ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Дисципліни, які виносяться на тестовий державний екзамен

1. Ґрунтознавство

2. Ландшафтна екологія

3. Екологія людини

4. Моніторинг довкілля

5. Моделювання і прогнозування стану довкілля

6. Урбоекологія

7. Нормування антропогенного навантаження на природне середовище

8. Екологічна безпека

9. Екологічна експертиза

10. Природоохоронне законодавство

11. Організація та управління в екологічній діяльності

12. Економіка природокористування

13. Заповідна справа

14. Безпека життєдіяльності

15. Основи охорони праці

16. Біологія

17. Радіобілогія та радіоекологія

18. Водні ресурси та їх охорона

19. Охорона атмосфери

20. Промислова екологія

 

Форма проведення тестового державного екзамену та структура завдань

Тестовий державний екзамен проводиться в письмовій формі. Тривалість випробування – дві астрономічні години. Приклад екзаменаційного білету наведено у додатку 1.

 

Критерії оцінювання

При складанні тестового державного екзамену студент отримує тестове завдання і лист відповіді.

Максимальна оцінка, яку може отримати студент, при правильній відповіді на усі запитання – 100 балів.

 

Шкала оцінювання тестового державного екзамену

Екзамен Бали
Відмінно 90-100
Добре 74-89
Задовільно 60-73
Незадовільно 0-59

Зміст навчального матеріалу, що виноситься на державну атестацію

Грунтознавство

1. Становлення ґрунтознавства як науки. Теоретичні основи науки про ґрунт.

2. Загальна схема ґрунтоутворювального процесу.

3. Органічна частина ґрунту. Джерела та склад органічної частини ґрунту. Процеси перетворення органічної частини в ґрунті.

4. Водно-фізичні властивості ґрунту.

5. Фізико-хімічні властивості.

6. Водно-повітряний, поживний, тепловий режими ґрунту.

7. Класифікація ґрунтів. Поняття про типи, підтипи ґрунтів.

8. Ґрунтово-географічне районування України. Основні закономірності географічного поширення ґрунтів. Сучасна схема ґрунтово-географічного районування України.

9. Земельні ресурси, їхнє використання та антропогенні зміни ґрунтів.

10. Ґрунтово-кліматичні зони, горизонтальна та вертикальна зональність, їхня характеристика.

Ландшафтна екологія

1. Предмет, метод і еволюція знань із ландшафтної екології. Поняття про ландшафт, компоненти ландшафту і ландшафтоутворюючі фактори.

2. Геосистеми як предмет ландшафтної екології. Загальні властивості геосистем.

3. Ландшафтні територіальні структури (хорологічна ландшафтна екологія).

4. Геосистеми та їх середовище (факторіальна ландшафтна екологія).

5. Забруднення та самоочищення геосистем.

6. Оптимізація геосистем.

7. Соціально-економічні функції геосистем та антропічні навантаження.

8. Методика ландшафтно-екологічних досліджень.

9. Формування оптимізованого міського ландшафту.

10. Оцінка природних потенціалів геосистем.

 

Екологія людини

1.Визначення навчальної дисципліни. Об’єкт, предмет, завдання «екології людини». Мета навчальної дисципліни.

2.Феномен виникнення життя та його форми. Гіпотези виникнення життя на Землі: природний результат еволюції матерії; абіогенез і біогенез; данні, отримані при досліджені метеоритів; енергетичний баланс життя; гіпотеза панспермії.

3.Походження і еволюція людини. Характерні ознаки людини як біологічного виду.

4.Людина як біопсихосоціальний феномен. Поняття про індивід. Біологічне та соціальне у природі людини.

5.Адаптація людини до стресогенних чинників. Загальні закономірності адаптації, напрями пристосування людини до умов довкілля.

6.Еколого-демографічний стан людства. Динаміка та прогноз показників народонаселення Земної кулі та України.

7.Негативні фактори впливу на організм людини.

8.Вплив екологічних і соціальних факторів на демографічні процеси і здоров’я громадян України.

9.Основні чинники захворюваності населення: проблеми збалансованого харчування, стан складових довкілля, соціально- екологічні проблеми держави.

10. Товари народного споживання. Фактори, що впливають на якість товару. Небезпечність товарів народного споживання.

 

Моніторинг довкілля

1. Організація моніторингу НПС в Україні.

2. Організація державного та відомчого контролю складу стічних та технологічних вод.

3. Загальна характеристика видів моніторингу за чинниками забруднення.

4. Характеристика організаційних те технологічних заходів боротьби із забрудненням повітря.

5. Становище повітряного басейну України та джерела його забруднення.

6. Особливості міграційних процесів токсикантів у водних середовищах.

7. Вибір та оцінка показників якості води при моніторингових дослідженнях.

8. Технологія пробовідбору води, атмосферних опадів. Види проб.

9. Характеристика підсистем моніторингу НПС.

10. Основні складові геосферичного моніторингу.

 

Моделювання та прогнозування стану довкілля

1.Понятійний апарат та загальні принципи моделювання і прогнозування стану довкілля.

2.Екологічний підхід до вивчення довкілля в умовах інтенсивного антропогенного впливу. Основні принципи математичного та імітаційного моделювання.

3.Статистичні методи моделювання і прогнозування стану довкілля (регресійні моделі, моделі часової та просторової динаміки).

4.Математична статистика. Регресійні моделі. Аналіз і моделювання часових рядків.

5.Моделювання і прогнозування наслідків антропогенного впливу на довкілля.

6.Аналітичне моделювання фізичних й біотичних процесів у довкіллі під впливом антропогенних чинників і прогнозування наслідків цього впливу.

7.Процеси переносу забруднювальних речовин у водному середовищі.

8.Постановка задачі розрахунку поширення атмосферних домішок. Чисельне моделювання процесів забруднення атмосфери великих міст і їх впливу на термічний режим атмосфери.

9.Моделювання основних процесів життєдіяльності рослин. Моделю­вання міграції радіонуклідів в агроценозах.

10. Математичні моделі популяційної екології.

Урбоекологія

1.Поняття про урбоекологію та урбанізацію. Сутність урбанізації. Предмет урбоекології та науково-методологічні основи. Місто та його ознаки. Міське господарство. Стадії урбанізації та природньо-просторові ресурси міста. Перспективи урбанізації.

2.Фізичні фактори. Механiчнi фактори.

3.Ґрунтовий покрив урбанiзованих територій. Забруднення ґрунту.

4.Використання водних об’єктів міста. Оцінка стану водних об’єктів.

5.Проблема сміття.

6.Водне середовище міста. Забруднення поверхневих та підземних вод. Евтрофiкацiя водоймищ. Методи очистки стічних вод.

7.Властивості та функції атмосфери. Забруднення атмосфери. Джерела забруднення. Нормування якості атмосферного повітря.

8.Водопостачання та водовідведення міст.

9.Прибирання міських територій та утилізація і знезараження відходів.

10. Крупні індустріальні центри України.

11. Очисні споруди та пристрої

Нормування антропогенного навантаження на природне середовище

1.Наукова, правова, адміністративна й інша діяльність, спрямована на встановлення гранично допустимих норм впливу на навколишнє середовище.

2.Ступінь прямого та опосередкованого впливу людей і їх господарської діяльності на природу в цілому чи на окремі її компоненти (ландшафт, ґрунти, атмосферу, біоту тощо).

3.Класи небезпечності підприємств та речовин.

4.Вміст забруднюючої речовини в одиниці об’єму (або маси) природного середовища (ґрунту, повітря, води), що визначається середньостатистичною величиною суми впливів природних і антропогенних процесів за тривалий період спостережень.

5.Показники, що характеризують шкідливу дію речовин на організм людини.

6.Оцінка якості ґрунту, повітря та води.

7.Категорії прісних вод згідно з „Правилами охорони поверхневих вод від забруднення стічними водами”.

8.Класи небезпеки хімічних речовин, що потрапляють в ґрунти.

9.Вимоги щодо розробки гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин в повітрі, воді, ґрунті, харчових продуктах.

10. Санітарно захисні зони.

 

Екологічна безпека

1. Поняття екологічної безпеки. Види екологічної небезпеки.

2. Інтегральна оцінка екологічної ситуації.

3. Типи екологічних ситуацій (за часом і масштабом прояву, за причинами виникнення, за ступенем гостроти).

4. Адміністративно-правовий метод управління екологічною безпекою.

5. Глобальні екологічні проблеми.

6. Роль демографічного вибуху у виникненні екологічних проблем.

7. Сучасний екологічний стан в Україні.

8. Роль аварій на виробництві у виникненні несприятливих екологічних ситуацій.

9. Основні види антропогенних забруднювачів.

10. Способи проведення оцінки екологічних ситуацій.

 

Екологічна експертиза

1.Поняття екологічної експертизи. Історія розвитку екологічної експертизи.

2.Мета, завдання та призначення екологічної експертизи. Об'єкти та суб'єкти екологічної експертизи. Типи та форми екологічної експертизи. Державна та громадська експертизи. Права громадських об'єднань і участь громадськості у державній експертизі. Інші види екологічної експертизи.

3.Основні форми екологічної експертизи в Україні: державна, громадська і спеціалізована екологічна експертиза. Додаткова експертиза та умови її проведення. Організації, що проводять екологічні експертизи різної форми.

4.Умови, підстави і процедура проведення екологічної експертизи, її фінансування. Шляхи та термін проведення державної екологічної експертизи. Матеріали та документація екологічної експертизи (заява про екологічні наслідки, висновки екологічної експертизи). Термін дії висновків державної екологічної експертизи, оскарження висновків.

5.Теорія й методи проведення екологічної експертизи. Функціональні типи екологічної експертизи: нормативно-контрольний, оціночний, прогнозний, конфліктний, комплексний.

6.Мета, задачі, особливості розробки матеріалів оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС). Структура та склад розділу ОВНС у проектній документації. Завданням ОВНС. Виконання ОВНС та підготовка її матеріалів.

7.Загальна технологічна схема інвестиційного процесу будівництва. Заява про наміри. Види діяльності й об'єкти, що становлять підвищену екологічну небезпеку. Звітні матеріали з ОВНС.Оцінка впливу на навколишнє середовище.

8.Основні задачі, принципи екологічного аудиту. Об’єкти та суб’єкти екологічного аудиту. Еколого-аудиторська діяльність. Види екологічного аудиту. Обов'язкове проведення екологічного аудиту. Державна реєстрація промислових ділянок. Екологічна заява.

9.Порядок фінансування державної екологічної експертизи, ОВНС, Екологічного аудиту. Фінансування громадської екологічної експертизи.

10. Нормативи витрат на проведення державної екологічної експертизи. Фінансування додаткової державної екологічної експертизи. Джерела фінансування обов'язкового екологічного аудиту.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти