ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Характеристики засобів вимірювання.

Залежно від призначення, будови, принципу дії, засоби вимірювальної техніки мають різні характеристики, які визначаються точністю, правильністю, чутливістю, відтворенням, збіжністю, швидкодією та надійністю роботи. Результати вимірюваної величини визначаються за шкалою приладу, діапазон показів якого обмежений початковим і кінцевим значенням.

Діапазон вимірювань— інтервал вимірюваної величини, у межах якого пронормовані похибки засобу вимірювання.

Досить часто діапазон вимірювань подається не в одиницях вимірюваної величини, а у вигляді нормованого сигналу для відповідних оцифрованих значень шкали засобу вимірювання і називається градуювальною характеристикою.Вона встановлюється як залежність між значеннями вимірюваної величини на вході та виході засобу вимірювань, отриманими під час градуювання та поданими у вигляді таблиці, графіка або формули.

Точністю засобу вимірюванняназивається характеристика засобу вимірювань, яка визначається за близькістю його показів до істинного значення вимірюваної величини або ж близькістю до нуля всіх його похибок (випадкових, систематичних методичних та інших).

Правильністю засобу вимірюваньназивається характеристика, яка показує близькість до нуля його систематичних похибок.

Важливою характеристикою засобу вимірювання є його чутливість,що розраховується з відношення зміни вихідної величини засобу вимірювання до зміни вхідної величини, яка спричинила цю зміну:

де ∆l і ∆φ — зміни відповідно лінійної чи кутової вихідної величин засобу вимірювання у мм, поділках, градусах повороту;

∆А — зміна вхідної вимірюваної величини у відповідних одиницях.

Поріг чутливості— найменше значення вимірюваної величини, яке може бути виявлене засобом вимірювання, тобто на виході засобу вимірювання відбудеться зміна вихідної величини хоча б на 0,5 поділки.

Збіжність засобу вимірювань— характеристика якості, яка відображає близькість результатів вимірювань однієї і тієї самої величини у однакових умовах.

Відтворюваність засобу вимірювань— характернетика якості, яка відображає близькість результатів вимірювань однієї і тієї самої величини, виконаних у різних умовах, різних місцях, різними методами і засобами вимірювань.

Стабільність засобу вимірювань— характеристика якості засобу вимірювань, яка вказує на незмінність у часі його метрологічних властивостей.

Швидкодія засобу вимірюваньхарактеризується часом реагування засобу вимірювання на зміну вхідної вимірюваної величини. Для автоматичних приладів швидкодія — час переміщення каретки з одного кінця в другий кінець шкали приладу.

Надійність засобу вимірюванняхарактеризується збереженням безвідмовної роботи протягом заданого достатнього часу

10. Статичні характеристики засобів вимірювання.
.До основних статичних характеристик належать наступне: градуювальна характеристика, функція перетворення, коефіцієнт перетворення, чутливість, поріг чутливості, похибка статичного режиму. Градуювальна характеристика – це залежність між значеннями вимірювальної величини на виході засобів вимірювання визначена під час градуювання та подана у вигляді таблиці, графіка або формули. Функція перетворення – це залежність між вихідною Y на вхідною Х величиною вимірювального перетворювача записується у вигляді рівняння: Y=F(X) – рівняння перетворення. З даного рівняння k=y/x. Yном=Fном(х); Кном=Уном/Х; К=Кном=const. У загальному випадку Х та У це величини різної фізичної природи, і відповідно статичні характеристики можуть бути як лінійними так і нелінійними. Основна вимога, що ставиться до статичної характеристики полягає в тому щоб залежність між вх. Х та вих. У була якомога близькою до лінійної залежності. На практиці ця вимога не виконується.

11. Чутливість. Поріг чутливості. Похибка нуля.
Чутливість – зміна вихідної величини дельта У до зміни вхідної величини дельта Х. S=deltaY/deltaХ. Чутливість характеризує здатність засобів вимірювання реагувати на зміну вхідного сигналу. Коли ми будемо мати справу з вимірювальним перетворювачем, що має лінійну характеристику, то чутливість буде рівна константі. Шкала такого приладу буде рівномірна, в протилежному випадку чутливість не рівна константі. В такому випадку чутливість буде визначатись формулою: S(x)=dY/dX=d(k(X)X)/dx=k(X)+(dk(X)/dx)*X. Якщо ми знаємо K(X) ми можемо визначити чутливість, але не навпаки.

Відносна чутливість – характеризує вимірювальні пристрої. Sв=S/S0, x=0, x не =0

Поріг чутливості – найменше значення вимірюваної величини яке може бути зареєстроване засобами вимірювання. Поріг чутливості має розмірність вимірюваної величини, а розмірність чутливості визначається відношенням вихідної та вхідної величини. Поріг чутливості залежить від рівня завад, від шумової напруги, тертя, люфтів, тощо. Зміна зовнішніх умов засобів вимірювання, порівняння з умовами його градуювання призводить до зміни порогу чутливості і обумовлює появу похибки. Зміна положення нуля. В результаті процесу старіння та зносу елементів також виникає похибка нуля. Y(X)=F(X)+-deltay. Похибка чутливості залежить від X. Адетивна похибка (похибка 0 залежить від X). Є області невизначеності, вона характеризується абсолютною похибкою чутливості.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти