ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Санкції за несвоєчасне звітування з виданих авансів

Співробітник відзвітував і/або повернув до каси невитрачені гроші, видані йому після сплину граничного строку Санкції залежно від валюти авансу
гривні інвалюта
До співробітника
коли минув граничний строк повернення за пп. 170.9 ПКУ
За неповернення в установлений термін аванс, виданого в інвалюті на службове відрядження або господарські потреби, та в інших випадках нездачі іноземної валюти, одержаної під звіт, згідно зі ст. 2 Закон України «Про визначення розміру збитків, завданих підприємству, установі, організації розкраданням, знищенням (псуванням), недостачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та валютних цінностей» від 06.06.95р. № 217/95-ВР
До підприємства
за перевищення строків використання підзвітної готівки згідно з Указом Президента №436
До посадових осіб підприємства
за порушення правил ведення касових операцій (ст. 1642 Кодексу України про адміністративні правопорушення)
за повторне порушення протягом року правил ведення касових операцій (ст. 1642 ПКУ України про адміністративні правопорушення)
Тести самоконтролю за темою №2 «Облік грошових коштів»

 

1. Хто затверджує ліміт залишу готівки в касі підприємства:

 1. Обслуговуючий банк
 2. Директор і головний бухгалтер
 3. Податкова інспекція
 4. Казначейство
 5. Касир

Що означає бухгалтерська проводка «Дебет 301 Кредит 375»?

1. Оприбуткування готівки в касу від покупців

2. Оприбуткування готівки в касу від МВО як відшкодування завданих збитків

3. Видача готівки з каси МВО

4. Оприбуткування готівки в касу від підзвітної особи

5. Немає правильної відповіді

3. Якою бухгалтерською проводкою відображають витрати на відрядження головного бухгалтера:

 1. Дебет 23 Кредит 372
 2. Дебет 372 Кредит 301
 3. Дебет 91 Кредит 372
 4. Дебет 92 Кредит 372
 5. Дебет 39 Кредит 372

4. Якою бухгалтерською проводкою списують грошові кошти з поточного рахунку за нарахованими відсотками:

 1. Дебет 681 Кредит 311
 2. Дебет 311 Кредит 377
 3. Дебет 373 Кредит 311
 4. Дебет 684 Кредит 311
 5. Дебет 311 Кредит 373

5. В якому регістрі аналітичного обліку ведеться облік касових операцій:

 1. Журнал №1
 2. Відомість 1.3
 3. Відомість 3.1
 4. Журнал № 3
 5. Звіт касира

6. Кожне підприємства, яке має касу, веде:

1. Дві касові книги: одна в національній валюті, інша – в іноземній валюті

2. Тільки одну касову книгу

3. Може вести декілька касових книг, що обов’язково пронумеровані, прошнуровані і опечатані мастичною печаткою

4. Немає правильної відповіді

7. Видача готівки з каси підприємства підзвітній особі відображається бухгалтерською проводкою:

 1. Дебет 301 Кредит 372
 2. Дебет 372 Кредит 301
 3. Дебет 372 Кредит 311
 4. Дебет 377 Кредит 375

8. Передача готівки з каси в банк для видачі заробітної плати відображається бухгалтерською проводкою:

 1. Дебет 301 Кредит 311
 2. Дебет 311 Кредит 301
 3. Дебет 311 Кредит 501
 4. Дебет 661 Кредит 311

9. Кого повідомляє банк при відкритті поточного рахунку юридичною особою:

 1. Директора
 2. Пенсійний фонд
 3. Податкову інспекцію
 4. Державний орган, який здійснив реєстрацію підприємства

Який документ видається банком підприємству і відображає рух грошових коштів на поточному рахунку?

 1. Звіт касира
 2. Виписка банку
 3. Платіжне доручення
 4. Чек

 

ТЕМА 4. «ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ»

 

Практичне заняття №5 «Облік основних засобів»

Мета заняття: засвоєння поняття та класифікації, заповнення первинних документів з руху основних засобів.

Документальне забезпечення: ОЗ-1 «Акт приймання-передачі основних засобів», ОЗ-3 «Акт на списання основних засобів», ОЗ-6 «Інвентарна картка обліку основних засобів».

План

 1. Визначення основних засобів відповідно П(С)БО 7
 2. Класифікація і оцінка основних засобів
 3. Характеристика рахунків необоротних активів
 4. Первинні документи із руху основних засобів
 5. Аналітичний облік наявності основних засобів

 

Рекомендована література: 1, 8, 16, 17, 19, 20, 23-29

 

Завдання 1

Необхідно: заповнити «Акт приймання передачі основних засобів» № 15 від 02.09.20хх р. за формою ОЗ-1 підприємства ТОВ «Інтерспорт», код ЄДРПОУ – 2408003.

Дані для виконання:

02 вересня 20хх р. ТОВ «Інтерспорт» отримало від ТОВ «Техніка» комп’ютер «НР», який введено в експлуатацію після перевірки комісією у складі: заступника директора Коваленко І.М., інженера ПК Степаненко О.Т., програміста Федорчук Н.М. Висновок комісії: стан об’єкта відповідає технічній документації. Додаткові дані наведено в табл.

Дані для заповнення Акту приймання-передачі основних засобів

Назва Показники Назва Показники
Первісна вартість 10000,00грн. Код операції
Інвентарний номер Код амортизаційних відрахувань
Заводський номер Код устаткування
Рік випуску Вид устаткування
Ідентифікаційний код особи, яка відповідає за збереження Номер паспорта

Акт приймання-передачі основних засобів № 15 складено головним бухгалтером Смирновим О.Д. До акту надається паспорт (№ 312752), технічні умови експлуатації, керівництво щодо експлуатації.

Завдання 2

Необхідно: на підставі даних завдання № 1 заповнити первинний документ «Інвентарна картка обліку основних засобів» за формою ОЗ-6 за № 27 від 02.09.20хх р.

 

Завдання 3

Необхідно: заповнити «Акт на списання основних засобів» за формою ОЗ-3 №001 від 05.09.20хх р. ТОВ «Інтерспорт», код ЄДРПОУ – 2408003.

Дані для виконання:

Відповідно до наказу директора ТОВ «Інтерспорт» Хмельницького А.Д. від 05.09.20хх р. проведено огляд автомату з виготовлення кави комісією у складі: заст. директора – Коваленко І.М., заст. гол. інженера – Ніколаєнко О.П., механіка – Орлов В.П.

Висновок комісії: автомат з виготовлення кави підлягає списанню і демонтажу. Додаткові дані наведено в табл.

Дані для заповнення Акту на списання основних засобів

Показники Показники Показники Показники
Первісна вартість 12200,00 грн. Заводський номер
Знос на день ліквідації 9500,00 грн. Маса об’єкта 470 кг
Рік випуску 2000 р. Код операцій
За час експлуатації проведено 4 ремонти на суму 626,00 грн. Код норми амортизації
Надійшло на підприємство 10.01.2001 р. Код устаткування
Введено в експлуатацію(в лютому) Вид устаткування
Інвентарний номер    

У результаті демонтажу за прибутковим ордером (№ 207001) отримано запчастини на суму 525,00грн., за нарядом нараховано зарплату робочим за демонтаж автомата для виготовлення кави в розмірі 700,00 грн. Відповідно до чинного законодавства проведено нарахування ЄСВ на зарплату (36,76%).

Практичне заняття №6 «Облік основних засобів»

 

Мета заняття: засвоєння формування первісної вартості та обліку операції із надходження основних засобів, поточного і капітального ремонту, реконструкції і модернізації основних засобів.

Документальне забезпечення: журнал №4.

План

 1. Порядок формування первісної вартості та облік надходження основних засобів за грошові кошти
 2. Облік основних засобів, виготовлених власними силами
 3. Облік іншого надходження основних засобів
 4. Загальна характеристика та класифікація ремонтних робіт
 5. Облік поточного і капітального ремонтів основних засобів
 6. Облік витрат на модернізацію і реконструкцію основних засобів

Рекомендована література: 1, 8, 16, 16, 19, 20, 23-29

 

Завдання 4

Необхідно: скласти бухгалтерські проводки і визначити первісну вартість об’єкту основних засобів.

Дані для виконання:

Підприємство придбало будівлю для виробничих цілей вартістю 180000,00 грн. (в. т. ч. ПДВ). При купівлі сплачено збір на обов’язкове державне пенсійне страхування (1%).

 

Завдання 5

Необхідно: скласти бухгалтерські проводки, визначити первісну вартість верстату.

Дані для виконання (таблиця).

Господарські операції Сума
Отримано верстат, який підлягає монтажу 4000,00 грн.
Крім того ПДВ ?
Сплачено рахунок постачальнику за придбаний основний засіб ?
Списано запчастини для монтажу 2000,00 грн.
Нараховано зарплату за монтажні роботи 10000 грн.
Проведено нарахування ЄСВ на заробітну плату відповідно до діючого законодавства (36,76%) ?
Отримано рахунок за транспортні послуги, в т. ч. ПДВ 6000,00 грн.
Сплачено транспортному підприємству за транспортування ?
Введено верстат в експлуатацію ?

Завдання 6

Необхідно: скласти бухгалтерські проводки і визначити первісну вартість об’єкту.

Дані для виконання:

ТОВ придбало невиробничі основні засоби за 12000,00 грн. (в т. ч. ПДВ). Витрати на транспортування – 240,00 грн. (в т. ч. ПДВ). Зарплату за вантажно-розвантажувальні роботи і монтаж основних засобів нараховано в сумі 300,00 грн. Відрахування на соціальне страхування – відповідно до діючого законодавства.

Завдання 7

Необхідно: скласти бухгалтерські проводки і визначити необхідну суму.

Дані для виконання:(таблиця)

 

Господарські операції Сума
Придбано матеріали для будівництва будинку 12000,00 грн.
В т.ч. ПДВ ?
Сплачено постачальнику за матеріали ?
Списано матеріали на будівництво будинку ?
Нараховано зарплату робітникам, зайнятим у будівництві будинку 10000,00 грн.
Проведено нарахування ЄСВ на зарплату відповідно до законодавства (36,76%) ?
Списано частину непрямих витрат на будівництво основного засобу 2000,00 грн.
Нараховано знос основних засобів, які приймали участь у будівництві 1000,00 грн.
Введено будинок в експлуатацію ?

Завдання 8

Необхідно: скласти бухгалтерські проводки із виготовлення основних засобів власними силами.

Дані для виконання: (таблиця)

Господарські операції Сума
Отримано рахунок інституту за технічну документацію 7000,00 грн.
В т.ч. ПДВ ?
Сплачено рахунок інституту ?
Списано запасні частини для виготовлення основних засобів 3000,00 грн.
Нараховано зарплату робітникам за створення основних засобів 10000,00 грн.
Проведено нарахування ЄСВ на заробітну плату відповідно до діючого законодавства (36,76%) ?
Списано непрямі витрати 1000,00 грн.
Введено об’єкт в експлуатацію ?

 

Завдання 9

Необхідно: навести кореспонденцію рахунків і визначити вартість проведеного поточного ремонту автомобіля директора.

Дані для виконання: (таблиця).

Господарські операції Сума
Списано фарби і лаки 7000,0 грн.
Витрачено пальне 3000,0 грн.
Списано запасні частини 1000,0 грн.
Нараховано зарплату за проведений ремонт 10000,0 грн.
Проведено нарахування ЄСВ на зарплату відповідно до діючого законодавства (36,76%) ?
Списано ремонтні роботи ?

Завдання 10

Необхідно: навести кореспонденцію рахунків і визначити вартість проведеного капітального ремонту будівлі будинку культури.

Дані для виконання:

Отримано рахунок стороннього підприємства за проведений ремонт будинку культури на суму 4000,00 грн. ( в т.ч. ПДВ).

 

Завдання 11

Необхідно: скласти кореспонденцію рахунків, визначити вартість проведеного технічного огляду машин і обладнання.

Дані для виконання: (таблиця)

Господарські операції Сума
Списано запасні частини на технічний огляд 3000,00 грн.
Списано мастильні матеріали на технічний огляд 2000,00 грн.
Нараховано зарплату за технічний огляд 10000,00 грн.
Проведено нарахування ЄСВ на зарплату відповідно до діючого законодавства (36,76%) ?
Списано витрати технічного обслуговування ?

Завдання 12

Необхідно: скласти кореспонденцію рахунків, виконати необхідні розрахунки.

Дані для виконання: (таблиця)

Господарські операції Сума
Списано на витрати з модернізації обладнання цеху власними силами:  
а запчастини 20000,0 грн.
б будівельні матеріали 70000,0 грн.
Нараховано зарплату працівникам за виконання робіт 10000,0 грн.
Проведено нарахування ЄСВ на зарплату відповідно до діючого законодавства (36,76%) ?
Нараховано амортизацію обладнання, використаного при модернізації 4000,00 грн.
Витрати на модернізацію включено до вартості основних засобів ?

Завдання 13

Необхідно: скласти кореспонденцію рахунків із реконструкції будівлі цеху, яка виконана стооороооннім будівельним підприємством.

Дані для виконання:

1 варіант. Підприємство отримало рахунок і акт виконаних робіт ПАТ «Криворіжіндустрбуд» за проведені ремонтні роботи (штукатурка, покраска) на суму 24000,00 грн. (в т. ч. ПДВ).

2 варіант. Підприємство отримало рахунок і акт виконаних робіт ПАТ «Криворіжіндустрбуд» за проведені ремонтні роботи (добудова цеху) на суму 24000,00 грн. (в т. ч. ПДВ).

 

Завдання 14

Необхідно: дати характеристику господарським операціям (таблиця).

Кореспонденція рахунків

Д 103 К 151 Д 104 К 40 Д 151 К 661
Д 152 К 685 Д 151 К 131 Д 151 К 65
Д 104 К 46 Д 424 К 745 Д 152 К 372

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти