ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ТЕСТОВОГО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

 

до написання

ТЕСТОВОГО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ

для студентів напряму підготовки

6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»

 

 

 

Житомир

 

 

Методичні вказівки до написання тестового державного екзамену для студентів напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»

 

Автори-упорядники: Краснов В.П., Корбут М.Б., Скрипніченко С.В., Ельнікова Т.О., Курбет Т.В., Ізюмова О.Г., Коцюба І.Г., Кірейцева Г.В., Бібік А.М., Іськов С.С., Камських Т.Є., Давидова І.В.

 

Рецензент: к.т.н., доц. Котенко В.В.

 


Зміст

1. Дисципліни, які виносяться на тестовий державний екзамен ________ 4 2. Форма проведення тестового державного екзамену та структура завдань _______________________________________________________ 4 3. Критерії оцінювання __________________________________________4

4. Зміст навчального матеріалу, що виноситься на державну

атестацію ___________________________________________________ 4

5. Тестові завдання які виносяться на державний екзамен _____________ 7

 

Дисципліни, які виносяться на тестовий державний екзамен

1. Ґрунтознавство

2. Ландшафтна екологія

3. Екологія людини

4. Моніторинг довкілля

5. Моделювання і прогнозування стану довкілля

6. Урбоекологія

7. Нормування антропогенного навантаження на природне середовище

8. Екологічна безпека

9. Екологічна експертиза

10. Природоохоронне законодавство

11. Організація та управління в екологічній діяльності

12. Економіка природокористування

13. Заповідна справа

14. Безпека життєдіяльності

15. Основи охорони праці

16. Біологія

17. Радіобілогія та радіоекологія

18. Водні ресурси та їх охорона

19. Охорона атмосфери

20. Промислова екологія

 

Форма проведення тестового державного екзамену та структура завдань

Тестовий державний екзамен проводиться в письмовій формі. Тривалість випробування – дві астрономічні години. Приклад екзаменаційного білету наведено у додатку 1.

 

Критерії оцінювання

При складанні тестового державного екзамену студент отримує тестове завдання і лист відповіді.

Максимальна оцінка, яку може отримати студент, при правильній відповіді на усі запитання – 100 балів.

 

Шкала оцінювання тестового державного екзамену

Екзамен Бали
Відмінно 90-100
Добре 74-89
Задовільно 60-73
Незадовільно 0-59

Зміст навчального матеріалу, що виноситься на державну атестацію

Грунтознавство

1. Становлення ґрунтознавства як науки. Теоретичні основи науки про ґрунт.

2. Загальна схема ґрунтоутворювального процесу.

3. Органічна частина ґрунту. Джерела та склад органічної частини ґрунту. Процеси перетворення органічної частини в ґрунті.

4. Водно-фізичні властивості ґрунту.

5. Фізико-хімічні властивості.

6. Водно-повітряний, поживний, тепловий режими ґрунту.

7. Класифікація ґрунтів. Поняття про типи, підтипи ґрунтів.

8. Ґрунтово-географічне районування України. Основні закономірності географічного поширення ґрунтів. Сучасна схема ґрунтово-географічного районування України.

9. Земельні ресурси, їхнє використання та антропогенні зміни ґрунтів.

10. Ґрунтово-кліматичні зони, горизонтальна та вертикальна зональність, їхня характеристика.

Ландшафтна екологія

1. Предмет, метод і еволюція знань із ландшафтної екології. Поняття про ландшафт, компоненти ландшафту і ландшафтоутворюючі фактори.

2. Геосистеми як предмет ландшафтної екології. Загальні властивості геосистем.

3. Ландшафтні територіальні структури (хорологічна ландшафтна екологія).

4. Геосистеми та їх середовище (факторіальна ландшафтна екологія).

5. Забруднення та самоочищення геосистем.

6. Оптимізація геосистем.

7. Соціально-економічні функції геосистем та антропічні навантаження.

8. Методика ландшафтно-екологічних досліджень.

9. Формування оптимізованого міського ландшафту.

10. Оцінка природних потенціалів геосистем.

 

Екологія людини

1.Визначення навчальної дисципліни. Об’єкт, предмет, завдання «екології людини». Мета навчальної дисципліни.

2.Феномен виникнення життя та його форми. Гіпотези виникнення життя на Землі: природний результат еволюції матерії; абіогенез і біогенез; данні, отримані при досліджені метеоритів; енергетичний баланс життя; гіпотеза панспермії.

3.Походження і еволюція людини. Характерні ознаки людини як біологічного виду.

4.Людина як біопсихосоціальний феномен. Поняття про індивід. Біологічне та соціальне у природі людини.

5.Адаптація людини до стресогенних чинників. Загальні закономірності адаптації, напрями пристосування людини до умов довкілля.

6.Еколого-демографічний стан людства. Динаміка та прогноз показників народонаселення Земної кулі та України.

7.Негативні фактори впливу на організм людини.

8.Вплив екологічних і соціальних факторів на демографічні процеси і здоров’я громадян України.

9.Основні чинники захворюваності населення: проблеми збалансованого харчування, стан складових довкілля, соціально- екологічні проблеми держави.

10. Товари народного споживання. Фактори, що впливають на якість товару. Небезпечність товарів народного споживання.

 

Моніторинг довкілля

1. Організація моніторингу НПС в Україні.

2. Організація державного та відомчого контролю складу стічних та технологічних вод.

3. Загальна характеристика видів моніторингу за чинниками забруднення.

4. Характеристика організаційних те технологічних заходів боротьби із забрудненням повітря.

5. Становище повітряного басейну України та джерела його забруднення.

6. Особливості міграційних процесів токсикантів у водних середовищах.

7. Вибір та оцінка показників якості води при моніторингових дослідженнях.

8. Технологія пробовідбору води, атмосферних опадів. Види проб.

9. Характеристика підсистем моніторингу НПС.

10. Основні складові геосферичного моніторингу.

 

Моделювання та прогнозування стану довкілля

1.Понятійний апарат та загальні принципи моделювання і прогнозування стану довкілля.

2.Екологічний підхід до вивчення довкілля в умовах інтенсивного антропогенного впливу. Основні принципи математичного та імітаційного моделювання.

3.Статистичні методи моделювання і прогнозування стану довкілля (регресійні моделі, моделі часової та просторової динаміки).

4.Математична статистика. Регресійні моделі. Аналіз і моделювання часових рядків.

5.Моделювання і прогнозування наслідків антропогенного впливу на довкілля.

6.Аналітичне моделювання фізичних й біотичних процесів у довкіллі під впливом антропогенних чинників і прогнозування наслідків цього впливу.

7.Процеси переносу забруднювальних речовин у водному середовищі.

8.Постановка задачі розрахунку поширення атмосферних домішок. Чисельне моделювання процесів забруднення атмосфери великих міст і їх впливу на термічний режим атмосфери.

9.Моделювання основних процесів життєдіяльності рослин. Моделю­вання міграції радіонуклідів в агроценозах.

10. Математичні моделі популяційної екології.

Урбоекологія

1.Поняття про урбоекологію та урбанізацію. Сутність урбанізації. Предмет урбоекології та науково-методологічні основи. Місто та його ознаки. Міське господарство. Стадії урбанізації та природньо-просторові ресурси міста. Перспективи урбанізації.

2.Фізичні фактори. Механiчнi фактори.

3.Ґрунтовий покрив урбанiзованих територій. Забруднення ґрунту.

4.Використання водних об’єктів міста. Оцінка стану водних об’єктів.

5.Проблема сміття.

6.Водне середовище міста. Забруднення поверхневих та підземних вод. Евтрофiкацiя водоймищ. Методи очистки стічних вод.

7.Властивості та функції атмосфери. Забруднення атмосфери. Джерела забруднення. Нормування якості атмосферного повітря.

8.Водопостачання та водовідведення міст.

9.Прибирання міських територій та утилізація і знезараження відходів.

10. Крупні індустріальні центри України.

11. Очисні споруди та пристрої

Екологічна безпека

1. Поняття екологічної безпеки. Види екологічної небезпеки.

2. Інтегральна оцінка екологічної ситуації.

3. Типи екологічних ситуацій (за часом і масштабом прояву, за причинами виникнення, за ступенем гостроти).

4. Адміністративно-правовий метод управління екологічною безпекою.

5. Глобальні екологічні проблеми.

6. Роль демографічного вибуху у виникненні екологічних проблем.

7. Сучасний екологічний стан в Україні.

8. Роль аварій на виробництві у виникненні несприятливих екологічних ситуацій.

9. Основні види антропогенних забруднювачів.

10. Способи проведення оцінки екологічних ситуацій.

 

Екологічна експертиза

1.Поняття екологічної експертизи. Історія розвитку екологічної експертизи.

2.Мета, завдання та призначення екологічної експертизи. Об'єкти та суб'єкти екологічної експертизи. Типи та форми екологічної експертизи. Державна та громадська експертизи. Права громадських об'єднань і участь громадськості у державній експертизі. Інші види екологічної експертизи.

3.Основні форми екологічної експертизи в Україні: державна, громадська і спеціалізована екологічна експертиза. Додаткова експертиза та умови її проведення. Організації, що проводять екологічні експертизи різної форми.

4.Умови, підстави і процедура проведення екологічної експертизи, її фінансування. Шляхи та термін проведення державної екологічної експертизи. Матеріали та документація екологічної експертизи (заява про екологічні наслідки, висновки екологічної експертизи). Термін дії висновків державної екологічної експертизи, оскарження висновків.

5.Теорія й методи проведення екологічної експертизи. Функціональні типи екологічної експертизи: нормативно-контрольний, оціночний, прогнозний, конфліктний, комплексний.

6.Мета, задачі, особливості розробки матеріалів оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС). Структура та склад розділу ОВНС у проектній документації. Завданням ОВНС. Виконання ОВНС та підготовка її матеріалів.

7.Загальна технологічна схема інвестиційного процесу будівництва. Заява про наміри. Види діяльності й об'єкти, що становлять підвищену екологічну небезпеку. Звітні матеріали з ОВНС.Оцінка впливу на навколишнє середовище.

8.Основні задачі, принципи екологічного аудиту. Об’єкти та суб’єкти екологічного аудиту. Еколого-аудиторська діяльність. Види екологічного аудиту. Обов'язкове проведення екологічного аудиту. Державна реєстрація промислових ділянок. Екологічна заява.

9.Порядок фінансування державної екологічної експертизи, ОВНС, Екологічного аудиту. Фінансування громадської екологічної експертизи.

10. Нормативи витрат на проведення державної екологічної експертизи. Фінансування додаткової державної екологічної експертизи. Джерела фінансування обов'язкового екологічного аудиту.

 

Заповідна справа

1.Етапи історичного розвитку заповідної справи. Еволюція концептуальних засад природоохорони: заповідники, Червона книга, Зелена книга, поліфункційні об’єкти (парки, біосферні резервати). Діяльність МСОП та ООН. Процес Ріо та Цілі Тисячоліття.

2.Відображення питань створення, розширення та охорони ПЗФ в екологічній політиці України. Поняття природних територій та об’єктів особливої охорони згідно законодавства України.

3.Конвенція про збереження біорізноманіття, інші пов’язані міжнародні правові документи.

4.Наукове забезпечення ведення Червоної та Зеленої книг в Україні.

5.Класифікація територій та об’єктів ПЗФ: природні території та об’єкти, штучно створені об’єкти. Завдання, науковий профіль, особливості природоохоронного режиму та характеру функціювання природних заповідників, біосферних заповідників, національних природних парків, регіональних ландшафтних парків, заказників, ботанічних садів, дендрологічних парків та зоологічних парків.

6.Правове забезпечення заповідної справи в Україні.

7.Землі ПЗФ. Форми власності на землю на територіях ПЗФ, обмеження (обтяження) у землекористуванні на територіях ПЗФ.

8.Сучасний стан природно-заповідного фонду України та регіону. Перспективи розвитку мережі ПЗФ.

9.Управління в галузі організації, охорони та використання ПЗФ. Галузеве підпорядкування об’єктів та територій ПЗФ. Державний контроль за дотриманням встановленого режиму територій та об’єктів ПЗФ.

10. Структурні елементи та складові екомережі та їх характеристика.

Безпека життєдіяльності

1. Фізичні чинники навколишнього середовища і їх вплив на життєдіяльність.

2. Хімічні чинники виробничого середовища. Класифікація шкідливих речовин.

3. Умови життєдіяльності людини, класифікація.

4. Спосіб життя і його вплив на здоров'я людини.

5. Основні принципи державної політики в області охорони праці.

6. Роль, права, функціональні обов’язки кожного працівника у системі управління охороною праці підприємства.

7. Порядок проведення атестації робочих міст.

8. Визначення небезпеки шуму та вібрації.

9. Фактори виробничого середовища, які визначають класи умов праці при дії електромагнітних випромінювань.

10. Основні пільги за роботу у шкідливих та небезпечних умовах праці.

Основи охорони праці

1. Основні законодавчі акти про охорону праці.

2. Державне управління охороною праці.

3. Органи державного управління охороною праці, їх компетенція і повноваження.

4. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві.

5. Методи аналізу виробничого травматизму і профзахворюваності.

6. Знаки безпеки та сигнальні кольори.

7. Вентиляція виробничих приміщень.

8. Освітлення виробничих приміщень.

9. Електротравматизм та дія електричного струму на організм людини.

10. Загальні вимоги пожежної безпеки до територій, будівель і споруд.

Біологія

1. Клітина як структурна та функціональна одиниця живих організмів. Організація і будова прокаріотичних та еукаріотичних клітин. Неклітинні форми життя.

2. Основи спадковості та мінливості організмів. Мутації та мутагенез. Генотип і довкілля. Закони класичної (менделівської) генетики. Хромосомна теорія спадковості. Генетика та еволюція. Закономірності розмноження та розвитку організмів. Статеве і нестатеве розмноження.

3. Використання енергії живими системами. Поняття гомеостазу. Обмін речовин та перетворення енергії у клітинах автотрофів, гетеротрофів та хемотрофів.

4. Основи еволюційної теорії. Фактори еволюції та форми природного добору біологічних видів. Механізм адаптивних реакцій організмів та біологічних систем до умов навколишнього середовища.

5. Віруси. Будова, функціонування та класифікація вірусів за типами, формою та розмірами. Вірусна інфекція, її наслідки та імунітет. Профілактика вірусних інфекцій.

6. Бактерії. Водорості. Гриби. Лишайники. Систематика. Особливості будови та розмноження. Екологічна роль та господарське значення.

7. Вищі рослини. Систематика. Екологічна роль та господарське значення. Еволюція і різноманіття рослинного світу та його збереженні.

8. Безхребетні та хребетні. Систематика. Екологічне, медичне та господарське значення.

9. Екологія тварин. Особливості адаптації тварин до дії екологічних факторів. Різноманіття тваринного світу та його збереження.

10. Анатомія та фізіологія людини. Вплив екологічних факторів на­вколишнього середовища на людину та адаптація до них

Водні ресурси та їх охорона

1. Класифікація водних ресурсів.

2. Водогосподарський баланс, водний кадастр.

3. Екологія поверхневих вод.

4. Гідросфера, самоочисна здатність, водний режим, біота водного середовища.

5. Регулювання водних ресурсів, водне господарство в системі водогосподарського комплексу України, водні екосистеми, якісні і кількісні характеристики водних об’єктів України.

6. Водна рекреація, антропогенне і техногенне навантаження на водні об’єкти.

7. Водокористування загальне і спеціальне. Комплексне використання водних ресурсів.

8. Водне законодавство, система державного контролю і охорони водних ресурсів.

9. Водогосподарський комплекс (ВГК), учасники ВГК (промисловість, енергетика, сільське господарство, рибне господарство, комунальне господарство, водний транспорт), системи водопостачання і водовідведення учасників ВГК, сталий розвиток ВГК.

10. Правила охорони поверхневих вод, нормування ГДК, гранично-допустимий скид (ГДС). Природоохоронна діяльність, моніторинг якості поверхневих вод, оцінка ступеню забруднення поверхневих вод. Проблеми охорони водних ресурсів.

Охорона атмосфери

1. Атмосфера – газова оболонка Землі. Будова атмосфери. Склад повітря.

2. Природні фактори впливу на стан атмосфери й процеси, що при цьому відбуваються. Атмосфера як термодинамічна система планети. Антропогенні фактори впливу на стан атмосфери та процеси, що при цьому проходять.

3. Вплив забруднення атмосфери на земну поверхню. Вплив забруднення атмосфери на живі організми. Вплив радіоактивного забруднення на живі організми.

4. Основні поняття і визначення в нормуванні якості повітря. Організація контролю за станом атмосфери. Виробництво як об’єкт екологічного контролю.

5. Фізичні параметри та хімічний склад атмосферного повітря. Методи вимірювання фізичних параметрів атмосфери. Особливості відбору проб повітря. Методи аналізу хімічного складу атмосфери.

6. Засоби очищення газових викидів сухими пиловловлювачами. Пилоосаджуючі камери. Інерційні пиловловлювачі. Циклони. Вихрові та динамічні пиловловлювачі. Фільтри.

7. Засоби мокрого очищення газових викидів від пилу. Порожнисті газопромивачі. Насадкові газопромивачі. Пінні пиловловлювачі. Ударно-інерційні газопромивачі. Газопромивачі відцентрової дії. Швидкісні газопромивачі.

8. Засоби для абсорбційного очищення газових викидів від газо- й паро-подібних речовин. Поверхневі насадкові абсорбери. Барботажні абсорбери. Розпилювальні абсорбери. Механічні розпилювальні газопромивачі.

9. Засоби для адсорбційного очищення газових викидів від газо- й пароподібних речовин.

10. Засоби електричного та магнітного очищення газових викидів.

 

Промислова екологія

1. Предмет та завдання промислової екології. Принцип «виробництво-споживання». Негативні наслідки росту виробництва.

2. Гірничодобувна промисловість. Основні причини забруднення атмосферного повітря. Рудничне повітря. Забруднення води в процесі розробки родовищ. Порушення земної поверхні. Шум а вібрація при розробці родовищ корисних копалин.

3. Видобування нафти та газу. Джерела забруднення навколишнього середовища. Викиди від основних технологічних процесів. Захист атмосфери. Стічні води, що утворюються при бурінні, видобуванні, транспортуванні та зберіганні нафти і газу. Методи очистки стічних вод. Забруднення ґрунтів нафтою.

4. Чорна металургія. Джерела забруднення атмосферного повітря. Очистка газових викидів. Характеристика стічних вод і їх очистка. Відходи металургійного виробництва.

5. Теплові електростанції. Принцип роботи ТЕС. Циркуляція води. Отримання і розподіл енергії на ТЕС. ТЕЦ і КЕС. Екологічний вплив ТЕС.

6. Гідроелектросанції. Принцип роботи ГЕС. Насосна акумуляція вод. Малі і низьконапірні ГЕС. Екологічні наслідки експлуатації ГЕС.

7. Атомна енергія. Ядерний розпад. Атомні електростанції. Будівництво АЕС. Радіоактивність. Відходи АЕС. Можливість аварій. Основні принципи безпеки роботи АЕС.

8. Екологія транспорту. Шкідливі викиди автотранспорту. Забруднення продуктами зношування автомобілів. Виробничі відходи автотранспортних підприємств та шляхи їх утилізації.

9. Зменшення шкідливих викидів автомобілів їх нейтралізацією та уловлюванням. Використання перспективних альтернативних палив.

10. Неіонізуюче випромінення. Вплив шуму та вібрації на організм людини. Методи і засоби захисту від шуму. Засоби захисту від вібрації. Вплив електромагнітних полів на людину. Механізм впливу на біологічні об’єкти. Нормування електромагнітних полів. Екранування.

Додаток 1

Білет №1.

Питання Варіанти відповідей
Питання 1-го рівня складності «Чи є вірним твердження?» (Вірна відповідь на питання оцінюється в 1 бал)
1. Чи може бути густина нафти більше 1?   1. так; 2. ні.
2. Чи можна робити очищення шахтних вод під землею? 1. так; 2. ні.
3. Коли рівень пестицидного навантаження складає 3-4 кг/га, тип екологічної ситуації класифікується як задовільний. 1. так; 2. ні.
4. Моніторинг довкілля розкриває лише принципи прогнозування стану біосфери 1. так; 2. ні.;
5. Моніторинг довкілля обґрунтовує масштаби природоохоронних заходів 1. так; 2. ні.
6. Система моніторингу довкілля передбачає лише організацію моніторингової мережі 1. так; 2. ні.
7. Донецьк – місто з найбільшим смогом в Україні? 1. так; 2. ні.
8. Чи буде пом’якшена вода, якщо з неї видалити іони Fe+? 1. так; 2. ні.
9. По ГОСТу «Питна вода» каламутність в розмірі 5 мг/л допустима? 1. так; 2. ні.
10. Закриті співтовариства характеризуються найменшою збалансованістю 1. так; 2. ні.
11. Аварії поділяються на три категорії 1. так; 2. ні.
12. Х-промені відкрив Анрі Беккерель у 1895 році. 1. так; 2. ні.
Питання 2-го рівня складності «Виберіть вірну відповідь.» (Вірна відповідь на питання оцінюється в 2 бали)
13. Який спосіб боротьби є кращим при скиді води з нафтоносних пластів? 1. очищення від механічних домішок; 2. знесолювання; 3. очищення від нафти; 4. закачка в нафтоносні горизонти; 5. знесолювання і закачка в нафтоносні горизонти.
14. Яка гранична глибина добування вугілля за допомогою кар’єрів? 1. 100 м; 2. 200 м; 3. 300 м; 4. 400 м; 5. 500 м.
15. Форма політичного екстремізму, застосування найжорстокіших методів насилля, включаючи фізичне знищення людей, для досягнення певних цілей називається 1. конфліктом; 2. війною; 3. тероризмом; 4. революцією; переворотом.
16. Масштаб локального моніторингу 1. 1:5000; 2. 1:50000; 3. 1:200000; 4. 1:500000; 5. 1:1000000.
17. Вид моніторингу для місць із мінімальним антропогенним навантаженням 1. кризовий; 2. фоновий; 3. господарський; 4. об’єктивний; 5. імпактний.
Вид моніторингу при дослідженні довкілля у нестандартних ситуаціях 1. фоновий; 2. кризовий; 3. господарський; 4. об’єктивний; 5. імпактний.
19. Техноземами є ґрунти, які… 1. Техногенно забруднені. 2. Створені в процесі рекультивації. 3. Ті, що зазнають техногенних змін. 4. Є повнопрофільними. 5. Є ґрунтами міських територій.
20. Які негативні показники мають підземні води? 1. кольоровість; 2. великий загальний вміст солей; 3. каламутність; 4. наявність хвороботворних мікроорганізмів; 5. високу температуру.
21. В яких умовах будують берегові водозабори? 1. круті береги; 2. пологі береги; 3. сипкі ґрунти берегів; 4. великі коливання рівнів води; 5. малі коливання рівнів води.
22. Наукова, правова, адміністративна й інша діяльність, спрямована на встановлення гранично допустимих норм впливу на навколишнє середовище, при дотриманні яких не відбувається деградація екосистем, гарантується збереження біологічного різноманіття та екологічна безпека населення, визначається як нормування 1. Санітарно-гігієнічне; 2. Якості середовища; 3. Екологічне; 4. Впливу на навколишнє середовище; 5. Антропогенне.  
23. Який від інструктажу проводиться спеціалістом з охорони праці на підприємстві? 1. Вступний 2. Вторинний на робочому місці; 3. Позаплановий; 4. первинний на робочому місці; 5. цільовий.
24. У якому році відбулося ядерне бомбардування японських міст Хіросіма і Нагасакі? 1. 1945; 2. 1895; 3. 1986; 4. 1955; 5. 1935.
Питання 3-го рівня складності «Вставте пропущені слова, вирази, числа, тощо.» (Вірна відповідь на питання оцінюється в 3 бали)
25. За складом нафта – це суміш ___________________ (1 сл.) таких, як парафін, нафтені та ароматичні вуглеводи.
26. Екологічна політика – це науковий напрямок, що вивчає взаємозв’язки між процесами (1 сл.) зміни (2 сл.) і політичними процесами в житті суспільства, як в регіональному, так і глобальному вимірі.
27. Організаційна структура моніторингової мережі ґрунтується на _________________________ (2 сл.).
28. Сутність процесу урбанізації полягає у: виникнення та постійне збільшення площі та чисельності населення міст, набуття сільськими поселеннями____________ (2 слова), підвищення ролі міст в соціально-економічному розвитку суспільства, формування міського населення, яке веде специфічний образ життя, а також «міських» популяцій флори та фауни.
29. Підземні води – це ґрунтові та ___________________ (1 сл.) води.
30. Виробнича травма - травма, отримана____________ на виробництві й викликана недотриманням вимог безпеки праці.(працівником).
Питання 4-го рівня складності «Дайте визначення або коротку відповідь.» (Вірна відповідь на питання оцінюється в 4 бали)
31. Що таке целюлоза?
32. Аридне опустелювання — це…
33. Моніторинг довкілля – це…
34. Абразія – це процес …
35. Поверхневі водні джерела – це…
36. Шкідливий виробничий фактор- це…
Питання 5-го рівня складності «Знайдіть відповідність показникові з групи А показникові чи показникам з групи Б.» (Вірна відповідь на питання оцінюється в 6 балів)
37.
А Б
А. Штейні 1. Боксит
Б. Джерело утворення СО в шахтах 2. Вибухові роботи
В. Металевий алюміній 3. Рафінований кольоровий метал
  4. Надходження з вироблених просторів
  5. Слав сульфідів кольорових металів з сульфідами заліза
  6. Алуніт
  7. Кольоровий метан насичений гареми
  8. Окислювальні процеси
  9. Глинозем
38.
А Б
А. Абразія 1. Розмивання
Б. Урбанізація 2. Екологія транспорту
В. Урбоекологія 3. Екологія міста
  4. Переважання сільського населення над міським
  5. Екологія ґрунтів
  6. Збільшення території міста
  7. Просідання
  8. Ріст та розвиток міст
  9. Вивітрювання
Питання 6-го рівня складності «Розв’язати задачу. Що буде, якщо … Викладіть свою точку зору щодо наведеного.»: (Вірна відповідь на питання оцінюється в 10 балів)
39. Визначити діаметр циклону для очищення повітря, якщо витрати повітряного потоку становлять Q = 11050 м3/доб.; швидкість руху потоку: у вихідному патрубку υвих = 5,2 м/с, в корпусі υ = 15,5 м/с.

Завідувач кафедри екології В.П. Краснов


 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

 

до написання

ТЕСТОВОГО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ

для студентів напряму підготовки

6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»

 

 

 

Житомир

 

 

Методичні вказівки до написання тестового державного екзамену для студентів напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»

 

Автори-упорядники: Краснов В.П., Корбут М.Б., Скрипніченко С.В., Ельнікова Т.О., Курбет Т.В., Ізюмова О.Г., Коцюба І.Г., Кірейцева Г.В., Бібік А.М., Іськов С.С., Камських Т.Є., Давидова І.В.

 

Рецензент: к.т.н., доц. Котенко В.В.

 


Зміст

1. Дисципліни, які виносяться на тестовий державний екзамен ________ 4 2. Форма проведення тестового державного екзамену та структура завдань _______________________________________________________ 4 3. Критерії оцінювання __________________________________________4

4. Зміст навчального матеріалу, що виноситься на державну

атестацію ___________________________________________________ 4

5. Тестові завдання які виносяться на державний екзамен _____________ 7

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти