ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Яке положення характеризує такий напрям Середньовічної філософії як номіналізм?

А) універсалії існують поза ідо речей

Б) справжньою реальністю не володіють ні речі, ні поняття

В) загальні поняття є лише іменами і утворюються нашим розумом

Г) справжньою реальністю володіють лише загальні поняття чи універсалії

4. Онтологічний доказ буття Божого був розроблений:

А) Тертуліаном

Б) Климентом Олександрійським

В) Роджером Беконом

Г) Ансельмом Кентерберійським

5. У Середньовіччі філософія по відношенню до теології вважалась:

А) матір'ю

Б) сестрою

В) служанкою

Г) нянею

У творчості якого філософа відбувся синтез античної філософії і християнської традиції?

А) Платона

Б) Августина

В) Аристотеля

Г) Епікура

7. Початковим періодом середньовічної філософії є:

А) томізм

Б) схоластика

В) апологетика

Г) патристика

Як називається підхід, в центрі уваги якого знаходиться людина?

А) релятивізм

Б) пантеїзм

В) антропоцентризм

Г) соціоцентризм

 

9. В середньовічній філософії виділяють наступні періоди розвитку:

А) апологетика, патристика, схоластика

Б) джайнізм та конфуціанство

В) філософський та релігійний

Г) ренесансний та просвітницький

Який метод для пізнання обирає Ф.Бекон?

А) Синтез

Б) Дедукцію

В) Індукцію

Г) Абстракцію

11. Який мислитель в своїй філософії використовував поняття «чиста дошка»?

А) Ф.Бекон

Б) Г.Гегель

В) Б.Спіноза

Г) Дж.Локк

12. Що таке „річ у собі" за І.Кантом?

А) феномен

Б) ноумен

В) апейрон

Г) електрон

13. Як називається філософія, яка захищала християнство від критики античних мислителів:

А) діалектика

Б) апологетика

В) метафізика

Д) софістика

На вчення яких античних філософів спиралась середньовічна філософія Зах.Європи?

А) Арістотеля, Епікура

Б) І.Канта, Ж.Бодріяра

Г) Протагор, Парменід

Д) Платон, Арістотель

 

15. Що таке патристика:

А) вчення «Отців Церкви» 2-6ст.н.е., згідні з Святим Письмом та визнані церквою

Б) вчення християнських теологів спрямовані проти Платона

В) вчення християнських філософів 11-12ст.

Г) теорія творення світу Богом

16. Вчення Платона за своєю суттю є:

А) персоналі стичним

Б) атомістичним

В) ідеалістичним

Г) матеріалістичним

В чому полягає «коперніканський переворот» І.Канта?

А) Кант розглядає пізнання як активну творчу діяльність, обумовлену структурою і здібностями пізнаючого суб'єкта

Б) Кант першим розглядає проблему моральної свободи

В) Кант першим поставив питання про пізнавальність світу

Г) Кант першим аналізує роль науки у пізнанні природи

До якого напрямку відносять С. де Бовуар?

А)фемінізм

Б)постмодернізм

В)томізм

Г)феноменологія

Який філософський напрям розвивався у поглядах Ж.П.Сартра?

А)екзистенціалізм

Б)раціоналізм

В)скептицизм

Г)постмодернізм

20. До філософських вчень стародавнього Китаю належать:

А) патристика і схоластика

Б) гедонізм та епікуреїзм

В) астіка на настіка

Г) даосизм та конфуціанство

Як називалися філософські системи стародавньої Індії, які спиралися на авторитет Вед?

А) санкхья

Б) астіка

В) настіка

Г) нірвана

22. Екзистенціалісти вважали, що:

А) сутність людини передує її існуванню

Б) існування людини передує її сутності

В) сутність людини дорівнює її існуванню

Г) існування людини перевершує її сутність

 

23. Яке з даних понять найменш характерне для Середньовічної філософії:

А) креаціонізм

Б) антропоцентризм

В) реалізм

Г) номіналізм

 

24. Який з даних видів помилок («ідолів» або примар) не згадується Ф.Беконом?

а) примари печери

б) примари роду

в) примари площі

г) примари присудку

25. Головною проблемою філософії Нового Часу 17ст. була проблема:

А) людини

Б) методу наукового пізнання

В) матеріального і ідеального

Г) буття і небуття

Ноумен це (за І.Кантом)-

А) «Річ у собі»

Б) «Річ для нас»

В) «Річ біля нього»

Г) «Річ всередині нас»

Який філософський напрям розвинувся у поглядах Ф.Бекона?

А) емпіризм

Б) інструменталізм

В) екзистенціалізм

Г) раціоналізм

Хто з філософів Нового Часу розробив дедуктивний метод?

А) Арістотель

Б) Г.Лейбніц

В) Б.Паскаль

Г) Р.Декарт

29. В чому суть позитивізму:

А)позитивне знання є результатом точних наук, а філософія не здатна його дати

Б))наука повинна підпорядкуватись філософії

В)дарувати посмішки оточуючим

Г)філософія і наука мають рівнозначну цінність для пізнання істини

30. Екзистенціалісти вважали, що:

А) сутність людини передує її існуванню

Б) існування людини передує її сутності

В) сутність людини дорівнює її існуванню

Г) існування людини перевершує її сутність

Який з філософських напрямків намагався: Звільнити людину від усіх надій на те, що вона може віднайти свободу за допомогою чогось поза собою, і від всіх ілюзій, зв'язаних з цими надіями, поставити її перед собою і змусити заглянути в себе?

а) позитивізм

б)екзистенціалізм

в) молекуляризм

г) агностицизм

32. Поняття «витіснення» у психоаналізі - це:

А) переведення психічного змісту із свідомості у надсвідоме і збереження його у свідомому стані

Б)переведення психічного змісту із свідомості у несвідоме і збереження його у несвідомому стані

В) переведення психічного змісту із несвідомості у свідоме і збереження його у свідомому стані

Г) егоїстичні нахили індивіда

Кому належить розвиток атомістичного вчення?

А) Демокріту

Б) Геракліту

В) Парменіду

Г) Платону

34. Назвіть філософський напрям, який визнає центральну роль мислення в пізнанні:

А) емпіризм

Б) ідеалізм

В) суб’єктивізм

Г) раціоналізм

35. Анаксімандр вважав першопочатком усього сущого:

А)число

Б)апейрон

В)повітря

Г)землю

Який філософ відкрив взаємозв’язок числа і звуку?

А) Піфагор

Б) Протагор

В) Зенон

Г) Платон

Хто з перерахованих античних філософів не належав до досократиків?

А)Піфагор

Б)Парменід

В)Платон

Г)Анаксімен

38. Що означає принцип «Дао»:

А)збірник законів і норм поведінки, взятий з «Вед»

Б)закон природи, суспільства і людей, який управляє світом

В)моральний закон імператора

Г)збірник гімнів і священних пісень

39. Представниками емпіризму є:

А) Т.Гоббс, Ф.Бекон, Дж.Локк

Б) Р.Декарт, Б.Спіноза, Г.Лейбніц

В) Ф.Вольтер, Х.Вольф, Л.Монтеск’є

Г) І.Кант, Л.Фейєрбах, Г.Гегель

Який метод для пізнання обирає Р.Декарт?

А) Синтез

Б) Дедукцію

В) Індукцію

Г) Абстракцію

 

Яка риса характерна для Середньовічної філософії?

А) природоцентризм

Б) соціоцентризм

В) теоцентризм

Г) космоцентризм

42. Представниками раціоналізму є:

А) Т.Гоббс, Ф.Бекон, Дж.Локк

Б) Р.Декарт, Б.Спіноза, Г.Лейбніц

В) Ф.Вольтер, Х.Вольф, Л.Монтеск’є

Г) І.Кант, Л.Фейербах, Г.Гегель

Вчення яких мислителів ввійшли в історію під загальною назвою «Німецька класична філософія»?

А) Ф.Бекон, Дж.Локк, Б.Спіноза, Р.Декарт, Г.Лейбніц

Б) Ж.Ламетрі, Ф.Вольтер, Г.Лессінг, Х.Вольф, А.Баумгартен

В) І.Кант, Й.-Г.Фіхте, Ф.Шеллінг, Г.В.Ф.Гегель, Л.А.Фейєрбах

Г) Сократ, Платон, Арістотель

Кому належить думка «Я мислю, а отже я існую» («Cogito ergo sum»)?

А) В.Кличко

Б) Сократу

В) Р.Декарту

Г) Ф.Аквінському

Що, за вченням буддизму, є причиною страждань та перепоною для досягнення нірвани?

А) байдужість до інших

Б) первородний гріх

В) жага до життя

Г) Божественна воля

Яка релігія покладена в основу середньовічної філософії?

А) мусульманство

Б) буддизм

В) християнство

Г) зороастризм

47. Через що отримується знання у емпіризмі:

А)досвід

Б)інтуїція

В)мудрість

Г)віра

48. Який філософський напрям розвивався у поглядах Дж.Локка:

А)агностицизм

Б)прагматизм

В)сенсуалізм

Г)містицизм

Назвіть основний філософський твір Сократа.

А) «Маєвтика»

Б) «Апологія Сократа»

В) «Картезіанські роздуми»

Г) не написав жодного твору

50. Аврелій Августин є представником:

А) комунізму

Б) патристики

В) схоластики

Г) раціоналізму

В яких вимірах постає людина в середньовічній філософії?

А) почуття, воля, розум

Б) тіло, душа, дух

В) матерія та ідея

Г) раціональному та емпіричному

52. Креаціонізм це –

А) ідея рівності

Б) ідея протиставлення «дух-природа», «душа-тіло»

В) ідея творення світу Богом

Г) ідея буття

До якого напряму сучасної філософії належав О.Конт?

А)платонізм

Б)неофройдизм

В)позитивізм

Г)персоналізм

Що таке сублімація за З.Фройдом?

А) відхилення енергії сексуальних потягів від прямої мети і спрямування на несексуальні (соціальні) цілі;

Б) психічна енергія, яка лежить в основі всіх сексуальних проявів індивіда

В) процес тлумачення сновидінь за Фройдом

Г) інстинкт самозбереження і консервації індивіда

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти