ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Журнал господарських операцій

№ з/п Зміст господарської операції Сума, грн.
Отримано запчастини від підзвітної особи, в т.ч. ПДВ 960,00
Виплачено з каси готівка підзвітній особі ?
Отримано матеріали, як внесок до статутного капіталу акціонерного товариства 1000,00
Отримано запчастини від демонтажу бракованої продукції 700,00
Виявлено надлишки палива під час проведення інвентаризації 500,00
Отримано зворотні відходи з основного виробництва 1300,00
Отримано запчастин від демонтажу ліквідованих основних засобів 1700,00
Отримано матеріали, як внесок до статутного капіталу державного підприємства 300,00

Завдання 11

Необхідно: сформулювати зміст господарських операцій за даними табл.

Кореспонденція рахунків

Д 201 К 719 Д 203 К 661 Д 23 К 661 Д 311 К 374
Д 207 К 23 Д 205 К 41 Д 23 К 65 Д 201 К 65
Д 202 К 631 Д 207 К 746 Д 301 К 375 Д 23 К 91
Д 23 К 202 Д 374 К 631 Д 631 К 301 Д 201 К 26
Д 209 К 23 Д 641 К 631 Д 201 К 206 Д 207 К 46

 

Самостійна робота 6. За даними завдань 5-10 заповнити Відомість 3.3. Журналу 3.

 

 

Практичне заняття №12 «Облік виробничих запасів»

Мета заняття: засвоєння обліку і алгоритму розподілу ТЗВ, ознайомлення з формуванням фактичної собівартості списаних матеріалів.

Документальне забезпечення: журнал № 5.

План

1. Ооблік використаних матеріалів

2. Склад, облік і списання ТЗВ

3. Порядок формування фактичної собівартості використаних матеріалів

4. Облік іншого вибуття матеріалів

Рекомендована література: 1, 10, 16, 17, 19, 20, 23-29

Завдання 12

Необхідно: Скласти бухгалтерські проводки, визначити собівартість використаних матеріалів.

Дані для виконання: табл., журнал операцій

Залишки матеріалів і ТЗВ на початок місяця, грн.

Залишки на складі
сировини і матеріалів покупних напівфабрикатів інших матеріалів ТЗВ на сировину і матеріали ТЗВ на покупні напівфабри-кати ТЗВ на інші матеріали
130000,00 33000,00 47000,00 9100,00 990,00 4230,00

 

Журнал операцій

Протягом звітного періоду:

1. Отримано чорні метали від металургійного комбінату за договірними цінами на суму 50000,00 грн.

· Залізничний тариф на суму 2100,00 грн.

2. Отримано лаки і фарби (інші матеріали) від ВО «Хімекспор» за договірними цінами на суму 1200,00 грн.

  • Залізничні витрати на транспортування становили 880,00 грн.

3. Оприбутковано покупні напівфабрикати від заводу «Компресор» за договірними цінами на суму 7000,00 грн.

4. За оплаченими раніше документам від інших постачальників надійшло і оприбутковано сировину і матеріали за договірними цінами на суму 25000,00 грн.

· Залізничний тариф – 1200,00 грн.

5. За неоплаченим раніше документам від інших постачальників надійшло і оприбутковано сировину і матеріали за договірними цінами на суму 10000,00 грн.

  • Залізничний тариф – 800,00 грн.

6. Належить до сплати за рахунками транспортних організацій із доставки від залізничної станції на заводський склад:

  • сировина і матеріали 1850,00 грн.
  • напівфабрикати 210,00 грн.
  • інших матеріалів 200,00 грн.

7. Відпущено зі складу:

7.1. на виробництво механічному цеху № 1 для виготовлення продукції сировина і матеріали на суму 80000,00 грн.

7.2.на виготовлення нових зразків продукції – покупні напівфабрикати на суму 15000,00 грн.;

7.3.ремонтному цеху на виправлення браку –матеріали на суму 1000,00 грн.

7.4.на поточний ремонт будівлі заводоуправління – інші матеріали на суму 10000,00 грн.

7.5.для виконання досліджень і розробок витрачено матеріали на суму 2000,00 грн.

7.6.на утримання об’єктів житлово-комунального господарства матеріали на суму 1000,00 грн.

7.7.інші матеріали на потреби соціально-культурного призначення на суму 5000,00 грн.

8. Списано ТЗВ, що відносяться до витрачених видів матеріалів (розрахунок скласти за допомогою табл.) Розподілити ТЗВ необхідно для кожного виду витрат за напрямом використання.

Відомість руху матеріалів і розподілу ТЗВ, грн.

Показники Сировина і матеріали Покупні напівфабрикати Інші матеріали Фактична собівартість запасів, що вибули
За договірними цінами постачальни-ків ТЗВ За договірними цінами постачальни-ків ТЗВ За договірними цінами постачальни-ків ТЗВ
Залишок на початок місяця ? ? ? ? ? ? х
Надійшли матеріали, понесено транспортні витрати за місяць (операції 1-6) ? ? ? ? ? ? х
Разом ? ? ? ? ? ? х
- у % до договірної вартості матеріалів х ? х ? х ? х
Витрачання матеріалів за місяць (операція 7) і належна              
до них сума ТЗВ (операція 8):              
- на основне виробництво ? ? ? ? ? ? ?
- на поточний ремонт ? ? ? ? ? ? ?
- на дослідження і розробку ? ? ? ? ? ? ?
- на виготовлення нових зразків продукції ? ? ? ? ? ? ?
- на виправлення браку ? ? ? ? ? ? ?
- на утримання об’єктів ЖКГ ? ? ? ? ? ? ?
- на потреби соціально-культурного побуту ? ? ? ? ? ? ?
Разом ? ? ? ? ? ? ?
Залишки на кінець місяця ? ? ? ? ? ? ?

Завдання 16

Необхідно: Скласти бухгалтерські проводки із реалізації запасів, визначити фінансовий результат.

Дані для виконання:

- балансова вартість запасів – 4 000,00 грн.

- вартість реалізації: варіант І – 6 000,00 грн., варіант II – 3 600,00 грн.

Завдання 17

Необхідно: Скласти бухгалтерські проводки за операціями табл.

Журнал господарських операцій

№ з/п Зміст господарської операції Сума, грн.
Списано матеріали на виправлення браку 700,00
Списано запчастини на виготовлення основних засобів 180,00
Списано напівфабрикати власного виробництва на виготовлення дослідних зразків продукції 1200,00
Списано тару на пакування готової продукції 500,00
Списано МШП на утримання будинку культури 300,00
Списано матеріали на дослідження і розробку 100,00
Внесено будівельні матеріали до статутного капіталу іншого підприємства 300,00
Списано паливо у наслідок стихійного лиха 1000,00
9.1 Безкоштовно передано запасні частини Сума ПДВ 500,00 ?

 

Самостійна робота.7. Заповнити журнал №5 за даними завдань 15,17. Суми пояснити.

 

Практичне заняття №13 «Облік виробничих запасів»

 

Мета заняття: засвоєння методів оцінки запасів відповідно до П(с)БО 9, порядку відображення запасів у Балансі підприємства, порядку проведення інвентаризації і відображення її результатів у бухгалтерському обліку.

Документальне забезпечення: журнал № 5.

План

1. Методи оцінки руху виробничих запасів

2. Оцінка запасів на дату балансу

3. Облік нестач виробничих запасів

4. Інвентаризація виробничих запасів

Рекомендована література: 1, 10, 16, 17, 19, 20, 23-29

Завдання 18

Необхідно: визначити собівартість вибулих за грудень запасів і собівартість запасів на кінець грудня, використовуючи методи: ФІФО і середньозваженої собівартості, Скласти бухгалтерські проводки.

Дані для виконання:

Підприємство КП «Криворізькі електромережі» має таку інформацію про надходження і вибуття запасів за грудень 20хх р., табл.

Дані про рух запасів

Показник Кількість одиниць Ціна, грн. (без ПДВ)
Залишок на 1 грудня
Придбано:
10 грудня
20 грудня
30 грудня
Вибуло:
15 грудня  
25 грудня  
31 грудня  

Завдання 19

Необхідно: За групами запасів КП «Криворізькі електромережі» на кінець звітного періоду II кварталу 20хх р. визначити, яку вартість запасів підприємство повинно відобразити у Балансі згідно з вимогами П(С)БО 9. Скласти бухгалтерські проводки.

Данні для виконання наведено в табл.

Дані про виробничі запаси

Групи запасів Кількість Вартість одиниці Загальна вартість Рішення
Первісна вартість, грн. Чиста вартість реалізації, грн. Первісна вартість, грн. Чиста вартість реалізації, грн. Вартість на дату балансу, грн.
А 22,5      
Б      
В      
Г      
Разом х х      

Завдання 20

Необхідно: Розрахувати вартість запасів на кінець III кварталу 20хх р. Скласти бухгалтерські проводки.

Дані для виконання:

В табл. наведено інформацію про запаси, які були уцінено наприкінці II кварталу 20хх р., внаслідок падіння цін, але на які ціни зросли в кінці III кварталу 20хх р.

Дані про виробничі запаси

Групи запасів Кількість Вартість одиниці
Первісна вартість, грн. Чиста вартість реалізації на 30.06.200...р., грн. Чиста вартість реалізації На 30.09.200...р., грн.
А 22,5
Г

Завдання 21

Необхідно: Скласти бухгалтерські проводки.

Дані для виконання: На складі підприємства виявлено нестачу матеріалів з вини комірника на суму 1 200,00 грн. (в т.ч. ПДВ 200,00 грн.). За незалежною оцінкою визначена балансова вартість втрачених матеріалів – 1 700 грн. Суму нестачі утримано із заробітної плати комірника згідно з його письмовою заявою.

Завдання 22

Необхідно: Скласти бухгалтерські проводки.

Дані для виконання:

На складі підприємства виявлено нестачу матеріалів на суму 2 000,00 грн. без ПДВ. Винні особи не встановлено, внаслідок чого підприємством прийнято рішення про віднесення нестачі на збитки підприємства. За незалежною оцінкою визначена балансова вартість втрачених матеріалів – 2 000 грн.

Завдання 23

Необхідно: Скласти бухгалтерські проводки.

Дані для виконання:

При інвентаризації на підприємстві виявлено надлишки сировини на суму 420,00 грн.

 

Тести самоконтролю за темою №7 «Облік виробничих запасів»

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти