ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Система поточного та підсумкового контролю

Усне опитування (У) Перевірка конспектів (ПК); перевірка завдань для самостійної роботи (СР); тестування; Т).

ТЕСТИ ДО МОДУЛЮ 1:

1. Логіка вивчає:

1.умови, причини розвитку і функціонування мислення;

2.процеси мислення як складну динамічну систему;

3.логічні закони і форми правильного мислення відносно їх структури;

4.природно-матеріальні закономірності процесу мислення;

5.логічні форми і закони мислення, відносно їх змісту;

6.важко відповісти.

2. Формальна логіка відносно до діалектичної вивчає:

1.основні логічні форми мислення і їх генезис;

2.основні форми мислення в їх статиці;

3.логічні форми мислення відносно їх змісту;

4.логічні форми мислення відносно їх структури;

5.важко відповісти.

3. Логічна правильність думки - це:
1.відповідність думки законам і формам мислення;
2.вірне відображення реальної дійсності;
3.правильна побудова думки по формі;

4.адекватне відображення певної ситуації в об'єктивній дійсності (істинність);

5.важко відповісти

4. Процес формалізації думки - це:

1.виявлення змісту логічних форм мислення;

2.визначення правильності мислення;

3.встановлення структури думки;

4.визначення закономірностей процесу мислення;

5.важко відповісти.

5. Виникнення логіки відноситься до епохи:

1. Стародавньою світу;

2. Нового світу;

3. Середньовіччя;

4. Античного світу;

5. Відродження;

6. важко відповісти.

ТЕСТИ ДО МОДУЛЮ 2:

1. Вкажіть вид визначення у прикладі: "Угодами визнаються дії громадян і юридичних осіб, що спрямовані на встановлення, зміну або припинення громадянських прав і обов'язків":

1. реальне;

2. явне;

3. неявне;

4. номінальне;

5. реальне, явне;

6. номінальне, неявне;

7. важко відповісти.

2. Поняття "будівля" поділене за обсягом на 'двоповерхова" і "недвоповерхова". Визначте,
яким логічним способом здійснене це ділення:

1. співставлення;

2. протиставлення;

3. дихотомічним;

4. підбору;

5. важко відповісти

3. Вкажіть логічну помилку у визначеннях: "Світло - це відсутність темряви. Темрява - цевідсутність світла ":

1. надто вузьке визначення;

2. суперечність;

3. тавтологія (коло у визначенні);

4. надто широке визначення;

5. помилки немає;

6. важко відповісти.

4.Визначте вид відношень між поняттями "європейська країна " і "федеративна країна ":

1.тотожність (рівнозначність);

2.суперечність (контрадикторність);

3. перетин (частковий збіг);

4. співпідпорядкування (координація);

5. протилежність (контрарність);

6. підпорядкування (субординація);

7. важко відповісти.

5. Визначте, в якому відношенні між собою знаходяться поняття "працелюбний" і "непрацелюбний":

1. тотожності (рівнозначності);

2. суперечності, (контрадикторності);

3. перетину (часткового збігу);

4. співпідпорядкування (координації);

5. протилежності (контрарності);

6. підпорядкування (субординації);

7. важко відповісти.

6. Визначте, в якому відношенні між собою знаходяться поняття "викладач", "доцент", "асистент ".

1 тотожності (рівнозначності);

2. суперечності, (контрадикторності);

3. перетину (часткового збігу);

4. співпідпорядкування (координації);

5. протилежності (контрарності);

6. підпорядкування (субординації).

7. важко відповісти.

 

7. Вкажіть вид поняття "студент " за обсягом:

1. конкретне;

2. позитивне;

3. загальне;

4. одиничне,

5. нерегіструюче;

6. важко відповісти

 

8. Вкажіть логічний вид поняття "добрий " за змістом:

1. загальне;

2. збиральне;

3. абстрактне;

4. відносне;

5. регіструюче;

6. важко відповісти.

9. Назвіть, яке поняття є предикатом (Р) у судженні: " Україна є державою, що цілеспрямовано рухається до справжньої незалежності":

1. рухається;

2. цілеспрямовано;

3. Україна;

4. держава, що цілеспрямовано рухається до справжньої незалежності;

5. предикат вказати неможливо;

6. важко відповісти.

10.Вкажіть до якого виду суджень відноситься висловлювання: "Земля - планета ".

1. одиничного;

2. релятивного;

3. екзістенційного;

4. атрибутивного;

5. частковостверджувального;

6. стверджувального;

7. важко відповісти.

11. Назвіть вид судження: "Жодна людина ще не побувала на Марсі":

1. загальностверджувальне (А);

2. частковостверджувальне (І);

3. загальнозаперечувальне (Е);

4. частковозаперечувальне (О);

5. не належить до жодного з вказаних;

6. важко відповісти.

12. Вкажіть об'єктивну модальність у судженні: "Загибель командно-адміністративної системи є закономірною ":

1. судження про можливість;

2. судження про дійсність;

3. судження про необхідність;

4. проблематичне судження;

5. модальність вказати неможливо;

6. важко відповісти.

13. Вкажіть поняття, яке є суб'єктом (S) в судженні: "Найцінніша якість людини - це любов до Батьківщини ":

1. якість;

2. найцінніша якість;

3. якість людини;

4. любов;

5. любов до Батьківщини;

6. важко відповісти.

 

14. Судження це:

1. засіб логічного виразу думки;

2. логічна форма мислення;

3. логічна форма пізнання світу;

4. важко відповісти.

15 Умовивід це:

1. форма логічною виразу думки;

2. логічна форма пізнання світу;

3. логічна форма мислення;

4. важко відповісти.

16. Дана схема індуктивного умовиводу:
за АВС з'являється а;

за А1ВС з'являється а1;:

за А2ВС з'являється а2;:

отже, А є причиниш а.

Вкажіть, яким методом наукової індукції був зроблений висновок про те. що "А є причиною а ":

1. подібності;

2. відмінності;

3. залишків;

4. наслідкових змін;

5. метод визначити неможливо;

6. важко відповісти.

17. Вкажіть вид умовиводу (силогізму): "Всі планети сонячної системи рухаються навколо Сонця. Земля - планета сонячної системи. Отже. Земля рухається навколо Сонця ".

1. індуктивний;

2. простий категоричний силогізм;

3. розподільно-категоричннй;

4. умовно-розподільний;

5. гіпотеза;

6. важко відповісти.

18. Вкажіть вид умовиводу в такому логічному міркуванні:
"Література в нашому суспільстві - засіб виховання народу
Театр в нашому суспільстві - засіб виховання народу

Музика і малярство також є в нашому суспільстві засобом виховання народу.

Театр, музика, література і малярство - це види мистецтва.

Отже, мистецтво в нашому суспільстві є засобом виховання народу ".

1. індуктивний;

2. дедуктивний;

3. умовний;

4. полісилогізм;

5. гіпотеза;

6. важко відповісти.

19. Вкажіть вид умовиводу у наступному логічному міркуванні:

"Всі студенти МАУП повинні добре навчатися, для того щоб стати освіченими сучасними

фахівцями.

Петренко студент МАУП.

Отже, Петренко повинен добре навчатися, для того щоб стати освіченим сучасним фахівцем ".

1.індуктивний;

2.дедуктивний;

3.простий категоричний;

4.умовний;

5.аналогія;

6.важко відповісти.

ТЕСТИ ДО МОДУЛІВ 3,4:

1. Зо допомогою яких структурних елементів відбувається процес спростування:

1. висхідного, обґрунтовуючого і виводного знання;

2. суб'єкта і предиката нашої думки;

3. тези, аргументів і демонстрації;

4. важко відповісти.

2. Вкажіть, який закон логіки застосований під час доведення наведеного нижче твердження:

"Я склав екзамен з математики на відмінно дякуючи акуратному відвідуванню занять, систематичній роботі над курсом, опрацюванню учбової літератури, активній участі у семінарських і практичних заняттях".

1. заборони суперечності; тотожності;

2. виключеної о третього;

3. достатньої підстави;

4. важко відповісти.

3. Вкажіть, яке правило логіки, що випливає із закону логіки порушується в наведеному нижче прикладі:

"Студент Хоменко стверджував, що він здав Літню сесію успішно, дякуючи конкретній підготовці до іспитів, яку йому надавав студент Іванов.

Тепер він заявляє, що здав би літню сесію і без допомоги Іванова ".

1.те, що випливає із закону тотожності;

2.те, що випливає із закону заборони суперечності;

3.те, що випливає із закону виключеного третього;

4.те, що випливає із закону достатньої підстави;

5.правило логіки не порушується;

6.важко відповісти.

4. Доведення - це:

1. логічний процес спрямований на пізнання світу;

2. логічний засіб висловлення процесу мислення;

3. процес правильного логічного мислення, спрямований па ствердження певних положень;

4. логічний процес виразу закономірностей реальної дійсності;

5. важко відповісти.

5. Визначте, вимоги якого формально-логічного закону порушені в наведеному нижче прикладі: "На допиті В. запитали, де він ночував в ніч на 14 вересня. Виявилось. що він ночував в полі, в скирті соломи недалеко від місця, де було знайдено труп М. Па питання, чи чув він вночі якийсь шум або крик про допомогу, В. дав заперечну відповідь. На повторному допиті В. показав, що. коли він спав в полі, то чув крик про допомогу, який доносився з того боку, де лежав труп М. Після цього він бачив, як з того місця тікав невідомий високий чоловік ".

1. заборони суперечності;

2. виключеного третього;

3. тотожності;

4. достатньої підстави;

5.закони не порушено;

6.важко відповісти.

6. У п'єсі А. Чехова "Три сестри" сперечаються між собою персонажі Солоний і лікар. (Солоний каже, що чехартма це баранина. Лікар доводить, іцо черемша це цибуля. Обидва гарячкують і не можуть дійти згоди. Який закон логіки вони порушують:

1. тотожності;

2. заборони суперечності;

3. виключеного гретього;
4 досіатньої підстави,

5. закони не порушено;

6. важко відповісти.

 


 

ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ З ЛОГІКИ

 

1. Специфіка предмету формальної логіки.

2. Характеристика форм емпіричного пізнання дійсності: відчуття, сприйняття, уявлення.

3. Загальна характеристика форм абстрактного мислення: поняття, судження, умовиводу.

4. Істинність думки.

5. Формальна правильність міркувань.

6. Розвиток логіки в античній Греції.

7. Основні напрямки середньовічної (схоластичної) логіки.

8. Розвиток логіки у Новий час.

9. Прогрес логічних знань у 19-20-тих століттях.

10. Розвиток логіки в Україні.

11. Соціальне призначення і функції логіки.

12. Роль логіки у формуванні інтелектуальної культури людини.

13. Основні види логічних помилок: паралогізми, софізми, парадокси.

14. Характеристика поняття як форми мислення.

15. Поняття і слово.

16. Теорія іменування в логіці.

17. Класифікація та її види.

18. Загальна характеристика судження як форми мислення.

19. Складні судження та їх види.

20. Логічна характеристика заперечення.

21. Характеристика логічного закону.

22. Загальна характеристика умовиводу як форми мислення.

23. Логічна характеристика дедукції.

24. Логічна характеристика простого категоричного силогізму.

25. Полісилогізми.

26. Схеми, види і характеристика дилем.

27. Логічне розуміння індукції.

28. Логічна характеристика аналогії (традуктивного умовиводу).

29. Структура доведення.

30. Логічна структура спростування.

 


СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ.

Основна література:

1. Арутюнов В.Х., Кирик Д.П., Мішин В.М. Логіка: Навчальний посібник для економістів. К.,2000.

2. Бандурка О.М., Тягло О.В. Курс логіки: Підручник. – К., 2002.

3. Берков В.Ф., Яскевич Я.С., Воробьева С.В. и др. История логики: Учеб. пособие. -Мн, 2001.

4. Жеребкін В.С. Логіка. Підручн. — 4-те вид., випр. -К., 2001.

5. Тофтул М.Г. Логіка. Посібник для студентів вищих навчальних закладів. - К., 2002.

Додаткова література:

1. Бартон В.И. Логика. -Мн., 2001.

2. Демидов И.В. Логика: Учебное пособие для юридических вузов. - М., 2000

3. Жеребкін В.С. Логіка. Підручн. для юридичн. фак. і вузів. 3-е видання. - К., 2001.

4. Жоль К.К. Вступ до сучасної логіки. -К., 2002.

5. Жоль К.К. Методы научного познания и логика для юристов. - К., 2001.

6. Ивин А.А. Логика: Учебник для гуманитарных факультетов. - М., 2002.

7. Хоменко І.В. Логіка для юристів: Підручник. - К., 2001.

8. Хоменко І.В. Логіка: Практикум: Навч. посіб. -К., 2002.

9. Поченцов Г.А. Русская семиотика: идеи, методы, персоналии, история. - М. 2001.


 

ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

"ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ ТЕХНІКУМ

ПРИ МАУП"

2006 рік

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти