ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Хто відповідає за організацію бухгалтерського обліку на підприємстві?

1. Власник або уповноважена ним особа

2. Головний бухгалтер

3. Фінансовий директор

4. Податкова адміністрація

5. Аудиторська фірма, яка, за умовами договору, виконує ведення обліку на підприємстві

Хто відповідає за несвоєчасне складання первинних документів?

1. Особи, які склали ці документи

2. Особи, які підписали ці документи

3. Особи, які перевіряли ці документи

4. Особи, які склали та підписали ці документи

5. Постачальники, які не своєчасно надали первинні документи

Хто затверджує Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку?

1. Міністерство фінансів України

2. Міністерство промислової політики

3. Державний комітет статистики України

4. Методологічна рада з бухгалтерського обліку

5. Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України

4. Бухгалтерський облік ведеться з метою:

1. Складання податкових декларацій

2. Отримання статистичної інформації

3. Управління підприємством

4. Надання інформації зовнішнім і внутрішнім користувачам для прийняття управлінських рішень

5. Складання фінансової звітності та наданні іншої інформації для прийняття управлінських рішень

5. Фінансова звітність оприлюднюють публічно:

1. Державні підприємства

2. Акціонерні товариства

3. Банки

4. Товариства з обмеженою відповідальністю

5. Промислові підприємства

6. Нормативні документи, які застосовуються підприємствами для ведення бухгалтерського обліку:

1. Облікова політика підприємства

2. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні»

3. Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку

4. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств»

5. Закон України «Про аудиторську діяльність»

7. Інформацію про стан господарських засобів та їх джерел на кнець звітного періоду надає:

1. Баланс підприємства

2. Звіт про прибути і збитки

3. Звіт про зміни в статутному капіталі

4. Звіт про рух грошових коштів

5. Звітність за сегментами діяльності

8. Ресурси, використання яких призведе до отримання економічних вигод у майбутньому, називають:

1. Зобов’язаннями

2. Активами

3. Капіталом

4. Грошовими коштами

5. Трудовими ресурсами

9. Згідно із Законом України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» період новоствореного підприємства може бути:

1. Не більше як 15 місяців

2. Не більше як 12 місяців

3. В Законі України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» не передбачається такий період

4. 3 місяці

5. 9 місяців

10. Підприємство, згідно із Законом України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні», самостійно не має права:

1. Визначати облікову політику підприємства

2. Виділяти на окремий баланс філії, представництва, відділення

3. Визначати права працівників на підписання бухгалтерських документів

4. Обирати рахунки для ведення бухгалтерського обліку

5. Всі наведені вище варіанти правильні

 

ТЕМА 2. ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ

Практичне заняття №2 «Облік грошових коштів»

Мета заняття: засвоєння порядку відкриття поточних рахунків та обліку грошових коштів на них, ознайомлення з порядком заповнення журналу №1, відомості №1.2.

Документальне забезпечення:журнал №1, відомість №1.2, платіжне доручення.

План

1. Основні поняття з обліку грошових коштів та задачі їх обліку.

2. Форми безготівкових розрахунків в Україні.

3. Порядок відкриття поточних рахунків.

4. Первинний, аналітичний та синтетичний облік руху грошових коштів на поточному рахунку.

Рекомендована література: 1, 16, 17, 19-29

Завдання 1

Необхідно:

- на підставі виписок банку ПАТ «Промінвестбанк» скласти бухгалтерські проводки, табл. 2.1; ПДВ не нараховувати.

- визначити залишок коштів на поточному рахунку на кінець місяця,

- на 1.03.20хх р. залишок коштів на поточному рахунку – 145 000,00 грн.

Реєстр операцій на поточному рахунку банку

№ з/п Дата виписки банку Зміст господарських операцій Сума
3.03 Отримано на поточний рахунок: - від покупців за відвантажену продукцію - надлімітний залишок готівки в касі Перераховано з поточного рахунку: - аванс постачальнику   4000,00 1000,00   3000,00
5.03 Отримано на поточний рахунок: - орендну плату за оренду офісу - короткострокову позику від банку Списано з поточного рахунку: - в касу для виплати авансу робітникам - постачальникам за отримані матеріали   12000,00 40000,00   20000,00 5000,00
10.03 Отримано на поточний рахунок: - в погашення короткострокового векселя - аванс від покупців - від покупців за відвантажену продукцію Оплачено з поточного рахунку: - транспортній організації за транспортування матеріалів   5000,00 6000,00 7000,00   2000,00
15.03 Перераховано з поточного рахунку: - в бюджет податок з доходів фізичних осіб - в бюджет ПДВ - підприємству за оренду комп’ютера   3000,00 2000,00 1000,00
20.03 Видано з поточного рахунку: - в касу на господарські потреби в касу на видачу зарплати   9000,00 1000,00
20.03 Перераховано з поточного рахунку: - Єдиний соціальний внесок - передоплату постачальнику - раніше отриманий аванс замовнику (покупцю) - визнані суми штрафів   5000,00 8000,00 2000,00 1000,00
22.03 Отримано на поточний рахунок грошові кошти: - від покупців за реалізацію основних засобів - у вигляді відсотків за векселями Перераховано з поточного рахунку грошові кошти: - відсотки за кредит - постачальнику за отримані матеріали - на акредитивний рахунок   7000,00 1000,00   4000,00 10000,00 2000,00
25.03 Отримано на поточний рахунок: - невикористані суми чекової книжки - суми пред’явленої претензії Сплачено з поточного рахунку грошові кошти: - в оплату довгострокового векселя   1000,00 3000,00   4000,00

 

Продовж. табл.

№ з/п Дата виписки банку Зміст господарських операцій Сума
30.03 Отримано на поточний рахунок: - відсотки від банку за збереження вільних коштів Списано з поточного рахунку: - комісійні банку за обслуговування Перераховано з поточного рахунку: - штрафні санкції фінансовим органам   5000,00   2000,00   1000,00

Завдання 2

Заповнити журнал №1, відомість №1.2 використовуючи дані завдання 1.

Завдання 3

Необхідно: визначити економічний зміст бухгалтерських проводок, табл.

Кореспонденція рахунків

Д 311 К 377 Д 511 К 311 Д 601 К 311
Д 684 К 311 Д 685 К 311 Д 311 К 333
Д 311К 374 Д 311 К 373 Д 311 162
Д 311 К 313 Д 311 К 301 Д 371 К 311

Самостійна робота 1. Заповнити бланки документів:

А). Платіжне доручення за даними.

Дані для виконання: ТОВ «Приморське», яке обслуговується в Керченському відділенні УСБ, 01.09.20хх р. (МФО УСБ – 328740, поточний рахунок 2600468153, ідентифікаційний код – 14117333 уклало договір № 16 із ТОВ «Бізнес-успіх», м. Кривий Ріг на поставку рибних консервів на суму 14822,00 грн, в т.ч. ПДВ 20% на умовах попередньої оплати. ТОВ «Бізнес-успіх» має поточний рахунок в КФ КБ «Приватбанк» м. Кривого Рогу № 26004652386942, МФО 305750, ідентифікаційний код 29664488;

Б). Заяву на акредитив за даними.

Дані для виконання: ТОВ «Бізнес-успіх» має поточний рахунок в КФ КБ «Приватбанк» м. Кривого Рогу № 26004652386942, МФО 305750, ідентифікаційний код 29664488, бажає відкрити покритий невідкличний акредитив на користь ПАТ «Прометей», п/рахунок 26004240259002 в ПАТ «Надра» м. Київі: ідентифікаційний код банку 22569445, МФО 34567890 на суму 14768,00 грн. для оплати 3 т нафтопродуктів (договір № 7 від 05.09.20хх р). Умови акредитиву для виконуючого банку надіслати електронною поштою, а акредитив у іншому банку виконати за рахунок коштів платника. З акцептом рахунка фактури та товаротранспортної накладної у повноваженим ТОВ «Бізнес-успіх» Шпилькою В.Т.

Практичне заняття №3 «Облік грошових коштів»

 

Мета заняття: засвоєння порядку заповнення первинних документів і регістрів аналітичного та синтетичного обліку касових операцій.

Документальне забезпечення:прибутковий касовий ордер (ПКО), видатковий касовий ордер (ВКО), звіт касира, Журнал 1, відомість 1.1.

План

1. Законодавче регулювання касового обігу

2. Первинний, аналітичний та синтетичний облік руху грошових коштів в касі підприєства

4. Порядок проведення інвентаризації грошових коштів та відображення її результатів у бухгалтерському обліку

Рекомендована література: 1, 16, 17, 19-29

Завдання 4

Необхідно: Скласти прибуткові і видаткові касові ордери (ПКО № 27, ПКО № 28, ВКО № 39, ВКО №40), звіт касира.

Дані для виконання:протягом 5.09.20хх р. на ТОВ «ЯВА» (ідентифікаційний код 12365478) відбулися такі операції:

1. за чеком № 123458 отримано гроші для видачі авансу робітникам в сумі – 30000,00 грн. (ПКО № 27),

2. повернуто в касу залишки невикористаних підзвітних сум від Шевченко О.О. в сумі 350,00 грн. (ПКО № 28),

3. видано аванс робітникам в сумі 22540,00 грн. (ВКО № 3 9),

4. видано Тарасенко Т.О. безпроцентну позику на суму 3000,00грн. Паспортні дані: серія ВМ № 240001, виданий Жовтневим відділом внутрішніх справ м. Кривого Рогу УМВС України у Дніпропетровській облісті 27.12.97р. (ВКО № 40).

Завдання 5

Необхідно: скласти бухгалтерські проводки (табл. 2.3), заповнити журнал № 1, відомість № 1.1, визначити залишки готівки в касі на кінець місяця.

Дані для виконання:

1. Залишки готівки в касі на 1.04.20хх р. – 150 грн.00коп.

2. Ліміт готівки в касі встановлено в сумі 170,00 грн.

3. Реєстр господарських операцій за місяць.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти