ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Справжній учений за Ф.Беконом мав наслідувати

А)павуків

Б)мурах

В)бджіл

Г)метеликів

 

94. Індуктивний метод – це:

А) метод, за допомогою якого відбувається сходження від теоретичних узагальнень до окремих спостережень.

Б) метод, за допомогою якого відбувається сходження від посередніх фактів, зайвих спостережень до практичних висновків

В) метод, за допомогою якого відбувається сходження від остаточних фактів, окремих теорій до фактів конкретних

Г) метод, за допомогою якого відбувається сходження від одиничних фактів, окремих спостережень до теоретичних узагальнень

 

95. Ідея І.Канта «чини лише згідно такого правила, щодо якого можеш хотіти, щоб воно стало всезагальним законом для всіх» називається:

А)Коперніканським переворотом

Б) Категоричним імперативом

В) Гіпотетичним правилом

Г) Критикою чистого розуму

 

96. В основі світобудови, за А.Шопенгауером, лежить сліпе і зле начало:

А)світова воля

Б)світовий розум

В)світова матерія

Г)всесвітнє тяжіння

 

97. Яке з даних тверджень є найбільш близьке до ідей екзистенціалізму:

А)сутність людини передує її існуванню

Б)існування людини передує її сутності

В)людина позбавлена свободи волі

Г)буття людини не є абсурдним

 

98. Яка з даних ідей найменше відповідає філософії Ф.Ніцше:

А)воля до влади

Б)діонісійське і аполонівське начало

В)атараксія, апайдея

Г)ідея надлюдини

 

Яка з даних концепцій не належить Г.Сковороді

А) нерівна рівність

Б) сродна праця

В) чотири світи

Г) дві натури

 

100. Скільки натур виділяє Г.Сковорода:

А)одну

Б)дві

В)три

Г)ні однієї

 

101. Що таке сродна праця за Г.Сковородою:

А)праця, яку виконували батьки даної людини і яку вона має виконувати

Б)праця за природними нахилами та здібностями людини

В)праця, яка дає найбільший прибуток

Г)праця, яка не приносить ніякого прибутку

 

Кордоцентризм –це

А) ідея провідної ролі серця як творчої та активно діючої сили у етичній, естетичній й релігійній сферах життєдіяльності особи

Б) ідея центального місця людини при визначенні життєвих пріоритетів суспільства

В) ідея відчуження людської особистості при зіткненні з позаіндивідуальними гуманістичними інтерпретаціями

Г) ідея пропагування переваги Розуму людини, її раціональних першооснов над ірраціональними та емоційними

 

До якого напрямку філософії належали Ж.Сартр та А.Камю?

А)Прагматизм

Б) Комунізм

В) Фемінізм

Г) Екзистенціалізм

 

104. Поняття кантівської філософії, яке означає знання, що ґрунту-ються на абстрактних міркуваннях, не спираючись на досвід і практику, називається:

А) експериментальне знання

Б) апостеріорне знання

В) досвідне знання

Г) апріорне знання

 

105. Знання, які людина отримує вивчаючи світ завдяки відчуттям, через досвід, називається І.Кантом:

А) ідеальне знання

Б) додосвідне знання

В) апостеріорне знання

Г) апріорне знання

106. Предметом філософії є:

А) світ як цілісність

Б) діалектика духовного та матеріального

В) одкровення

Г) трансцендентне

107. До історичних типів світогляду відносяться:

А) міфологічний, релігійний, мистецький, філософський

Б) рабовласницький, феодальний, капіталістичний

В) міфологічний, релігійний, науковий, філософський

Г) життєво-практичний, побутовий, теоретичний

108. До філософського типу світогляду відноситься наступний спосіб його здійснення:

А) магія

Б) віра

В) рефлексія

Г) раціоналізація

109. Закінчіть визначення: «Онтологія –це…»:

А) наукове пізнання

Б) наука про теологію

В) вчення про цінності

Г) вчення про буття

110. В чому суть вчення про дві істини (подвійну істину):

А) істина віри і істина розуму доповнюють одна одну

Б) істина віри - основа релігії, істина розуму - основа науки

В) істина віри і істина розуму виключають одна одну

Г) істина релятивна

111. Закінчіть речення: «Питаннями дослідження найбільш загальних питань буття займається…»:

А) онтологія

Б) епістемологія

В) етика

Г) трансцендентологія

112. Як називається підхід, що проголошує людину, її свободу і гідність як вищу цінність:

А) егоїзм

Б) гуманізм

В) природоцентризм

Г) реалізм

113. Як називається процес звільнення суспільства і культури від панування релігії і церкви:

А) реформація

Б) відродження

В) політизація

Г) секуляризація

114. Якого з даних філософів можна назвати представником дуалізму:

А)Бекон

Б)Декарт

В)Спіноза

Г)Лейбніц

115. До функцій філософії не належить:

А) аксіологічна

Б) критична

В) релятивістська

Г) світоглядна

Який з розділів філософії розглядає зміст понять «буття», «суще», «існування»?

А) феноменологія

Б) естетика

В) онтологія

Г) епістемологія

117. Епістемологія є складовою частиною:

А) комп’ютера

Б) математики

В) психології

Г) гносеології

118. Назвіть філософський напрям, який основою пізнання вважає чуттєвий досвід:

А) раціоналізм

Б) субстанціоналізм

В) матеріалізм

Г) емпіризм

119. Що є спільним між філософією і наукою:

А) раціонально-логічні методи дослідження

Б) світогляд

В) перевіряємість знання через досвід

Г) практична корисність знання

120. Яке з перерахованих понять не входить в структуру філософії:

А)апологія

Б)аксіологія

В)гносеологія

Г)онтологія

121. Що є предметом вивчення філософії:

А) специфіка і структура живих організмів

Б) психіка людини, її механізми

В) право і його походження

Г) світ як ціле, місце людини у світі, її відношення до світу

122. «logos» з давньогрецької перекладається як:

А) логіка

Б) Бог

В) мислення

Г) вчення

123. Метафізика як філософський метод:

А)розглядає світ як щось незмінне і нерухоме

Б)розглядає світ у зміні і розвитку

В)розглядає психологічні особливості людини

Г)розглядає протиріччя як джерело розвитку

Який з розділів філософії займається проблемою пошуку істини?

А) антропологія

Б) гносеологія

В) етика

Г) біологія

Який з розділів філософії вивчає сутність, умови та межі пізнання?

А) онтологія

Б) гносеологія

В) аксіологія

Г) антропологія

126. Діалектика як філософський метод:

А)розглядає світ як щось незмінне і нерухоме

Б)розглядає світ у зміні і розвитку

В)заперечує розвиток світу і його зміни

Г)зводить розвиток до механічних змін

127. Яке з перерахованих понять не входить в структуру філософії:

А)апологія

Б)аксіологія

В)гносеологія

Г)онтологія

128. Система найзагальніших знань, цінностей, переконань, практичних настанов, які регулюють ставлення людини до світу називається:

А)світогляд

Б)апологія

В)онтологія

Г)мистецтво

 

129. У якій дисципліні присвячують значну частину своїх роздумів на міркування про смисл та предмет власної діяльності. І про яку кажуть, що вона визначає все, але не здатна визначити саму себе:

А) гносеологія

Б) політика

В) економіка

Г) філософія

 

130. Що вивчає аксіологія:

А)проблеми цінностей

Б)проблеми пізнання та істини

В)проблеми буття та його види

Г)проблеми науки і техніки

 

131. Хто вперше вжив термін «філософія» у відношенні до тих, хто завжди прагне до вищої мудрості, але її не досягає (бо мудрими можуть бути лише боги):

А)Піфагор

Б)Платон

В)Парменід

Г)Аристотель

 

132. Основні розділи у структурі філософії:

А) онтологія, гносеологія, аксіологія

Б) апологія, герменевтика, аксіологія

В) онтологія, аксіологія, етика

Г) гносеологія, пропедевтика, антологія

 

133. Яке з перерахованих понять не входить в структуру філософії:

А)апологія

Б)аксіологія

В)гносеологія

Г)онтологія

 

134. Етимологія слова філософія:

А) «любов до мудрості»

Б) «любов до знання»

В) «наука про істину»

Г) «любов до мистецтва"

 

135. Онтологічний погляд, який стверджує, що природа субстанції є фізичною (тобто, що вона займає простір) називається:

А)матеріалізм

Б)ідеалізм

В)суб’єктивізм

Г)релятивізм

 

136. Позиція згідно якої всі субстанції є духовними і те що ми називаємо фізичною реальністю складається лише з ідей, що належить духовній субстанції чи багатьом духовним субстанціям називається:

А)суб’єктивізм

Б)абсолютизм

В)матеріалізм

Г)ідеалізм

 

137. Віра в існування в усьому живому особливої сутності душі:

А) антеїзм

Б) атеїзм

В) анімізм

Г) емпіризм

 

138. Догмат це:

А) незаперечне, безсумнівне положення

Б) сукупність свідомих і не свідомих прагнень

В) певний спосіб життя людини

Г) монастир

 

139. Політеїзм це:

А) Шанування цілої низки богів

Б) характеристика людини у фундаментальній онтології

В) максимально можливе для людини наближення до божества

Г) об’єднання послідовників певного віросповідання

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти