ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Взаємозв’язки з іншими дисциплінами.

Вивчення даного курсу неможливе без знань норм Конституції України, загальної і особливої частин адміністративного, цивільного, фінансового та кримінального права, а також навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності», які являються основою для вивчення курсу «Екологічне право».

Студенти повинні керуватися робочою навчальною програмою дисципліни під час виконання самостійної роботи (в тому числі індивідуальної роботи під керівництвом викладача), підготовки до колоквіумів, виконання залікових контрольних робіт та індивідуальних завдань під час поточних модульних контролів та при підготовці до семестрового іспиту. При організації самостійної роботи студентам слід враховувати міжпредметні зв’язки «Екологічного права» з вищеперерахованими навчальними дисциплінами.

Організація поточного та підсумкового контролю знань з дисципліни здійснюється в рамках кредитно-модульної системи підготовки фахівців, що регламентується відповідними нормативно-правовими документами та інструкціями МОН України, НАДПСУ в т.ч. безпосередньо «Положенням про юридичний факультет». Під час модульних контролів та на підсумковій атестації при формуванні сумарної модульної оцінки в межах 100-бальної шкали в кінці семестру остаточною перевіркою рівня фундаментальних знань є підсумкова контрольна робота, яка передбачає перевірку теоретичних знань та вміння застосовувати отриманні знання при вирішенні практичних ситуацій і складається з теоретичних питань та задачі. Студенти, які є допущеними до семестрового контролю та бажають підвищити семестровий результат модульних контролів обов’язково мають складати комплексний іспит з дисципліни за 100-бальною шкалою.


ОПИС ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО»

Курс екологічного права є складовою частиною безперервної екологічної освіти та виховання студентів-правників, який спрямований на розвиток у студентської молоді еколого-правового світогляду, спеціального еколого-правового мислення, закріплення необхідних юридичних знань з метою вирішення конкретних питань їх майбутньої практичної діяльності щодо захисту екологічних прав людини, забезпечення правопорядку у процесі реалізації екологічної політики держави.

Навчальна дисципліна «Екологічне право» є фундаментальною професійно спрямованою дисципліною циклу професійної підготовки 0601 «Право» спеціальності 6.060100 «Правознавство», предмет якого складають екологічні правовідносини, що виникають в галузі використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища і забезпечення екологічної безпеки, які базуються на множинності форм права власності, права природокористування і права громадян на безпечне для життя і здоров'я навколишнє природне середовище.

Курс: третій Семестр: п’ятий Напрям, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
  Кількість кредитів: Національних – 2 ECTS – 3 Модулів: 2 Змістовних модулів: 3 Загальна кількість годин: 108   0601 «Право» 6.060100 «Правознавство» бакалавр з права Професійно орієнтована Лекції – 24 години Семінари – 24 години Індивідуальна робота студента під керівництвом викладача – 11 годин Самостійна робота - 49 години Форма поточного контролю – модульні контрольні роботи з формуванням на підсумковій атестації сумарної модульної оцінки в межах 100-бальної шкали за КМСПФ. Форма семестрового контролю – іспит.  

Попередні дисципліни: «Конституційне право», «Адміністративне право і адміністративна відповідальність», «Цивільне право» (загальна частина), «Кримінальне право», «Безпека життєдіяльності».

 

 

Розглянуто і затверджено на засіданні кафедри господарсько-правових дисциплін Протокол №____від”___”________2007 Зав.кафедри______________Т.О.Мацелик

 


СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

За напрямом підготовки «Право»

Спеціальності 6.060100 «Правознавство», денної форми навчання

Навчальний рік

№ п/п Найменування модулів і тем Кількість годин
Всього лекц. семін Індивід. заняття СРС
Модуль 1 = 1 заліковий кредит – 36годин
ЗМ І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
1.1. Історичні етапи взаємодії суспільства і природи, їх розвиток на сучасному етапі та закріплення в праві. Екологічна функція держави. - -
1.2. Екологічне право – комплексна галузь права (загальні положення) -
1.3. Екологічні права та обов’язки громадян - - -
1.4. Право власності на природні ресурси в Україні -
1.5. Право природокористування -
1.6. Публічне управління у галузі охорони навколишнього природного середовища - -
1.7. Економіко-правовий механізм у галузі екології - - -
1.8. Юридична відповідальність у галузі екології -
  Модульна контрольна робота      
  Всього по ЗМ 1: -
Модуль 2 = 1,5 залікових кредити – 67 годин
ЗМ 2. ОСОБЛИВА ЧАСТИНА
2.1 Правове регулювання охорони та використання земель - -
2.2 Правовий режим використання та охорони надр -
2.3 Правовий режим використання та охорони лісів і рослинного світу -
2.4 Правове регулювання використання і охорони тваринного світу -
2.5 Правовий режим використання і охорони вод -
2.6 Правове регулювання охорони атмосферного повітря - -
2.7 Правові засади формування, збереження та раціонального використання національної екологічної мережі України
2.8 Правове забезпечення екологічної безпеки - -
2.9 Правове регулювання відносин щодо надзвичайних екологічних ситуацій - -
2.10 Правове регулювання поводження з відходами виробництва та споживання - -
  Модульна контрольна робота      
  Всього по ЗМ 2:
Модуль 3 = 0,5 залікових кредити – 8 годин
ЗМ 3. СПЕЦІАЛЬНА ЧАСТИНА
3.1 Міжнародне екологічне право та Європейське право навколишнього природного середовища - -  
  Модульна контрольна робота      
  Всього по ЗМ 3: -  
  РАЗОМ ГОДИН З КУРСУ:

 

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

За напрямом підготовки «Право»

Спеціальності 6.060100 «Правознавство», заочної форми навчання

№ п/п Найменування модулів і тем Кількість годин
Всього лекц. семін Індивід. заняття СРС
Модуль 1 = 1 заліковий кредит – 36 годин
ЗМ І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
1.1 Екологічна функція держави. Сучасна екологічна ситуація в Україні. Загальні положення екологічного права - -
1.2 Екологічні права та обов’язки громадян - - -
1.3 Право власності на природні ресурси в Україні - -
1.4 Право природокористування - - -
1.5 Правове забезпечення екологічної безпеки - - -
1.6 Державне управління у галузі охорони навколишнього природного середовища - - -
1.7 Економіко-правовий механізм у галузі екології - - -
1.8 Юридична відповідальність у галузі екології - - -
  Всього по ЗМ 1: - -
Модуль 2 = 1,5 залікових кредити – 62 годин
ЗМ 2. ОСОБЛИВА ЧАСТИНА
2.1 Правове регулювання охорони та використання земель - -
2.2 Правовий режим використання та охорони надр - - -
2.3 Правовий режим лісів, рослинного світу і земель лісового фонду, їх правова охорона - - -
2.4 Правове регулювання використання і охорони тваринного світу - - -
2.5 Правовий режим вод і земель водного фонду, їх правова охорона - - -
2.6 Правове регулювання охорони атмосферного повітря - - -
2.7 Правові засади формування, збереження та раціонального використання національної екологічної мережі України - - -
2.8 Правове регулювання відносин щодо надзвичайних екологічних ситуацій - - -
2.9 Правове регулювання поводження з відходами виробництва та споживання - -
  Всього по ЗМ 2: -
Модуль 3 = 0,5 залікових кредити – 8 годин
ЗМ 3. СПЕЦІАЛЬНА ЧАСТИНА
3.1 Міжнародне екологічне право та Європейське право навколишнього природного середовища - - -
  Всього по ЗМ 3: - - -
  РАЗОМ ГОДИН З КУРСУ: -

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ за зміСтОВИМи МОДУЛЯМИ

ЗМ І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА (теми 1.1.-1.8)

ТЕМА 1.1. Історичні етапи взаємодії суспільства і природи, їх розвиток на сучасному етапі та закріплення в праві. Екологічна функція держави.

План лекційного заняття

Історичні етапи взаємодії суспільства і природи, їх розвиток на сучасному етапі та закріплення в праві.

Сучасна екологічна ситуація в Україні.

Екологічна політика України, проблеми регулювання.

Література:

Основна [12,17,87,89,90,91]

Додаткова [1,6,9,15, 16]

 

ТЕМА 1.2. Екологічне право – комплексна галузь права (загальні положення

План лекційного заняття

Поняття та предмет екологічного права.

Об’єкти та суб’єкти екологічного права.

Методи екологічного права.

Завдання для самостійної роботи

Система навчального курсу “Екологічне право”.

Джерела екологічного права.

План семінарського заняття

Сучасна екологічна ситуація в Україні.

Екологічна політика України, проблеми регулювання.

Поняття та предмет екологічного права.

Об’єкти та суб’єкти екологічного права.

Методи екологічного права.

Система навчального курсу «Екологічне право».

Джерела екологічного права.

Література:

Основна [12,17,87,89,90,91]

Додаткова [1,6,9,15, 16]

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти