ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Критерії оцінювання виконання домашньої контрольної роботи

За результатами виконання домашньої контрольної роботи студенти отримують від 0 до20 балів:

до 5 балів – за виконання контрольної роботи у встановлений термін із незначними зауваженнями щодо змісту та оформлення;

до 10 балів – за правильне і повне виконання контрольної роботи без індивідуального захисту;

до 20 балів – за правильне і повне виконання контрольної роботи із захистом.

 

 

5. ПЕРЕЛІК ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ ПИТАНЬ

 

1. Мета і сутність бухгалтерського обліку

2. Регулювання бухгалтерського обліку в Україні

3. Основні принципи бухгалтерського обліку

4. Облікова політика підприємства

5. Визнання, класифікація і оцінка виробничих запасів

6. Документальне оформлення руху виробничих запасів

7. Облік матеріалів на складі і в бухгалтерії

8. Порядок формування первісної вартості придбаних матеріалів

9. Документальне оформлення надходження матеріалів

10. Облік надходження матеріалів за грошові кошти

11. Облік надходження матеріалів за рахунок інших джерел

12. Склад, облік і списання ТЗВ

13. Порядок формування фактичної собівартості використаних матеріалів

14. Облік іншого вибуття матеріалів

15. Оцінка виробничих запасів на дату балансу.

16. Облік переоцінки виробничих запасів. Навести приклад.

17. Облік нестач виробничих запасів. Розрахунок суми завданих збитків відповідно до Поряду №116.

18. Облік реалізації виробничих запасів.

19. Інвентаризація виробничих запасів. Облік за результатами інвентаризації.

  1. Облік МШП
  2. Облік зносу оборотних і необоротних МШП

22. Ключові визначення основних засобів відповідно П(С)БО 7

23. Класифікація і оцінка основних засобів

24. Характеристика рахунків з обліку необоротних активів

25. Первинні документи із руху основних засобів

26. Порядок формування первісної вартості та облік надходження основних засобів за грошові кошти

27. Облік основних засобів, виготовлених власними силами

28. Облік надходження основних засобів з інших джерел

29. Загальна характеристика та класифікація ремонтних робіт

30. Облік поточного і капітального ремонтів основних засобів

31. Облік витрат на модернізацію і реконструкцію основних засобів

32. Економічна сутність амортизації. Загальна характеристика методів нарахування амортизації

33. Синтетичний облік нарахування амортизації (зносу)

34. Облік реалізації основних засобів

35. Облік ліквідації основних засобів

36. Облік іншого вибуття об’єктів основних засобів

37. Порядок проведення дооцінки основних засобів і відображення її результатів в обліку.

38. Порядок проведення уцінки основних засобів і відображення її результатів в обліку

39. Облік нестач основних засобів

40. Загальна характеристика орендних операцій

41. Облік орендованих основних засобів у орендаря і орендодавця

42. Облік поліпшення орендованих основних засобів у орендаря і орендодавця

43. Визначення і класифікація нематеріальних активів

44. Облік надходження нематеріальних активів

45. Порядок нарахування зносу нематеріальних активів і відображення в бухгалтерському обліку

46. Облік вибуття нематеріальних активів

47. Облік інших необоротних актитвів

48. Сутність грошових коштів. Побудова обліку грошових коштів

49. Порядок відкриття поточних рахунків

50. Первинний,та аналітичний облік руху грошових коштів на поточному рахунку

51. Синтетичний облік грошових коштів на поточному рахунку в національній валюті

52. Синтетичний облік грошових коштів на поточному рахунку в іноземній валюті

53. Нормативно-правове регулювання касового обігу

54. Первинний облік касових операцій

55. Аналітичний і синтетичний облік руху грошових коштів в касі

56. Порядок проведення інвентаризації грошових коштів та відображення її результатів в обліку

57. Облік інших грошових коштів

58. Облік та порядок отримання і надання путівок працівникам (за рахунок підприємства, за рахунок ФСС)

59. Облік та порядок отримання і надання путівок працівникам (за власні кошти працівника (100%), за рахунок підприємства і частково (20%) за рахунок працівника)

60. Облік розрахунків з підзвітними особами

61. Первинний та аналітичний облік розрахунків з підзвітними особами

62. Облік грошових коштів в касі в іноземній валюті

63. Поняття дебіторської заборгованості, її класифікація і оцінка

64. Облік розрахунків з покупцями (36 рах.) та іншими дебіторами (37 рах.)

65. Облік та порядок розрахунку резерву сумнівних боргів різними способами.

66. Визначення, класифікація та оцінка фінансових інвестицій

67. Облік поточних фінансових інвестицій

68. Облік довгострокових фінансових інвестицій

69. Облік витрат на виробництво продукції

70. Сутність і класифікація витрат підприємства

71. Обчислення собівартості готової продукції


6. ПРИКЛАД ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТУ

Завдання 1.

 

Розкрийте сутність понять: ліквідаційна вартість, грошові кошти, інвентаризація, операційний цикл, переоцінена вартість

 

Завдання 2.

Скласти бухгалтерські проводки, визначити первісну вартість основних засобів за такими даними:

ТОВ «Дніпро» придбало будівлю вартістю 240000,00 грн. витрати на послуги агенції з нерухомості 1500,00 грн. Проведено нарахування до Пенсійного фонду відповідно з діючим законодавством від вартості будівлі (1%).

 

Завдання 3.

 

Дайте економічний зміст бухгалтерським проводкам:

Дебет 301 Кредит 311

Дебет 201 Кредит 631

Дебет 946 Кредит 201

Дебет 632 Кредит 311

Дебет 377 Кредит 712

 

Завдання 4.

 

Скласти бухгалтерські проводки, визначити фінансовий результат.

Підприємство А придбало акції підприємства В (1000 акцій х 3 грн.), 600 акцій було продано за ціною 3,5 грн. за акцію.

 

Завдання 5.

Тест 1 Хто відповідає за організацію бухгалтерського обліку на підприємстві?  
Власник або уповноважена ним особа  
Головний бухгалтер  
Фінансовий директор  
Усі наведені вище  
Тест 2 Оприбуткування запасів, придбаних підзвітною особою за грошові кошти відображається проводкою:  
Дебет 23 Кредит 31
Дебет 91 Кредит 20
Дебет 20 Кредит 372
Дебет 372 Кредит 20
Тест 3 Виберіть правильний зміст господарської операції «Дебет 373 Кредит 732»?  
Нараховано дивіденди за інвестиціями  
Нараховано відсотки за кредит  
Нараховано відсотки за векселями  
Сплачені відсотки  
       

 

 

7. ПОТОЧНЕ І ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

 

Важливим елементом навчального процесу при вивченні дисципліни є поточний контроль рівня знань студентів, що свідчить про засвоєння вивченого матеріалу, рівень підготовки студентів для виконання передбачених завдань. Поточний контроль здійснюється шляхом опитування студентів, прийняття виконаних завдань та самостійної роботи на індивідуальних заняттях та консультаціях.

Оцінювання поточного контролю дозволяє врахувати таку оцінку в загальну підсумкову оцінку рівня засвоєння знань студентами відповідної дисципліни. Це є також одним з важливих елементів методики викладання дисципліни, що дозволяє стимулювати студентів за добросовісність вивчення матеріалу, виконання самостійної і індивідуальної роботи та їх захисту протягом семестру.

Результати поточного контролю знань студентів оцінюються в діапазоні від 0 до 50 балів шляхом сумування балів набраних за кожним окремим видом роботи, та виведенням загальної кількості кратної «5», а завдання, що виносяться на іспит – від 0 до 50 балів. В цьому випадку (відповідно до карти самостійної роботи студента) весь поточний контроль можна поділити на такі складові:

· контроль за виконанням обов’язкових видів робіт,

· контроль за виконанням вибіркових видів робіт.

 

Карта самостійної роботи студента

(денна форма навчання)

Види роботи Планові терміни виконання Параметри контролю Максимальна кількість балів
Обов’язкові
За систематичність і активність роботи на лекційних, практичних та лабораторних заняттях
1.1.Підготовка до лекційних занять Відповідно до робочої навчальної програми Активна участь на лекційних заняттях -
1.2.Підготовка практичних занять Відповідно до робочої навчальної програми Активна участь на тренінгу 20*
За виконання модульних (контрольних) завдань
1.4. Підготовка до модульних контрольних робіт або тестового контролю Відповідно до робочої навчальної програми Перевірка правильності виконання модульних контрольних робіт 5**
За виконання завдань для самостійного опрацювання
1.5.Самостійне опрацювання визначених тем курсу Відповідно до робочої навчальної програми Перевірка правильності виконання задач 5***
1.6.Опрацювання нормативної бази, пошук, підбір та огляд літературних джерел за визначеним напрямком Відповідно до робочої навчальної програми Розгляд підготовлених матеріалів під час аудиторних занять або ІКР -
1.7.Виконання індивідуальної роботи Відповідно до робочої навчальної програми Перевірка правильності виконання завдання 10****
Разом балів за обов’язкові види самостійної роботи

 

Види роботи Планові терміни виконання Параметри контролю Максимальна кількість балів
Вибіркові
За виконання завдань для самостійного опрацювання
Формування аналітичного звіту за заданою тематикою з використанням практичного матеріалу Відповідно до робочої навчальної програми Обговорення результатів проведеної роботи під час аудиторних занять або ІКР 10****
Написання науково-дослідної роботи (статті, реферату) Відповідно до робочої навчальної програми Обговорення результатів проведеної роботи під час аудиторних занять або ІКР 10****
Разом балі за вибіркові види СРС
Всього балів за СРС
         

Карта самостійної роботи студента

(заочна форма навчання)

Види роботи Планові терміни виконання Параметри контролю Максимальна кількість балів
Обов’язкові
За систематичність і активність роботи на лекційних, практичних та лабораторних заняттях
1.1.Підготовка до лекційних занять Відповідно до робочої навчальної програми Активна участь на лекційних заняттях -
1.2.Підготовка практичних занять Відповідно до робочої навчальної програми Активна участь на тренінгу 20*
За виконання модульних (контрольних) завдань
1.4. Підготовка до модульних контрольних робіт або тестового контролю Відповідно до робочої навчальної програми Перевірка правильності виконання модульних контрольних робіт 5**
За виконання завдань для самостійного опрацювання
1.5.Самостійне опрацювання визначених тем курсу Відповідно до робочої навчальної програми Перевірка правильності виконання задач -
1.6.Опрацювання нормативної бази, пошук, підбір та огляд літературних джерел за визначеним напрямком Відповідно до робочої навчальної програми Розгляд підготовлених матеріалів під час аудиторних занять або ІКР -
1.7.Виконання індивідуальної роботи Відповідно до робочої навчальної програми Перевірка правильності виконання завдання 25*****
Разом балів за обов’язкові види самостійної роботи

 

Види роботи Планові терміни виконання Параметри контролю Максимальна кількість балів
Вибіркові
За виконання завдань для самостійного опрацювання
Формування аналітичного звіту за заданою тематикою з використанням практичного матеріалу Відповідно до робочої навчальної програми Обговорення результатів проведеної роботи під час аудиторних занять або ІКР 5******
Написання науково-дослідної роботи (статті, реферату) Відповідно до робочої навчальної програми Обговорення результатів проведеної роботи під час аудиторних занять або ІКР 5****
Разом балі за вибіркові види СРС
Всього балів за СРС
         

Примітки:

* бали розподіляються згідно отриманої середньої оцінки на практичних заняттях:

· 5 – 4,5 – 20 балів;

· 4.4 – 3,5 – 15 балів;

· 4.4 – 3,5 – 10 балів.

** бали розподіляються згідно кількості отриманих правильних відповідей на тестові завдання (2 модуля по 30 питань):

· з 54 по 60 відповідей – 5;

· з 53 по 42 відповідей – 4;

· з 41 по 30 відповідей – 3.

*** бали розподіляються згідно отриманої оцінки за захист у встановлений термін всіх виконаних завдань з оцінкою:

· 5-4,5 – 5;

· 4.4- 3,5 – 4;

· 4.4- 3,5 – 3.

**** бали розподіляються згідно отриманої оцінки за захист у встановлений термін всіх виконаних завдань з оцінкою:

· «відмінно» 10;

· «добре» 7;

· «задовільно» 4.

***** бали розподіляються згідно отриманої оцінки за захист у встановлений термін всіх виконаних завдань з оцінкою:

· «відмінно» 25;

· «добре» 20;

· «задовільно» 10.

****** бали розподіляються згідно отриманої оцінки за захист у встановлений термін всіх виконаних завдань з оцінкою:

· «відмінно» 5;

· «добре» 4;

· «задовільно» 3.

Підсумковий контроль – засвоєння знань студентів проводиться у формі іспиту, за результатами якого студент може отримати решту 50 балів із 100.

Об’єктом контролю знань студентів є результати виконаних письмових екзаменаційних завдань.

Екзаменаційний білет з дисципліни складається з 5 екзаменаційних завдань, кожне з яких оцінюється на 10, 8, 6, 0 – залежно від рівня знань.

Загальна підсумкова оцінка з дисципліни складається з суми балів за результатом поточного модульного контролю знань. До відомості обліку успішності за поточним модульним контролем заносяться сумарні результати (в балах) поточного модульного контролю.

На виконання ухвали Вченої ради університету «Про нову редакцію Порядку оцінювання знань студентів» від 28 травня 2009р. при заповненні відомостей обліку успішності, академічні успіхи студентів з дисципліни «Фінансовий облік 1» переводяться за системою ECTS у відповідності зі шкалою.

 

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-х бальну та шкалу

за системою ЕСТS

Оцінка за шкалою ЕСТS Оцінка за бальною шкалою, що використовується в КНЕУ Оцінка за національною шкалою
А 90-100 5 (відмінно)
В 80-89 4 (добре)
С 70-79
D 66-69 3 (задовільно)
Е 60-65
30-59 2 (незадовільно) з можливістю повторного складання
F 1-29 2 (незадовільно) з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

Складання академічної заборгованості з дисципліни «Фінансовий облік 1» студентами проводиться за такого порядку.

Студенти, які отримали оцінку «не зараховано» і набрали за результатами поточного модульного контролю від 30 до 59 балів, після додаткової підготовки мають право повторно складати поточний модульний контроль.

Студенти, які отримали оцінку «не зараховано» і набрали за результатами поточного модульного контролю від 0 до 29 балів, зобов’язані пройти повторний курс вивчення дисципліни і скласти поточний модульний контроль.

 

8. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна література:

1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. №996-ХІІ (зі змінами і доповненнями).
2. П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затверджено наказом Мінфіну України від 31. 03. 99 р. № 87 (зі змінами і доповненнями). .
3. П(С)БО 7 «Основні засоби», затверджено наказом Мінфіну України від 27.04.00 р. №92 (зі змінами і доповненнями).
4. П(С)БО 8 «Нематеріальні активи», затверджено наказом Мінфіну України від 18.10.99 р. №242 (зі змінами і доповненнями).
5. П(С)БО 9 «Запаси», затверджено наказом Мінфіну України від 20.10.99 р. №246 (зі змінами і доповненнями).
6. П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість», затверджено наказом Мінфіну України від 8.10.99 р. № 237 (зі змінами і доповненнями).
8. П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції», затверджено наказом Мінфіну України від 26.04.00 р. №91 (зі змінами і доповненнями).
9. П(С)БО 14 «Оренда», затверджено наказом Мінфіну України від 28.07.00 р. №181 (зі змінами і доповненнями).
10. П(С)БО 15 «Дохід», затверджено наказом Мінфіну України від 29.11.99 р. № 290 (зі змінами і доповненнями).
11. П(С)БО 16 «Витрати», затверджено наказом Мінфіну України від 31.12.99 р. №318 (зі змінами і доповненнями).
12. Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затверджена наказом Мінфіну України від 11.08.94 р. №69 (зі змінами і доповненнями).
13. Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестач, знищення (псування) матеріальних цінностей, затверджений постановою КМУ від 22.01.96 р. №116.
14. Закон України «Про лізинг» зі змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 14.01.99 р. №394-ХIV– с.2-5.
15. План рахунків бухгалтерського обліку, капіталу, зобов’язань, господарських операцій підприємств і організацій, затверджено наказом Мінфіну України від 30.11.99 р. №291
16. Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку, капіталу, зобов’язань, господарських операцій підприємств і організацій, затверджено наказом Мінфіну України від 30.11.99 р. №291
17. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затв. пост. Правління НБУ від 15.12.2004 N 637
18. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затв. пост. Правління НБУ від 21.01.2004 № 22
19. Бухгалтерський облік та звітність в Україні: навчально-практичний посібник / за ред. С.Ф. Голова. – Дніпропетровськ: ТОВ «Баланс-Клуб», 2001 – 768с.
20. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник / за ред. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ЖІТІ, 2007 – 608с.
21. Грабова Н.М., Кривонос Ю.Т. облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках: Навч. посібник. 3-тє вид., доп. – К.: А.С.К., 2001. – 416с.
Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підручник для студ. вищ. навч. ек. спец. – 5-те вид., допов. І перероб. – К.: А.С.К., 2007 – 764с.
Голов С.Ф., Костюченко В.М. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами. – К.: 2004 – 384с.
Бухгалтерський управлінський облік: Навч. посібник для студ. ек. спец. 7.106 «Облік і аудит» / за ред. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 448с.
Гавриловська Л.М., Ларіонова А.С. Фінансовий облік – 1: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2006. - 320
Сучасний бухгалтерський облік і фінансова звітність в галузях національної економіки України. – К.: Приватне підприємство «Рубін», 2005, - 492 с.

Електронні ресурси

www.nbuv.gov.ua/ - національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, м. Київ (підручники, автореферати…)
www.ukrstat.gov.ua/ - Державний комітет статистики України (статистична інформація за різними галузями економіки)
www.balance.ua/ - Журнал «Баланс» (статті…) Практична бухгалтерiя, документи для роботи, податковi та iншi новини, податковий календар, закони, постанови, накази
www.nibu.factor.ua/ukr/about/ - інформаційно-аналітична газета «Податки і бухгалтерський облік» (статті…)
www.vobu.com.ua/ - «Все про бухгалтерський облік» - газета. Практична бухгалтерiя, документи для роботи, податковi та iншi новини, податковий календар, закони, постанови, накази
www.liga.net/ - законодавчі акти, закони, бланки, облік різних операцій, звітність
www.dtkt.com.ua/ - «Дебет Кредит» - журнал. Практична бухгалтерiя, документи для роботи, податковi та iншi новини, податковий календар, закони, постанови, накази
www.smida.gov.ua/ - річна звітність акціонерних компаній.
www.buhgalteria.com.ua/ - газета «Бухгалтерія». База аналітичних матеріалів і нормативних документів
www.business.kiev.ua/ - Газета «Бізнес». Інформація про фінансові ринки, товарні ринки, новини економіки країни

 

 

Додаток А

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. ВАДИМА ГЕТЬМАНА

КРИВОРІЗЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ

 

 

Обліково-економічний факультет

Кафедра обліку і аудиту

 

__________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)

Спеціальність 6.509-«Облік і аудит» форма навчання

 

ТЕМА:

________________________________________________________________________________________________________________________________________

на матеріалах______________________________________________________

__________________________________________________________________

 

 

ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти