ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Модуль 1. Теоретичні концептуальні підходи до визначення якості продукції

Змістовий модуль 1. Загальні основи якості продукції

Тема 1. Історичний аспект управління якістю продукції

Основні поняття та визначення якості. Роль якості у суспільних відносинах. Еволюція уявлень про якість. Еволюція концепцій якості. Сучасні концепції управління якістю у ринковому середовищі. Еволюція об’єктів управління якістю, їх окремих відзнак, характеристик, властивостей. Діалектичне протиріччя між уніфікацією та ексклюзивністю, між масовим та індивідуальним виробництвом.

Досвід промислово розвинутих країн в управлінні якістю продукції. Вітчизняні системи управління якістю. Шляхи удосконалення вітчизняних систем управління якістю продукції.

Особливості уявлень про якість у різних сферах діяльності, соціальних відносинах, у різних народів, етнічно-релігійних верств населення тощо.

 

Тема 2. Нормативна база управління якістю продукції, стандартизації та сертифікації

Загальні відомості про стандартизацію. Органи стандартизації в Україні. Основні положення державної системи стандартизації України. Організація робіт з стандартизації і загальні вимоги за стандартів.

Вітчизняні системи стандартів. Роль уніфікації в промисловому виробництві. Нормо контроль технічної документації. Техніко-економічна ефективність стандартизації. Міжнародна та європейська діяльність з стандартизації та участь у ній України. Основні тенденції розвитку міжнародної стандартизації систем якості.

 

Тема 3. Показники якості продукції та їх класифікація

Класифікація показників якості промислової продукції. Показники призначення виробів. Показники надійності та довговічності виробів. Показники ремонтної спроможності та схоронності виробів. Ергономічні та естетичні показники якості виробів. Показники технологічності конструкцій виробів. Показники транспортабельності, стійкості до середовища впливу на нього та безпеки виробів. Економічні показники якості виробів. Показники стандартизації та уніфікації виробів. Показники патентоспроможності. Показники однорідності виробів.

 

 

Тема 4. Методи визначення рівня якості продукції

Загальні положення. Диференційний метод визначення рівня якості продукції. Комплексний метод визначення рівня якості продукції. Визначення якості виробів за допомогою середнього опосередкованого показника. Змішаний метод визначення рівня якості виробів. Визначення рівня якості різнотипних виробів.

Змістовий модуль 2. Системи забезпечення якості продукції на підприємстві

Тема 5. Системи забезпечення та управління якістю продукції

Основні напрямки підвищення якості продукції. Завдання служб з контролювання якістю продукції, види технічного контролювання якості продукції. Види випробувань продукції. Системи керування якістю продукції.

 

Тема 6. Основи стандартизації в промисловості та її методи

Загальні поняття стандартизації. Терміни й означення. Види та категорії стандартів. Мета, принципи та методи стандартизації. Класифікація та кодування технічної інформації. Державна стандартизація в Україні. Рівні стандартизації й види стандартів. Загальні відомості про стандарти ІSO серії 9000. Етапи стандартизації вимог щодо забезпечення і керування якістю. Структура стандартів ІSO серії 9000. Побудова системи якості у відповідності з вимогами стандартів ІSO серії 9000. Три моделі системи якості (стандарти ІSO 9001, ІSO 9001, ІSO 9002, ІSO 9003). Елементи системи якості у відповідності з вимогами стандарту ІSO 9001.

Основні принципи стандартизації. Уніфікація та агрегатування складних виробів. Випереджувальна та комплексна стандартизація. Систематизація загально технічних стандартів. Штрихове кодування продукції.

 

Тема 7. Сертифікація продукції і систем якості. Економіка якості

Загальні відомості про розвиток і сучасний стан сертифікації. Основні положення державної системи сертифікації УкрСЕПРО. Основні принципи та правила системи сертифікації УкрСЕПРО.

Вимоги до органів з сертифікації продукції і систем якості та порядок їх акредитації. Порядок проведення сертифікації продукції. Вимоги до випробувальних лабораторій та порядок їх акредитації. Атестація виробництва та вимоги до нормативних документів на продукцію, що сертифікується. Загальні правила, схеми та порядок проведення сертифікації. Порядок ввезення на митну територію України, продукції, що імпортується та підлягає в Україні обов’язків сертифікації. Порядок проведення робіт з сертифікації продукції іноземного виробництва.

Управління економікою якості. Управління витратами на якість. Сертифікація системи якості. Загальні відомості о сертифікації системи якості. Мета сертифікації системи якості. Органи про сертифікації системи якості. Процедури сертифікації системи якості. Аудит системи якості. Призначення та види аудита якості. Об’єкти аудита якості. Стандарти ІSO серії 10011.

 

Тема 8. Метрологічне забезпечення якості продукції

Класифікація промислової продукції і показників її якості. Рівень якості продукції і методи його визначення. Оцінка рівня якості продукції на етапах її розроблення, виготовлення і експлуатації або споживання. Кількісна оцінка показників якості продукції. Діяльність метрологічної служби України по забезпеченню якості продукції.

Модуль ІІ. Індивідуальне науково-дослідне завдання (ІНДЗ)


2. методичні рекомендації до самостійної роботи

 

Метою самостійної роботи студентів над програмним матеріалом є: закріплення, поглиблення, розширення і систематизація знань, отриманих на лекції, формування загально трудових і професійних вмінь; розвиток самостійного мислення; формування умінь і навичок самостійної розумової праці.

Зміст самостійної роботи пов’язаний із змістом і цілями учбової дисципліни «Якість продукції». Ця форма навчання поєднується з іншими формами організації учбового процесу, такими як лекції і семінарські заняття.

Якість засвоєння студентами учбового матеріалу, що виноситься на самостійну роботу студентів підлягає обов’язковому поточному (модульному) та підсумковому семестровому контролю на заліку.

 

Модуль 1. Теоретичні концептуальні підходи до визначення якості продукції

Змістовий модуль 1. Загальні основи якості продукції

Тема 1. Історичний аспект управління якістю продукції

Мета: з’ясувати фактори, що обумовлюють якість продукції; прокоментувати хронологію розвитку управління якістю; провести огляд вітчизняних систем управління якістю продукції; розкрити структуру, основні функції, порядок розробки і впровадження комплексної системи управління якістю; поглибити та систематизувати теоретичні знання студентів з питань технології управління якістю продукції

 

План вивчення теми

1. Основні поняття та визначення якості.

2. Сучасні концепції управління якістю у ринковому середовищі.

3. Досвід промислово розвинутих країн в управлінні якістю продукції.

 

Методичні рекомендації до самостійної роботи

В процесі вивчення даної теми необхідно звернути увагу на сутність, динаміку змін та основні напрямки робіт, які спрямовані на вивчення й аналіз історії розвитку управління якістю продукції, огляд вітчизняного та світового досвіду управління якістю продукції, а також на «Петлю якості» або на етапи, на яких забезпечується якість.

В результаті вивчення теми студенти повинні знати: види технічних факторів, організаційних факторів, економічних факторів та суб’єктивні фактори; культуру праці робочої сили, оскільки вона впливає на якість.

Завдання до самостійної роботи

1. Вивчення теоретичного матеріалу теми.

2. Відповіді на контрольні запитання.

3. Підготовка конспекту з теми.

 

Питання для самоконтролю

1. Аналіз і характеристика факторів, що обумовлюють якість продукції, їх класифікація.

2. Огляд вітчизняних систем управління якістю продукції.

3. Структура, основні функції, порядок розробки і впровадження комплексної системи управління якістю.

4. Загальні відомості з досвіду промислово розвинутих країн в управління якістю продукції, досвід управління якістю в США, досвід управління якістю в Японії.

5. Людський фактор в управлінні якістю продукції.

6. Шляхи удосконалення вітчизняних систем управління якістю продукції.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти