ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Програмний матеріал блоків змістових модулів

 

Змістовий модуль 1. „Принципи та зміст маркетингу”

Тема 1. Сутність маркетингу та його сучасна концепція

 

Походження терміна „маркетинг”. Історія виникнення та розвитку маркетингу. Сутність маркетингу та його визначення.

Еволюція концепції маркетингу. Сутність виробничої, товарної, збутової та маркетингової концепцій управління підприємством. Поняття про соціально-етичний маркетинг. Тенденції розвитку сучасної концепції маркетингу.

Основні поняття маркетингу: нестаток, потреба, цінність, попит; товари та послуги; вартість; маркетингова комунікація; ринок.

Суб’єкти маркетингу: виробники товарів та послуг; оптова та роздрібна торгівля; організації обслуговування, споживачі; оператори ринку; контактні аудиторії, засоби масової інформації.

 

Тема 2. Система та характеристика сучасного маркетингу

 

Види маркетингу залежно від орієнтації та сфери маркетингової діяльності, попиту, основних об’єктів уваги та кінцевої мети, міри координації виконуваних на підприємстві маркетингових функцій, видів продукції, рівня вирішення маркетингових завдань, періоду, на який розробляється маркетингова програма діяльності підприємства.

Сутність та характеристики внутрішньо фірмового, міжнародного та соціально-етичного маркетингу.

Система та структура засобів маркетингу. Концепція „ЧР” та „7Р”. поняття маркетингової „суміші”.

Середовище маркетингу. Фактори зовнішнього середовища: регулювальні, економічні, технологічні, екологічні, конкурентні, соціальні. Фактори внутрішнього середовища: структурні підрозділи, менеджери, робітники та службовці, власники. Маркетингові дослідження навколишнього середовища як передумова успішного маркетингу.

 

Європейський та світовий досвід впровадження маркетингу. Проблеми розвитку маркетингу в Україні.

 

 

Тема 3. Маркетингові дослідження та інформація

 

Сутність та система маркетингових досліджень: роль, мета, предмет, об’єкти. Основні принципи та завдання маркетингових досліджень. Види маркетингових досліджень: польові, пробного продажу, панельні, фокус-груп, ділових контактів.

Маркетингова інформація та її класифікація. Методи збирання первинної інформації: опитування, спостереження, експеримент, імітація. Джерела маркетингової інформації. Маркетингові інформаційні системи. Маркетингові дослідження середовища маркетингу та ринку. Аналіз конкурентного середовища і конкурентів. Маркетингові дослідження підприємства.

 

Змістовий модуль 2. „Елементи комплексу маркетингу”

Тема 1. Маркетингова товарна політика

 

Сутність маркетингової товарної політики підприємства. Розробка товарів: планування, модифікування, обслуговування, елімінування.

Маркетингова концепція товару. Головні параметри товарів: технічні, економічні, нормативні, патентно-правові. Загальна концепція товару: користь, гарантії, монтаж, ремонтопридатність. П’ять рівнів товару.

Життєвий цикл товару та його етапи. Особливості маркетингу на різних етапах ЖЦТ. Варіанти ЖТЦ.

Конкурентоспроможність товару: сутність, концепція та методи оцінювання. Алгоритм оцінювання конкурентоспроможності продукції за технічними та економічними параметрами.

Управління товарним асортиментом і номенклатурою товарів. Вибір оптимального асортименту товарів. Аналіз рівня беззбитковості. Зняття продукту з ринку. Диференціація та диверсифікація. Старіння продукції. Організаційні форми управління продукцією.

 

Тема 2. Планування нових товарів

 

Сутність поняття „новий товар”. Категорії нових товарів. Класифікація нових продуктів за рівнями знань споживачів про них. Способи планування продукції. Процес (алгоритм) планування нових товарів та характеристика його основних етапів. Причини невдач нової продукції на ринку.

Товарна марка. Штрихове кодування товару. Упаковка та етикетка. Патентна чистота товару. Пробний маркетинг.

 

Тема 3. Маркетингова цінова політика

 

Сутність маркетингової цінової політики та її роль в діяльності підприємства. Пряма й опосередкована цінова політика. Мета ціноутворення. Алгоритм маркетингового розрахунку цін та його етапи. Попит та його цінова еластичність.

Управління цінами підприємства. Цінові стратегії: поступового зниження цін, „знімання вершків”, проникнення на ринок, диференційованих цін, престижних цін, комфортних цін, гнучких цін, стабільних цін, цін ринкової переваги. Цінова політика виживання.

 

Тема 4. Методи маркетингового ціноутворення

 

Сутність та особливості використання методів прямого ціноутворення: виходячи з витрат на виробництво і реалізацію продукції; на підставі попиту; з урахуванням умов конкуренції; у межах товарної номенклатури; за географічної ознакою, на підставі узаконених умов.

Сутність та зміст непрямого маркетингового ціноутворення: політика знижок, кредитна політика підприємства, політика кондицій.

 

Тема 5. Маркетингова політика комунікацій

 

Сутність маркетингової політики комунікацій. Основні елементи комплексу маркетингових комунікацій: джерело інформації, кодування, звертання, канали комунікацій, декодування, отримувач, зворотна реакція, зворотний зв’язок, перешкоди.

Алгоритм формування комплексу маркетингових комунікацій: визначення мети; дослідження цільової аудиторії; вибір форми звернення; вибір засобів впливу; формування бюджету; формування каналів зворотного зв’язку.

 

Тема 6. Комплекс маркетингових комунікацій

 

Реклама: сутність, цілі, класифікація. Алгоритм прийняття рішення щодо реклами: вибір цільового ринку, визначення цілей, розрахунок бюджету, розробка текстової частини, вибір носіїв, розробка графіка рекламування, тестування реклами, безпосереднє рекламування, оцінка програми рекламування, внесення корективів.

Пропаганда: сутність та цілі. Форми пропаганди: підтримування контактів зі ЗМІ; проведення презентацій, ювілейних заходів, днів відкритих дверей, екскурсій; організація консультування споживачів; спонсорування громадських заходів; проведення виставок; створення корпоративної ідентичності.

Стимулювання збуту: сутність та завдання. Засоби стимулювання споживачів: цінові знижки, безоплатні зразки товарів, купони, премії, гарантії, упаковки, демонстрації, картки лояльності. Засоби стимулювання торгівлі, окрім названих: конкурси, конференції, заліки.

Персональний продаж: сутність, мета, типи. Процес персонального продажу та його цілі: інформування, переконання, нагадування. Підбір персональних продавців. Оплата праці та комісійні винагороди. Вимоги тесту MADDEN. Презентація. Подолання заперечень покупців, закінчення персонального продажу.

Прямий маркетинг: сутність та особливості. Засоби інформаційного спілкування: прямі поштові звернення, телемаркетинг, реклама з прямим відгуком, маркетинг за каталогами, електронні засоби маркетингу.

 

Змістовий модуль 3. „Маркетингова політика розподілу та контроль”

Тема 1. Маркетингова політика розподілу

 

Сутність, завдання та функції маркетингової політики розподілу. Базисні типи каналів розподілу — прямі та опосередковані. Характеристики каналів розподілу: довжина, ширина, типи суб’єктів. Алгоритм формування маркетингових каналів розподілу: визначення потреби у формуванні каналів розподілу; постановка й координація цілей розподілу; специфікація завдань розподілу; розробка можливих альтернативних каналів розподілу; вибір структури каналу; вибір оптимального каналу; вибір суб’єктів каналу розподілу.

 

Тема 2. Управління каналами розподілу

 

Сутність, особливості та фактори впливу. Види оцінки діяльності суб’єктів каналу розподілу — вартісна оцінка й аудит.

Ліквідація конфліктів у каналах розподілу. Горизонтальні та вертикальні конфлікти. Вертикальні маркетингові системи — адміністративні, корпоративні, договірні. Мотивування діяльності суб’єктів каналу.

Посередницька діяльність у каналах розподілу та його засади. Торговельне посередництво. Класифікація посередницьких підприємств та організацій, їх основні типи. Маркетингові функції посередника. Маркетингова політика розподілу і логістика. Сучасний погляд на проблеми вітчизняної логістики.

 

Тема 3. Організація та контроль маркетингової діяльності

На підприємстві

 

Організація маркетингової діяльності на підприємстві та її принципи. Алгоритм формування маркетингової організації структури підприємства. Концепції організації маркетингу на підприємстві.

Моделі побудови відділів маркетингу: функціональна, товарна, орієнтована на групи споживачів, орієнтована на ринки, матрична. Тимчасові маркетингові структури.

Основні складові контролю маркетингової діяльності підприємства. Види контролю: річних планів збуту, прибутковості, ефективності маркетингових заходів. Поняття про маркетинговий аудит.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти