ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема 4. Методи визначення рівня якості продукції

Мета: поглиблення та систематизація теоретичних знань з питань використання методів визначення рівня якості виробів

План вивчення теми

1. Загальні положення.

2. Характеристики розсіяння випадкових величин.

3. Визначення точності статистичних показників рівня якості виробів.

4. Експертний метод визначення показників якості продукції.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

В процесі вивчення даної теми необхідно поглибити теоретичні знання з питань, які знаходяться за межами лекційного матеріалу, розглянути загальні положення, які впливають на методи визначення рівня якості продукції. Також необхідно проаналізувати характеристики розсіяння випадкових величин. Важливим аспектом даної теми є визначення точності статистичних показників рівня якості виробів. Окремої уваги потребує вивчення експертного методу визначення показників якості продукції.. Студенти повинні самостійно ознайомитися з джерелами інформації, виділити головне, при необхідності законспектувати та відповісти на питання для самоконтролю.

Завдання до самостійної роботи

1. Вивчення теоретичного матеріалу теми.

2. Відповіді на контрольні запитання.

3. Підготовка конспекту з теми.

Питання для самоконтролю

1. Де використовується статистичний метод визначення показників якості продукції?

2. В чому полягають статистичний та експертний методи визначення якості продукції?

3. Які переваги має статистичний метод визначення показників якості виробів?

4. Наведіть приклади випадкових та системних величин?

5. Який допуск розміру називають технологічним?

6. Що називають розсіянням випадкової величини?

7. Що називають полігоном, гістограмою, кривою розсіяння та середнім квадратичним відхиленням випадкових величин? Поясніть порядок їх побудови.

8. Охарактеризуйте закони розподілу Сімптона та Гаусса.

9. Як визначають дисперсію випадкових величин?

10. Що називають математичним сподіванням?

11. За допомогою яких законів визначають статистичні показники якості виробів?

12. Чим відрізняються статистичні експериментальні показники якості виробів від теоретичних?

13. Де використовують експертний метод вимірювання та які вимоги ставлять до нього?

14. Що таке обов’язкове та самостійне тестування експертів?

15. Назвіть способи проведення експертизи?

16. В чому полягає ранжирування та що називають рангом?

17. Які знаєте способи порівняння якості продукції?

18. Що таке попарне та повне порівняння об’єктів експертизи?

19. Як підвищують точність результатів експертизи та що таке метод послідовного наближення?

20. Розкрийте суть та можливості використання метода Дельфі.

21. Наведіть основні математичні моделі, які використовують при прогнозуванні економічних процесів.

22. Охарактеризуйте методи прогнозування управлінських рішень з позицій їх оцінки за вартістю та трудомісткістю.

 

Бібліографічний список до теми

[1, 12, 22, 26]

Змістовий модуль 2. Системи забезпечення якості продукції на підприємстві

Тема 5. Системи забезпечення та управління якістю продукції

Мета: поглиблення та систематизація теоретичних знань з питань систем забезпечення та управління якістю продукції

План вивчення теми

1. Основні напрямки підвищення якості продукції.

2. Завдання служб з контролювання якості продукції.

3. Види технічного контролю якості продукції.

4. Види випробування якості продукції.

5. Системи управління якістю продукції.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

В процесі вивчення даної теми необхідно поглибити теоретичні знання з питань, які знаходяться за межами лекційного матеріалу, розглянути та проаналізувати основні напрямки підвищення якості продукції. Важливим аспектом в роботі кожного сучасного підприємства є визначення завдання служб з контролювання якості продукції. Також необхідно приділити увагу видам технічного контролю якості продукції та видам випробування якості продукції. Студенти повинні самостійно ознайомитися з літературою та відповісти на питання для самоконтролю.

 

Завдання до самостійної роботи

1. Вивчення теоретичного матеріалу теми.

2. Відповіді на контрольні запитання.

3. Підготовка конспекту з теми.

Питання для самоконтролю

1. На якій підставі розробляють нову продукцію?

2. Перелічіть основні рушії технічного прогресу.

3. Які є основні напрямки розвитку нової техніки?

4. Що є основою забезпечення конкурентоспроможності нової продукції?

5. Як організовують забезпечення заданої якості продукції?

6. Які знаєте основні гасла та стратегію передових підприємств?

7. Яке значення віддають стандартизації та метрології у забезпеченні рівня якості продукції?

8. Які організації та підрозділи займаються якістю продукції?

9. Перелічіть права органів та служб контролювання якості продукції?

10. Як класифікують види продукції та стадії її випробування?

11. Що розуміють під системою управління якістю продукції?

12. Які знаєте критерії забезпечення заданої якості продукції?

13. Що знаєте про систему забезпечення якості продукції в Україні?

14. Поясніть суть та мету контролювання продукції на всіх стадіях її розроблення, виготовлення, використання та зберігання.

 

Бібліографічний список до теми

[4, 10, 17, 23, 25]

 

Тема 6. Основи стандартизації в промисловості та її методи

Мета: поглибити та систематизувати теоретичні знання студентів з питань основ стандартизації в промисловості та методів стандартизації

План вивчення теми

1. Загальні поняття стандартизації. Терміни й означення.

2. Види та категорії стандартів.

3. Класифікація та кодування технічної інформації.

4. Державна стандартизація в Україні.

5. Міжнародна стандартизація.

6. Методи стандартизації.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

В процесі вивчення даної теми необхідно звернути увагу на стандарти як на нормативну базу управління якістю продукції, ознайомитись з органами галузевої служби стандартизації та організаційною структурою робіт зі стандартизації; з’ясувати сутність техніко-економічної ефективності стандартизації, також звернути увагу на міжнародну й європейську діяльність зі стандартизації і участь у ній України.

В результаті вивчення теми студенти повинні знати: загальні відомості про стандартизацію; органи галузевої служби стандартизації; відомості про державну систему стандартизації, її мету і основні принципи; об’єкт стандартизації; категорії нормативних документів з стандартизації; види стандартів; організацію робіт з стандартизації і загальні вимоги до стандартів; порядок впровадження стандартів і державний нагляд за їх додержанням; вітчизняні системи стандартів; стандарти на штрихове кодування; роль уніфікації в промисловому виробництві; нормо контроль технічної документації; сутність техніко-економічної ефективності стандартизації; загальні положення з міжнародної та європейської діяльності відносно питань зі стандартизації та участь у ній України; основні сучасні тенденції розвитку міжнародної стандартизації систем якості.

 

Завдання до самостійної роботи

1. Вивчення теоретичного матеріалу теми.

2. Відповіді на контрольні запитання.

3. Підготовка конспекту з теми.

 


Питання для самоконтролю

 

1. Стандарти – нормативна база управління якістю продукції.

2. Органи з стандартизації в Україні.

3. Основні положення державної системи стандартизації України.

4. Організація робіт з стандартизації і загальні вимоги до стандартів.

5. Вітчизняні системи стандартів.

6. Роль уніфікації в промисловому виробництві.

7. Нормо контроль технічної документації.

8. Техніко-економічна ефективність стандартизації.

9. Міжнародна та Європейська діяльність з стандартизації та участь у ній України.

10. Основні тенденції розвитку міжнародної стандартизації систем якості.

 

Бібліографічний список до теми

[1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 21, 24]

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти