ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Яке положення характеризує такий напрям Середньовічної філософії як реалізм?

Яке положення характеризує такий напрям Середньовічної філософії як реалізм?

А) універсалії не існують до речей, а можливо після речей

Б) справжньою реальністю не володіють ні речі, ні поняття

В) загальні поняття є лише іменами і утворюються нашим розумом

Г) справжньою реальністю володіють загальні поняття чи універсалії

Яке положення характеризує такий напрям Середньовічної філософії як номіналізм?

А) універсалії існують поза ідо речей

Б) справжньою реальністю не володіють ні речі, ні поняття

В) загальні поняття є лише іменами і утворюються нашим розумом

Г) справжньою реальністю володіють лише загальні поняття чи універсалії

4. Онтологічний доказ буття Божого був розроблений:

А) Тертуліаном

Б) Климентом Олександрійським

В) Роджером Беконом

Г) Ансельмом Кентерберійським

5. У Середньовіччі філософія по відношенню до теології вважалась:

А) матір'ю

Б) сестрою

В) служанкою

Г) нянею

У творчості якого філософа відбувся синтез античної філософії і християнської традиції?

А) Платона

Б) Августина

В) Аристотеля

Г) Епікура

7. Початковим періодом середньовічної філософії є:

А) томізм

Б) схоластика

В) апологетика

Г) патристика

Як називається підхід, в центрі уваги якого знаходиться людина?

А) релятивізм

Б) пантеїзм

В) антропоцентризм

Г) соціоцентризм

 

9. В середньовічній філософії виділяють наступні періоди розвитку:

А) апологетика, патристика, схоластика

Б) джайнізм та конфуціанство

В) філософський та релігійний

Г) ренесансний та просвітницький

Який метод для пізнання обирає Ф.Бекон?

А) Синтез

Б) Дедукцію

В) Індукцію

Г) Абстракцію

11. Який мислитель в своїй філософії використовував поняття «чиста дошка»?

А) Ф.Бекон

Б) Г.Гегель

В) Б.Спіноза

Г) Дж.Локк

12. Що таке „річ у собі" за І.Кантом?

А) феномен

Б) ноумен

В) апейрон

Г) електрон

13. Як називається філософія, яка захищала християнство від критики античних мислителів:

А) діалектика

Б) апологетика

В) метафізика

Д) софістика

На вчення яких античних філософів спиралась середньовічна філософія Зах.Європи?

А) Арістотеля, Епікура

Б) І.Канта, Ж.Бодріяра

Г) Протагор, Парменід

Д) Платон, Арістотель

 

15. Що таке патристика:

А) вчення «Отців Церкви» 2-6ст.н.е., згідні з Святим Письмом та визнані церквою

Б) вчення християнських теологів спрямовані проти Платона

В) вчення християнських філософів 11-12ст.

Г) теорія творення світу Богом

16. Вчення Платона за своєю суттю є:

А) персоналі стичним

Б) атомістичним

В) ідеалістичним

Г) матеріалістичним

В чому полягає «коперніканський переворот» І.Канта?

А) Кант розглядає пізнання як активну творчу діяльність, обумовлену структурою і здібностями пізнаючого суб'єкта

Б) Кант першим розглядає проблему моральної свободи

В) Кант першим поставив питання про пізнавальність світу

Г) Кант першим аналізує роль науки у пізнанні природи

До якого напрямку відносять С. де Бовуар?

А)фемінізм

Б)постмодернізм

В)томізм

Г)феноменологія

Який філософський напрям розвивався у поглядах Ж.П.Сартра?

А)екзистенціалізм

Б)раціоналізм

В)скептицизм

Г)постмодернізм

20. До філософських вчень стародавнього Китаю належать:

А) патристика і схоластика

Б) гедонізм та епікуреїзм

В) астіка на настіка

Г) даосизм та конфуціанство

Як називалися філософські системи стародавньої Індії, які спиралися на авторитет Вед?

А) санкхья

Б) астіка

В) настіка

Г) нірвана

22. Екзистенціалісти вважали, що:

А) сутність людини передує її існуванню

Б) існування людини передує її сутності

В) сутність людини дорівнює її існуванню

Г) існування людини перевершує її сутність

 

23. Яке з даних понять найменш характерне для Середньовічної філософії:

А) креаціонізм

Б) антропоцентризм

В) реалізм

Г) номіналізм

 

24. Який з даних видів помилок («ідолів» або примар) не згадується Ф.Беконом?

а) примари печери

б) примари роду

в) примари площі

г) примари присудку

25. Головною проблемою філософії Нового Часу 17ст. була проблема:

А) людини

Б) методу наукового пізнання

В) матеріального і ідеального

Г) буття і небуття

Ноумен це (за І.Кантом)-

А) «Річ у собі»

Б) «Річ для нас»

В) «Річ біля нього»

Г) «Річ всередині нас»

Який філософський напрям розвинувся у поглядах Ф.Бекона?

А) емпіризм

Б) інструменталізм

В) екзистенціалізм

Г) раціоналізм

Хто з філософів Нового Часу розробив дедуктивний метод?

А) Арістотель

Б) Г.Лейбніц

В) Б.Паскаль

Г) Р.Декарт

29. В чому суть позитивізму:

А)позитивне знання є результатом точних наук, а філософія не здатна його дати

Б))наука повинна підпорядкуватись філософії

В)дарувати посмішки оточуючим

Г)філософія і наука мають рівнозначну цінність для пізнання істини

30. Екзистенціалісти вважали, що:

А) сутність людини передує її існуванню

Б) існування людини передує її сутності

В) сутність людини дорівнює її існуванню

Г) існування людини перевершує її сутність

Який з філософських напрямків намагався: Звільнити людину від усіх надій на те, що вона може віднайти свободу за допомогою чогось поза собою, і від всіх ілюзій, зв'язаних з цими надіями, поставити її перед собою і змусити заглянути в себе?

а) позитивізм

б)екзистенціалізм

в) молекуляризм

г) агностицизм

32. Поняття «витіснення» у психоаналізі - це:

А) переведення психічного змісту із свідомості у надсвідоме і збереження його у свідомому стані

Б)переведення психічного змісту із свідомості у несвідоме і збереження його у несвідомому стані

В) переведення психічного змісту із несвідомості у свідоме і збереження його у свідомому стані

Г) егоїстичні нахили індивіда

Кому належить розвиток атомістичного вчення?

А) Демокріту

Б) Геракліту

В) Парменіду

Г) Платону

34. Назвіть філософський напрям, який визнає центральну роль мислення в пізнанні:

А) емпіризм

Б) ідеалізм

В) суб’єктивізм

Г) раціоналізм

35. Анаксімандр вважав першопочатком усього сущого:

А)число

Б)апейрон

В)повітря

Г)землю

Який філософ відкрив взаємозв’язок числа і звуку?

А) Піфагор

Б) Протагор

В) Зенон

Г) Платон

Хто з перерахованих античних філософів не належав до досократиків?

А)Піфагор

Б)Парменід

В)Платон

Г)Анаксімен

38. Що означає принцип «Дао»:

А)збірник законів і норм поведінки, взятий з «Вед»

Б)закон природи, суспільства і людей, який управляє світом

В)моральний закон імператора

Г)збірник гімнів і священних пісень

39. Представниками емпіризму є:

А) Т.Гоббс, Ф.Бекон, Дж.Локк

Б) Р.Декарт, Б.Спіноза, Г.Лейбніц

В) Ф.Вольтер, Х.Вольф, Л.Монтеск’є

Г) І.Кант, Л.Фейєрбах, Г.Гегель

Який метод для пізнання обирає Р.Декарт?

А) Синтез

Б) Дедукцію

В) Індукцію

Г) Абстракцію

 

Яка риса характерна для Середньовічної філософії?

А) природоцентризм

Б) соціоцентризм

В) теоцентризм

Г) космоцентризм

42. Представниками раціоналізму є:

А) Т.Гоббс, Ф.Бекон, Дж.Локк

Б) Р.Декарт, Б.Спіноза, Г.Лейбніц

В) Ф.Вольтер, Х.Вольф, Л.Монтеск’є

Г) І.Кант, Л.Фейербах, Г.Гегель

Вчення яких мислителів ввійшли в історію під загальною назвою «Німецька класична філософія»?

А) Ф.Бекон, Дж.Локк, Б.Спіноза, Р.Декарт, Г.Лейбніц

Б) Ж.Ламетрі, Ф.Вольтер, Г.Лессінг, Х.Вольф, А.Баумгартен

В) І.Кант, Й.-Г.Фіхте, Ф.Шеллінг, Г.В.Ф.Гегель, Л.А.Фейєрбах

Г) Сократ, Платон, Арістотель

Кому належить думка «Я мислю, а отже я існую» («Cogito ergo sum»)?

А) В.Кличко

Б) Сократу

В) Р.Декарту

Г) Ф.Аквінському

Що, за вченням буддизму, є причиною страждань та перепоною для досягнення нірвани?

А) байдужість до інших

Б) первородний гріх

В) жага до життя

Г) Божественна воля

Яка релігія покладена в основу середньовічної філософії?

А) мусульманство

Б) буддизм

В) християнство

Г) зороастризм

47. Через що отримується знання у емпіризмі:

А)досвід

Б)інтуїція

В)мудрість

Г)віра

48. Який філософський напрям розвивався у поглядах Дж.Локка:

А)агностицизм

Б)прагматизм

В)сенсуалізм

Г)містицизм

Назвіть основний філософський твір Сократа.

А) «Маєвтика»

Б) «Апологія Сократа»

В) «Картезіанські роздуми»

Г) не написав жодного твору

50. Аврелій Августин є представником:

А) комунізму

Б) патристики

В) схоластики

Г) раціоналізму

В яких вимірах постає людина в середньовічній філософії?

А) почуття, воля, розум

Б) тіло, душа, дух

В) матерія та ідея

Г) раціональному та емпіричному

52. Креаціонізм це –

А) ідея рівності

Б) ідея протиставлення «дух-природа», «душа-тіло»

В) ідея творення світу Богом

Г) ідея буття

До якого напряму сучасної філософії належав О.Конт?

А)платонізм

Б)неофройдизм

В)позитивізм

Г)персоналізм

Феномен це (за І.Кантом)-

А) «Річ у собі»

Б) «Річ для нас»

В) «Річ без нас»

Г) Позареальне

59. Патристика це:

А) філософія і теологія отців церкви

Б) обґрунтування віровчення за допомогою раціональних засобів

В) філософська течія Нового часу

Г) один з розділів Біблії

60. Структура людської психіки за З.Фройдом:

А) Воно - Я - Над-Я

Б) свідоме-несвідоме

В) Воно-Він-Вона

Г) Я - лібідо – підсвідоме

61. Як називається вчення, що вважає джерелом і критерієм знання досвід:

А)емпіризм

Б)скептицизм

В)агностицизм

Г)раціоналізм

62. Категоричний імператив І.Канта рекомендує:

А)безумовні дії, без врахування наслідків

Б)умовні дії з врахуванням наслідків

В)безумовні дії, з врахуванням наслідків

Г)умовні дії, без врахування наслідків

63. Хто запровадив у науку поняття "колективного несвідомого":

А) З.Фройд

Б) В.Франкл

В) К.Юнг

Г) Л.Українка

64. В центрі якого з даних напрямків лежить поняття «особа»:

А) персоналізм

Б) структуралізм

В) геоцентризм

Г) платонізм

65. В чому суть ірраціоналізму:

А) напрямок у філософії, що робить основою світорозуміння розум

Б) напрямок у філософії, що робить основою розуміння світу щось недосяжне для розуму

В) напрямок у філософії, що вважає, що світ можна зрозуміти досвідним шляхом

Г) напрямок у філософії, що вважає, що світ можна пізнати лише науковим шляхом

66. Що таке сублімація за З.Фройдом:

А) відхилення енергії сексуальних потягів від прямої мети і спрямування на несексуальні (соціальні) цілі;

Б) психічна енергія, яка лежить в основі всіх сексуальних проявів індивіда

В) процес тлумачення сновидінь за Фройдом

Г) інстинкт самозбереження і консервації індивіда

67. Якого з даних філософів можна назвати представником дуалізму:

А)Ф.Бекон

Б)Р.Декарт

В)Б.Спіноза

Г)Г.Лейбніц

68. Хто автор твердження: «Душа людини від природи є "чистою дошкою" (tabula rasa), на якій "чуттєвий досвід малює свої візерунки»?

А)В.Янукович

Б)Д.Локк

В)Ф.Бекон

Д)І.Кант

 

Кому з філософів належить наступне міркування: «начала Всесвіту є атоми і порожнеча, Ніщо не виникає з неіснуючого, і ніщо не руйнується в неіснуюче. Атоми теж нескінчені по величині і кількості, вони вихрем несуться по Всесвіту і цим породжують усе складне.»

А)Піфагор

Б)Протагор

В)Демокріт

Г)Платон

 

82. Яка з даних причин виникнення речей не згадується Аристотелем:

А)матеріальна

Б)дійова

В)цільова

Г)практична

83. Хто з філософів стверджував в якості першопочатку всього повітря:

А)Анаксімандр

Б)Анаксімен

В)Протагор

Г)Геракліт

 

Перших філософів, що вони намагались пояснити походження і природу світу не переповідаючи міфи, а використовуючи спостереження і мислення, і витворюючи певні теорії, які пояснюють все без посилань на надприродні істоти чи події, називали

А) юними натуралістами

Б) натурфілософами

В) сократиками

Г) гносеофілософами

 

Кордоцентризм –це

А) ідея провідної ролі серця як творчої та активно діючої сили у етичній, естетичній й релігійній сферах життєдіяльності особи

Б) ідея центального місця людини при визначенні життєвих пріоритетів суспільства

В) ідея відчуження людської особистості при зіткненні з позаіндивідуальними гуманістичними інтерпретаціями

Г) ідея пропагування переваги Розуму людини, її раціональних першооснов над ірраціональними та емоційними

 

Що таке пантеїзм?

А) визнання присутності Бога в усій природі

Б) визнання первинності матерії щодо свідомості

В) визнання того, що розум – головне знаряддя пізнання

Г) визнання наявності душі в усіх матеріальних об’єктах

 

171. Вчення про монади як сукупність великої кількості субстанцій створив:

А) Т. Гоббс

Б) Ф. Бекон

В) Р. Декарт

Г) Г.В. Лейбніц

 

172. Першопричина руху за Декартом:

А) матеріальна

Б) Бог

В) невідома

Г) матеріальна та ідеальна водночас

 

Яке положення характеризує такий напрям Середньовічної філософії як реалізм?

А) універсалії не існують до речей, а можливо після речей

Б) справжньою реальністю не володіють ні речі, ні поняття

В) загальні поняття є лише іменами і утворюються нашим розумом

Г) справжньою реальністю володіють загальні поняття чи універсалії

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти