ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


З навчальної дисципліни Соціологія»

 

1. Пан "X" був студентом, став інженером, а пізніше став державним службов­цем високого рангу. Це приклад:

а) горизонтальної мобільності;

б) вертикальних переміщень по соціально-стратифікаційній драбині.

2. Стан "родової аристократії", на Вашу думку:

а) існував у рабовласницькому та феодальному суспільствах;

б) є характерною властивістю сучасного суспільства.

3. Переїзд на постійне проживання зі Львова до Луцька можна трактувати як вияв:

а) вертикальної соціальної мобільності;

б) горизонтальної соціальної мобільності.

4. На Вашу думку, для "закритих" стратифікаційних систем характерний:

а) високий рівень соціальної мобільності;

б) низький рівень соціальної мобільності.

5. У сучасному українському суспільстві, на Вашу думку, найбільш масовими є:

а) середній клас;

б) нижчий клас;

в) вищий клас.

6. Сім'я, взаємини в якій будуються на основі взаємної поваги і де не має яскраво вираженого лідера, називається:

а) егалітарною;

б) моногамною;

в) патрілінеальною.

7. Відомо, що до прийняття християнства, київський князь Володимир мав кілька дружин і налож­ниць. Це можна трактувати як:

а) полігамну сім'ю;

б) розширену сім'ю.

8. На Вашу думку, прогностична функція соціології – це:

а) визначення методів виникнення соціальної реальності;

б) прийняття управлінського рішення;

в)обґрунтування науково обґрунтованої перспективи розвитку особистості, спільності, соціальної групи, суспільства.

9. Які з положень, на Вашу думку, не розкривають риси соціального?

а) це загальна якість, притаманна різним групам індивідів;

б) це становище людини в світі та її самовизначення;

в) це розмірковування людини про смерть;

г) це характер і зміст відносин між різними індивідами і групами в залеж­ності від місця, яке вони займають в різних суспільних структурах, від тієї ролі, яку вони виконують в них.

10. Яке з положень, на Вашу думку, правильно характеризує соціальний закон?

а) це взаємодія двох індивідів;

б) це взаємодія між природою і суспільством;

в) це об’єктивний і повторюваний причинний зв’язок між соціаль­ними явищами і процесами;

г) це відносини між суспільством і соціальною організацією.

11. На Вашу думку, до якого типу категорій належить поняття "суспільство"?

а) до категорій дисциплін суміжних із соціологією;

б) до безпосередніх соціологічних категорій;

в) до загальнонаукових категорій у соціологічному значенні.

12. На Вашу думку, емпірична і теоретична соціологія різняться між собою:

а) за цілями, які вони перед собою ставлять;

б) за орієнтацією отримуваних знань;

в) за рівнем абстракції одержуваного знання.

13. Цілісність та єдність загальної системи цінностей, на Вашу думку, ознакою суспільства як ?

а) універсальність;

б) автономність;

в) інтегративність.

13. На Вашу думку, складне суспільство – це таке:

а) що утворене з декількох держав або країн;

б) в якому існують багаті та бідні;

в) де є декілька рівнів управління;

г) де є кілька рівнів управління; декілька соціальних верств населення, що розташовуються зверху вниз із зменшенням доходів.

14. Поведінка носія певного соціального статусу, яка відповідає певним соціальним очікуванням – це, з точки зору соціолога:

а) соціальна роль;

б) статусно-рольовий набір індивіда;

в) статусна сумісність;

г) особистісні характеристики індивіда.

15. На Вашу думку, Соціалізація індивіда – це:

а) процес розвитку людини;

б) процес набуття певних знань, навичок та вмінь;

в) процес усвідомлення людиною себе як частки суспільства;

г) засвоєння культурно-історичних традицій, соціальних, норм та цінно­стей, що склалися у суспільстві.

16. В нинішній європейській культурі статеве співжиття кровних родичів трактується як:

а) полігамна сім'я; б) інцест;

в) нуклеарна сім'я; г) полігінійна сім'я.

17. Які з названих елементів соціального простору утворюються свідомою взаємодією?

а) категорії населення;

б) соціальні спільноти.

18. Відзначте, у якому рядку подані лише закриті типи стратифікації:

а) касти, класи, стани;

б) касти, стани, рабство.

19. На Вашу думку, соціальна взаємодія – це:

а) процес, у якому люди діють і впливають один на одного;

б) процес, у якому люди відчувають сильний вплив з боку інших людей.

20. На Вашу думку, закони соціальної статики відображають:

а) напрям, форми, чинники розвитку соціального об'єкта;

б) тенденцію до збереження стабільності соціальної системи.

 

21. Охарактеризуйте основні закони соціології.

22. Проаналізуйте соціалізацію особистості за Е. Еріксоном.

 

 

Модульна контрольна робота № 4

З навчальної дисципліни Соціологія»

 

1. Зазначте положення, в яких правильно характеризується дія соціальних законів:

а) дія соціальних законів свідомо задається людьми;

б) люди завжди підпорядковуються діям соціальних законів і не можуть їх уникнути;в) соціальні закони діють завжди і всюди без будь-яких виключень.

2. На Вашу думку, термін "соціологічні теорії середнього рівня" в соціології ввів:
а) Р. Мертон;

б) П. Сорокін;

в) Т. Парсонс.

3. За яким методом дослідження теоретична соціологія відрізняється від прикладної:

а) за метою, яку ставить перед собою соціологія;

б) за методом дослідження;

в) за об'єктом дослідження.

4. На Вашу думку, теоретична соціологія сформувалась:
а) в середині ХІХ ст.;

б) у 30-40-х рр. ХХ ст.;

в) в кінці ХХ ст.

 

5. На Вашу думку, загальнотеоретична соціологія займається:

а) збиранням і первинним аналізом та узагальненням емпіричних даних;

б) вивченням окремих сфер суспільного життя, соціальних груп і інститутів;

в) глибокими, сутнісними моментами розвитку суспільства в цілому і місця в ньому людини.

6. Біля 1500 років до н.е. вулканічне виверження в Егейському морі створило велетенську хвилю, яка зруйнувала Мінойську цивілізацію. Про який фактор процесу соціальних змін йдеться ?

а) демографічні зміни;

б) технології;

в) природне оточення.

7. Соціал-дарвінізм в соціології XIX ст. проголосив, що:

а) соціальні явища зумовлені психологічними чинниками;

б) соціальні явища зумовлюються географічними умовами;

в) соціальний розвиток зумовлюється біологічною еволюцією;

г) соціальний прогрес є довічною боротьбою людей за існування.

8. Всезагальні зміни, які передбачають докорінну руйнацію соціального об'єкта, і, як правило, спираються на насильство, – це:

а) еволюційні зміни;

б) революційні зміни;

в) прогресивні зміни;

г) реформаційні зміни.

9. Одне із перерахованих соціальних утворень може одночасно розглядатися як соціальний інститут і як мала соціальна група:

а) колектив Інституту соціології НАН України;

б) церква;

в) армія;

г) сім'я.

10. Як Ви вважаєте, процес включення соціальних норм і цінностей до внутрішнього світу людини – це:

а) адаптація

б) екстеріоризація

в) інтеріоризація.

 

11. На Вашу думку, соціальний інститут – це:

а) певний заклад, метою якого є організація навчального процесу чи наукової діяльності;

б) будь-яка форма взаємодії людей в суспільстві.

12. Зазначте неправильну відповідь про сфери дії соціальних законів:

а) соціальні закони діють у всіх сферах людської діяльності;

б) у сфері дії соціальних законів може знаходитися лише суспільство в цілому, а не окремі його частини (підсистеми).

13. Закони соціальної динаміки відображають:

а) стабільність соціальної структури суспільства;

б) етапи, причини, характер і типи зміни соціальної структури суспільства.

14. На Вашу думку, що є вихідним для розуміння особливостей об'єкта соціологічного пізнання і визначення предмета соціологічної науки?

а) поняття політичного;

б) поняття соціального.

15. На Вашу думку, що розуміють під структурою соціологічного знання?

а) рівні соціологічного пізнання;

б) ступінь узагальнення соціологічного знання.

16. Специфіка методу соціології полягає в тому, що у вивченні соціальної ре­альності соціологія спирається на:

а) емпіричні дослідження соціальної реальності;

б) певним чином упорядковану систему знань про суспільство як

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти