ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Що означає бухгалтерська проводка «Д 375 К 716»?

 1. Визначено збитки МВО
 2. Визначена сума нестачі матеріалів
 3. Визнано дохід від МВО
 4. Списано суму збитків

9. Довгострокова дебіторської заборгованості виникає в ході нормального операційного циклу та:

 1. Сума дебіторської заборгованості, яка виникає під час нормального операційного циклу та буде погашена протягом 12 місяців з дати балансу
 2. Буде погашена протягом 5-ти років з дати балансу
 3. Сума дебіторської заборгованості, яка не виникає під час нормального операційного циклу та буде погашена після 12 місяців з дати балансу
 4. Дебіторська заборгованість, щодо якої існує невпевненість її непогашення боржником

10. Відвантаження продукції (товарів) вітчизняним покупцям оформлюється такими первинними документами:

1. Виписи банку, векселі

2. Накладні, рахунки

3. Прибуткові касові ордери

4. Податкові накладні, товарно-транспортні накладні

 

ТЕМА 10 «ОБЛІК ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА ТА ВИПУСК ПРОДУКЦІЇ»

Практичне заняття №15 «Облік витрат виробництва та випуск готової продукції»

Мета заняття: засвоєння сутності, класифікації та обліку витрат на виробництва продукції, обліку випуска продукції

Документальне забезпечення: журнал 5.

1. Поняття та класифікація витрат підприємства

2. Документальне оформлення операцій з обліку витрат виробництва та випуску готової продукції

3. Облік витрат на виробництво продукції

4. Обчислення виробничої собівартості готової продукції

Рекомендована література: 1-3, 15, 19, 20, 23-29

 

Завдання 1

Необхідно: користуючись П(С)БО 16, Планом рахунків, провести класифікацію витрат за видами діяльності.

Дані для виконання:

- Резерв сумнівних боргів;

- Собівартість іноземної валюти;

- Відсотки по кредитах;

- Втрати від інвестицій в спільні підприємства;

- Штрафи, пені, неустойки;

- Дисконт по облігаціям;

- Собівартість реалізованих МШП;

- Вартість ліквідованих основних засобів;

- Нестача матеріалів;

- Вартість реалізованих цінних паперів;

- Уцінка основних засобів;

- Уцінка МШП.

 

Завдання 2

Необхідно: згрупувати витрати за економічними елементами .

Дані для виконания:

- Витрати на поточний ремонт обладнання,

- Вартість послуг Обленерго для виробничих потреб,

- Витрати МШП в цеху виробництва,

- Витрати палива для роботи агрегатів,

- Витрати на захисний спецодяг для робітників,

- Транспортно-заготівельні витрати,

- Витрати на обов'язкове медичне страхування робітників,

- Вартість зворотніх відходів,

- Вартість покупних напівфабрикатів,

- Доплата за класність робітникам,

- Витрати на обов'язкове страхування від зарплат нападників обладнання,

- Витрати мастильних матеріалів для проведення поточного ремонту приміщень цеху.

 

Завдання 3

Необхідно: скласти бухгалтерські проводки, визначити фактичну собівартість готової продукції.

Дані для виконання: табл.

Реєстр господарських операцій

Господарські операції за грудень 20хх р Сума, грн.
Списано фактичну собівартість сировини та матеріалів на випуск продукції 12 000,00
Списано вартість палива для випуска основної продукції. 4 000,00
Списано вартість напівфабрикатів власного виробництва на випуск продукції 5 000,00
Нараховано основну заробітну плату виробничим робітникам 9 000,00
Нараховано премію виробничим робітникам 1 0 0,00
Проведено нарахування на соціальні заходи (36,76%) ?
Списано витрати з утримання та експлуатації обладнання цеху основного виробництва 1300,00
Отримано зворотні відходи на складі з основного виробництва 2 000,00
Отримано з виробництва браковану продукцію 4 500,00
Оприбутковано готову продукцію на склад (визначено виробничу собівартість) ?

 

Завдання 4

Визначити суму витрат на виправлення браку, знайти суму втрат від браку, які слід списати на собівартість продукції, та скласти бухгалтерські записи за наступними даними. У грудні 20хх р. на виробничому підприємстві «Фактор»:

- виявлено брак у кількості 30 од. виробу А, собівартість забракованих заготівок за нормами – 4 500 грн.;

- відпущено матеріали на виправлення браку – 750 грн.;

- нараховано заробітна плата робітникам за виправлення браку – 480 грн.;

- нараховано відрахування до фондів соціального страхування (36,76 %) – ? грн.;

- отримано відходи за ціною можливого вмкористання – 60 грн.;

- утримано із заробітної плати винних осіб – 120 грн.;

- списано втрати від браку на собівартість продукції А - ? грн.

 

Самостійна робота 8. Заповнити журнал 5 за даними завдань 3,4.

 

Тести самоконтролю за темою №10 «Облік витрат виробництва та випуск готової продукції»

 

Якою бухгалтерською проводкою відображається нарахування на соціальне страхування на випадок безробіття від суми заробітної плати основних робітників?

1. Д 641 К 231

2. Д 232 К 653

3. Д 661 К 653

4. Д 231 К 653

2. Незавершене виробництвона кінець звітного періоду відображається, як:

1. Сальдо рахунку 23 «Виробництво».

2. Сальдо рахунку 25 «Напівфабрикати»

3. Дебетовий оборот рахунку 26 «Готова продукція»

4. Дебетовий оборот рахунку 23 «Виробництво»

3. Виробнича собівартість продукції (робіт, послуг) складається з:

1. Прямих матеріальних витрат, прямих витрат на оплату праці, інших прямих витрат.

2. Прямих матеріальних витрат, прямих витрат на оплату праці, інших прямих витрат, загальновиробничих витрат.

3. Прямих матеріальних витрат, прямих витрат на оплату праці.

4. Загальновиробничих витрат.

4. Витрати, що пов’язані з виробництвом декількох видів продукції та відносяться на об’єкти калькуляції шляхом розподілу пропорційно відповідній базі – це:

1. Основні та накладні витрати

2. Постійні та змінні витрати

3. Одноелементні та комплексні витрати

4. Продуктивні та непродуктивні витрати

5. В залежності від обсягів виробництва розрізняють:

1. Змінні та постійні витрати

2. Прямі та непрямі витрати

3. Прості та комплексні

4. Основні та накладні витрати

6. Залежно від можливості віднесення витрат безпосередньо до конкретного об’єкту економічно доцільним шляхом розрізняють:

1. Прямі та непрямі витрати

2. Основні та накладні витрати

3. Продуктивні та непродуктивні витрати

4. Постійні, тимчасові витрати

7. Які витрати з перерахованих нижче не включаються у виробничу собівартість:

1. Прямі матеріальні витрати

2. Загальновиробничі витрати

3. Адміністративні витрати

4. Прямі трудові витрати

8. Визначити економічний елемент:

1. Основна заробітна плата

2. Загальновиробничі витрати

3. Амортизація

4. Сировина і матеріали

Які перераховані статті віднімаються від виробничої собівартості продукції?

1. Витрати від браку

2. Інші витрати

3. Попутна продукція

4. Загальновиробничі витрати

10. Ким встановлюється склад статей на підприємстві:

1. Податковою інспекцією

2. Підприємством

3. Встановлюється законодавством

4. Міністерством

 

ТЕМА 11. «ОБЛІК ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ»

Практичне заняття №16 «Облік фінансових інвестицій»

 

Мета заняття: засвоєння процесу придбання фінансових інвестицій; порядку відображення в балансі: поточних інвестицій, інвестицій до їх погашення, інвестицій, що надають право власності.

Документальне забезпечення: відомість № 4.2.

План

1. Визначення, класифікація та оцінка фінансових інвестицій

2. Облік поточних фінансових інвестицій

3. Облік довгострокових фінансових інвестицій

Рекомендована література: 1-3, 10, 12, 19, 20, 23-29

Завдання 1

Необхідно: визначити первісну вартість цінних паперів, скласти бухгалтерські проводки.

Дані для виконання:

ТОВ «Еліт» придбано 600 акцій за ціною 2,30грн. за одну акцію. Номінальна вартість акції – 1,10 грн. Крім того, витрати, пов’язані з оформленням операцій, склали:

- консультаційні послуги – 50,00грн.,

- послуги комісійного брокера – 1% від вартості укладеної угоди (крім того ПДВ),

- оплата реєстратору – 10,00грн. (без ПДВ).

 

Завдання 2

Необхідно: визначити оцінку фінансової інвестиції на дату балансу, скласти бухгалтерські проводки.

Дані для виконання:

ПАТ «Меркс» володіє акціями ПАТ «Мебліком» та ПАТ «Інтерстар». Станом на 31.12.200...р. вартість інвестицій є такою, табл.

Дані про інвестиції

Показники Собівартість придбання Справедлива вартість
Інвестиції в ПАТ «Мебліком»
Інвестиції в ПАТ «Інтерстар»
Разом    

 

Завдання 3

Необхідно: визначити фінансовий результат від реалізації інвестицій та скласти бухгалтерські проводки.

Дані для виконання:ПАТ «День» реалізує 400 акцій ПАТ «Лотос» за ціною 2,70 грн. за одну акцію, вартість придбання – 2,50 грн. за 1 шт., номінальна вартість – 2,00 грн.

 

Завдання 4

Необхідно:

- навести, за якою вартістю облігація буде відображена в обліку;

- виконати розрахунок амортизації дисконту (премії) за інвестиціями в облігації;

- скласти бухгалтерські проводки і зазначити первинні документи.

Дані для виконання:

1-й варіант

- купівельна ціна придбаних акцій склала 60000,00грн.,

- номінальна вартість 50000,00грн.,

- строк погашення облігацій – 4 роки,

- річний відсоток доходу – 10%, виплачується в кінці року.

2-й варіант

- підприємство придбало облігації на суму 14000,00грн.,

- номінальна вартість облігацій становить 15000,00грн.,

- погашення облігацій заплановано через два роки з щорічною виплатою відсотку (8%).

Завдання 5

Необхідно:

- оцінити фінансові інвестиції на дату балансу підприємства,

- скласти бухгалтерські проводки.

Дані для виконання:

1.ПАТ «Старт» придбало акції:

- підприємства А – 1000 шт. на суму 20000,00грн. (номінальна вартість – 1 грн.), що складає 15 % випущених акцій;

- підприємства В – 5000 шт. на суму 11500,00грн. (номінальна вартість – 1 грн.), що складає 30% випущених акцій;

- підприємства С – 15000 шт. на суму 31500,00грн. (номінальна вартість – 1 грн.,), що становить 50% випущених акцій.

2.Станом на 31.12.200...р. справедлива вартість акцій підприємства А становила 22500,00грн.

3.Підприємство В за 200... р. отримало збитки в розмірі 3000,00грн.

4.Підприємство С за поточний рік отримало прибуток в сумі 5000,00грн. і нарахувало дивіденди в розмірі 1500,00грн.

 

 

Завдання 6

Необхідно: визначити економічний зміст бухгалтерських проводок, табл.

Кореспонденція рахунків

Д 952 К 14 Д 373 К 732 Д 377 К 14
Д 377 К 741 Д 96 К 14 Д 35 К 685
Д 975 К 35 Д 971 К 14 Д 14 К 733
Тести самоконтролю за темою №11 «Облік фінансових інвестицій»

 

1. Як оцінюються та обліковуються фінансові інвестиції, якщо інвестор здійснює контроль (більше 50% голосів)?

 1. За ринковою вартістю
 2. За методом участі в капіталі
 3. За номінальною вартістю, фінансові звіти консолідуються
 4. За справедливою вартістю

2. Фінансові інвестиції, що утримуються підприємством до їх, погашення, відображаються на дату балансу за:

 1. Амортизованою собівартістю
 2. Справедливою собівартістю
 3. Собівартістю з урахуванням зменшення корисності інвестиції
 4. Собівартістю, що визначена за методом участі в капіталі

3. Поточні фінансові інвестиції відображаються у складі оборотних активів за справедливою вартістю:

 1. Для кожної інвестиції окремо
 2. Для інвестицій, згрупованих за строком придбання
 3. Для усього інвестиційного портфеля
 4. Як фінансові витрати

4. Дисконт – це:

 1. Сума, яку можна отримати від продажу фінансової інвестиції на активному ринку
 2. Різниця між собівартістю та вартістю погашення фінансових інвестицій
 3. Вартість фінансової інвестиції з урахуванням часткового її списання внаслідок зменшення корисності
 4. Всі наведені відповіді правильні

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти