ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


КРИВОРІЗЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ

 

 

Кафедра обліку і аудиту

 

 

КОМПЛЕКСНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

«ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК – 1»

ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 6.509 «ОБЛІК І АУДИТ»

Затверджено на засіданні

кафедри обліку і аудиту

Протокол № 9

від 09.04.2010

 

 

Кривий Ріг

Комплексні методичні вказівки з вивчення дисципліни «Фінансовий облік-1» для студентів спеціальності 6.509 «Облік і аудит» / О.М. Кондратюк. – Кривий Ріг: КЕІ ДВНЗ «КНУ» МОН України, Криворізький економічний інститут, 2013, - 99 с.

 

 

Укладачі: О.М. Кондратюк к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту
     
Рецензент: Н.М. Мезенцева к.е.н., доцент кафедри ревізії та ДФК
     
Відповідальний за випуск: А.В. Шайкан к.е.н., доцент, зав. кафедри обліку і аудиту

 


ЗМІСТ

Вступ
мод 1. Зміст практичних занять, навчальних завдань і тестів самоконтролю до них
М О Д У Л Ь 1 1.1. Тема 1 «Основи бухгалтерського обліку в Україні»
  Практичне заняття №1
  Тести
1.2. Тема 2 «Облік грошових коштів у національній валюті»
    Практичне заняття №2  
    Практичне заняття №3  
    Практичне заняття №4  
    Тести  
1.3. Тема 3 «Облік грошових коштів у іноземній валюті» (СРС)
1.4. Тема 4 «Облік основних засобів»
  Практичне заняття №5
  Практичне заняття №6
  Практичне заняття №7
  Практичне заняття №8
1.5. Тема 5 «Облік нематеріальних активів»
    Практичне заняття №9  
    Тести за темами 4,5  
1.6. Тема 6 «Облік інших необоротних активів» (СРС)
       
М О Д У Л Ь 2 1.7. Тема 7 «Облік виробничих запасів»
  Практичне заняття №10
  Практичне заняття №11
  Практичне заняття №12
  Практичне заняття №13
  Тести
1.8. Тема 8«Облік МШП» (СРС)
1.9. Тема 9 «Облік дебіторської заборгованості»
  Практичне заняття №14
  Тести
1.10. Тема 10 «Облік витрат виробництва та випуск готової продукції»
  Практичне заняття №15
  Тести
1.11. Тема 11 «Облік фінансових інвестицій»
  Практичне заняття №16
  Тести
  2. Самостійна робота для студентів денної форми навчання
  Індивідуальна робота для студентів денної форми навчання
  4. Контрольна робота для студентів заочної форми навчання та ФПО
  5. Перелік екзаменаційних питань
  6. Приклад екзаменаційного білету
  7. Поточне і підсумкове оцінювання знань студентів
  Рекомендована література
  Додатки
                     

 

 

ВСТУП

Дисципліна «Фінансовий облік-1» є основою для підготовки фахівців з бухгалтерського обліку.Комплексні методичні вказівки зорієнтовані на студентів спеціальності 6.509 «Облік і аудит» усіх форм навчання.

 

Метою дисципліни є опанування теоретичних основ фінансвового обліку активів підприємств різних форм власності; набуття практичних навичок з обліку окремих господарських ситуацій через виконання аудиторних практичних завдань, самостійного опрацювання теоретичного матеріалу, виконання індивідуальної роботи.

Метою комплексних методичних вказівок є сприяння ґрунтовному вивченню теоретичних основ фінансового обліку активів підприємств різних форм власності та поєднання теоретичних знань з практичними навичками; упорядкування організації роботи студентів; забезпечення успішного виконання індивідуальної, самостійної (контрольної) робіт та підготовки до поточного і підсумкового контролю знань.

 

Опрацювання дисципліни «Фінансовий облік 1» дозволить студентам

Розуміти, знати та отримати:

- місце, роль, функції фінансового обліку в системі управління підприємством;

- фундаментальні знання про об’єкти бухгалтерського обліку: запаси, основні засоби, нематеріальні активи, інші необоротні активи, грошові кошти, дебіторську заборгованість, фінансові інвестиції, витрати на виробництво, готову продукцію;

- методику обліку об’єктів бухгалтерського обліку відповідно до П(С)БО;

- методи оцінки активів підприємства;

- нормативну базу, яка регулює облік об’єктів бухгалтерського обліку;

уміти:

- застосовувати різні методи оцінки активів;

- заповнювати типові форми первинних документів та облікових регістрів;

- застосовувати теоретичні знання при розв’язанні практичних завдань;

- відображати господарські операції за рахунками бухгалтерського обліку, виконувати необхідні обчислення.

 

Для виконання практичних завдань, самостійної, індивідуальної (контрольної) робіт необхідно заздалегідь опрацювати нормативні документи та рекомендовану літературу, засвоїти відповідну тему програми дисципліни. Практичні завдання виконуються за визначеними темами із використанням умовних даних, документів бухгалтерського обліку і звітності.


1. ЗМІСТ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ, НАВЧАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ І ТЕСТІВ САМОКОНТРОЛЮ ДО НИХ

 

ТЕМА 1. ОСНОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УКРАЇНІ

Практичне заняття №1 «Основи бухгалтерського обліку в Україні»

Мета заняття: засвоєння сутності бухгалтерського обліку та його нормативно-правове регулювання

Документальне забезпечення:Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність»

План

1. Мета і сутність бухгалтерського обліку

2. Характеристика принципів бухгалтерського обліку

3. Регулювання бухгалтерського обліку в Україні

4. Користувачі облікової інформації

5. Основи ведення бухгалтерського обліку на підприємстві

6. Облікова політика підприємства

 

Додаткові питання

 1. Розкрийте місце бухгалтерського обліку в управлінні підприємством
 2. Яка інформація використовується на різних рівнях управління, а саме для цілей:

- стратегічного управління підприємством,

- поточного управління підприємством,

- управління підрозділами підприємства?

 1. Яка інформація використовується внутрішніми користувачами для прийняття управлінських рішень? (наведіть приклади)
 2. Якими нормативними документами регламентується формування облікової політики?
 3. У чому полягає необхідність формування власної облікової політики? Кого цікавить облікова політика підприємства?
 4. Розкрийте послідовність облікового процесу промислового підприємства.

 

Теми науково-дослідної роботи:[1]

 1. Облікова політика підприємства: сутність, порядок розробки, зміст
 2. Розвиток бухгалтерського обліку в Україні

 

Завдання 1

Необхідно визначити задачі бухгалтерського обліку в розрізі функцій, заповнити таблицю.

Данні для виконання:

 1. Підготовка інформації для користувачів
 2. Складання управлінських прогнозів (наприклад, прогноз руху грошових коштів
 3. Надання інформації для користувачів про попередні події
 4. Спостереження за виконанням вимог управлінського рішення
 5. Оцінка ступеню ефективності використаних активів
 6. Спостереження за збереженням майна
 7. Аналіз змін оціни майна
 8. Надання інформації про прибути підприємства
 9. Інвентаризація оборотних активів
Задачі бухгалтерського обліку в розрізі функцій
Інформаційна функція Контрольна функція Аналітична функція
1…. 2…. …. …. 2…. …. …. 2…. ….

 

Завдання 2

Необхідно сформулювати операції на основі рис. 1.1.

Рис.1.1. Схема побудови системи обліку підприємства

 

Тести самоконтролю за темою №1 «Основи бухгалтерського обліку»

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти