ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ЯК КОРИСТУВАТИСЬ НАВЧАЛЬНИМ ПОСІБНИКОМ

Навчальний посібник містить у собі вичерпний обсяг теоретичного матеріалу, необхідного для успішного оволодіння програмними знаннями з логіки. В ньому подаються також необхідні методичні поради та алгоритми формування навичок розв’язання практичних вправ та задач. У випадку потреби написання реферату слід звернутись до “Переліку навчально-методичної літератури”.

Послідовність та перелік завдань, які слід виконати під час самостійної роботи, в загальному вигляді є такими:

1. а) вивчити теоретичний матеріал до даного модуля;

б) усно відповісти на питання для самоконтролю, які містяться під рубрикою “Питання для самоконтролю та вправи”;

в) розв’язати принаймні по одній вправі з кожного типу задач, які містяться в означеній рубриці;

г) звернувшись до модуля № 12, перевірити правильність розв’язання вправ.

2. Скласти письмово “словник базових понять логіки” в зазначеній послідовності .

3. виконати письмово: а) експрес–тести до будь-якого (на вибір) одного модуля кожного з трьох блоків (поняття, судження, умовивід) – всього три експрес-тести, які включають по 10 завдань;

б) один з трьох експрес-тестів за бажанням можна замінити рефератом до даного модуля (див. теми для написання рефератів та тематичний план завдань з СРС).

4. Виконати письмово аналітичні тести: на вибір по одному (позначені арабськими цифрами і складаються з декількох завдань) тесту з кожного модуля – всього 11 аналітичних тестів.

Для правильного розв’язання аналітичних тестів необхідно звернутись до “Методичних порад, планів та вправ для самостійних занять” і розв’язати декілька вправ одного типу з аналітичним тестом (див. тематичний план завдань з СРС) .

При розв’язанні вправ і аналітичних тестів доцільно звернутись також до модуля № 12 “Приклади розв’язання задач та відповіді на вправи”, де викладено алгоритми, основні помилки та зразки відповідей на типові (за модулями та їх внутрішньою структурою) вправи.

 

Що необхідно представити для отримання заліку:

1. Письмовий “Словник базових понять логіки”

2. Письмові відповіді на три експрес-тести (по 10 завдань у кожному). На вибір по одному тесту до кожного з трьох блоків.

3. Письмові відповіді на 11 аналітичних тестів – один тест на вибір з кожного модуля.

Якщо не менше 75% відповідей на експрес та аналітичні тести виявляться правильними, то це є підставою для зарахування Ваших знань та вмінь з логіки. В іншому випадку даються додаткові теоретичні питання або вправи в межах тих, які містяться в “Методичних порадах, планах та вправах для самостійних занять”.

Основні вимоги до знань, вмінь та навичок студентів

Вивчивши курс “Логіка”, студент повинен:

 

ЗНАТИ:

· предмет дисципліни, її структуру, понятійний апарат;

· основні логічні форми та закони правильного мислення;

· логічні операції над поняттями та судженнями, їх правила та можливі помилки при цьому;

· засоби та методи формалізації систем висловлювань живої мови та правила оперування ними;

· основні види умовиводів, правильні та неправильні структури виводів;

· основи логічної теорії доведення та спростування, їх правила та можливі помилки при цьому.

 

ВМІТИ:

· давати правильні визначення поняттям та термінам;

· аналізувати та формалізувати вербальні висловлювання та системи висловлювань;

· робити безпосередні та опосередковані умовиводи;

· логічно обґрунтовувати правильні твердження та спростовувати неправильні;

· знаходити логічні помилки у визначеннях, умовиводах та доведеннях.


БЛОЧНО-МОДУЛЬНА СТРУКТУРА КУРСУ ЛОГІКИ

Зміст модулів

 

Блок № 1. Поняття

Модуль 1

Предмет логіки

Мислення як засіб пізнання. Логіка та філософія. Чуттєві форми пізнання: відчуття, сприйняття, уявлення. Особливості абстрактного мислення: узагальненість, опосередкованість, активність відображення, нерозривний зв’язок з мовою. Логічні форми мислення: поняття, судження, умовивід. Логічна форма як структура думки. Поняття закону правильного мислення: необхідний, повторюваний, суттєвий зв’язок між думками. Закони та форми мислення як ідеальні об’єкти, їх зв’язок з матеріальними носіями. Поняття про мову: синтаксис, семантика. Прагматика. Природні та штучні мови. Поняття про мову логіки висловлювань. Формалізація вербальних виразів. Логіка як філософська наука про закони та форми правильного мислення.

 

Модуль 2

Загальна характеристика поняття

Поняття про ознаку предмета думки. Загальні, одиничні, суттєві, несуттєві ознаки. Відображення предмета в його суттєвих ознаках. Логічні прийоми утворення понять: аналіз, синтез, порівняння, абстрагування та узагальнення. Поняття та слово, їх зв’язок та відмінність. Синоніми та омоніми. Термін та термінологія. Зміст та обсяг поняття, закон їх оберненого відношення. Обмеження та узагальнення поняття. Види понять за обсягом та за змістом. Порівнянні та непорівнянні, сумісні та несумісні поняття. Рівнозначність, підпорядкування: рід, вид, індивід; частковий збіг. Співпідпорядкування, протилежність, суперечність. Об’ємна інтерпретація відношень між поняттями: колові схеми Л.Ейлера. Логічні відношення між поняттями та онтологічні відношення між предметами.

 

Модуль 3

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти