які основні функції виконують поняття?

5. Що такс зміст і обсяг понять?

6. Які існують види понять?

7. Які існують відносини між поняттями?

8. Що таке обмеження і узагальнення понять?

9. Що Ви знаєте про логічну операцію визначення понять?

10. Чи можна у визначеннях використовувати метафори або порівняння?

11. Які помилки можуть виникнути при визначенні понять?

12. Що Ви знаєте про логічну операцію поділу понять?

13. Що таке класифікація і які її види Ви можете назвати?

14. Які помилки можуть виникнути при поділі понять? Якїх уникнути?
Теми рефератів:

 

1.Характеристика поняття як форми мислення.

2.Логічні операції над поняттями.

3.Класифікація і її роль в науці.

Форма опрацювання: скласти конспект відповідей на питання, підготувати реферат. Література: І - 2 (34-47), 4 (25-47), 5 (24-68); II - 1 (37-61; 207-246), 6(37-58), 7 (37-78), 8(17-34)

Тема 5. Судження як форма мислення

Питання для самостійного вивчення:

1. Що Ви знаєте про судження як форму мислення?

2. Яка відмінність існує між судженням і реченням?

3. Що такс ''суб’єкт" і що таке "предикат" судження?

4. За якими ознаками поділяються категоричні судження?

5. Чим атрибутивні судження відрізняються віл реляційиих?

6. Який термін у судженні називається розподіленим?

7. Які основні види модальних суджень Ви знаєте?

8. Чим відрізняється звичайна диз'юнкція під строгої?

9. Що Ви знаєте про табличне визначення логічних сполучників?

10.Які відносини існують між судженнями: А, Е, І, О за логічним квадратом?
11. Які відносини існують між простими реляційними судженнями?

12. Що Ви знаєте про трансформацію простих атрибутивних суджень?

13. Що Ви знаєте про трансформацію простих реляційних суджень?

14. Що Ви знаєте про трансформацію складних суджень?

Теми рефератів:

1. Загальна характеристика судження як форми мислення.

2. Специфіка модальних суджень.

3. Відносини між судженнями.

4. Логічні операції над судженнями.

5. Логічна характеристика складних суджень створених за допомогою логічних сполучників.

Форма опрацювання: скласти конспект відповідей на питання, підготувати реферат.

Література: І - 2 (48-55), 4(62-92), 5(148-201); II - 1 (62-104), 4 (39-61), 5(69-115), 6(59-78), 7 (79-109), 8 (35-81).

Тема 6. Умовивід як форма мислення

Питання для самостійного вивчення:

1. Що Ви знаєте про умовивід як форму мислення?

2. Яку структуру мас умовивід?

3. Які умовиводи називаються дедуктивними?

4. Що таке "індуктивний умовивід"?

5. Що таке "традуктивний умовивід" (аналогія) з логічної точки зору?

6. Який умовивід називається безпосереднім?

7. Що Ви знаєте про простий категоричний силогізм (ПКС)?

8. Яку структуру має простий категоричний силогізм (ПКС)?

9. Що Ви знаєте про полісилогізм, ентимему, епіхейрему, соріт?

10. Які види умовних і розділових умовиводів Ви знаєте?

11. Що Ви знаєте про види дилем?

12. Які види індуктивних умовиводів Ви знаєте?

13. В чому полягає сутність повної індукції і яка її роль у пізнанні?

14. В чому полягає сутність неповної індукції і яка її роль у пізнанні?

15. Яким чином будуються умовиводи за аналогією?

16. Які види аналогій Вам відомі?

17. Дайте логічну характеристику гіпотези.

18. Які види гіпотез Ви знаєте?

 

Теми рефератів:

1. Умовивід як форма мислення.

2. Основні види умовиводів: дедуктивні, індуктивні, традуктивні.
3. Простий категоричний силогізм.

4. Складні і складно-скорочені силогізми.

5. Характеристика розділових і умовних силогізмів.

6. Індукція з логічної точки зору.

7. Роль індукції у пізнанні.

8. Гіпотеза і її роль у науці.

9. Логічна характеристика аналогії.

Форма опрацювання: скласти конспект відповідей на питання, підготувати реферат.

Література: І - 2 (77-124). 4(107-202; 222-235). 5 (161-268); II - 4 (62-67), 6(197-226), 7 (122-154), 8 (89-152).

 

Модуль 3. Логічна характеристика основних законів логіки

Тема 7. Закони логіки

Питання для самостійного вивчення:

1. Яку специфіку мають логічні закони?

2. В чому проявляється порушення закону тотожності?

3. До чого призводить порушення закону суперечності?

4. Де використовується закон виключеного третього?

5. У чому полягає специфіка - закону достатньої підстави?

6. Чому учасники дискусії (полеміки) повинні дотримуватися закону достатньої підстави?

7. Що Ви знаєте про логічні тавтології, логічні суперечності і виконувані судження?

Теми рефератів:

1. Основні закони логіки.

2. Тавтології, виконувані судження, суперечності.

Форма опрацювання: скласти конспект відповідей на питання, підготувати реферат.

Література: І - 4 (93-106),5 (117-136); II - 7 (92-98).

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти