ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема: Особистість і суспільство

План.

1.Людина і особистість. Соціалізація, соціальна ідентифікація і самосвідомість

особистості.

2.Соціологічні теорії особистості.

3.Ціннісні орієнтації і диспозиції особистості. Виховання особистості.

4.Типи особистостей.

5.Девіантна поведінка і її прояв в дитячому середовищі.

Література.

1.Агеев В.С. Межгрупповое взаимодействие: социально-психологические проблемы. —

М.,1990.

2.Андреев Ю.П., Коржевская Н.М., Костина Н.Б. Социаль­ные институты: содержание,

функции, контроль. - Сверд­ловск, 1989.

3.Берн Э. Игры, в которые играют люди. — Спб., 1992.

4.Гидденс Э. Девять тезисов о будущем социологии //(Теория и история экономических и

социальных институ­тов и систем). - Зима, 1993.

5. Дэн Д. Преодоление разногласий. Как улучшить взаимо­отношения на работе и дома. —

Спб., 1994.

6.Карнеги Д. Как завоевывать друзей и оказывать влия­ние на людей. — М., 1992.

7.Краткий словарь по социологии /Под общ.ред.Д.Гвиашини.-М., 1989

8.ОбозовН.Н. Психология межличностных отношений. - К.,1990.

9.Основы социологии: курс лекций/Под ред. А.Г.Эфендиева. - М., 1993.

10.Павличенко П.П. Социология. Курс лекций. - Кремен­чуг, 1995.

11.Піча Соціологія. – Львів,1998.

12.Погорілий 0.1. Соціологічна думка XX століття. Навч. посібник. - К., 1996.

Тема: Соціальна структура суспільства та її елементи

План.

1.Поняття соціальної структури.

2.Сутність соціальної стратифікації і механізми стратифікаційного розподілу.

3.Соціальна мобільність, її чинники і типи.

4.Соціальна ієрархія, соціальний престиж і соціальна позиція у суспільстві.

5.Особливості стратифікаційних процесів українського суспільства.

Література.

1. Агеев В.С. Межгрупповое взаимодействие: социально-психологические проблемы. — М.,1990.

2. Андреев Ю.П., Коржевская Н.М., Костина Н.Б. Социаль­ные институты: содержание, функции, контроль. - Сверд­ловск, 1989.

3. Арон Р. Этапы развития социологической мысли. — М., 1993.

4. Берн Э. Игры, в которые играют люди. — Спб., 1992.

5. Гидденс Э. Девять тезисов о будущем социологии //(Теория и история экономических и социальных институ­тов и систем). - Зима, 1993.

6. Дэн Д. Преодоление разногласий. Как улучшить взаимо­отношения на работе и дома. — Спб., 1994.

7. Краткий словарь по социологии /Под общ.ред.Д.Гвиашини.-М., 1989.

8. ОбозовН.Н. Психология межличностных отношений. - К.,1990.

9. Основы социологии: курс лекций/Под ред. А.Г.Эфендиева. - М., 1993.

10. Павличенко П.П. Социология. Курс лекций. - Кремен­чуг, 1995.

11. Піча Соціологія. – Львів,1998.

12. Погорілий Соціологічна думка XX століття. Навч. посібник. - К., 1996.

13. Рабочая книга социолога. - М., 1983.

14. Радугин А.А., Радугин К.А. Социология. Курс лекций. - М.,1995.

15. Смелзер Н. Социология. -М., 1994.

16. Піча Соціологія. – Львів,1998.

17. Рабочая книга социолога. - М., 1983.

18. Радугин А.А., Радугин К.А. Социология. Курс лекций. - М.,1995.

19. Смелзер Н. Социология. -М., 1994.

Змістовий модуль 3

Тема: Соціологія культури.

План.

1. Соціальна сутність культури, її структурні елементи.

2. Субкультура, контркультура, елітарна культура.

3. Культура і особистість.

4. Взаємодія і взаємовплив різних культур як характеристика розвитку сучасного світу.

5. Сучасне українське суспільство: проблема діалогу культур.

 

Література.

1. Бергер П. Приглашение в социологию. Гуманистическая перспектива. - М., 1996.

2. Дюркгейм Э. Социология и социальные науки. // Фило­софская и социологическая

мысль. - 1992. - № 5.

3. Карнеги Д. Как завоевывать друзей и оказывать влия­ние на людей. — М., 1992.

4. Краткий словарь по социологии /Под общ.ред.Д.Гвиашини.-М., 1989.

5. Новые направления в социологической теории. — М., 1978.

6. ОбозовН.Н. Психология межличностных отношений. - К.,1990.

7. Основы социологии: курс лекций/Под ред. А.Г.Эфендиева. - М., 1993.

8. Павличенко П.П. Социология. Курс лекций. - Кремен­чуг, 1995.

9. Піча Соціологія. – Львів,1998.

10. Радугин А.А., Радугин К.А. Социология. Курс лекций. - М.,1995.

11. Смелзер Н. Социология. -М., 1994.

12. Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. - М., 1992.

13. Социологический справочник/ Под общ.ред.В.И.Воловича.-К., 1991.

14. Соціологія. Курс лекцій /Під ред. І.Ф.Безродного. - К., 1994.

15. Черниш Н. Соціологія. Курс лекцій. - Львів, 1996.

16. Шаповал Микита. Соціологія національного відроджен­ня - К., 1995

17. Якуба О.О. Соціологія. - Харків, 1996.

Тема: Соціологія сім’ї

План.

1. Сім’я як соціальний інститут.

2. Основні соціальні функції сім’ї.

3. Поняття шлюбу. Шлюб і сім’я як історично змінні явища. Їх суспільний, соціальний зміст.

4. Структура сім’ї. Етапи життєвого циклу сім’ї.

5. Стан і тенденції розвитку сучасної сім’ї в Україні.

6. Сутність демографічної політики держави стосовно розвитку сім’ї.

Література.

1.Агеев В.С. Межгрупповое взаимодействие: социально-психологические проблемы. —

М.,1990.

2.Андреев Ю.П., Коржевская Н.М., Костина Н.Б. Социаль­ные институты: содержание,

функции, контроль. - Сверд­ловск, 1989.

3.Берн Э. Игры, в которые играют люди. — Спб., 1992.

4.Гидденс Э. Девять тезисов о будущем социологии //(Теория и история экономических и

социальных институ­тов и систем). - Зима, 1993

5.Дэн Д. Преодоление разногласий. Как улучшить взаимо­отношения на работе и дома. — Спб., 1994.

6.Основы социологии: курс лекций/Под ред. А.Г.Эфендиева. - М., 1993.

7.Павличенко П.П. Социология. Курс лекций. - Кремен­чуг, 1995.

8.Піча. Соціологія. – Львів,1998.

9.Социологический справочник/ Под общ.ред.В.И.Воловича.-К., 1991.

10.Социология /Под ред. В.И. Яргульяны. - Краснодар,

11.Социология /Под ред.Г.В.Осипова. - М., 1990.

Тема: Соціологія конфлікту.

План.

1. Конфлікт як складний соціальний феномен.

2. Зміст, структура, функції, стадії конфлікту.

3. Типи і види конфлікту. Попередження конфлікту.

4. Природа соціальних конфліктів у сучасному українському суспільстві.

Література.

1. Агеев В.С. Межгрупповое взаимодействие: социально-психологические проблемы. —

М.,1990.

2. Дэн Д. Преодоление разногласий. Как улучшить взаимо­отношения на работе и дома.

— Спб., 1994.

3. Бекешкіна І.Е. Конфліктологічний підхід до сучасної ситуації в Україні. - К., 1994.

4. Бородкин Ф.М., Коряк Н.М. Внимание: конфликт. — Но­восибирск, 1983.

5. ЗдравомысловА.Г. Социология конфликта. Учеб. пособие.-М.,1995.

6. Скотт Дж. Конфликты и пути их преодоления. — К., 1991.

7. Социальные конфликты: Экспертиза, прогнозирование, технологии разрешения. Вып.

1—10. — М., 1991 — 1996.

Змістовий модуль 4

Тема: Методика і техніка соціологічних досліджень

План.

18. 1.Соціологічні дослідження: сутність, класифікація.

19. 2.Основні методи соціологічних досліджень.

20. 3. Програма і її структура.

21. 4.Обробка і аналіз емпіричного матеріалу.

22. 5.Презентація своєї програми соціологічного дослідження, складеної з урахуванням теми курсової або дипломної робот.

Література.

1. Дюркгейм Э. Социология и социальные науки. // Фило­софская и социологическая мысль. - 1992. - № 5.

2. Заславская Т.И., Рывкина Р.В. Социология экономичес­кой жизни. — Новосибирск, 1991.

3. Краткий словарь по социологии /Под общ.ред.Д.Гвиашини.-М., 1989.

4. Основы социологии: курс лекций/Под ред. А.Г.Эфендиева. - М., 1993.

5. Павличенко П.П. Социология. Курс лекций. - Кремен­чуг, 1995.

6. Піча Соціологія. – Львів,1998.

7. Погорілий 0.1. Соціологічна думка XX століття. Навч. посібник. - К., 1996.

8. Рабочая книга социолога. - М., 1983.

9. Радугин А.А., Радугин К.А. Социология. Курс лекций. - М.,1995.

10. Смелзер Н. Социология. -М., 1994.

11. Сорокин П. Система социологии. - М., 1993.

12. Социальные конфликты: Экспертиза, прогнозирование, технологии разрешения. Вып. 1—10. — М., 1991 — 1996.

 

ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

№ п\п Зміст роботи Кількість годин
1. Становлення і розвиток соціологічного знання.
2. Суспільство як система
3. Особистість і суспільство
4. Соціальна структура та її елементи
5. Соціологія освіти.
6. Соціологія культури
7. Соціологія сім’ї
8. Методика і техніка соціологічних досліджень

Факультет мистецтва

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Змістовий модуль І

Тема: Становлення і розвиток соціологічного знання.

План

1. Елементи соціального знання в Давньому світі.

2. Елементи соціального знання в період Середньовіччя та в епоху Відродження.

3. Соціальні теорії ХVІІ-ХVІІІ ст. (Теорії природного права, суспільного договору, суспільного прогресу, французький утопічний соціалізм).

4. Початок академічної історії соціології. Соціологічні системи О.Конта, Г.Спенсера.

5. Соціал-дарвіністський, расово-антропологічний, географічний напрями в соціології.

6. Соціологія марксизму.

7. Соціальні теорії М.Вебера, Е.Дюргейма.

 

Література.

1. Арон Р. Этапы развития социологической мысли. — М., 1993.

2. Гидденс Э. Девять тезисов о будущем социологии //(Теория и история экономических и социальных институ­тов и систем). - Зима, 1993.

3. Дюркгейм Э. Социология и социальные науки. // Фило­софская и социологическая мысль. - 1992. - № 5.

4. Захарченко М.В., Погорілий О.І. Історія соціології: від античності до поч.ХХст. — К., 1993.

5. История социологии. — Минск, 1993

6. Капитонов Э.А. Социология XX в. История и технология.-Ростов-на-Дону, 1996.

Змістовий модуль 2

Тема: Суспільство як система

План

1.Природа і суспільство.

2.Суспільство як соцієтальна система. Типи соціальних систем.

3.Соціальна взаємодія і соціальні відношення. Соціальні процеси.

4.Провідні тенденції перебігу соціальних процесів в українському суспільстві.

Література.

1.Андреев Ю.П., Коржевская Н.М., Костина Н.Б. Социаль­ные институты: содержание, функции, контроль. - Сверд­ловск, 1989.

2.Берн Э. Игры, в которые играют люди. — Спб., 1992

3.Заславская Т.И. Роль социологии в ускорении развития советского общества // Социс. - 1987. - № 2.

4.Краткий словарь по социологии /Под общ.ред.Д.Гвиашини.-М., 1989.

5.Основы социологии: курс лекций/Под ред. А.Г.Эфендиева. - М., 1993.

6.Павличенко П.П. Социология. Курс лекций. - Кремен­чуг, 1995.

7.Піча. Соціологія. – Львів,1998.

8.Погорілий 0.1. Соціологічна думка XX століття. Навч. посібник. - К., 1996.

9.Радугин А.А., Радугин К.А. Социология. Курс лекций. - М.,1995.

10.Смелзер Н. Социология. -М., 1994.

11.Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. - М., 1992

12.Социология /Под ред. В.И. Яргульяны. – Краснодар.

13. Социология /Под ред.Г.В.Осипова. - М., 1990.

14.Социология. Учебное пособие /Под ред. проф. Тадевосяна. - М.,1995

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти