ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Програма НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Передмова

Навчальним планом підготовки бакалаврів передбачено вивчення дисципліни«Якість продукції»,яка є вибірковою для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Метоювивчення навчальної дисципліни «Якість продукції» є надання знань з управління якістю продукції, вивчення основ стандартизації, сертифікації і метрологічного забезпечення якості продукції.

Предметомнавчальної дисципліни єметоди і процеси управління якістю продукції.

Основним завданнямнавчальної дисципліни є:

- засвоєння нормативної бази управління якістю продукції, її сертифікації та стандартизації;

- з'ясування факторів, що обумовлюють якість продукції;

- розкриття структури основних функцій;

- метрологічне забезпечення якості продукції;

- вивчення концептуальних основ та сфери використання методів оцінки якості товару для їх підвищення;

- впровадження комплексної системи управління якістю продукції.

При викладанні навчальної дисципліни акцентується увага на таких питаннях, як фактори, види, концептуальні підходи до визначення сутності якості, показники, що розкривають якість продукції, її зв'язок із конкурентоспроможністю.

Послідовність вивчення програмного матеріалу обумовлена внутрішньою логікою тем дисципліни: на попередніх поняттях ґрунтується вивчення наступних тем. Вивчення навчальної дисципліни «Якість продукції» базується на знаннях, одержаних студентами при вивченні дисциплін «Економіка підприємства», «Економіка підприємства ІІ». Разом з тим, вона передує вивченню дисциплін ««Планування і контроль на підприємстві», «Бухгалтерський облік», «Проектний аналіз» та ін., в яких необхідні знання і компетенції, сформовані при вивченні навчальної дисципліни «Якість продукції».

Навчальний процес з дисципліни здійснюється у таких формах: навчальні заняття (лекції, семінарські, практичні та індивідуальні заняття, а також консультації), індивідуальні завдання, самостійна робота, практична підготовка, контрольні заходи.

Навчально-методичний посібник розроблений відповідно до програми навчальної дисципліни «Якість продукції» та розрахований на студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації, які навчаються за навчальними планами підготовки бакалаврів, а також викладачів навчальної дисципліни «Якість продукції».

 


Програма НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Якість продукції»

Мета:надання знань з управління якістю продукції, вивчення основ стандартизації, сертифікації і метрологічного забезпечення якості продукції.

Компетенції,які необхідно сформувати в результаті вивчення навчальної дисципліни:

Інструментальні компетенції

 

- здатність отримувати з різних джерел та аналізувати, систематизувати інформацію з базових питань програмного матеріалу навчальної дисципліни;

- здатність до самостійного поповнення і оновлення своїх знань з актуальних питань управління якістю продукції, вивчення концептуальних основ та сфери використання методів оцінки якості товару для їх підвищення;

- здатність ефективно організовувати свій час при вивченні програмного матеріалу дисципліни.

Міжособистісні компетенції

- здатність здійснювати ефективні міжособистісні комунікації;

- здатність працювати та знаходити рішення проблем у команді;

- здатність приймати вірне рішення у команді підприємства при вирішенні конфліктної ситуації;

- здатність сприймати різноманітні відмінності різних культур й адаптувати їх щодо конкретної ситуації.

Системні компетенції

- здатність застосовувати знання з питань якості продукції у прийнятті правильних управлінських рішень.

Спеціальні компетенції

- здатність використовувати існуючі підходи до оцінки якості товару на практиці;

- володіння нормативно-правовою базою управління якістю продукції стандартизації та сертифікації;

- вміння розкривати проблему забезпечення якості продукції, користуючись сучасними методами управління якістю;

- здатність застосовувати знання економічної інформації для прийняття рішень з оцінки якості продукції;

- уміння виконувати аналітичні розрахунки з аналізу якості продукції з порівнянням товарів конкурентів між собою;

- володіння знаннями про параметри якості товарів, які залежать від виду і складності виробу в технічному та експлуатаційному відношенні.

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назва модуля, змістового модуля, теми
Модуль 1. Теоретичні і концептуальні підходи до визначення якості продукції
Змістовий модуль 1. Загальні основи якості продукції
Тема 1. Історичний аспект управління якістю продукції
Тема 2. Нормативна база управління якістю продукції, стандартизації та сертифікації
Тема 3. Показники якості продукції та їх класифікація
Тема 4. Методи визначення рівня якості продукції
Змістовий модуль 2. Системи забезпечення якості продукції на підприємстві
Тема 5. Системи забезпечення та управління якістю продукції
Тема 6. Основи стандартизації в промисловості та її методи
Тема 7. Сертифікація продукції і систем якості. Економіка якості
Тема 8. Метрологічне забезпечення якості продукції
Модуль ІІ. Індивідуальне науково-дослідне завдання (ІНДЗ)
Підсумковий контроль: ПМК

 


Зміст НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

“Якість продукції»

Модуль 1. Теоретичні концептуальні підходи до визначення якості продукції

Змістовий модуль 1. Загальні основи якості продукції

Тема 1. Історичний аспект управління якістю продукції

Основні поняття та визначення якості. Роль якості у суспільних відносинах. Еволюція уявлень про якість. Еволюція концепцій якості. Сучасні концепції управління якістю у ринковому середовищі. Еволюція об’єктів управління якістю, їх окремих відзнак, характеристик, властивостей. Діалектичне протиріччя між уніфікацією та ексклюзивністю, між масовим та індивідуальним виробництвом.

Досвід промислово розвинутих країн в управлінні якістю продукції. Вітчизняні системи управління якістю. Шляхи удосконалення вітчизняних систем управління якістю продукції.

Особливості уявлень про якість у різних сферах діяльності, соціальних відносинах, у різних народів, етнічно-релігійних верств населення тощо.

 

Тема 2. Нормативна база управління якістю продукції, стандартизації та сертифікації

Загальні відомості про стандартизацію. Органи стандартизації в Україні. Основні положення державної системи стандартизації України. Організація робіт з стандартизації і загальні вимоги за стандартів.

Вітчизняні системи стандартів. Роль уніфікації в промисловому виробництві. Нормо контроль технічної документації. Техніко-економічна ефективність стандартизації. Міжнародна та європейська діяльність з стандартизації та участь у ній України. Основні тенденції розвитку міжнародної стандартизації систем якості.

 

Тема 3. Показники якості продукції та їх класифікація

Класифікація показників якості промислової продукції. Показники призначення виробів. Показники надійності та довговічності виробів. Показники ремонтної спроможності та схоронності виробів. Ергономічні та естетичні показники якості виробів. Показники технологічності конструкцій виробів. Показники транспортабельності, стійкості до середовища впливу на нього та безпеки виробів. Економічні показники якості виробів. Показники стандартизації та уніфікації виробів. Показники патентоспроможності. Показники однорідності виробів.

 

 

Тема 4. Методи визначення рівня якості продукції

Загальні положення. Диференційний метод визначення рівня якості продукції. Комплексний метод визначення рівня якості продукції. Визначення якості виробів за допомогою середнього опосередкованого показника. Змішаний метод визначення рівня якості виробів. Визначення рівня якості різнотипних виробів.

Змістовий модуль 2. Системи забезпечення якості продукції на підприємстві

План вивчення теми

1. Основні поняття та визначення якості.

2. Сучасні концепції управління якістю у ринковому середовищі.

3. Досвід промислово розвинутих країн в управлінні якістю продукції.

 

Методичні рекомендації до самостійної роботи

В процесі вивчення даної теми необхідно звернути увагу на сутність, динаміку змін та основні напрямки робіт, які спрямовані на вивчення й аналіз історії розвитку управління якістю продукції, огляд вітчизняного та світового досвіду управління якістю продукції, а також на «Петлю якості» або на етапи, на яких забезпечується якість.

В результаті вивчення теми студенти повинні знати: види технічних факторів, організаційних факторів, економічних факторів та суб’єктивні фактори; культуру праці робочої сили, оскільки вона впливає на якість.

Завдання до самостійної роботи

1. Вивчення теоретичного матеріалу теми.

2. Відповіді на контрольні запитання.

3. Підготовка конспекту з теми.

 

Питання для самоконтролю

1. Аналіз і характеристика факторів, що обумовлюють якість продукції, їх класифікація.

2. Огляд вітчизняних систем управління якістю продукції.

3. Структура, основні функції, порядок розробки і впровадження комплексної системи управління якістю.

4. Загальні відомості з досвіду промислово розвинутих країн в управління якістю продукції, досвід управління якістю в США, досвід управління якістю в Японії.

5. Людський фактор в управлінні якістю продукції.

6. Шляхи удосконалення вітчизняних систем управління якістю продукції.

План вивчення теми

1. Загальні відомості про стандартизацію.

2. Основні положення державної системи стандартизації України.

3. Вітчизняні системи стандартів.

4. Міжнародна та європейська діяльність з стандартизації та участь у ній України.

 

Методичні рекомендації до самостійної роботи

В процесі вивчення даної теми необхідно звернути увагу на загальні відомості про стандартизацію, основні положення державної системи стандартизації України та організацію робіт зі стандартизації і загальні вимоги за стандартів.

Важливим аспектом даної теми є вітчизняні системи стандартів, роль уніфікації в промисловому виробництві, нормо контроль технічної документації та техніко-економічна ефективність стандартизації.

Завдання до самостійної роботи

1. Вивчення теоретичного матеріалу теми.

2. Відповіді на контрольні запитання.

3. Підготовка конспекту з теми.

 

Питання для самоконтролю

1. Охарактеризуйте загальні відомості про стандартизацію.

2. Назвіть органи стандартизації в Україні.

3. Які основні положення державної системи стандартизації України?

4. Організація робіт з стандартизації і загальні вимоги за стандартів.

5. Вітчизняні системи стандартів.

6. Яка роль уніфікації в промисловому виробництві?

7. Нормо контроль технічної документації.

8. Техніко-економічна ефективність стандартизації.

9. Міжнародна та європейська діяльність з стандартизації та участь у ній України.

10. Основні тенденції розвитку міжнародної стандартизації систем якості.

План вивчення теми

 

1. Основні поняття: характеристика продукції; кваліметрія; якість виготовлення; показник якості продукції. Терміни й означення.

2. Практичні завдання кваліметрії.

3. Фізичні величини та показники якості.

4. Порядок визначення відносної трудомісткості виготовлення продукції за трудомісткістю виготовлення заготовок.

5. Чинники, що впливають на якість продукції.

6. Класифікація промислової продукції.

7. Показники якості промислової продукції різних груп.

8. Класифікація показників якості промислової продукції.

9. Схема класифікації показників якості промислової продукції.

 

Методичні рекомендації до самостійної роботи

 

В процесі вивчення даної теми необхідно звернути увагу на класифікацію показників якості промислової продукції, показники призначення виробів, показники надійності та довговічності виробів, показники ремонтної спроможності та схоронності виробів, ергономічні та естетичні показники якості виробів. Важливими є також показники технологічності конструкцій виробів, показники транспортабельності, стійкості до середовища впливу на нього та безпеки виробів, економічні показники якості виробів, показники стандартизації та уніфікації виробів, показники патентоспроможності та однорідності виробів.

 

Завдання до самостійної роботи

1. Вивчення теоретичного матеріалу теми.

2. Відповіді на контрольні запитання.

3. Підготовка конспекту з теми.

Питання для самоконтролю

1. Дайте означення якості продукції.

2. Чим відрізняються поняття фізичної величини, властивості, параметра та показника якості продукції.

3. Що спільного є між фізичною величиною та показниками якості продукції.

4. Наведіть приклади комплексних показників якості продукції.

5. Які властивості продукції називають мірою?

6. Чи вимірюють показники якості продукції?

7. Що таке інтегральні показники якості продукції?

8. Поясність відновлення одиничних і комплексних показників якості продукції.

9. Наведіть приклади комплексних показників якості продукції.

10. Які знаєте середні опосередковані показники якості?

11. Де використовують арифметичні, гармонічні, квадратичні та геометричні середні опосередковані показники якості продукції?

12. Як об’єднують одиничні показники в комплексні. Що таке головні та другорядні показники якості?

13. Для чого застосовують так званий коефіцієнт Вето?

14. Коли виникла та чим займається кваліметрія?

15. Які знаєте методи та способи визначення окремих властивостей продукції?

16. Від яких чинників залежить якість продукції.

17. Поясніть зв'язок між кваліметрією, стандартизацією та метрологією

18. Як класифікують промислову продукцію?

19. Які вироби називають витратними?

20. Поясніть способи використання продукції за її призначенням.

21. Які знаєте параметри продукції?

22. Перелічіть показники якості виробів.

23. Як поділяють показники якості продукції?

24. Які показники якості виробів називають визначальними та базовими?

25. У якій документації наведені методика та засоби визначення показників якості виробів?

26. Як класифікують показники якості виробів?

 

Семінарське заняття № 1

План заняття

1. Основні поняття та визначення якості.

2. Сучасні концепції управління якістю у ринковому середовищі.

3. Досвід промислово розвинутих країн в управлінні якістю продукції.

 

Питання для обговорення

1. Аналіз і характеристика факторів, що обумовлюють якість продукції, їх класифікація.

2. Огляд вітчизняних систем управління якістю продукції.

3. Структура, основні функції, порядок розробки і впровадження комплексної системи управління якістю.

4. Загальні відомості з досвіду промислово розвинутих країн в управління якістю продукції, досвід управління якістю в США, досвід управління якістю в Японії.

5. Людський фактор в управлінні якістю продукції.

6. Шляхи удосконалення вітчизняних систем управління якістю продукції.

Семінарське заняття № 2

План заняття

1. Загальні відомості про стандартизацію.

2. Основні положення державної системи стандартизації України.

3. Вітчизняні системи стандартів.

4. Міжнародна та європейська діяльність з стандартизації та участь у ній України.

 

 

Питання для обговорення

1. Охарактеризуйте загальні відомості про стандартизацію.

2. Назвіть органи стандартизації в Україні.

3. Які основні положення державної системи стандартизації України?

4. Організація робіт з стандартизації і загальні вимоги за стандартів.

5. Вітчизняні системи стандартів.

6. Яка роль уніфікації в промисловому виробництві?

7. Нормо контроль технічної документації.

8. Техніко-економічна ефективність стандартизації.

9. Міжнародна та європейська діяльність з стандартизації та участь у ній України.

10. Основні тенденції розвитку міжнародної стандартизації систем якості.

Семінарське заняття № 3

План заняття

 

1. Основні поняття: характеристика продукції; кваліметрія; якість виготовлення; показник якості продукції. Терміни й означення.

2. Практичні завдання кваліметрії.

3. Фізичні величини та показники якості.

4. Порядок визначення відносної трудомісткості виготовлення продукції за трудомісткістю виготовлення заготовок.

5. Чинники, що впливають на якість продукції.

6. Класифікація промислової продукції.

7. Показники якості промислової продукції різних груп.

8. Класифікація показників якості промислової продукції.

9. Схема класифікації показників якості промислової продукції.

 

Питання для обговорення

1. Дайте означення якості продукції.

2. Чим відрізняються поняття фізичної величини, властивості, параметра та показника якості продукції.

3. Що спільного є між фізичною величиною та показниками якості продукції.

4. Наведіть приклади комплексних показників якості продукції.

5. Які властивості продукції називають мірою?

6. Чи вимірюють показники якості продукції?

7. Що таке інтегральні показники якості продукції?

8. Поясність відновлення одиничних і комплексних показників якості продукції.

9. Наведіть приклади комплексних показників якості продукції.

10. Які знаєте середні опосередковані показники якості?

11. Де використовують арифметичні, гармонічні, квадратичні та геометричні середні опосередковані показники якості продукції?

12. Як об’єднують одиничні показники в комплексні. Що таке головні та другорядні показники якості?

13. Для чого застосовують так званий коефіцієнт Вето?

14. Коли виникла та чим займається кваліметрія?

15. Які знаєте методи та способи визначення окремих властивостей продукції?

16. Від яких чинників залежить якість продукції.

17. Поясніть зв'язок між кваліметрією, стандартизацією та метрологією

18. Як класифікують промислову продукцію?

19. Які вироби називають витратними?

20. Поясніть способи використання продукції за її призначенням.

21. Які знаєте параметри продукції?

22. Перелічіть показники якості виробів.

23. Як поділяють показники якості продукції?

24. Які показники якості виробів називають визначальними та базовими?

25. У якій документації наведені методика та засоби визначення показників якості виробів?

26. Як класифікують показники якості виробів?

 

Семінарське заняття № 4

Питання для обговорення

1. Де використовується статистичний метод визначення показників якості продукції?

2. В чому полягають статистичний та експертний методи визначення якості продукції?

3. Які переваги має статистичний метод визначення показників якості виробів?

4. Наведіть приклади випадкових та системних величин?

5. Який допуск розміру називають технологічним?

6. Що називають розсіянням випадкової величини?

7. Що називають полігоном, гістограмою, кривою розсіяння та середнім квадратичним відхиленням випадкових величин? Поясніть порядок їх побудови.

8. Охарактеризуйте закони розподілу Сімптона та Гаусса.

9. Як визначають дисперсію випадкових величин?

10. Що називають математичним сподіванням?

11. За допомогою яких законів визначають статистичні показники якості виробів?

12. Чим відрізняються статистичні експериментальні показники якості виробів від теоретичних?

13. Де використовують експертний метод вимірювання та які вимоги ставлять до нього?

14. Що таке обов’язкове та самостійне тестування експертів?

15. Назвіть способи проведення експертизи?

16. В чому полягає ранжирування та що називають рангом?

17. Які знаєте способи порівняння якості продукції?

18. Що таке попарне та повне порівняння об’єктів експертизи?

19. Як підвищують точність результатів експертизи та що таке метод послідовного наближення?

20. Розкрийте суть та можливості використання метода Дельфі.

21. Наведіть основні математичні моделі, які використовують при прогнозуванні економічних процесів.

22. Охарактеризуйте методи прогнозування управлінських рішень з позицій їх оцінки за вартістю та трудомісткістю.

 

Семінарське заняття № 5

Питання для обговорення

1. На якій підставі розробляють нову продукцію?

2. Перелічіть основні рушії технічного прогресу.

3. Які є основні напрямки розвитку нової техніки?

4. Що є основою забезпечення конкурентоспроможності нової продукції?

5. Як організовують забезпечення заданої якості продукції?

6. Які знаєте основні гасла та стратегію передових підприємств?

7. Яке значення віддають стандартизації та метрології у забезпеченні рівня якості продукції?

8. Які організації та підрозділи займаються якістю продукції?

9. Перелічіть права органів та служб контролювання якості продукції?

10. Як класифікують види продукції та стадії її випробування?

11. Що розуміють під системою управління якістю продукції?

12. Які знаєте критерії забезпечення заданої якості продукції?

13. Що знаєте про систему забезпечення якості продукції в Україні?

14. Поясніть суть та мету контролювання продукції на всіх стадіях її розроблення, виготовлення, використання та зберігання.

 

Семінарське заняття № 6

 

Питання для обговорення

1. Стандарти – нормативна база управління якістю продукції.

2. Органи з стандартизації в Україні.

3. Основні положення державної системи стандартизації України.

4. Організація робіт з стандартизації і загальні вимоги до стандартів.

5. Вітчизняні системи стандартів.

6. Роль уніфікації в промисловому виробництві.

7. Нормо контроль технічної документації.

8. Техніко-економічна ефективність стандартизації.

9. Міжнародна та Європейська діяльність з стандартизації та участь у ній України.

10. Основні тенденції розвитку міжнародної стандартизації систем якості.

 

Семінарське заняття №7

Питання для обговорення

1. Назвати загальні відомості про розвиток і сучасний стан сертифікації.

2. Які основні положення державної системи сертифікації УкрСЕПРО?

3. Основні принципи та правила системи сертифікації УкрСЕПРО.

4. Вимоги до органів з сертифікації продукції і систем якості та порядок їх акредитації.

5. Порядок проведення сертифікації продукції.

6. Вимоги до випробувальних лабораторій та порядок їх акредитації.

7. Атестація виробництва та вимоги до нормативних документів на продукцію, що сертифікується.

8. Загальні правила, схеми та порядок проведення сертифікації.

9. Порядок ввезення на митну територію України, продукції, що імпортується та підлягає в Україні обов’язків сертифікації.

10. Порядок проведення робіт з сертифікації продукції іноземного виробництва.

11. Управління економікою якості.

12. Управління витратами на якість.

13. Сертифікація системи якості.

14. Загальні відомості о сертифікації системи якості.

15. Мета сертифікації системи якості.

16. Органи про сертифікації системи якості.

17. Процедури сертифікації системи якості.

18. Аудит системи якості.

19. Призначення та види аудита якості.

20. Об’єкти аудита якості.

21. Стандарти ІSO серії 10011.

 

Семінарське заняття № 8

 

Питання для обговорення

1. Класифікація промислової продукції і показників її якості.

2. Рівень якості продукції і методи його визначення.

3. Оцінка рівня якості продукції на етапах її розроблення, виготовлення і експлуатації або споживання.

4. Кількісна оцінка показників якості продукції.

5. Діяльність метрологічної служби України по забезпеченню якості продукції.

 

ТЕМИ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

1. Система формування якостіхлібної продукції.

2. Система формування якості макаронної продукції.

3. Система формування якостінатуральних соків.

4. Система формування якостіолії.

5. Система формування якості поліграфічної продукції.

6. Система формування якостібезалкогольних напоїв.

7. Система формування якості цукерок.

8. Система формування якості кафе швидкого обслуговування.

9. Система формування якостікондитерської продукції.

10. Система формування якостітуристичних послуг.

11. Система формування якостіковбасної продукції.

12. Система формування якостімолочних виробів.

13. Система формування якостічаю та кави.

14. Система формування якостідитячого харчування.

15. Система формування якостіком’ютерної техніки.

16. Система формування якостіспортивних тренажерів.

17. Система формування якостіпобутової техніки.

18. Система формування якостіпластикових вікон.

19. Система формування якості дитячих іграшок.

20. Система формування якостімеблів.

21. Система формування якостіводяних фільтрів.

22. Система формування якостіверхнього одягу.

23. Система формування якостівзуття.

24. Система формування якостіалкогольної продукції.

25. Система формування якостімиючих засобів.

26. Система формування якостібудівельних матеріалів.

27. Система формування якостілікарських препаратів.

28. Система формування якостіпослуг перукарні.

29. Система формування якості послуг СТО.

30. Система формування якості страхових послуг.

Підсумковий контроль

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. ДСТУ 2925-94. Системи якості. Комплекси керування якістю системні технологічні. Основні положення. – К., 1994.

2. ДСТУ 3230-95. Управління якістю та забезпечення якості. Терміни та визначення. –К., 1995.

3. ДСТУ 3514-97. Статистичні методи контролю та регулювання якості. Терміни та визначення. – К., 1997.

4. ДСТУ ISO 10011-3-97 Настанови щодо перевірки систем якості. Ч.1. Перевірки. – К., 1997.

5. Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення. Декрет Кабінету Міністрів України, від 20.04.93р. // Урядовий кур’єр. – 1999. – №56 (166).

6. Про заходи щодо підвищення якості вітчизняної продукції: Указ Президента України № 113 від 23.02.2001р. // Урядовий кур’єр. – 06.03.2001р.

7. Про стандартизацію і сертифікацію. Декрет Кабінету Міністрів України. // Голос Країни - №99 (599) від 29.05.99р.

8. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження Концепції державної політики у сфері управління якістю продукції (товарів, робіт та послуг)» від 17.08.2002р. № 447-р.

9. ISO 8402:1994. Управління якістю та забезпечення якості. Словник.

10. ISO 9002:1994. Система якості. Модель забезпечення якості при виробництві, монтажі та обслуговуванні.

11. ISO 9003:1994. Система якості. Модель забезпечення якості при контролі готової продукції та її випробуваннях.

12. ISO 10011-3:1991. Настанови щодо аудиту систем якості. Керування програми перевірки.

13. ISO/NP 9004-8. Управління якістю і елементи системи якості. Ч. 8. Настанови щодо принципів якості і їх використання на практиці управління.

14. Економічний аналіз: Навч. посібник/ М.А. Болгах та ін., за ред. НАНУ – К.: КНЕУ, 2008. – 556с.

15. Економіка підприємств: Підручник/ за заг. ред. С.Ф. По кропивного. – Вид. 3-тє, перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2007. – 528с.

16. Маркетинг, менеджмент 11изд./ Ф. Котлер – Питер, 2004. – 800с.

17. Матеріалі по курсу «Системы менеджмента качества. Требования международного стандарта ISO 9001:2000». – Донецк: Центр консультаций и исследований, 2006. – 360с.

18. Саранча Г.А. Метрологія, стандартизація, відповідність, акредитація та управління якістю: Підручник. – Центр навчальної літератури.–2006.– 672с.

19. Чарковенко С.С. Маркетинг. Підручник. – Київ: Лібра, 2006. – 712с.

20. Шаповал М.І. «Основи стандартизації, управління якістю і стандартизації». – К. – 2008. – с.54

21. Боженко Л.І., Гутта О.Й. Управління якістю, основи стандартизації та сертифікації продукції. Начальний посібник. – Львів, 2001. – 176с.

22. Віткін Л. Місце України у світовій і європейській якості // Стандартизація. Сертифікація. Якість. – 2002. - №3. – с.43-49.

23. Внуков Ю. Стандартизація у сфері управління якістю // Стандартизація. Сертифікація. Якість. – 2002. - №2. – с.24-27.

24. Грищенко Ф. Управління якістю та забезпечення якості: оновлені стандарти серії ISO-9000. // Стандартизація. Сертифікація. Якість. – 2001. - №4. – с. 44-46.

25. Єськов П.О. Українська асоціація якості – запорука якості в Україні // Факти, 25.10.2005р. с.3-4.

26. Кабан П., Віткін Л. Загальні підходи до впровадження систем менеджменту якості в центральних органах виконавчої влади // Стандартизація. Сертифікація. Якість. – 2000. - №4. – с.3-6.

27. Кошман К. Серифікація – спосіб забезпечення якості продукції // Підприємництво, господарство і право. – 2004. - №10. – с. 33-35.

28. Миронюк Г. Державна політика у сфері якості // Стандартизація. Сертифікація. Якість. – 2001. -№4. – с.32-34

29. Окрошко Н. Якість як єдиний шлях до виживання // Економіка України. – 2004. - №2 (235). – с.83.

30. Педак І.С.Система управління якістю продукції – запорука рентабельності підприємства // Держава та регіони. – 2006. - №5.– с.35-37.

31. Перчук О.В. Економічні методи управління якістю // Фінанси України. – 2005. - №4. – с. 74.

32. Пікуза О. Інформаційне забезпечення оцінки якості управління підприємством // Актуальні проблеми економіки. – 2006. - №1. – с.65-73

33. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства. Київ, КНЕУ–2006.–с. 345

34. Українські товари – висока якість: Але такої продукції в масштабі держави ще дуже мало // Україна BUSINESS. – 2004. - №13. – С.6.

35. Харченко Т. Якість товарів у системі факторів забезпечення конкурентоспроможності продукції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2004. - №66-67. – с.75.

36. Харченко Т. Методика впровадження системи управління якістю на підприємстві // Актуальні проблеми економіки. – 2005. - №12.– с.152-156.

 

Навчальна література

 

Якість продукції

 

Навчально-методичний посібник

 

 

Якість продукції: навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання, які навчаються за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»./ Ільченко В.М. – Дніпропетровськ, Дніпропетровська державна фінансова академія, 2012. – 39 с.

 

Навчально-методичний посібник призначений надати допомогу студентам організувати роботу із самостійного вивчення дисципліни «Якість продукції» з метою набуття навичок з управління якістю продукції, вивчення основ стандартизації, сертифікації і метрологічного забезпечення якості продукції. Навчально-методичний посібник розроблений відповідно до програми навчальної дисципліни «Якість продукції». Призначається для студентів вищих навчальних закладів денної форми навчання, а також викладачів дисципліни «Якість продукції».

 

 

І - 49

 

Підп. до друку _________ Формат ______Папір друк.

Ум. друк. арк.____ Тираж__________ Замовлення №______

 

 

РВВ ДДФА Дільниця оперативного друку. Св. Держкомітету інформ. Політики, телебачення та радіомовлення сер. ДК 2126 від 17.03.2005р.

 

Видавець і виготівник: Дніпропетровська державна фінансова академія, вул. Аржанова, 12, м. Дніпропетровськ, 49083

 

 

Передмова

Навчальним планом підготовки бакалаврів передбачено вивчення дисципліни«Якість продукції»,яка є вибірковою для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Метоювивчення навчальної дисципліни «Якість продукції» є надання знань з управління якістю продукції, вивчення основ стандартизації, сертифікації і метрологічного забезпечення якості продукції.

Предметомнавчальної дисципліни єметоди і процеси управління якістю продукції.

Основним завданнямнавчальної дисципліни є:

- засвоєння нормативної бази управління якістю продукції, її сертифікації та стандартизації;

- з'ясування факторів, що обумовлюють якість продукції;

- розкриття структури основних функцій;

- метрологічне забезпечення якості продукції;

- вивчення концептуальних основ та сфери використання методів оцінки якості товару для їх підвищення;

- впровадження комплексної системи управління якістю продукції.

При викладанні навчальної дисципліни акцентується увага на таких питаннях, як фактори, види, концептуальні підходи до визначення сутності якості, показники, що розкривають якість продукції, її зв'язок із конкурентоспроможністю.

Послідовність вивчення програмного матеріалу обумовлена внутрішньою логікою тем дисципліни: на попередніх поняттях ґрунтується вивчення наступних тем. Вивчення навчальної дисципліни «Якість продукції» базується на знаннях, одержаних студентами при вивченні дисциплін «Економіка підприємства», «Економіка підприємства ІІ». Разом з тим, вона передує вивченню дисциплін ««Планування і контроль на підприємстві», «Бухгалтерський облік», «Проектний аналіз» та ін., в яких необхідні знання і компетенції, сформовані при вивченні навчальної дисципліни «Якість продукції».

Навчальний процес з дисципліни здійснюється у таких формах: навчальні заняття (лекції, семінарські, практичні та індивідуальні заняття, а також консультації), індивідуальні завдання, самостійна робота, практична підготовка, контрольні заходи.

Навчально-методичний посібник розроблений відповідно до програми навчальної дисципліни «Якість продукції» та розрахований на студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації, які навчаються за навчальними планами підготовки бакалаврів, а також викладачів навчальної дисципліни «Якість продукції».

 


програма НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Якість продукції»

Мета:надання знань з управління якістю продукції, вивчення основ стандартизації, сертифікації і метрологічного забезпечення якості продукції.

Компетенції,які необхідно сформувати в результаті вивчення навчальної дисципліни:

Інструментальні компетенції

 

- здатність отримувати з різних джерел та аналізувати, систематизувати інформацію з базових питань програмного матеріалу навчальної дисципліни;

- здатність до самостійного поповнення і оновлення своїх знань з актуальних питань управління якістю продукції, вивчення концептуальних основ та сфери використання методів оцінки якості товару для їх підвищення;

- здатність ефективно організовувати свій час при вивченні програмного матеріалу дисципліни.

Міжособистісні компетенції

- здатність здійснювати ефективні міжособистісні комунікації;

- здатність працювати та знаходити рішення проблем у команді;

- здатність приймати вірне рішення у команді підприємства при вирішенні конфліктної ситуації;

- здатність сприймати різноманітні відмінності різних культур й адаптувати їх щодо конкретної ситуації.

Сист<

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти