ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Модульна контрольна робота № 1

Модульна контрольна робота № 1

З навчальної дисципліни Соціологія»

 

1. Із наведених понять виберить ті, що стосуються визначення суспільства:

а) наука, що вивчає людську поведінку і ставить своєю метою розкриття причинно-наслідкових зв'язків, що виникають в процесі соціальних відносин між людьми;

б) наука, що вивчає різні процеси, які відбуваються в суспільстві, ставить своєю метою розкриття причинно-наслідкових зв'язків;

в) наука про становлення, розвиток і функціонування суспільства, його елементів, соціальних відносин і соціальних процесів, про механізми і принципи їх взаємодії

2. Яке із наведених суджень вірне?

а) одним з основних моментів переходу до індустріального суспільства є реформація.

б) однією з головних причин переходу до індустріального суспільства є промисловий переворот;

в) основною причиною є надання жінкам виборчого права.

3. Серед наведених варіантів відповідей знайдіть та позначте найбільш повну, вичерпну, правильну, що характеризує поняття особистість:

а) конкретна людина, одиничний представник людського роду це особистість.

б) людина як учасник суспільних відносин і свідомої діяльності це особистість;

в) це сукупність особливих і специфічних якостей, що відрізняють одну людину від іншої

4. Надмірне вживання спиртних напоїв – це (з точки зору соціології):

а) прояв девіації;

б) прояв нормальної поведінки;

в прояв делінквентної поведінки.

5. Чи вірні наступні судження про традиційне суспільство?

а) У традиційному суспільстві існує повага до звичаїв, норм, що складалися століттями, перевага колективної власності над приватною.

б) У традиційному суспільстві високо цінуються індивідуальні особливості людини, заохочуються ініціатива і заповзятливість.

6. Соціально екзогамні сім’ї є більш поширеними в суспільствах із стратифікаційними системами:

а) закритого типу;

б) відкритого типу;

в) змішаного типу.

7. На Вашу думку, яке із наведених визначень, найбільш вірне?

а) норми моральності – це загальновизнані всіма правила поведінки.

б) норми моральності – це норми, що зрозумілі усім без пояснення;

в) норми моральності – це те, за порушення яких здійснюється покарання.

2. На вашу думку, соціалізація – це:

а) процес засвоєння індивідом зразків поведінки, соціальних норм і культурних цінностей, необхідних для його успішного функціонування в даному суспільстві;

б) процес взаємодії індивідів, в результаті, якого відбувається становлення нових соціальних відносин;

в) процес входження людини в суспільство.

8. На Вашу думку, яке із наведених суджень є вірним:

а) поведінка людини чи групи людей у суспільстві, що не відповідає встановленим соціальним нормам, називається стандартною.

б) поведінка людини чи групи людей у суспільстві, що не відповідає встановленим соціальним нормам називається девіантною;

в) поведінка людини чи групи людей у суспільстві, що не відповідають встановленим нормам є делінквентною.

9. На Вашу думку, категорія "маргінал" вживається соціологами для позначення:

а) "нетипових " представників певної соціальної групи;

б) людей і груп, які втратили зв’язок із суспільством, дистанціюються від нього.

10. Чи вірні наступні судження про соціальні норми?

а) у соціальних нормах люди бачать еталони, моделі, стандарти належної поведінки;

б) соціальні норми знаходять відображення в законах, міжнародних договорах, політичних принципах, вимогах моралі.

14. Чи вірні наступні судження про сутність соціального контролю?

а) соціальний контроль – це система способів впливу суспільства, соціальних груп на особистість.

б) норми і санкції – це елементи соціального контролю.

15. Хто із названих вчених є родоначальником соціології прийнято вважати:

а) М. Вебера;

б) О. Конта;

в) Р. Дорендорфа.

17. Різні форми колективної поведінки (мода, чутки, бунти) та соціальні рухи можна зарахувати до:

а) фактора природного оточення;

б) фактора людських дій.

18. Радіо, телебачення, Інтернет – все це можна віднести до такого фактора соціальних змін:

а) технологічні зміни;

б) людські дії.

19. Ці теорії базуються на припущеннях, що суспільства поступово розвиваються (еволюціонують) від простих до складних форм. Про які теорії пояснення соціальних змін йдеться ?

а) еволюційні теорії;

б) циклічні теорії;

в) теорії спіралевидного розвитку.

20. Ці теорії фокусують свою увагу на такій природі змін, що виявляється у періодичному розквіті та занепаді цивілізацій. Про які теорії пояснення соціальних змін йдеться ?

а) циклічні теорії;

б) функціональні теорії.

в) конфліктологічні теорії.

 

Модульна контрольна робота № 2

Модульна контрольна робота № 3

Модульна контрольна робота № 4

З навчальної дисципліни Соціологія»

 

1. Зазначте положення, в яких правильно характеризується дія соціальних законів:

а) дія соціальних законів свідомо задається людьми;

б) люди завжди підпорядковуються діям соціальних законів і не можуть їх уникнути;в) соціальні закони діють завжди і всюди без будь-яких виключень.

2. На Вашу думку, термін "соціологічні теорії середнього рівня" в соціології ввів:
а) Р. Мертон;

б) П. Сорокін;

в) Т. Парсонс.

3. За яким методом дослідження теоретична соціологія відрізняється від прикладної:

а) за метою, яку ставить перед собою соціологія;

б) за методом дослідження;

в) за об'єктом дослідження.

4. На Вашу думку, теоретична соціологія сформувалась:
а) в середині ХІХ ст.;

б) у 30-40-х рр. ХХ ст.;

в) в кінці ХХ ст.

 

5. На Вашу думку, загальнотеоретична соціологія займається:

а) збиранням і первинним аналізом та узагальненням емпіричних даних;

б) вивченням окремих сфер суспільного життя, соціальних груп і інститутів;

в) глибокими, сутнісними моментами розвитку суспільства в цілому і місця в ньому людини.

6. Біля 1500 років до н.е. вулканічне виверження в Егейському морі створило велетенську хвилю, яка зруйнувала Мінойську цивілізацію. Про який фактор процесу соціальних змін йдеться ?

а) демографічні зміни;

б) технології;

в) природне оточення.

7. Соціал-дарвінізм в соціології XIX ст. проголосив, що:

а) соціальні явища зумовлені психологічними чинниками;

б) соціальні явища зумовлюються географічними умовами;

в) соціальний розвиток зумовлюється біологічною еволюцією;

г) соціальний прогрес є довічною боротьбою людей за існування.

8. Всезагальні зміни, які передбачають докорінну руйнацію соціального об'єкта, і, як правило, спираються на насильство, – це:

а) еволюційні зміни;

б) революційні зміни;

в) прогресивні зміни;

г) реформаційні зміни.

9. Одне із перерахованих соціальних утворень може одночасно розглядатися як соціальний інститут і як мала соціальна група:

а) колектив Інституту соціології НАН України;

б) церква;

в) армія;

г) сім'я.

10. Як Ви вважаєте, процес включення соціальних норм і цінностей до внутрішнього світу людини – це:

а) адаптація

б) екстеріоризація

в) інтеріоризація.

 

11. На Вашу думку, соціальний інститут – це:

а) певний заклад, метою якого є організація навчального процесу чи наукової діяльності;

б) будь-яка форма взаємодії людей в суспільстві.

12. Зазначте неправильну відповідь про сфери дії соціальних законів:

а) соціальні закони діють у всіх сферах людської діяльності;

б) у сфері дії соціальних законів може знаходитися лише суспільство в цілому, а не окремі його частини (підсистеми).

13. Закони соціальної динаміки відображають:

а) стабільність соціальної структури суспільства;

б) етапи, причини, характер і типи зміни соціальної структури суспільства.

14. На Вашу думку, що є вихідним для розуміння особливостей об'єкта соціологічного пізнання і визначення предмета соціологічної науки?

а) поняття політичного;

б) поняття соціального.

15. На Вашу думку, що розуміють під структурою соціологічного знання?

а) рівні соціологічного пізнання;

б) ступінь узагальнення соціологічного знання.

16. Специфіка методу соціології полягає в тому, що у вивченні соціальної ре­альності соціологія спирається на:

а) емпіричні дослідження соціальної реальності;

б) певним чином упорядковану систему знань про суспільство як

Модульна контрольна робота № 5

Модульна контрольна робота № 6

Модульна контрольна робота № 7

Модульна контрольна робота № 1

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти