ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


з навчальної дисципліни Соціологія»

 

1. Яке з наведених положень найбільш повно характеризує соціальну взаємодію?

а) це система соціальних дій щонайменше двох осіб або спільнот;

б) це соціальні зв’язки, що незалежні від людей;

в) це зворотня реакція індивідів, на яких був здійснений вплив;

г) це елемент соціального життя людей.

2. На Вашу думку, який з названих елементів не входить в механізм соціальної взаємодії?

а) індивіди, що здійснюють певні дії;

б) зміни у зовнішньому середовищі, що викликані цими діями;

в) вплив цих змін на інших індивідів;

г) зворотня реакція індивідів, на яких був здійснений вплив;

д) позитивний результат взаємодії.

3. Хто з названих вчених є автором теорії соціальної взаємодії?

а) Дж. Мід; б) Г. Блумер;

в) Дж Хоманс; г) П. Сорокін.

4. Хто з названих вчених є автором теорії управління враженнями?

а) З. Фрейд; б) Е. Гоффман;

в) Л. Козер; г) Н. Смелзер.

5. Хто з названих вчених є автором теорії символічного інтеракціонізму?

а) Дж. Мід б) Р. Дарендорф;

в) Г. Зіммель; г) Р. Мертон.

6. До аналітичних моделей соціальних процесів відносяться:

а) динамічна модель соціального процесу;

б) факторна модель соціального процесу;

в) технологічна модель соціального процесу;

г) модель соціального пристосування.

7. До основних типів соціальних рухів відносяться.

а) революційні рухи; б) утопічні рухи;

в) реформаторські рухи; г) інноваційні.

8. Пані "У" є українкою, греко-католичкою, дочкою пана "Х", 30 - річною жінкою. Це, з точки зору соціолога, є перелік її:

а) приписних соціальних статусів; б) набутих соціальних статусів;

в) рангових соціальних характеристик; г) особистих якостей.

9. Пані "У" є громадянкою України, студенткою, матір'ю, 20-річною жінкою. Це, з точки зору соціолога, перелік її:

а) приписних соціальних статусів; б) набутих соціальних статусів;

в) рангових соціальних характеристик; г) особистих якостей.

10. Поведінка носія певного соціального статусу, яка відповідає певним соціальним очікуванням – це, з точки зору соціолога:

а) соціальна роль; б) статусно-рольовий набір індивіда;

в) статусна сумісність; г) особистісні характеристики індивіда.

11. На Вашу думку, поняття людина означає:

а) характеристику всезагальних, притаманним всім людям якостей і особливостей;

б) конкретну особу,одиничного представника людського роду;

в) характеристику соціального в людині;

г) особливі і специфічні якості, що відрізняють одну людину від іншої.

12. На Вашу думку, поняття особистість означає:

а) характеристику всезагальних, притаманним всім людям якостей і особливостей;

б) конкретну особу,одиничного представника людського роду;

в) характеристику соціального в людині;

г) особливі і специфічні якості, що відрізняють одну людину від іншої.

13. Які з нижче перелічених; позицій виділяють головний статус людини?

а) молода; б) українка;

в) студентка; г) одружена;

д) католичка;

14. Процес включення соціальних норм і цінностей до внутрішнього світу людини – це:

а) адаптація; б) екстеріоризація;

в) інтеріоризація.

15. Один із методів соціально-психологічної діагностики індивіда, який передбачає стандартизовану процедуру опитування - це:

б) експеримент

в) тестування

16. Соціологічна типологія особистості за В. Ядовим включає?

а) нормативний тип; б) ідеальний тип;

в) модальний тип; г) всі відповіді неправильні.

17. Соціологічна структура особистості за К. Платоновим представлена?

а) біологічною підструктурою; б) психологічною підструктурою;

в) структурою соціального досвіду; г) підструктурою спрямованості;

д) всі відповіді правильні.

18. Соціальний інститут – це стійка модель поведінки людей і організацій, що склалася у певній сфері життєдіяльності суспільства:

а) так;

б) ні.

19. Деперсоналізація є характеристикою соціального інституту, яка означає, що:

а) всі особистості, які підпадають під дію цього інституту, повинні відмовитися від свого "Я", нівелюватися, розчинитися серед інших;

б) не відмовляючись від особистісних якостей, люди повинні діяти у відповідності до прийнятих стандартів поведінки, визначених їм соціальних ролей.

20. На Вашу думку, ефект соціальної фасилітації – це:

а) спонукання краще діяти в присутності інших людей;

б) зниження показників діяльності в присутності інших людей;

в) перебільшення(применшення)рис певної людини при формуванні першого враження.

 

21. Розкрийте суть, природу і особливості революційних рухів.

22. охарактеризуйте основні ефекти соціальної взаєм

Модульна контрольна робота № 10

З навчальної дисципліни Соціологія»

 

1. На Вашу думку, ефект соціального інгібування – це:

а) спонукання краще діяти в присутності інших людей;

б) зниження показників діяльності в присутності інших людей;

в) перебільшення(применшення)рис певної людини при формуванні першого враження.

2. На Вашу думку, ефект орелу – це:

а) спонукання краще діяти в присутності інших людей;

б) зниження показників діяльності в присутності інших людей;

в) перебільшення(применшення)рис певної людини при формуванні першого враження.

3. Хто одним із перших класифікував усю різноманітність форм соціальної взаємодії:

а) П. Сорокін; б) Дж. Мід;

в) Р. Парк; в) Д. Майерс.

4. На Вашу думку, ефект групової поляризації – це:

а) погляди, думки оформлюються у дві протилежні безкомпромісні позиції;

б) впорядкованість, стійкість внутрішньо групових взаємозв’язків;;

в) нехтування будь-якими нормами і цінностями групи;

г) певним чином упорядкована система взаємодій.

5. Як Ви думаєте, явище конформізму – це:

а) підкорення більшості меншості;

б) баланс відносин між меншістю і більшістю;

в) підкорення меншості більшості.

6. На Вашу думку, критерієм оцінки сумісності є:

а) координованість дій;

б) результат праці;

в) задоволеність взаємодією;

г) розподіл функцій.

7. Як суб’єкт соціальних відносин особистість характеризується:

а) самоусвідомленням; б) системою мотивації і ціннісних орієнтацій;

в) соціальними установками і поведінкою; г) всі відповіді правильні.

8. Соціологічна типологія особистості за Е. Фроммом включає?

а) традиційний тип; б) ідеалістів;

в) фрустрований тип; г) реалістичний тип;

д) гедоністичний тип; ж) всі відповіді неправильні.

9. Соціологічна типологія особистості за В. Ядовим включає?

а) нормативний тип; б) ідеальний тип;

в) модальний тип; г) всі відповіді неправильні.

10. Джерелом самоусвідомленя особистістю як суб’єкта соціальних відносин є?

а) потреби; б) мотиви;

в) соціальна установка; г) всі відповіді неправильні.

11. Теорія «значущого іншого» особистості розробив?

а) А. Халлер; б) Дж. Мід;

в) Е. Фромм; г) З. Фройд.

12. На Вашу думку, закони соціальної статики відображають:

а) напрям, форми, чинники розвитку соціального об'єкта;

б) тенденцію до збереження стабільності соціальної системи.

13. Соціальний інститут може зникнути або видозмінитися в результаті бажання політичного лідера, держави реформувати суспільне життя;

а) так;

б) ні.

14. Коли виникає соціальне?

а) коли людина розмірковує про сенс свого життя;

б) коли поведінка одного індивіда попадає під вплив іншого або групи (спільноти) незалежно від того, чи присутні фізично індивід або спільноти.

15. Елементами якого із соціальних утворень є громадяни, соціальні взаємини, соціальні угруповання, безробіття, населення:

а) держави;

б) суспільства;

в) країна.

16. На Вашу думку, соціальна система – це:

а) цілісне утворення, основним елементом якого є: люди, зв'язки, взаємодії і відносини;

б) відносини між людьми;

в) соціальні рухи і процеси.

17. Під функціями соціології розуміють:

а) зв'язок соціології з іншими науками;

б) суспільне призначення, роль соціологи, яку вона виконує в суспільстві.

18. Яке з зазначених соціальних утворень в житті людства виникає першим?:

а) держава;

б)соціальна спільнота;

в) сім'я.

19. Глобальні, соціетальні, регіональні, локальні конфлікти – це типологія конфліктів за:

а) способом розв'язання;

б) наслідками;

в) мотивацією;

г) масштабами.

20. Як суб’єкт соціальних відносин особистість характеризується:

а) адаптацією;

б) системою мотивації і ціннісних орієнтацій;

в) соціалізацією;

г) соціальним статусом.

21. Охарактеризуйте основні концепції соціальної взаємодії.

22. Розкрийте основні види соціальних процесів.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти